Третяк Людмила Миколаївна,

к.і.н., старший викладач
Третяк Людмила Миколаївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

"КАНАДОЗНАВЧІ СТУДІЇ" XIV Міжнародної наукової конференції на базі практик Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь в Днях Науки в НаУОА. Підготовка та доповідь

2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Topic: “Ukrainian Greek Catholic Clergy of Alberta”/ Canadian Studies Symposium (March 19 – 20, 2015), The National University of Ostroh Academy

Симпозіум з канадознавства, 27 – 28 вересня 2017 р. у Національному університеті «Острозька академія». Тема доповіді: Документи архівів Української Католицької Церкви у Вінніпезі.

I Міжнародний науково-практичний конгрес з канадознавства «Україна - Канада» (м. Луцьк - Світязь, Волинська обл., Україна, 21-24 червня 2018 року). Тема доповіді: Історіографія Української Католицької Церкви в Канаді

Опублікування статті

Л. Третяк, O. Третяк, Ядерная энергетика Украины как один из факторов энергетической безопасности Центрально-Восточной Европы, „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne” 2016, nr 3(2), red. W. Baluk, J. Olchowski, Wydawnictwo UMCS, s. 188-206.

2015

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Energetyka jądrowa jako jedyn iz głównych czynników biezpieczeństwa energetycznego Europy Wschodniej // 1-3 жовтня 2015 Конгрес Ініціатив Східної Європи. Тема конгресу «Безпека Східної Європи». Люблін. Польща. - http://www.centrum.umcs.pl/ru/wydarzenia/rok-akademicki-2015-2016/198-o-bezpieczenstwie-w-europie-wschodniej-na-kongresie-inicjatyw-europy-wschodniej

2014

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Działalność ekumeniczna na pograniczu polsko-ukraińskim (na przykładzie Ekumenicznego Domu Opieki Społecznej w Prałkowcach k. Przemyśla) //18-20 вересня 2014 Міжнародна наукова конференція. Na pograniczach kultur i narodów. Problemy społeczne i przemiany kulturowe. Sanok (Polska)

Опублікування статті

Третяк Л. Роль Європейських Днів Добросусідства у налагодженні польсько-українського діалогу // Матеріали XVI Всеукраїнської наукової конференції «Болісні травми минулого: історична правда та імперативи сумління», - Львів, УКУ, 2013. - С.105-111

Релігійний чинник в українсько-польській транскордонній співпраці, Замость (Польща), 2013

2013

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Релігійний чинник в українсько-польській транскордонній співпраці, Замость (Польща) // 23-24 травня 2013 р. Центральна та Східна Європа в процесі трансформації та інтеграції. Соціальний вимір. Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar społeczny. Zamość (Polska), 23-24 maja 2013 r

Захист дисертації

1.02.2013 в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України відбувся перезахист кандидатської дисертації. Диплом кандидата наук ДК №012646 від 28 березня 2013 р.

Опублікування статті

Третяк Л., Третяк О. Міжнародна співпраця як необхідність для розвитку ядерної галузі // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини» Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. – Вип. 3. – С. 80-86

Третяк Л. Роль Європейських Днів Добросусідства у налагодженні польсько-українського діалогу // Матеріали XVI Всеукраїнської наукової конференції «Болісні травми минулого: історична правда та імперативи сумління», - Львів, УКУ, 2013. C. 105-111

2012

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

19-20 квітня 2012 «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України», Острог

9-13 травня 2012 ХХІІ Міжнародна наукова конференція «Історія релігій в Україні», Львів

Опублікування статті

Діяльність Холмської православної духовної семінарії // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. – Львів, 2012. – с. 325-334

Територіальне та соціальне походження духовенства Волинсько-Ровенської єпархії 1950-1960-х років// Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». - Острог, 2012. – Вип. 6. - с. 275-284

Кар’єра православного духовенства Волинсько-Ровенської єпархії у 1945-1964 рр. - ”Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць.- К., 2012. Випуск 62. – c.64-69

2011

Захист дисертації

Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historii виданий Католицьким університетом ім. Івана Павла ІІ в Любліні від 21 вересня 2011 р.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: liudmyla.tretiak@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну