Стоколос Надія Георгіївна,

проф., Завідувач кафедри релігієзнавства і теології
Стоколос Надія Георгіївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2017

Опублікування статті

Стоколос Н.Г. Набутки культурно-освітньої праці ордену піарів на Волині (кінець XVII - перша третина XIX ст.) // Емінак: Науковий щоквартальник.-2017. - № 1 (17) (січень-березень). - Т. 1. - с. 40-47.

Діяльність осередків ордену піарів на Волині в кінці XVII - у першій третині XIX ст. як один із виявів ремінісценції Реформації // Матеріали шостої всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 27-28 квітня 2017 р.). - Тернопіль - Київ: ФП Осадца Ю.В., 2017. - С. 28-33.

Масштаби та набутки культурно-освітньої праці православних братств Волинської губернії у 80-90-х рр. XIX ст. // Державотворення і помісність церкви: історичні процеси та сучасні реалії. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк 18.05.2017 р.). - Луцьк: Видавництво Волинської православної богословської академії, 2017.- с. 11-21.

Обставини завершення інкорпорації Російською православною церквою уніатської Холмської єпархії (1875 р.) / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 25 Збірник наукових праць. Вінниця: ФОП Курзун Д.Ю., 2017. - С.38-42

Скасування осередків ордену піарів у Російській імперії: чинники та наслідки // Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університетут. - Випуск 29. - 2017. С. 122-128.

Медична справа як один із векторів діяльності римо-католицьких чернечих орденів на теренах Волині (XVII - перша половина XIX ст.) // Емінак: Науковий щоквартальник.-2017. - № 2. - т. 1. - С. 19-25.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Мистецтво польсько-українського пограниччя в контексті візій доби бароко (на прикладі осередків ордену піарів на Волині). Міжнародна наукова інтердисциплінарна конференція «На пограниччях культур і народів». Державна вища професійна школа ім. Яна Ґродка у Саноку (Польща). 14-16 вересня 2017 р.

Специфіка перебігу основних етапів ревіндикаційного процесу в міжвоєніій Польщі та його соціокультурні наслідки. Науковий семінар. «Релігійне життя на Холмщині і Підляшші: сторінки історії та сучасність», Польща, Люблін, 2017 р.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Діяльність осередків ордену піарів на Волині в кінці XVII - першій третині XIX ст. як один із виявів ремінісценції Реформації. IV Всеукраїнська наукова практична конференція "Протестантські церкви у контексті вітчизняної історії та суспільних трансформацій (до 500-ліття Реформації)". М. Тернопіль, 27-28 квітня 2017 р.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Діяльність римо-католицьких орденів на Волині в контексті відгомінів Реформації. Наукова конференція Товариства польської культури в Рівному ім. Реймонта на тему: "Віхи історії римо-католицької церкви: розвінчання міфів". М. Рівне, 23 березня 2017 р.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Феномен православних братств Російської імперії другої половини XIX - початку XX ст.: до питань специфіки генези інституалізації провідних векторів діяльності. Міжнародна науково-практична конференція "Державотворення і помісність церкви: історичні процеси і сучасні реалії". М. Луцьк, 18 травня 2017 р.

Культурозначима діяльність ордену піарів на Волині: кінець XVII - перша третина XIX ст. Міжнародна науково-практична конференція "Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні: культурно-мистецькі аспекти розвитку". М. Рівне, РДГУ, 16-17 листопада 2017 р.

Скасування осередків ордену піарів у Російські імперії: чинники та наслідки. Міжнародна наукова конференція "Актуальні пробеми вітчизняної та всесвітньої історії". М. Рівне, РДГУ, 6-7 грудня 2017 р.

Керівництво студентським науковим гуртком

«Сакральне мистецтво Волині»

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Стоколос Н.Г. Набутки культурно-освітньої праці ордену піарів на Волині (кінець XVII - перша третина XIX ст.) // Емінак: Науковий щоквартальник.-2017. - № 1 (17) (січень-березень). - Т. 1. - с. 40-47.

Медична справа як один із векторів діяльності римо-католицьких чернечих орденів на теренах Волині (XVII - перша половина XIX ст.) // Емінак: Науковий щоквартальник.-2017. - № 2. - т. 1. - С. 19-25.

Обставини завершення інкорпорації Російською православною церквою уніатської Холмської єпархії (1875 р.) / Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 25 Збірник наукових праць. Вінниця: ФОП Курзун Д.Ю., 2017. - С.38-42

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради К48.125. 01 в Національному університеті "Острозька академія"

2016

Опублікування статті

Стоколос Н.Г. Насилля як один із засобів прозелітичної діяльності Російської Православної Церкви на теренах Холмщини і Південного Підляшшя (60-ті рр. - перша половина 70-х рр. ХІХ ст.) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Українська Греко-Католицька Церква в історії та сучасних процесах розвитку українського суспільства". - Тернопіль. - С. 117 - 125.

Стоколос Н.Г. До питання становища кліриків - вихідців із Галичини після скасування уніатської Холмської єпархії (1875 р.) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Релігієзнавство". - Острог: Видавництво НаУОА, 2016. - Вип. І (13). - С. 67 - 81.

Стоколос Н. "Благочестя і освіта". Просвітницькі ідеї Йосифа де Каласанса та їхній вплив на духовно-культурне життя Волині (XVII - перша половина XIX ст.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всессвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. - Вип.27. - Рівне, РДГУ. - С.208-214.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Стоколос Н.Г Тема доповіді : "Благочестя і освіта". Просвітницькі ідеї Йосифа де Каласанса та їхній вплив на духовно-культурне життя Волині (XVII - перша половина XIX ст.). Шоста Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. - Рівне : РДГУ, 7-8 грудня 2016 р.

Стоколос Н.Г. Тема доповіді "Насилля як один із засобів прозелітичної діяльності Російської Православної Церкви на теренах Холмщини і Південного Підляшшя (60-ті рр. - перша пол. 70-х рр. ХІХ ст.)". Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Українська Греко-Католицька Церква в історії та сучасних процесах розвитку українського суспільства", 21 - 22 квітня 2016 року, м. Тернопіль.

Стоколос Н.Г. Тема доповіді "Роль просвітян Волині в українізації Православної церкви в Польщі (20 - 30-ті рр. ХХ ст.)". Участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Просвіта" і розвиток громадсько-культурного життя в Україні: історія та сучасність", 20 - 21 травня 2016 року, м. Луцьк - Світязь.

Стоколос Н.Г. Тема доповіді "Основні вектори культурно-освітньої діяльності ордену піарів на Волині (XVII - перша половина XIX ст) ". Участь у XII Міжнародній науково - практичній конференції "Культурний вектор розвитку України початку ХХІ століття: реалії і перспективи", 10 - 11 листопада 2016 року, м. Рівне.

2015

Опублікування статті

Стоколос Н.Г. Російсько-православне «очищення обрядів» Греко-уніатської церкви та його трагічні наслідки // Україна – Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер пересічного буття // Науковий збірник за ред. Л. Филипович і П. Яроцького. – К.: УАР, 2015. С. 122 – 129.

Стоколос Н.Г. До питання специфіки церковно-релігійного життя в Україні на завершальному етапі Другої світової війни // Волинський благовісник. – 2015. – №3. –С. 103 – 114.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

3. Стоколос Н.Г. Всеукраїнська конференція «Кременецькі читання з історії Волині» (8 – 9 жовтня 2015 року). Тема доповіді: «Викорінення «латинських напластувань» у Греко-уніатській церкві під час підготовки до її офіційного скасування: чинники, перебіг, наслідки»

4. Стоколос Н.Г. Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція присвячена 100-річчю від дня народження Ігоря Кириловича Свєшнікова (19 – 20 жовтня 2015 року). Тема доповіді: «Специфіка перебігу першої та другої фаз ревіндикації сакральних об’єктів, земельних угідь та майна Православної церкви у міжвоєнній Польщі (1918 – 1933 рр.) За матеріалами фондової збірки РОКМ»

5. Стоколос Н.Г. Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецький простір України: історія та сучасні виклики (до 110-річчя від дня народження Ніла Хасевича)» (28 – 29 жовтня 2015 року). Тема доповіді: «Видатні пам’ятки сакрального мистецтва Волині у складі фондової збірки Рівненського обласного краєзнавчого музею».

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: nadiia.stokolos@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну