Колос Михайло Іванович,

д.ю.н., доц., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін
Колос Михайло Іванович
QA
Резюме
І. Освіта, рівні кваліфікації та їх підтвердження.

1.1.  Юридичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка закінчив з відзнакою в 1981 р. Спеціальність: „Правознавство“, кваліфікація „Юрист“;

1.2. Науковий ступінь „кандидат юридичних наук“ (спец. 12.00.08 –кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право), присвоєно за результатами захисту дисертації на тему: „Правовое регулирование карательно-воспитательных мер и обеспечение законности их осуществления в исправительно-трудовых колониях“ в 1993 р.;

1.3. Учене звання „доцент“ кафедри спеціальних юридичних дисциплін присвоєне в 2002 р.;

1.4. Науковий ступінь „доктор юридичних наук“ (спец. 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право), присвоєний в 2020 р., у зв’язку з успішним захистом дисертації на тему: „Українське кримінальне право: походження, розвиток і сучасність“ у 2019 р.;

1.5.  Посаду „доцент кафедри кримінально-правових дисциплін“ на штатній основі посів з 2019 р.;

1.6. Почесне звання „Заслужений юрист України“ присвоєне Президентом України в 2007 р.;

1.7. Професійне стажування проходив в Університеті штату Делавер (США), де ознайомився з кримінальним, комерційним, конституційним правом названої держави та функціонуванням її судової, пенітенціарної, прокурорської і адвокатської систем. Період стажування: 03–30 березня 2001 р. Підстави: перемога в конкурсі та запрошення уряду США.


Наукові праці

І. М о н о г р а ф і ї :

 

1.  Колос М.І. Кримінальне право в Україні (Х–початок ХХІ століття): монографія: у 2 т. / Київ; Острог, 2011. Т.1: Освіта, наука, законодавство.  448 с.; Т. 2: Бібліографія. 640 с.

2.    Колос М.І. Становлення та розвиток науки кримінального права: Правова доктрина України: монографія у 5 т. Харків: „Право“, 2013. Т.5: Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / В.Я. Тацій, В.І. Борисов, В.С. Батиргарєєва, М.І. Колос та ін. 1240 с. (у співавторстві).

3.  Колос М.І. Українське кримінальне право: походження, розвиток і сучасність: монографія. Київ: ВД „Освіта України“, 2019. 836 с.

 

 

ІІ. Н а в ч а л ь н і  та  м е т о д и ч н і   п о с і б н и к и:

 

 

4.   Колос М.І.  Кримінальне право України. Загальна частина: Київ. Атіка, 2007. 608 с.

5.  Колос М.І. , Мельниченко О.І. Завдання до практичних занять з кримінального права: Острог. Національний університет „Острозька академія“, 2001. С. 76.

 

ІІІ. Статті, опубліковані в наукових фахових виданнях  України:

 

6.  Колос М.І. Застосування окремих термінів у  кримінальному, кримінально-процесуальному та кримінально-виконавчому законодавстві України. Адвокат. 2002. № 4–5 (31–32).  С. 38–40.

7.  Колос М.І. Русько-Візантійські договори 911, 944 років: генезис українського кримінального права. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ.  Серія юридична. Львів. ЛДУВС, 2011. Випуск 4. С. 251–261.

8. Колос М.І. Об’єктивні ознаки злочинів у кримінально-правових положеннях русько-візантійських договорів 911 та 944 років. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 52. Київ. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011.  С. 415–420.

9.   Колос М.І. Об’єктивні ознаки кримінально-правових положень Руської Правди. Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. 2012. Випуск 1 (41). С. 561–565.

10.  Колос М.І. Суб’єктивні ознаки кримінально-правових положень Руської   Правди. Наукові праці Національного авіаційного  університету. Серія: Юридичний вісник „Повітряне і космічне право”: Збірник наукових праць. Київ. НАУ, 2012. № 3 (24). С. 130–134.

11.  Колос М.І. Джерела генезису українських кримінально-правових законів: до ідеї охорони основних прав і свобод людини. Вісник Конституційного Суду України. 2012. № 6. С. 56–67.

12. Колос М.І. Старозавітні передумови формування кримінального права християнської цивілізації. Вісник Академії правових наук України: Збірник наукових праць. Харків. „Право“, 2013. № 1 (72). С. 224–233.

13. Колос М.І. Конституційна юстиція як гарант забезпечення належної кримінально-правової охорони прав і свобод людини. Вісник Конституційного Суду України. 2013. № 5. С. 82–91.

14.  Колос М.І. Криміналізація зради держави і монарха у „Правах, за якими судиться малоросійський народ“. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник „Повітряне і космічне право“: Збірник наукових праць. Київ. НАУ, 2015. № 1 (34). С. 30–35.

15. Колос М.І. Судебник Казимира Ягайловича: кримінально-правова охорона власності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія „Право“. Випуск 40. Т. 2 Ужгород: ВД „Гельветика“, 2016. С. 86–90.

16. Колос М.І. Конституційні основи кримінально-правової політики Української народної Республіки (1917–1918 роки). Вісник  Конституційного Суду України. 2016. № 2–3. С. 216–224.

17.  Колос М.І. Платон: ідеї цивілізаційного розвитку кримінального права. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія „Право“. Вип. 43. Т.2. Херсон, 2017. С. 122–127 (науково метрична база даних: Index Copernicus international).

18.  Колос М.І. Український конституціоналізм: матеріалізація через ідеї та дії Л.Юзькова. Вісник Конституційного Суду України. 2018. №1. С.  154–162.

19. Колос М.И. Войско Запорожское: преступления, наказания и их назначение. Закон и жизнь: международный научно-практический правовой журнал. Кишинев:  SRL:Cetatea de Sus“, 2013.  № 10/3 (262). С. 107–111.

20.  Колос М.И. Римское право: кодификация и юридическая сущность основных уголовно-правовых положений. Legea si viata, 2014. № 4/2 (268). С. 138–142.

21.  Колос М.И. Литовский Статут 1588 года: теоретическая сущность уголовно-правовых положений. Legea si viata, 2014. № 2/3 (266). С. 21–25.

22.   Колос М.И. Клевета и оскорбление: генезис ответственности и проблемы современной криминализации – декриминализации. Jurnalul  juridic national : teorie si practica. S.R.L. 2014. № 4 (8). С. 158–163.

23.   Колос М.И. Литовский Статут: уголовно-правовая ответственность за измену государству и Великому князю литовскому. Jurnalul  juridic national : teorie si practica. S.R.L. 2014. № 5 (9). С. 154–159.

24.    Колос М.І. Особливості формування українського кримінального права в період правління Гетьманату й Директорії (1918–1921 рр.). Jurnalul  juridic national : teorie si practica. S.R.L. 2016. № 2 (18). С. 128–131.

 

25.  Колос М.І. Теологічні основи кримінально-правової охорони прав і свобод людини в  Руській державі. Часопис Національного університету „Острозька академія“. Серія „Право“. 2012. № 1 (5): URL: http: // Ij. oa. edu. ua / articles / 2012 / n 1 / 12 kmivrd. pdf.

26. Колос М.І. Стародавній Схід: генезис кримінально-правового регулювання та охорони суспільних відносин. Часопис Національного університету „Острозька академія“. Серія „Право“. 2015. № 2 (12) URL:  http: // Ij. oa. edu. ua / articles / 2015/ n 2/ 15  kmiosv. pdf.

27.     Колос М.І. Особливості радянської кримінально-правової політики в Україні 1917–1922 років. Часопис Національного університету „Острозька академія“. Серія „Право“. 2015. №1 (11); URL: http: // Ij. oa. edu. ua / articles / 2015 / n 1 / 15 kmivrd. pdf.

28. Колос М. І. Руське кримінальне право: проблеми достовірності поширення на території проживання народів угро-фінської мовної групи / М. І. Колос // Криминалистъ первопечатный, 2020, №20. С.29-67

29. Колос М. І. Руська держава: конститутивні основи природного формування та критика посягань на її історичну та правову сутність. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право».  2020. No2(22) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2020/n2/20kmiips.pdf.

 

ІV. Матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів (статті, тези доповідей), опубліковані в Україні і зарубіжних державах:

 

1.     Колос М.І. Теоретичні основи правового регулювання каральних засобів, застосовуваних до ув’язнених. Наукові записки: у 2 т. Острог. ВК Острозької академії, 1999. Т. 2 ч. 1. С. 201–203.

2.      Колос М.І. Свобода і право: проблеми співіснування в межах статті 43 Кримінального кодексу України. Конституційний процес в Україні : здобутки та проблеми: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 25–26 червня 2009 року. Харків. „Право“, 2009. С. 143– 151.

3.    Колос М.І. Правові позиції Конституційного Суду України – новітнє   перспективне джерело удосконалення кримінально-правового законодавства. Конституційно-правові проблеми розвитку сучасної української держави. Матеріали Міжнародного теоретико-методологічного семінару, проведеного на базі правничого факультету Національного університету „Острозька академія“ 19 березня 2010 р. Київ. Логос, 2010. С. 13–18.

 

4.    Колос М.І. Розвиток українського кримінального права в першій половині ХVIII століття. Новітні наукові дослідження держави і права 2011: Збірник наукових праць. Т. 1. Миколаїв: Іліон, 2011. С. 137–141.

5.   Колос М.І. Особливості кримінального права в Україні на початку радянської влади (1917–1921 роки). Від громадянського суспільства – до правової держави: Теорія та практика протидії злочинності : VІ Міжнародна науково-практична конференція (15 квітня 2011 р.) : Збірник тез доповідей. Харків. ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. С. 84–87.

6.      Колос М.І. Українське кримінальне право періоду національних змагань          1917–1920 років. Сучасні тенденції розвитку національного законодавства України: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (19–20 травня 2011 р.). Київ. ВЦ НУБіП України, 2011.С. 79–81.

7.   Колос М.І. Особливості кримінального права Запорозької Січі та Гетьманщини: злочини і покарання. Сьомі юридичні читання: матеріали Міжнародної наукової конференції (19–20 травня 2011 р.). Київ. Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. С. 302–305.

8.   Колос М.І. Суб’єктивні ознаки злочинів у положеннях русько- візантійських договорів 911 та 944 років. Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Сумська філія Харківського НУВС (21–22 травня 2011 р.). Суми: Університетська книга, 2011. С. 209–210.

9.   Колос М.І. Українське кримінально-правове законодавство: окремі проблеми синергетичного розвитку. Актуальні проблеми кримінального права та кримінології, кримінально-виконавчого права: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Міжнародного гуманітарного університету ( 28 жовтня 2011 р.). Одеса: Фенікс, 2011. С. 123–126.

10.    Колос М.І. Обмежувальні положення статей 371, 372, 375 КК України – причина недостатньої охорони правосуддя. Кримінальний кодекс України: 10 років очікувань: Тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародного симпозіуму (23–24 вересня 2011р.). Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. С. 199–203.

11.    Колос М.І. Руська Правда, як джерело українського кримінального права. Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи (15 квітня 2011 р.). Тернопіль: ВЦ „Вектор“, 2011. С. 258–261.

12.  Колос М.І. Бездіяльність слідчого: підстави і проблеми сучасної криміналізації. Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (2 листопада 2012 р.). Одеса : Фенікс, 2012. С. 108–111.

13.   Колос М.І. Цивілізаційні основи розвитку українського кримінального права. Кримінальний кодекс України 2001 р. : проблеми  застосування і перспективи удосконалення: Тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародного симпозіуму, 21–22 вересня 2012 року. Львів. Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. С. 110–116.

14.    Колос М. І. Кримінально-правова політика в Україні: окремі проблеми та шляхи їх вирішення. Правова політика України: концептуальні засади та механізми формування: збірник матеріалів науково-практичної конференції (5 грудня 2012 р.) Київ. Національний інститут стратегічних досліджень, 2013. С. 114–121.  

15.    Колос М.І. Академік О.О. Малиновський – видатний дослідник генезису кримінального права. Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення: Матеріали 1-го Міжнародного науково-практичного семінару (16 березня 2012 р.). Острог. Вид-во Національного університету „Острозька академія“, 2012. С. 61–65.

16.  Колос М.И. Генезис и развитие украинского конституционализма (Европейский контекст). Europos konstitucinio palikimo standartai: Tarptautines konferencijos vykusios 2012 m. spalio 25 d. Vilniaus universitete ir skirtos Lietuvos Respublikos Konstituc ijos priemimo dvidesimtmeciui, medziaga. Vilnius, 2013. p. 55–73.

17.  Колос М.И. Кодификация русского уголовного законодательства: к истории генезиса. Проблемы кодификации уголовного закона: история, современность, будущее (посвящается 200-летию проекта Уголовного уложения 1813 года): Материалы VIII Российского конгресса уголовного  права,  состоявшегося  30–31 мая  2013 г.  Москва. Юрлитинформ, 2013. С. 567–571.

18.   Kolos M. Criminal and Legal Protection of Human Rights and Freedoms: Guarantees of Constitutional Justice. The protection of human and citizen’s rights by bodies of constitutional jurisdiction in the current context: materials of the International Conference, Yalta, 20–21 june 2013. Kyiv. Logos, 2013. p. 113–123.

19. Колос М.І. Кримінальна відповідальність: до проблеми основ  формування. Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 10–11 жовтня 2013 р.). Харків. „Право“, 2013. С. 98–101.

20.  Колос М.И. Честь и достоинство человека: современные проблемы совершенствования уголовно-правовой охраны в Украине. Совершенствование правового регулирования и механизмов функционирования системы противодействия преступности: материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 15–19 октября 2013 г.). Минск. ИЦ Белорусского государственного университета, 2013. С. 47–52.

21.  Колос М.І. Дисертаційні дослідження: типологія проблем якості.  Правова доктрина – основа формування правової системи держави:  матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присв’яченої 20-річчю Академії правових наук України, та обговоренню п’ятитомної монографії „Правова доктрина України“ (Харків, 20–21 листопада 2013 р.). Харків. „Право“, 2013. С. 278–281.

22.     Колос М.І. Конституційні гарантії  кримінально-правової охорони прав і свобод людини. Людина, суспільство, держава: правовий вимір в сучасному світі: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, НАУ: 27 лютого 2014 р.). Київ. ТОВ МП „Леся“, 2014. С. 295–297.

23.   Колос М.І. Наука кримінального права: поняття, передумови виникнення та зв’язки з іншими галузями права. Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 9–10 жовтня 2014 р. Харків. „Право“, 2014. С. 189–194.

24.   Колос М.І. Права, за якими судиться малоросійський народ: кримінальна відповідальність за зраду. Юридична наука і практика: виклики часу: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, НАУ: 12 березня 2015 р.). Київ. ТОВ МП „Леся“, 2015. С. 52–55.

25.   Колос М.І. Криміналізація: панацея чи шлях до кримінально-правової охорони суспільства? Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 8–9 жовтня 2015 р.)  Харків. „Право“, 2015. С. 129–133.

26. Колос М.І. Злочини і покарання в актах розвинутих держав Стародавнього Сходу. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції „Малиновські читання (Острог, 13–14 листопада 2015 р.).  Острог: Вид-во Національного університету „Острозька академія“, 2015. С. 124, 125.

27. Колос М.І. Кримінально-правова охорона життя і здоров’я людини в Литовсько-Руській державі. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції „Малиновські читання“ (Острог, 30 вересня – 1 жовтня 2016 р.). Острог.: Вид-во Національного університету „Острозька академія“, 2016. С. 21, 22.

28.     Колос М.І. Воля, вольность, свобода: проблеми сутності кримінально-правових категорій. Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави: збірник тез міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 19-20 жовтня 2018 р.). С. 156–160.

29.     Колос М.І. Кримінально-правова природа окремих конституційних цінностей: походження і розвиток. Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації: збірник тез міжнар. наук.-практ. конференції (Хмельницький, 17 травня 2019 р.) [у 2-х част.]: част.1 С. 232–236.

 

V. Непрофільні статті, тези доповідей, що опубліковані  в

Україні і зарубіжних державах :

 

1.     Колос М.І. Повніше застосовувати законодавство про відповідальність за порушення правил користування електроенергією. Радянське право.  1984.  № 2. С. 39, 40.

2.    Колос М.І. Прокурорський нагляд за законністю карально-виховного впливу на засуджених в умовах гуманізації діяльності виправно-трудових колоній. Сучасні проблеми держави та права. Київ. „Либідь“, 1990. С. 180–184.

3.      Колос М.І., Михеєнко М.М. Необхідні пенітенціарні суди. Водник. № 67–68 (7428–7429). 1992. 29 серпня. С. 2 (у співавторстві).

4.      Колос М.І. До проблеми змісту поняття і деяких аспектів застосування затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину. Наукові записки. Серія „Право“. Острог, 2000. Випуск 1. С. 163–171.

5.  Колос М.І. Теоретична модель підстав відповідальності та правозастосовних дій – основа організації захисту прав і свобод людини у кримінальному процесі. Наукові записки. Серія  „Право“. Острог, 2001. Випуск 2 : у 2 частинах. Ч. 2. С. 359–367.

6.   Колос М.І. Гносеологічні та емпіричні засади вирішення проблеми забезпечення прав затриманих і взятих під варту осіб. Наукові записки. Серія „Право“. Острог: Національний університет „Острозька академія“, 2002. С. 221–236.

7.      Колос М.І. Проблеми забезпечення захисту при затриманні і взятті під варту. Організація адвокатури і надання правової допомоги в демократичному суспільстві: доповіді учасників Міжнародної наукової конференції (Київ, 18–19 жовтня 2002 р.). Київ. ВЦ Академії адвокатури України, 2002. С. 72–78.

8.      Колос М.І. Роль суду у забезпеченні прав і свобод особи при затриманні і взятті під варту. Судовий контроль за дотриманням конституційних прав особи під час досудового розслідування. Київ. АДЕФ Україна, 2005. С. 62–69.

9.      Колос М.І. Свобода як основа реалізації права в кримінальному процесі Наукові записки: Серія „Право“. Випуск 6. Острог. Вид-во Національного університету „Острозька академія“, 2005. С. 347–354.

10.  Колос М.И. Оптимизация средств конституционной защиты прав и свобод градждан в Украине. Роль Конституционного Суда в реализации конституционных прав и свобод граждан: материалы Международной конференции (Минск, 22 сентября 2009 г.) Германский фонд международного правового сотрудничества.  Минск: Амалфея, 2010. С. 37–50.

11.  Колос М.И. Современные и перспективные формы обращения в Конституционный Суд Украины за защитой прав и свобод физических и юридических лиц. Теоретические и практические аспекты связанные с индивидуальной конституционной жалобой в Европейской модели конституционного правосудия: сборник материалов Международной  научно-практической конференции (13–14 мая 2010 г.). Минск, 2010. С.  87–95.

12.   Колос М.І. Свобода як основа реалізації права (до проблеми джерел і поняття свободи). Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: збірник наукових праць, присвячений 70-й річниці з дня народження першого голови Конституційного Суду України Л.П.     Юзькова: у 2 частинах. Ч. 1. Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2008. С. 211–216.

13.   Колос М.І. Перший Голова Конституційного Суду України: альфа і омега (за матеріалами доповіді 25 січня 2013 року). Вісник Конституційного Суду України. 2013. № 1. С. 99–104.

   14.  Колос М.І. Становлення та розвиток науки кримінального права в    Україні.  Вісник Асоціації кримінального права України, 2014, № 1 (2). URL: http: // nauka. Juracademy. ua /site. ru/ index. php? option = com_content &task=view&id = 653.

 

VI. Участь в атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації:

 

6.1.  Офіційне опонування за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право (та аналогічні їй):

1.    Колос М.І. Відгук офіційного опонента Спеціалізованій вченій раді, далі – „СВР“, у  Національній академії Прикордонних Військ на дисертацію Кухара Валерія Васильовича на тему: „Кримінальна відповідальність військовослужбовця за розголошення державної таємниці“, на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, далі – к.ю.н, за спеціальністю 20.02.03 військове право; військові проблеми міжнародного права, від 15 листопада 1999 р.;

2.     Колос М.І. Відгук офіційного опонента СВР Д 26.007.03 у Київському національному університеті внутрішніх справ на дисертацію Вознюка Андрія Андрійовича на тему: „Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих груп та злочинних організацій“ на здобуття наукового ступеня к.ю.н за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, від 25 червня 2009 р. 

 

 6.2.         Відгуки на автореферати дисертацій за спеціальністю 12.00.08:

 

 1.     Колос М.І. Відгук СВР Д 26.001.05 у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка на автореферат к.ю.н Канціра Володимира Степановича на тему „Проблеми судового угляду при застосуванні кримінального законодавства України“,  від 1 травня 1998 р.;

2.       Колос М.І. Відгук СВР Д 26.001.05 у КНУ ім. Т. Шевченка Д 26.001.05 на автореферат к.ю.н Івасюка Ігоря Георгійовича на тему: „Порядок звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання внаслідок зміни обстановки“, від 20 червня 2002 р.;

3.     Колос М.І. Відгук СВР Д 26.001.05. у КНУ ім. Т. Шевченка на автореферат к.ю.н Шевчука Андрія Васильовича на тему: „Стадії вчинення злочину“, від 20 червня 2002 р.

4.     Колос М.І. Відгук СВР К 08.727.02 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ на автореферат к.ю.н Книги Максима Михайловича на тему: „Примусові заходи медичного характеру як засіб попередження злочинності“, від 16 лютого 2009 р.;

5.     Колос М.І. Відгук СВР Д 35.725.02 у Львівському ДУВС на автореферат кюн Крих Тетяни Ярославівни на тему: „Незаконна приватизація державного, комунального майна за кримінальним правом України і юридичний аналіз складу злочину“, від 10 вересня 2010 р.;

6.      Колос М.І. Відгук СВР Д 35.725.02 у Львівському ДУВС на автореферат кюн Попович Віталії Петрівни на тему „Імплементація норм міжнародного права у кримінальне законодавство України“, від 20 січня 2011 р.;

7.     Колос М.І. Відгук СВР Д 35.725.02 у Львівському ДУВС на  автореферат кюн Газдайки-Василишин Ірини Богданівни на тему: „Некорисливі злочини проти власності за кримінальним правом України“, від 15 червня 2011 р.;

8.  Колос М.І. Відгук СВР Д 41.06.01 у Національному університеті   „Одеська юридична академія на автореферат доктора юридичних наук, далі – Дюн, Козаченка Олександра Васильовича  на тему: „Кримінально-правові заходи в Україні: культурно–антропологічна концепція“, від 24 травня 2012 р. ;

9.     Колос М.І. Відгук СВР Д 26.730.01 у Національній академії прокуратури України на автореферат кюн Ставінського  Вадима Анатолійовича на тему: „Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам у нафтогазовому комплексі України“, від 8 травня 2012 р.;

10.  Колос М.І. Відгук СВР Д 35.725.02 у Львівському ДУВС на автореферат к.ю.н Лиськова Максима Олександровича на тему: „Кримінально-правова характеристика складів злочинів проти трудових прав людини“, від 14 вересня 2012 р.;

11.  Колос М.І. Відгук СВР 226.001.05 у КНУ ім. Т. Шевченка на автореферат кюн Трушківської Лесі Вікторівни на тему: „Кримінально-правова охорона особистих благ захисника чи представника особи у зв’язку з наданням ними правової допомоги (ст. ст. 398, 400 КК України)“, від 18 квітня 2013 р.;

12.  Колос М.І. Відгук СВР Д 26. 236.02 в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України на автореферат кюн Ілікчієвої Катерини Іванівни на тему: „Протидія насильству щодо жінок (кримінально-правові та кримінологічні аспекти)“, від 10 червня 2013 р.;

13.  Колос М.І. Відгук СВР Д 26.730.01 у Національній академії прокуратури України на автореферат к.ю.н Балабко (Лень) Валерії Валентинівни на тему: „Кримінальна відповідальність медичних працівників за злочини проти життя та здоров’я особи“, від 13 вересня 2013 р.;

14. Колос М.І. Відгук СВР Д 64.086.01 у Національному університеті „Юридична академія України імені Ярослава Мудрого“ на автореферат к.ю.н Федосєєва Володимира Васильовича на тему: Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності державних кордонів України“, від 23 жовтня 2013 р.;

15.   Колос М.І. Відгук СВР Д 35.725.02 у Львівському ДУВС на автореферат к.ю.н Задорожного Андрія Анатолійовича на тему: „Запобігання злочинам у сфері службової діяльності“, від 13 листопада 2013 р.;

16.  Колос М.І. Відгук СВР Д 26.007.03 у Національній академії внутрішніх справ України на автореферат кюн Кошевського Віталія Станіславовича на тему: „Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“, від 12 червня 2013 р.;

17.  Колос М.І. Відгук СВР Д 35.725.02 у Львівському ДУВС на автореферат кюн Захарчука Віктора Миколайовича на тему: „Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво за кримінальним правом України“, від 26 березня 2014 р.;

18. Колос М.І. Відгук СВР Д 17.127.07 у Запорозькому класичному приватному університеті кюн Курилюка Юрія Богдановича на тему: „Кримінальна відповідальність за порушення правил несення прикордонної служби“, від 1 квітня 2014 р.;

19. Колос М.І. Відгук СВР Д 26.001.05 у КНУ ім. Т. Шевченка на автореферат кюн Грачова Сергія Володимировича на тему: „Відповідальність за порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю за кримінальним законодавством  України“, від 1 грудня 2014 р.;

20. Колос М.І. Відгук СВР Д 26.001.05 у КНУ ім. Т. Шевченка на автореферат кюн Михайлова Івана Михайловича на тему: „Кримінальна відповідальність за виготовлення, збут та інші незаконні дії, пов’язані зі збутом підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку та голографічних захисних елементів“, від 12 січня 2016 р.;

21.   Колос М.І. Відгук СВР Д 27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби України на автореферат Дюн Дідківської Галини Василівни на тему: „Кримінологічні засади участі України в Міжнародній системі запобігання злочинності“, від 16 червня 2020 р.;

22.   Колос М.І. Відгук СВР 27.855.03 в Університеті державної фіскальної служби України на автореферат Д.ю.н Рогатинської Ніни Зіновіївни „Теоретико-правові засади запобігання злочинності в митній сфері“, від 26 липня 2020 р.;

23.   Колос М.І. Відгук СВР Д 64.700.03 у Харківському національному університеті внутрішніх справ на автореферат Д.ю.н Топчія Віталія Васильовича „Теорія і практика запобігання злочинам у сфері інтелектуальної власності в Україні“, від 26 липня 2020 р.;

 

 

6.3.   Відгуки на автореферати дисертацій за непрофільними спеціальностями:

 

1.   Колос М.І. Відгук СВР К 35.051.03 у Львівському національному університеті ім. І. Франка на автореферат к.ю.н Білостоцького Степана Мироновича на тему: „Кримінальне судочинство міста Львова ХVI–ХVIII ст. (за матеріалами війтівського – лавничого суду міста Львова)“, від 16 лютого 2009 р. (спец.: 12.00.01);

2.        Колос М.І. Відгук СВР Д 26.007.04 у Національній академії внутрішніх справ на автореферат к.ю.н Матвієнко Катерини Олександрівни на тему: „Історико-правові погляди академіка Петра Михайленка – засновника наукової школи історії органів внутрішніх справ України“, від 24 червня 2014 р. (спец.: 12.00.01);

3.      Колос М.І. Відгук СВР Д 26.867.01 в Інституті законодавства Верховної Ради України на автореферат к.ю.н  Сенчука Василя Володимировича на тему: „Правове забезпечення реєстрації нерухомого майна та прав на нього в Україні: історико-правовий аналіз“, від 26 жовтня 2010 р. (спец.: 12.00.01);

4.  Колос М.І. Відгук СВР на автореферат к.ю.н Нечипорук Світлани Володимирівни на тему : „Конституційні засади організації та функціонування судової влади в Україні (питання теорії і практики)“, від 17 січня 2011 р. (спец.: 12.00.02);

5.     Колос М.І. Відгук СВР Д 26.007.04 у Національній академії внутрішніх   справ на автореферат Д.ю.н Калиновського Богдана Валерійовича на               тему: „Місцева публічна влада в Україні: конституційно-правові засади функціонування та розвитку“, від 7 березня 2017 р. (спец.: 12.00.02);

6.   Колос М.І. Відгук СВР Д 26.001.06 в КНУ ім. Т. Шевченка на автореферат к.ю.н Волосенко Ірини Василівни на тему: „Ризик у цивільному праві (поняття, природа, види)“, від 22 лютого 2011 р. (спец.: 12.00.03);

7.      Колос М.І. Відгук СВР Д 26.236.02 в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України на автореферат к.ю.н Желіховської Юлії Віталіївни на тему: „Охорона цивільних прав та інтересів нотаріусом“, від 17 лютого 2012 р. (спец.: 12.00.03);

8.  Колос М.І. Відгук СВР Д 35.051.03 у Львівському національному університеті ім. І. Франка на автореферат кюн Ситницької Оксани Анатоліївни на тему: „Юридичні гарантії права на працю та права на відпочинок за трудовим законодавством України“, від 5 лютого 2009 р. (спец.: 12.00.05);

9.     Колос М.І. Відгук СВР Д 26.867.01 в Інституті законодавства Верховної Ради України на автореферат к.ю.н Стефанчук Марини Миколаївни на тему: „Органи виконавчої влади як сторона у справах адміністративної юрисдикції в Україні“, від 26.04.2012 р. (спец.: 12.00.07);

10. Колос М.І. Відгук СВР Д 26.001.05 у КНУ ім. Т. Шевченка на автореферат к.ю.н Сизої Наталії Петрівни на тему: „Суди і кримінальне судочинство України в добу Гетьманщини“, від 13 квітня 2002 р. (спец.: 12.00.09);

11.  Колос М.І. Відгук СВР Д 26.001.05 у КНУ ім Т. Шевченка на автореферат к.ю.н Мельника  Сергія Миколайовича на тему: „Процесуальна форма у кримінальному судочинстві України“, від 4 грудня 2001 р. (спец.: 12.00.09);

12.  Колос М.І. Відгук СВР Д 26.001.05 у КНУ ім. Т. Шевченка на автореферат к.ю.н Павлишина Андрія Андрійовича на тему: „Судові витрати у кримінальному процесі України“, від 4 січня 2003 (спец.: 12.00.09);

13.  Колос М.І. Відгук СВР Д 26.001.05 у КНУ ім. Т. Шевченка на автореферат к.ю.н Губської Олени Анатоліївни на тему: „Процесуальні питання звільнення особи від кримінальної відповідальності за неребіалітуючими обставинами“, від 28 травня 2002 р. (спец.: 12.00.09);

14.  Колос М.І. Відгук СВР Д 26.001.05 у КНУ ім. Т. Шевченка на автореферат к.ю.н Гонгала Сергія Йосиповича на тему: „Судова техніко-криміналістична експертиза документів: сучасні можливості дослідження та перспективи розвитку“, від 12 червня 2013 р. (спец.: 12.00.09);

15.   Колос М.І., Маркуш М.А. Відгук СВР Д 26.001.05 у КНУ ім. Т. Шевченка на автореферат Дюн Кучинської Оксани Петрівни на тему: „Роль принципів кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників“, від 15 листопада 2013р. (спец.: 12.00.09) колективна;

16.  Колос М.І. Відгук СВР Д 26.001.05 у КНУ ім Т. Шевченка на автореферат к.ю.н Логінової Світлани Миколаївни на тему: „Адвокатська таємниця: теорія і практика“, від 1 червня 2002 р. (спец.: 12.00.10);

17.    Колос М.І. Відгук СВР Д 64.086.03 у Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого на автореферат к.ю.н Курила Миколи Петровича на тему: „Прокурорський нагляд за додержанням прав та законних інтересів засуджених до позбавлення волі“, від 11 січня 1999 р. (спец.: 12.00.10);

18.  Колос М.І. Відгук СВР Д 26.001.05 у КНУ ім. Т. Шевченка на автореферат кюн Скригонюка Миколи Івановича на тему: „Прокурорський нагляд за додержанням законів України при умовно-достроковому звільненні засуджених від кримінального покарання“, від 7 червня 1999 р. (спец.: 12.00.10);

 

19.   Колос М.І. Відгук СВР Д 26.001.05 у КНУ ім. Т. Шевченка на автореферат к.ю.н Малюги Віктора Івановича на тему: „Принципи організації та діяльності прокуратури України“, від 28 травня 2002 р. (спец.: 12.00.10);

20.  Колос М.І. Відгук СВР К 35.860.01 у Львівському регіональному інституті державного управління при Президентові України на автореферат канд. наук з держ. управління Савицького Володимира Тадеушовича на тему: „Документаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України“, від 22 вересня 2006 р. (спец.: 25.00.02).

 

VII. Рецензії на наукові, навчально-методичні та періодичні

фахові видання.

 

7.1. Рецензування фахової монографічної і навчально-методичної   літератури: 

1.    Колос М.І. Рецензія на монографію к.ю.н, доцента Леня Валентина Валентиновича  „Осудність у кримінальному праві і законодавстві“.  Дніпропетровський ДУВС: Ліра ЛТД, 2008. 180 с. (Спец.: 12.00.08);

2.   Колос М.І. Рецензія на рукопис „Довідника здобувача наукового ступеня“, підготовленого науково-педагогічним колективом Київського національного університету внутрішніх справ у складі к.ю.н, старших наукових співробітників Андрія Андрійовича Вознюка, Руслана Андрійовича Сербина, Володимира Васильовича Юсупова. Хмельницький.  ХмЦНТЕІ, 2010. 206 с.;

3.   Колос М.І. Рецензія на монографію кюн, доцента Хмельницького університету управління та права Івановської Алли Миколаївни „Правові засади функціонування Конституційного Суду України“.  Хмельницький: ХУУП, 2013. 222 с. (Спец.: 12.00.02.);

4.    Колос М.І. Рецензія на рукопис навчального посібника авторського колективу (Р.Арнольд (ФРН), Б. Банашак (Республіка Польща), М.  Е. Гайс (ФРН), С. Вдовіченка, І. Голованя, М. Гультая, В. Кампа (Україна) „Права і свободи людини і громадянина в Україні (доктрина Європейського Суду з прав людини і Конституційного Суду України). Київ. Юрінком Інтер, 2013. 376с. (Спец.: 12.00.02.);

5.   Колос М.І. Рецензія на рукопис монографії Сергія Володимировича Грачова, Олександра Володимировича Шамари „Відповідальність за порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, за кримінальним законодавством України“. Київ. ВД „Артек“, 2015. 286с. (Спец.: 12.00.08.);

6.    Колос М.І. Рецензія на рукопис докторської монографії Палюх Лідії Михайлівни „Кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя“, від 19 травня 2020 року. Львів. НУ ім. І.Франка, юрфак.

 

     7. 2.      Рецензування періодичного фахового видання „Вибори та

демократія“ (спец.: 12.00.02):

 

1.       Колос М.І. Рецензія на матеріали журналу: Випуск № 1 (19) за 2009 р.;

2.       Колос М.І. Рецензія на матеріали журналу: Випуск № 1 (23) за 2010 р.;

3.       Колос М.І. Рецензія на матеріали журналу: Випуск № 1 (27) за 2011 р.;

4.       Колос М.І. Рецензія на матеріали журналу: Випуск № 2 (28) за 2011 р.;

5.       Колос М.І. Рецензія на матеріали журналу: Випуск: № 3 (29) за 2011р.

 

7.3.       Рецензування рукописів статей, поданих для опублікування у фаховому періодичному виданні „Вісник Конституційного

 Суду України “(Спец.: 12.00. 02):

 

1.     Колос М.І. Рецензія на рукопис статті Карнаух Тетяни Петрівни „Захист особистих немайнових прав юридичних осіб Конституційним Судом України: проблеми та перспективи“ від 7 квітня 2013 р.;

2.  Колос М.І. Рецензія на рукопис статті Мартинюка Романа Станіславовича „Проблеми незмінюваності правових позицій органів конституційного контролю“ від 8 квітня 2013 р.;

3.     Колос М.І. Рецензія на рукопис статті Блохіна Геннадія Івановича на тему: „Практика захисту релігійних свобод у деяких країнах (на прикладі релігійної громади „Свідки Єгови“) від 2 грудня 2013 р.;

4.     Колос М.І. Рецензія на рукопис статті Малярчук Лілії Ярославівни на тему: „Конституційне звернення до Конституційного Суду України як вітчизняна форма конституційної скарги“ від 2 грудня  2013 р.;

5.     Колос М.І. Рецензія на рукопис статті Стахура Богдана Ігоровича на тему: „Соціально-правові гарантії реалізації прав людини і громадянина в суспільстві“ від 2 грудня 2013 р.;

6.      Колос М.І. Рецензія на рукопис статті Азаренко Тетяни Ігорівни на тему: „Парламентський бікамеризм в унітарних державах“ від 2 грудня 2013 р.;

7.  Колос М.І. Рецензія на рукопис статті Мартинюка Романа Станіславовича „Природа правових позицій органів спеціалізованого конституційного контролю: теоретико-правовий аспект“ від 30 грудня

          2013 р.

 

VIIІ. Біографістика:

 

1.       Колос М.І. Протягом 2007–2009 рр. вперше проведено пошук, обробку та комплексне емпіричне дослідження документів і матеріалів пов’язаних з життям, освітньою, науковою і державною діяльністю першого Голови Конституційного Суду України, доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України Юзькова Леоніда Петровича. Крім того, ініційовано відзначення заслуг названої особи на державному рівні. Документи і матеріали та їх копії описані і офіційно передані для зберігання і науково-дослідницького використання до архіву Конституційного Суду України. Проведені перші офіційні вшанування його пам’яті (Див.: Вісник Конституційного Суду України, 2008. № 1. С. 103–110; 2013. № 1. С. 97–106, фото на внутрішній стороні тильної обкладинки).


Наукова робота
2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Колос М. І. Руська держава: конститутивні основи природного формування та критика посягань на її історичну та правову сутність. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2020. No2(22) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2020/n2/20kmiips.pdf.

Колос М. І. Руське кримінальне право: проблеми достовірності поширення на території проживання народів угро-фінської мовної групи / М. І. Колос // Криминалистъ первопечатный, 2020, №20. С.29-67

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Колос М.І. На автореферат дисертації Дідківської С.В. – „Кримінологічні засади участі України в міжнародній системі запобігання злочинності“, що подана на здобуття наукового ступеня Дюн за спеціальністю 12.00.08 (16.06.2020);

Колос М.І. На автореферат дисертації Рогатинської Н.З. „Теоретико-правові засади запобігання злочинності у митній сфері“, що подана на здобуття наукового ступеня д.ю.н. за спеціальністю 12.00.08 (26.07.2020);

Колос М.І. На автореферат дисертації Топчія В.В. „Теорія та практика запобігання злочинам у сфері інтелектуальної власності в Україні“, що подана на здобуття наукового ступеня д.ю.н. за спеціальністю 12.00.08 (26.07.2020).

2019

Видання наукової монографії

Колос М.І. „Українське кримінальне право: походження, розвиток і сучасність“. Київ, 2019. 836 с. (УДА=67,92)

Захист дисертації

„Українське кримінальне право: походження, розвиток і сучасність“ на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (18.12.2019 р.).

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну