Стоколос Надія Георгіївна,

д.і.н., проф., професор кафедри релігієзнавства і теології
Стоколос Надія Георгіївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Стоколос Н.Г., Шеретюк Р.М., Духовно-культурна і художньо-мистецька діяльність римо-католицького чернечого ордену бригідок на теренах Речі Посполитої Le tendenze e modelli di sviluppo della ricerche scientifice: Raccolta di articoli scientifici "ΛΟΓΟΣ" con gli ati della Conferenza scientifica e pratica internazionale (T.3), marzo 2020. Roma, Italia: Piattaforma scientifica europea. Pp. 99-102.

Стоколос Н.Г., Шеретюк Р.М. Видатні постаті польської гуманітаристики кінця XVIII - початку XIX ст. Topical issues of the development ofmodern science. Abstract of the 8th International scientific and practical conference. Publishing House "ACCENT". Sofia, Bulgaria. 2020. Pp. 559-565.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародна наукова конференція "Le tendenze e modelli di sviluppo della ricerche scientifici" (Рим, Італія)

VIII Міжнародна науково-практична конференція "Topical issues of the development of modern science" (Софія, Болгарія)

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради Д 48.125.02 у Національному університеті "Острозька Академія"

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

"Розвал, хаос і неспокій у Церкві" (До питання чинників, перебігу та наслідків інституційного розколу в українському православ'ї періоду Другої світової віни). Дні науки НУ ОА, Острог, лютий, 2020 р.

2019

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради К48.125. 01 в Національному університеті "Острозька академія"

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Стоколос Н. Г., Шеретюк Р. М. Ботанічні сади римо-католицького ордену піарів як унікальна складова культурно-мистецького простору Волині (ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.) // Сторінки історії. Фахова + наукометрична Web of Sciense.

Стоколос Н. Г., Шеретюк Р. М. Педагогічні новації Йосифа де Каласанса (1557 – 1648) як «соціальна реформа» ранньомодерної доби // Нова педагогічна думка. – 2019. – № 4. – Фахова + Індекс Копернікус.

Стоколос Н. Г., Шеретюк Р. М. Педагогічна система Йосифа де Каласанса (1557 – 1648) в контексті культурних практик Нового часу // Інноваційна педагогіка. – 2019. – № 4. – Фахова + Індекс Копернікус

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Стоколос Н. Г. Окремі аспекти релігійно-церковного життя в Україні під час Другої світової війни через призму німецьких аналітичних матеріалів // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Вип. 31. – РДГУ, 2019.

Стоколос Н. Г. Трансформації Православної церкви у західноукраїнському регіоні (вересень 1939 – червень 1941 рр.): чинники, перебіг та соціокультурні наслідки // Збірник наукових праць РОКМ. – 2019.

Стоколос Н. Г., Шеретюк Р. М. Набутки садово-паркового мистецтва Волині крізь призму діяльності Вацлава Борейка (перша половина ХІХ ст.) // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Український та європейський мистецькі простори: історія, теорія, практика» (Рівне, РДГУ, 23-24 жовтня 2019 р.).

2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Стоколос Н.Г. Набутки культурно-освітньої праці ордену піарів на Волині (кінець XVII - перша третина XIX ст.) // Емінак: Науковий щоквартальник.-2017. - № 1 (17) (січень-березень). - Т. 1. - с. 40-47.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Мистецтво польсько-українського пограниччя в контексті візій доби бароко (на прикладі осередків ордену піарів на Волині). Міжнародна наукова інтердисциплінарна конференція «На пограниччях культур і народів». Державна вища професійна школа ім. Яна Ґродка у Саноку (Польща). 14-16 вересня 2017 р.

Специфіка перебігу основних етапів ревіндикаційного процесу в міжвоєніій Польщі та його соціокультурні наслідки. Науковий семінар. «Релігійне життя на Холмщині і Підляшші: сторінки історії та сучасність», Польща, Люблін, 2017 р.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Діяльність римо-католицьких орденів на Волині в контексті відгомінів Реформації. Наукова конференція Товариства польської культури в Рівному ім. Реймонта на тему: "Віхи історії римо-католицької церкви: розвінчання міфів". М. Рівне, 23 березня 2017 р.

Керівництво студентським науковим гуртком

«Сакральне мистецтво Волині»

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради К48.125. 01 в Національному університеті "Острозька академія"

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Стоколос Н.Г. Насилля як один із засобів прозелітичної діяльності Російської Православної Церкви на теренах Холмщини і Південного Підляшшя (60-ті рр. - перша половина 70-х рр. ХІХ ст.) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Українська Греко-Католицька Церква в історії та сучасних процесах розвитку українського суспільства". - Тернопіль. - С. 117 - 125.

Стоколос Н.Г. До питання становища кліриків - вихідців із Галичини після скасування уніатської Холмської єпархії (1875 р.) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Релігієзнавство". - Острог: Видавництво НаУОА, 2016. - Вип. І (13). - С. 67 - 81.

Стоколос Н. "Благочестя і освіта". Просвітницькі ідеї Йосифа де Каласанса та їхній вплив на духовно-культурне життя Волині (XVII - перша половина XIX ст.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всессвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. - Вип.27. - Рівне, РДГУ. - С.208-214.

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Стоколос Н.Г. Російсько-православне «очищення обрядів» Греко-уніатської церкви та його трагічні наслідки // Україна – Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер пересічного буття // Науковий збірник за ред. Л. Филипович і П. Яроцького. – К.: УАР, 2015. С. 122 – 129.

Стоколос Н.Г. До питання специфіки церковно-релігійного життя в Україні на завершальному етапі Другої світової війни // Волинський благовісник. – 2015. – №3. –С. 103 – 114.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: nadiia.stokolos@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну