Петрушкевич Марія Стефанівна,

д.ф.н, доц., завідуюча кафедри філософії та культурного менеджменту
Петрушкевич Марія Стефанівна
QA
Резюме
Освіта

2003 р. отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Культурологія» НаУ ОА.

2003 - 2006 рр. аспірантура з філософії за спеціальністю 09.00.11 - релігієзнавство НаУ ОА.

2007 р. захист кандидатської дисертації в Інституті філософії імені Г. С. Сковороди НАН України зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство (філософські науки). Тема дисертації: «Особливості вияву комунікаційної функції релігії у християнських конфесіях».

2019 р. захист докторської дисертації в Національному університеті "Острозька академія" зі спеціальності 09.00.11 - релігієзнавство (філософські науки). Тема дисертації: "Релігійні комунікації як об"єкт впливу масової культури: український контекст"

Досвід роботи
З 2003 року і до сьогодні працює на кафедрі культурології та філософії НаУ ОА на посаді доцентки
Монографії
Релігійні комунікації: християнський контекст [Текст] : монографія / Марія Петрушкевич. – Острог : Вид-во НаУОА, 2011. – 288 с. // https://lib.oa.edu.ua/files/funds/vudavnutstvo/monografiya_Petrushkevych.pdf

Релігійна комунікація у контексті масової культури: монографія / М. С. Петрушкевич. - Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. акад, 2018. - 408 с. // https://lib.oa.edu.ua/files/funds/vudavnutstvo/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_1-11_408%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf

Сертифікати
Сетрифікат про участь у роботі Міжнародного науково-педагогічного круглого столу, присвяченого дню народження Яна Амоса Коменського, на тему "Культура та освіта: тендерції діалогу" 29-30травня 2021 року, м. Луцьк (30 год.)


Наукова робота
2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Феміністичні електронні мас-медіа в українському сегменті Інтернету: тематична різноманітність релігійної проблематики // Гуманітарне поле гендерних досліджень: колективна монографія / за ред. Марії Петрушкевич. Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2021. С. 25 - 53.

2019

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2018) Конструювання релігійного дискурсу за допомогою мас-медіа (Сonstructing religious discourse with the help of mass media). Вісник Черкаського університету. Серія: філософія. Науковий журнал (2). с. 53-59.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2019) Pитуальна модель масової релігійної комунікації та нові медіа (Ritual model of mass religious communication and new media). Гілея: науковий вісник. Ч. 2. Філософські науки (140(1)). с. 78-82.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2019) Релігійний контент у нових медіа: український сегмент (Religious content in new media: ukrainian segment). Гілея: науковий вісник. Ч. 2. Філософські науки (141(2)). с. 107-110.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2019) Методологічні виклики у дослідженні масової релігійної комунікації (Methodological challenges in the study of mass religious communication). Гілея: науковий вісник. Ч. 2. Філософські науки (143(4)). с. 119-123.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Актуалізація ідей Торонтської школи у дослідженні релігійної комунікації // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В. В. Лях. – К., 2019. – Вип.1-2 (167-168). – С. 159-173.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

XII Міжнародна наукова конференція «Поблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» 17-18 травня 2019 (НаУ ОА) тема: ПРОБЛЕМА КОНСТРУЮВАННЯ РЕЛІГІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У РІЗНИХ ВИДАХ МАС-МЕДІА

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

XXІV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" 13-17 травня 2019 (НаУОА) тема: МАСОВА РЕЛІГІЙНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА.

Шевчук, Д. (Відповідальний за випуск) (2020) Дні науки НаУОА. 11 – 15 травня 2020 р. XXV наукова викладацько-студентська конференція. Програма. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. тема доповіді: Тлумачення фемінізму: аналіз стереотипів; Гендерний вектор дослідження релігійних мас-медіа

Семінар з міжнародною участю "Іслам, гендер і медіа" НаУ ОА, м. Острог 24 жовтня 2019р. тема: "Гендерні стереотипи у мусульманських медіа України"

Круглий стіл до Дня філософії "М. Маклюен як філософ глобальних інфокомунікацій" НаУ ОА, м. Острог 28 листопада 2019 р. тема: "Торонтська школа комунікації"

Захист дисертації

Захист докторської дисертації "РЕЛІГІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ВПЛИВУ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ" 09.00.11 – релігієзнавство. Спеціалізована вчена рада Д 48.125.01 15 жовтня 2019 р.

2018

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

ХІ Міжнародна наукова конференція «Поблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» 18-19 травня 2018 (НаУ ОА) тема: МАРКЕРИ РЕЛІГІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У КОМУНІКАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ НОВИХ МЕДІА

Видання наукової монографії

Петрушкевич М. Релігійна комунікація у контексті масової культури : [монографія] / М. С. Петрушкевич. – Острог, 2018. – 408 с.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Нові медіа та можливості діалогізму у середовищі масової релігійної комунікації // Вісник Черкаського університету. Серія: філософія. Науковий журнал. – 2017. – №2. – С. 24 – 32. (Google Scholar)

2017

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

1. Х Міжнародна наукова конференція «Поблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» 12-13 травня 2017 (НаУ ОА) тема: Нові медіа та можливості діалогу у релігійній комунікації 2. V Міжнародна науково-практична конференція «Гендер. Екологія. Здоров'я» 20-21 квітня 2017 (м. Харків) тема: Гендерні стереотипо у релігійних мас-медіа: деякі роздуми про особливості використання

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Щорічний круглий стіл «Що ж таке фемінізм» 11 жлвтня 2017 (НаУ ОА) тема: Фемінізм – різний: протиріччя у теорії сучасного фемінізму

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

спеціалізована вчена рада К 48.125.01

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Гендерні дослідження» / укл. М. С. Петрушкевич. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 3. – 168 с.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Петрушкевич М. С. Особенности конструирования моделей массовой религиозной коммуникации // Studia Humanitatis. Международный электронный научный журнал. - №2, 2017 [Эл. ресурс]. – Режим доступа: http://st-hum.ru/content/petrushkevich-ms-osobennosti-konstruirovaniya-modeley-massovoy-religioznoy-kommunikacii (Index Copernicus International, РИНЦ, ERIH PLUS)

2016

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Видання "Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження" / Укл. М. С. Петрушкевич. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2016. - Вип. 2. - 172 с.

Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження" / укл. М. С. Петрушкевич. - Острог: Видавництво Національного університетту "Острозька академія", 2016. - Вип. 2. - 172 с.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

1. Особливості конструювання масової релігійної комунікації: релігійне радіо // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 19. – 2016. – С. 16 – 21.

2. Релігійна преса в Україні: спроба світоглядно-статистичного аналізу // Історія релігій в Україні: науковий збірник світлій пам’яті професора Ярослава Дашкевича (1926 - 2010) / За заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич. – Львів: Інститут релігієзнавства філія Львівського музею історії релігії, «Логос», 2016. – Частина 2: Філосоіфя, соціологія, політологія релігії, Частина 3: Сакральні пам’ятки. – С. 221 – 231.

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

1. Антигендерна політика (антигендер, стоп-гендер) // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 16

2. Геральдика політична // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 52

3. Мережеві форми управління // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 165 – 166

4. Політико-семантичний простір // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 217 – 218

5. Релігія політична // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 246

6. «Скляна стеля» // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 265

7. Фемократія // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 303

8. «Телепіпли» // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 341

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну