Третяк Людмила Миколаївна,

к.і.н., старший викладач
Третяк Людмила Миколаївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Участь в Днях Науки в НаУОА. Підготовка та доповідь

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Л. Третяк, O. Третяк, Ядерная энергетика Украины как один из факторов энергетической безопасности Центрально-Восточной Европы, „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne” 2016, nr 3(2), red. W. Baluk, J. Olchowski, Wydawnictwo UMCS, s. 188-206.

2015

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Energetyka jądrowa jako jedyn iz głównych czynników biezpieczeństwa energetycznego Europy Wschodniej // 1-3 жовтня 2015 Конгрес Ініціатив Східної Європи. Тема конгресу «Безпека Східної Європи». Люблін. Польща. - http://www.centrum.umcs.pl/ru/wydarzenia/rok-akademicki-2015-2016/198-o-bezpieczenstwie-w-europie-wschodniej-na-kongresie-inicjatyw-europy-wschodniej

2014

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Działalność ekumeniczna na pograniczu polsko-ukraińskim (na przykładzie Ekumenicznego Domu Opieki Społecznej w Prałkowcach k. Przemyśla) //18-20 вересня 2014 Міжнародна наукова конференція. Na pograniczach kultur i narodów. Problemy społeczne i przemiany kulturowe. Sanok (Polska)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Третяк Л. Роль Європейських Днів Добросусідства у налагодженні польсько-українського діалогу // Матеріали XVI Всеукраїнської наукової конференції «Болісні травми минулого: історична правда та імперативи сумління», - Львів, УКУ, 2013. - С.105-111

2013

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Релігійний чинник в українсько-польській транскордонній співпраці, Замость (Польща) // 23-24 травня 2013 р. Центральна та Східна Європа в процесі трансформації та інтеграції. Соціальний вимір. Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny. Zamość (Polska), 23-24 maja 2013 r

Захист дисертації

1.02.2013 в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України відбувся перезахист кандидатської дисертації. Диплом кандидата наук ДК №012646 від 28 березня 2013 р.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Третяк Л., Третяк О. Міжнародна співпраця як необхідність для розвитку ядерної галузі // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини» Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. – Вип. 3. – С. 80-86

Третяк Л. Роль Європейських Днів Добросусідства у налагодженні польсько-українського діалогу // Матеріали XVI Всеукраїнської наукової конференції «Болісні травми минулого: історична правда та імперативи сумління», - Львів, УКУ, 2013. C. 105-111

2012

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Діяльність Холмської православної духовної семінарії // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. – Львів, 2012. – с. 325-334

Територіальне та соціальне походження духовенства Волинсько-Ровенської єпархії 1950-1960-х років// Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». - Острог, 2012. – Вип. 6. - с. 275-284

Кар’єра православного духовенства Волинсько-Ровенської єпархії у 1945-1964 рр. - ”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2012. Випуск 62. – c.64-69

2011

Захист дисертації

Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historii виданий Католицьким університетом ім. Івана Павла ІІ в Любліні від 21 вересня 2011 р.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: liudmyla.tretiak@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну