Петрушкевич Марія Стефанівна,

к.ф.н., доц., доцент кафедри культурології та філософії
Петрушкевич Марія Стефанівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Конструювання релігійного дискурсу за допомогою мас-медіа // Вісник Черкаського університету. Серія: філософія. Науковий журнал. – 2018. – № 2. – С. 53 – 59. (Index Copernicus International Journals Master List, Google Scholar)

Ритуальна модель масової релігійної комунікації та нові медіа // Гілея: науковий вісник. – К.: «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 140 (1). Ч. 2. Філософські науки. – С. 78 – 82. (Google Schola, Index Copernicus (Польща))

Релігійний контент у нових медіа: український сегмент // Гілея: науковий вісник. – К.: «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 141 (2). Ч. 2. Філософські науки. – С. 78 – 82. (Google Schola, Index Copernicus (Польща))

Методологічні виклики у дослідженні масової релігійної комунікації // Гілея: науковий вісник. – К.: «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 143 (4). Ч. 2. Філософські науки. – С. 119 – 123. (Index Copernicus (Польща))

Опублікування статті

Актуалізація ідей Торонтської школи у дослідженні релігійної комунікації // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць / Гол. ред. В. В. Лях. – К., 2019. – Вип.1-2 (167-168). – С. 159-173.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

XII Міжнародна наукова конференція «Поблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» 17-18 травня 2019 (НаУ ОА) тема: ПРОБЛЕМА КОНСТРУЮВАННЯ РЕЛІГІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У РІЗНИХ ВИДАХ МАС-МЕДІА

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

XXІV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" 13-17 травня 2019 (НаУОА) тема: МАСОВА РЕЛІГІЙНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА.

ХХV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки НаУ ОА" 2020 р. тема:

Семінар з міжнародною участю "Іслам, гендер і медіа" НаУ ОА, м. Острог 24 жовтня 2019р. тема: "Гендерні стереотипи у мусульманських медіа України"

Круглий стіл до Дня філософії "М. Маклюен як філософ глобальних інфокомунікацій" НаУ ОА, м. Острог 28 листопада 2019 р. тема: "Торонтська школа комунікації"

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна наукова конференція "Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур" 2020 р. травень (Острог)

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Гендерні дослідження» / укл. М. С. Петрушкевич. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020

Захист дисертації

Захист докторської дисертації "РЕЛІГІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ВПЛИВУ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ" 09.00.11 – релігієзнавство. Спеціалізована вчена рада Д 48.125.01 15 жовтня 2019 р.

2018

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

ХІ Міжнародна наукова конференція «Поблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» 18-19 травня 2018 (НаУ ОА) тема: МАРКЕРИ РЕЛІГІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У КОМУНІКАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ НОВИХ МЕДІА

Видання наукової монографії

Петрушкевич М. Релігійна комунікація у контексті масової культури : [монографія] / М. С. Петрушкевич. – Острог, 2018. – 408 с.

Опублікування статті

Нові медіа та можливості діалогізму у середовищі масової релігійної комунікації // Вісник Черкаського університету. Серія: філософія. Науковий журнал. – 2017. – №2. – С. 24 – 32. (Google Scholar)

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

4 Всеукраїнська наукова конференція "Філософія як культурна політика сучасності" 19 жовтня 2018 (м. Острог) тема: Дегуманізація як виклик для релігійної комунікації в інформаційному суспільстві

2017

Опублікування тез доповідей

Гендерні стереотипи у релігійних мас-медіа: деякі роздуми про особливості використання // Гендер. Екологія. Злоров’я: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 20-21 квітня 2017 р.) . – Харків: ХНМУ, 2017. – С. 144 – 146.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

1. Х Міжнародна наукова конференція «Поблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» 12-13 травня 2017 (НаУ ОА) тема: Нові медіа та можливості діалогу у релігійній комунікації 2. V Міжнародна науково-практична конференція «Гендер. Екологія. Здоров'я» 20-21 квітня 2017 (м. Харків) тема: Гендерні стереотипо у релігійних мас-медіа: деякі роздуми про особливості використання

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

1. Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Духовність. Культура. Виклики сьогодення» 21-22 ківтня 2017 (м. Львів) тема: Релігійна комунікація в умовах інформаційного суспільства 2. IV міжвузівський науково-практичний семінар «Гендерні студії» 6 квітня 2017 (м. Луцьк) тема: Конструювання категорії гендеру в релігійних мас-медіа України 3. V Всеукраїнська наукова конференція «Філософія як культурна політика сучасності» 3 листопада 2017 (НаУ ОА) тема: Нові медіа та релігійна комунікація: де гуманістичні тенденції

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Щорічний круглий стіл «Що ж таке фемінізм» 11 жлвтня 2017 (НаУ ОА) тема: Фемінізм – різний: протиріччя у теорії сучасного фемінізму

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

спеціалізована вчена рада К 48.125.01

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Гендерні дослідження» / укл. М. С. Петрушкевич. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 3. – 168 с.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Петрушкевич М. С. Особенности конструирования моделей массовой религиозной коммуникации // Studia Humanitatis. Международный электронный научный журнал. - №2, 2017 [Эл. ресурс]. – Режим доступа: http://st-hum.ru/content/petrushkevich-ms-osobennosti-konstruirovaniya-modeley-massovoy-religioznoy-kommunikacii (Index Copernicus International, РИНЦ, ERIH PLUS)

2016

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Видання "Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження" / Укл. М. С. Петрушкевич. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2016. - Вип. 2. - 172 с.

Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження" / укл. М. С. Петрушкевич. - Острог: Видавництво Національного університетту "Острозька академія", 2016. - Вип. 2. - 172 с.

Опублікування статті

1. Особливості конструювання масової релігійної комунікації: релігійне радіо // Наукові записки. Серія «Філософія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 19. – 2016. – С. 16 – 21.

2. Релігійна преса в Україні: спроба світоглядно-статистичного аналізу // Історія релігій в Україні: науковий збірник світлій пам’яті професора Ярослава Дашкевича (1926 - 2010) / За заг. ред. М. Капраля, О. Киричук, І. Орлевич. – Львів: Інститут релігієзнавства філія Львівського музею історії релігії, «Логос», 2016. – Частина 2: Філосоіфя, соціологія, політологія релігії, Частина 3: Сакральні пам’ятки. – С. 221 – 231.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

ХХ VI Міжнародна наукова конференція "Історія релігій в Україні" 24-26 травня 2016 (м. Львів) + стаття

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Людина віртуальна: нові горизонти" 30-31 березня 2016. (Рубіжне - Сєвєродонецьк - Житомир - Баку - Ніш - Зелена Гура) + тези

ІХ Міжнародна наукова конференція "Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур" 20-21 травня 2016 р. (Острог)

2015

Опублікування статті

1. Антигендерна політика (антигендер, стоп-гендер) // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 16

2. Геральдика політична // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 52

3. Мережеві форми управління // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 165 – 166

4. Політико-семантичний простір // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 217 – 218

5. Релігія політична // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 246

6. «Скляна стеля» // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 265

7. Фемократія // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 303

8. «Телепіпли» // Сучасна політична лексика : енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 341

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

IV Міжнародна щорічна наукова конференція «Антропологічні виміри філософських досліджень», м. Дніпропетровськ, 16 – 17 квітня 2015

VІІІ Міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур», м. Острог, 24 – 25 квітня 2015

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: mariia.petrushkevych@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну