Супрун Людмила Вікторівна,

д.н.с.к., проф.
Супрун Людмила Вікторівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Опублікування тез доповідей

Супрун Л.В., Супрун В.М. Соціальна реклама в інтернет-просторі як інструмент ефективної комунікації з незахищеними верствами населення / Л.В. Супрун, В.М. Супрун // Інклюзивна освіта: досвід і перспективи: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 23 листопада 2017 р. / за заг. ред. Г.В. Давиденко. – Вінниця: ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2018. – С. 56-5

Супрун Л.В. Науково-публіцистичний дискурс в аспекті соціальних комунікацій / Л.В. Супрун // Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 27-28 квітня 2018 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2018. – Ч. 2. – С. 67-68

Супрун Л.В., Супрун В.М. Національний дискурс епістолярної творчості Василя Стуса / Л.В. Супрун, В.М. Супрун // Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої вшануванню пам’яті відомого українського поета, перекладача, літературознавця і правозахисника. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. – С. 101-103

Супрун Л.В., Супрун В.М. Інклюзивна журналістика в Україні: становлення й перспективи розвитку / Л.В. Супрун, В.М. Супрун // Інклюзивна освіта: досвід і перспективи. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 16-17 травня 2018 р. / За заг. ред. Г.В. Давиденко. – Вінниця : ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2018. – С. 14-16

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

VМіжнародна науково-практична конференція "Інклюзивна освіта: досвід і перспективи" (м. Вінниця, 16-17 травня 2018 р.)

VI Міжнародна науково-практична конференція «ВАСИЛЬ СТУС: ЖИТТЯ, ІДЕОЛОГІЯ, ТВОРЧІСТЬ, СОЦІОПОЛІТИЧНИЙ І ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНТЕКСТ» (м. Вінниця, 20-21 квітня 2018 р.).

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна філологія: актуальні проблеми та шляхи вирішення» (м. Одеса, 27-28 квітня 2018 р.)

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю" (м. Київ, 21 листопада 2018 р.)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародний симпозіум "Діалог славістів початку ХХ століття" (Клу́зький університе́т імені Ба́беша-Бо́йяї, м. Клуж-Напока (Румунія), 17-19 травня 2018 р.)

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Науково-практична конференція "Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку" (Національний університет «Острозька академія», м. Острог, 29 листопада 2018 р. )

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки "(27-30 березня 2017 р., м. Острог)

Рецензування монографій

Рецензія на монографію О. В. Самуляк «Інтернет-журналістика України: історія, особливості та перспективи розвитку» (Луцьк, 2018)

Рецензування статей, авторефератів

Рецензування статей, які публікуются у "Віснику Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара", що індесується у Google Scholar, NBUV, Ukrainian Bibliometrics, Open Archives Initiative, the UIUC OAI registry, the OAIster, Index Copernicus

Шевченко Т.С. Формування медіа-аудиторії засобами телебачення (на прикладі сучасного українського ТБ): автореф. дис. канд. наук із соц. ком.: 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні технології. – К., 2018. – 16 с.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціальзівоаної вченої ради Львівського національного університету ім. Івана Франка (К 35.051.24) за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Suprun V.M., Suprun L.V. Social Advertising in Modern Communication Space / V.M. Suprun, L.V. Suprun // Science and innovation. – 2018. – №4. – p. 62-68 (Наукометричне видання WoS)

2017

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика, медіаслужіння і медіаосвіта» (18 жовтня 2017 р., м. Буча, Київська область)

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивна освіта: досвід та перспективи» (23 листопада 2017, м. Вінниця)

ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права людини» (22 листопада 2017 р., м. Київ)

Міжнародна науково-практична конференція: «Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень» (8-9 грудня 2017 р., м. Львів)

Міжнародна науково-практична конференція «Модель сучасної журналістської освіти в Україні: інноваційні практики, міжнародний досвід, перспективи розвитку» (26-27 жовтня 2017 р., м. Львів)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

ХХІI наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (27-30 березня 2017 р., м. Острог)

ХVІІ звітна наукова конференція «Наука і навчальний процес» (6-7 квітня 2017 р., м. Вінниця)

Міждисциплінарний скайп-коворкінг «Соціальна робота і соціальні комунікації: аспекти взаємодії» (28 березня 2017 р., м. Острог-Вінниця)

Рецензування монографій

Рецензент наукової монографії Н.К. Войцехівської «КОНФЛІКТНИЙ ДИСКУРС В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ СТ.» (Київ: Наукова думка, 2017)

Рецензування статей, авторефератів

Ковпак В.А. Інформаційно-комунікаційна діяльність післявоєнної української еміграції: смислова матриця ідеї нації: автореф... дис. докт. наук із соц. ком.: 20.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій. - Запоріжжя, 2017. - 41 с.

Бессараб А.О. Соціально-комунікаційні технології формування культури читання української книги в інформаційному суспільстві: автореф... дис. докт. наук із соц. ком.: 20.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій. - Запоріжжя, 2017. - 40 с.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціальзівоаної вченої ради Львівського національного університету ім. Івана Франка (К 35.051.24) за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

ХVI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ У СВІТЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПРАВА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ» (м. Київ)

ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСОБАМ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ» (1-2 грудня 2016 року, м. Вінниця)

Видання наукової монографії

Супрун Л. Теорія нації у вісниківській публіцистиці Дмитра Донцова / Людмила Супрун // Інструментарій впливу ЗМК на аудиторію: колективна монографія / за редакцією завідувачки кафедри журналістики ДонНУ О.В. Тараненко. – Вінниця: ДонНУ, 2016. – 129 с.

Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства: монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л.В. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016. – 167 с.

Опублікування статті

Супрун Л.В. Інформаційно-комунікаційні маркери соціальної реклами / Л.В. Супрун, В.М. Супрун // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальні комунікації і нові комунікативні технології». – Запоріжжя: КПУ, 2016. – С. 75-79.

Супрун Л.В. Система інформаційно-комунікаційних технологій у соціальній роботі з населенням / Л.В. Супрун // Інклюзивна освіта: досвід і перспективи: матеріали міжнародної конференції. – Вінниця, 2016.

Супрун Л. Контент-аналітична репрезентація концептуальних детермінантів «Літературно-Наукового Вістника» (1898-1933 рр.) / Людмила Супрун // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / відп. ред. М.М. Романюк; НАН України, ЛННБУ ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 5 (23). – С. 415-421

Присвоєння вченого звання професора

Атестат професора кафедри журналістики

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (23-24 квітня 2015р., Національний університет "Острозька академія")

Міжнародна науково-практична конференція «Мова та література в полікультурному просторі» (13-14 лютого 2015 р., м. Львів)

ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція «Літератури світу: поетика, ментальність і духовність» (9 жовтня 2015, м. Кривий Ріг, Криворізький національний університет)

Опублікування статті

Часопис «Літературно-Науковий Вістник» («Вістник»): періодизація й наукова рецепція / Людмила Супрун // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки (літературознавство)

Інтерактивна функція емотивно-оцінної образності у ЛНВісниківському дискурсі Д. Донцова / Людмила Супрун // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки (Мовознавство). – 2015. – № 6 (307). – С. 127-132

Кваліфікатив «національний» у контексті вісниківської публіцистики Д. Донцова / Л.В. Супрун // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: науковий збірник. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – № 15. – Том 1. – С. 158-161

Іноніми як носії європейських ментальностей на сторінках Франкового «Літературно-Наукового Вістника» / Л.В. Супрун // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюр, С.В. Новоселецька – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 51. – С. 327-331

Субконцепт «нація» в державницькій концептосфері Донцова-вісниківця / Л.В. Супрун // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія: Соціальні комунікації. – 2015. – №1 (21). – С. 27-31

Образ жінки в українській народнопісенній творчості / Л.В. Супрун // Наука і навчальний процес: наук.-метод. зб. / За заг. ред. Г.В. Давиденко. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – С. 125-127

Волюнтаризація української мовної ментальності: пропозиція Донцова-публіциста / Л.В. Супрун // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність: збірник наукових праць. – Кривий Ріг, 2015. – Вип.6. – С. 249-262

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: liudmyla.suprun@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну