Петрушкевич Марія Стефанівна,

к.ф.н., доц., доцент кафедри культурології та філософії
Петрушкевич Марія Стефанівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна наукова конференція "Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур" 2020 р. травень (Острог)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

XII Міжнародна наукова конференція «Поблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» 17-18 травня 2019 (НаУ ОА) тема: ПРОБЛЕМА КОНСТРУЮВАННЯ РЕЛІГІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У РІЗНИХ ВИДАХ МАС-МЕДІА

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

XXІV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" 13-17 травня 2019 (НаУОА) тема: МАСОВА РЕЛІГІЙНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА.

ХХV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки НаУ ОА" 2020 р. тема:

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Гендерні дослідження» / укл. М. С. Петрушкевич. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020

Захист дисертації

Захист докторської дисертації "РЕЛІГІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ВПЛИВУ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ" 09.00.11 – релігієзнавство. Спеціалізована вчена рада Д 48.125.01 15 жовтня 2019 р.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Конструювання релігійного дискурсу за допомогою мас-медіа // Вісник Черкаського університету. Серія: філософія. Науковий журнал. – 2018. – № 2. – С. 53 – 59. (Index Copernicus International Journals Master List, Google Scholar)

Ритуальна модель масової релігійної комунікації та нові медіа // Гілея: науковий вісник. – К.: «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 140 (1). Ч. 2. Філософські науки. – С. 78 – 82. (Google Schola, Index Copernicus (Польща))

Релігійний контент у нових медіа: український сегмент // Гілея: науковий вісник. – К.: «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 141 (2). Ч. 2. Філософські науки. – С. 78 – 82. (Google Schola, Index Copernicus (Польща))

Методологічні виклики у дослідженні масової релігійної комунікації // Гілея: науковий вісник. – К.: «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 143 (4). Ч. 2. Філософські науки. – С. 119 – 123. (Index Copernicus (Польща))

Опублікування статті

Актуалізація ідей Торонтської школи у дослідженні релігійної комунікації // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В. В. Лях. – К., 2019. – Вип.1-2 (167-168). – С. 159-173.

2018

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

ХІ Міжнародна наукова конференція «Поблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» 18-19 травня 2018 (НаУ ОА) тема: МАРКЕРИ РЕЛІГІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У КОМУНІКАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ НОВИХ МЕДІА

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

4 Всеукраїнська наукова конференція "Філософія як культурна політика сучасності" 19 жовтня 2018 (м. Острог) тема: Дегуманізація як виклик для релігійної комунікації в інформаційному суспільстві

Видання наукової монографії

Петрушкевич М. Релігійна комунікація у контексті масової культури : [монографія] / М. С. Петрушкевич. – Острог, 2018. – 408 с.

Опублікування статті

Нові медіа та можливості діалогізму у середовищі масової релігійної комунікації // Вісник Черкаського університету. Серія: філософія. Науковий журнал. – 2017. – №2. – С. 24 – 32. (Google Scholar)

2017

Опублікування тез доповідей

Гендерні стереотипи у релігійних мас-медіа: деякі роздуми про особливості використання // Гендер. Екологія. Злоров’я: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 20-21 квітня 2017 р.) . – Харків: ХНМУ, 2017. – С. 144 – 146.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

1. Х Міжнародна наукова конференція «Поблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» 12-13 травня 2017 (НаУ ОА) тема: Нові медіа та можливості діалогу у релігійній комунікації 2. V Міжнародна науково-практична конференція «Гендер. Екологія. Здоров'я» 20-21 квітня 2017 (м. Харків) тема: Гендерні стереотипо у релігійних мас-медіа: деякі роздуми про особливості використання

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

1. Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Духовність. Культура. Виклики сьогодення» 21-22 ківтня 2017 (м. Львів) тема: Релігійна комунікація в умовах інформаційного суспільства 2. IV міжвузівський науково-практичний семінар «Гендерні студії» 6 квітня 2017 (м. Луцьк) тема: Конструювання категорії гендеру в релігійних мас-медіа України 3. V Всеукраїнська наукова конференція «Філософія як культурна політика сучасності» 3 листопада 2017 (НаУ ОА) тема: Нові медіа та релігійна комунікація: де гуманістичні тенденції

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Щорічний круглий стіл «Що ж таке фемінізм» 11 жлвтня 2017 (НаУ ОА) тема: Фемінізм – різний: протиріччя у теорії сучасного фемінізму

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

спеціалізована вчена рада К 48.125.01

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Гендерні дослідження» / укл. М. С. Петрушкевич. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 3. – 168 с.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Петрушкевич М. С. Особенности конструирования моделей массовой религиозной коммуникации // Studia Humanitatis. Международный электронный научный журнал. - №2, 2017 [Эл. ресурс]. – Режим доступа: http://st-hum.ru/content/petrushkevich-ms-osobennosti-konstruirovaniya-modeley-massovoy-religioznoy-kommunikacii (Index Copernicus International, РИНЦ, ERIH PLUS)

2016

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Видання "Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження" / Укл. М. С. Петрушкевич. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2016. - Вип. 2. - 172 с.

Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження" / укл. М. С. Петрушкевич. - Острог: Видавництво Національного університетту "Острозька академія", 2016. - Вип. 2. - 172 с.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

ХХ VI Міжнародна наукова конференція "Історія релігій в Україні" 24-26 травня 2016 (м. Львів) + стаття

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Людина віртуальна: нові горизонти" 30-31 березня 2016. (Рубіжне - Сєвєродонецьк - Житомир - Баку - Ніш - Зелена Гура) + тези

ІХ Міжнародна наукова конференція "Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур" 20-21 травня 2016 р. (Острог)

Опублікування статті

1. Особливості конструювання масової релігійної комунікації: релігійне радіо // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 19. – 2016. – С. 16 – 21.

2. Релігійна преса в Україні: спроба світоглядно-статистичного аналізу // Історія релігій в Україні: науковий збірник світлій пам’яті професора Ярослава Дашкевича (1926 - 2010) / За заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич. – Львів: Інститут релігієзнавства філія Львівського музею історії релігії, «Логос», 2016. – Частина 2: Філосоіфя, соціологія, політологія релігії, Частина 3: Сакральні пам’ятки. – С. 221 – 231.

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

IV Міжнародна щорічна наукова конференція «Антропологічні виміри філософських досліджень», м. Дніпропетровськ, 16 – 17 квітня 2015

VІІІ Міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур», м. Острог, 24 – 25 квітня 2015

Опублікування статті

1. Антигендерна політика (антигендер, стоп-гендер) // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 16

2. Геральдика політична // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 52

3. Мережеві форми управління // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 165 – 166

4. Політико-семантичний простір // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 217 – 218

5. Релігія політична // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 246

6. «Скляна стеля» // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 265

7. Фемократія // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 303

8. «Телепіпли» // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 341

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: mariia.petrushkevych@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну