Супрун Людмила Вікторівна,

д.н.с.к., проф.
Супрун Людмила Вікторівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Супрун Л. Контент-аналітична репрезентація концептуальних детермінантів «Літературно-Наукового Вістника» (1898-1933 рр.) / Людмила Супрун // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / відп. ред. М.М. Романюк; НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 5 (23). – С. 415-421

Супрун Л.В. Інформаційно-комунікаційні маркери соціальної реклами / Л.В. Супрун, В.М. Супрун // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальні комунікації і нові комунікативні технології». – Запоріжжя: КПУ, 2016. – С. 75-79.

Супрун Л.В. Система інформаційно-комунікаційних технологій у соціальній роботі з населенням / Л.В. Супрун // Інклюзивна освіта: досвід і перспективи: матеріали міжнародної конференції. – Вінниця, 2016.

Видання наукової монографії

Супрун Л. Теорія нації у вісниківській публіцистиці Дмитра Донцова / Людмила Супрун // Інструментарій впливу ЗМК на аудиторію: колективна монографія / за редакцією завідувачки кафедри журналістики ДонНУ О.В. Тараненко. – Вінниця: ДонНУ, 2016. – 129 с.

Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства: монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л.В. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016. – 167 с.

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Іноніми як носії європейських ментальностей на сторінках Франкового «Літературно-Наукового Вістника» / Л.В. Супрун // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюр, С.В. Новоселецька – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 51. – С. 327-331

Субконцепт «нація» в державницькій концептосфері Донцова-вісниківця / Л.В. Супрун // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія: Соціальні комунікації. – 2015. – №1 (21). – С. 27-31

Образ жінки в українській народнопісенній творчості / Л.В. Супрун // Наука і навчальний процес: наук.-метод. зб. / За заг. ред. Г.В. Давиденко. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – С. 125-127

Волюнтаризація української мовної ментальності: пропозиція Донцова-публіциста / Л.В. Супрун // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність: збірник наукових праць. – Кривий Ріг, 2015. – Вип.6. – С. 249-262

Часопис «Літературно-Науковий Вістник» («Вістник»): періодизація й наукова рецепція / Людмила Супрун // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки (літературознавство)

Інтерактивна функція емотивно-оцінної образності у ЛНВісниківському дискурсі Д. Донцова / Людмила Супрун // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). – 2015. – № 6 (307). – С. 127-132

Кваліфікатив «національний» у контексті вісниківської публіцистики Д. Донцова / Л.В. Супрун // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: науковий збірник. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – № 15. – Том 1. – С. 158-161

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: liudmyla.suprun@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну