Супрун Людмила Вікторівна,

д.н.с.к., проф., завідувач кафедри
Супрун Людмила Вікторівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2017

Рецензування статей, авторефератів

Ковпак В.А. Інформаційно-комунікаційна діяльність післявоєнної української еміграції: смислова матриця ідеї нації: автореф... дис. докт. наук із соц. ком.: 20.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій. - Запоріжжя, 2017. - 41 с.

Бессараб А.О. Соціально-комунікаційні технології формування культури читання української книги в інформаційному суспільстві: автореф... дис. докт. наук із соц. ком.: 20.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій. - Запоріжжя, 2017. - 40 с.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціальзівоаної вченої ради Львівського національного університету ім. Івана Франка (К 35.051.24) за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики

Рецензування монографій

Рецензент наукової монографії Н.К. Войцехівської «КОНФЛІКТНИЙ ДИСКУРС В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТ.» (Київ: Наукова думка, 2017)

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика, медіаслужіння і медіаосвіта» (18 жовтня 2017 р., м. Буча, Київська область)

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивна освіта: досвід та перспективи» (23 листопада 2017, м. Вінниця)

ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права людини» (22 листопада 2017 р., м. Київ)

Міжнародна науково-практична конференція: «Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень» (8-9 грудня 2017 р., м. Львів)

Міжнародна науково-практична конференція «Модель сучасної журналістської освіти в Україні: інноваційні практики, міжнародний досвід, перспективи розвитку» (26-27 жовтня 2017 р., м. Львів)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

ХХІI наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (27-30 березня 2017 р., м. Острог)

ХVІІ звітна наукова конференція «Наука і навчальний процес» (6-7 квітня 2017 р., м. Вінниця)

Міждисциплінарний скайп-коворкінг «Соціальна робота і соціальні комунікації: аспекти взаємодії» (28 березня 2017 р., м. Острог-Вінниця)

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

ХVI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ У СВІТЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПРАВА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ» (м. Київ)

ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСОБАМ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ» (1-2 грудня 2016 року, м. Вінниця)

Видання наукової монографії

Супрун Л. Теорія нації у вісниківській публіцистиці Дмитра Донцова / Людмила Супрун // Інструментарій впливу ЗМК на аудиторію: колективна монографія / за редакцією завідувачки кафедри журналістики ДонНУ О.В. Тараненко. – Вінниця: ДонНУ, 2016. – 129 с.

Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства: монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л.В. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016. – 167 с.

Присвоєння вченого звання професора

Атестат професора кафедри журналістики

Опублікування статті

Супрун Л. Контент-аналітична репрезентація концептуальних детермінантів «Літературно-Наукового Вістника» (1898-1933 рр.) / Людмила Супрун // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / відп. ред. М.М. Романюк; НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 5 (23). – С. 415-421

Супрун Л.В. Інформаційно-комунікаційні маркери соціальної реклами / Л.В. Супрун, В.М. Супрун // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальні комунікації і нові комунікативні технології». – Запоріжжя: КПУ, 2016. – С. 75-79.

Супрун Л.В. Система інформаційно-комунікаційних технологій у соціальній роботі з населенням / Л.В. Супрун // Інклюзивна освіта: досвід і перспективи: матеріали міжнародної конференції. – Вінниця, 2016.

2015

Опублікування статті

Іноніми як носії європейських ментальностей на сторінках Франкового «Літературно-Наукового Вістника» / Л.В. Супрун // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюр, С.В. Новоселецька – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 51. – С. 327-331

Субконцепт «нація» в державницькій концептосфері Донцова-вісниківця / Л.В. Супрун // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія: Соціальні комунікації. – 2015. – №1 (21). – С. 27-31

Образ жінки в українській народнопісенній творчості / Л.В. Супрун // Наука і навчальний процес: наук.-метод. зб. / За заг. ред. Г.В. Давиденко. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – С. 125-127

Волюнтаризація української мовної ментальності: пропозиція Донцова-публіциста / Л.В. Супрун // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність: збірник наукових праць. – Кривий Ріг, 2015. – Вип.6. – С. 249-262

Часопис «Літературно-Науковий Вістник» («Вістник»): періодизація й наукова рецепція / Людмила Супрун // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки (літературознавство)

Інтерактивна функція емотивно-оцінної образності у ЛНВісниківському дискурсі Д. Донцова / Людмила Супрун // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). – 2015. – № 6 (307). – С. 127-132

Кваліфікатив «національний» у контексті вісниківської публіцистики Д. Донцова / Л.В. Супрун // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: науковий збірник. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – № 15. – Том 1. – С. 158-161

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (23-24 квітня 2015р., Національний університет "Острозька академія")

Міжнародна науково-практична конференція «Мова та література в полікультурному просторі» (13-14 лютого 2015 р., м. Львів)

ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція «Літератури світу: поетика, ментальність і духовність» (9 жовтня 2015, м. Кривий Ріг, Криворізький національний університет)

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: liudmyla.suprun@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну