Стрельбіцька Леся Ярославівна,

к.ю.н, доцент
Стрельбіцька Леся Ярославівна
QA
Резюме
Освіта

       Стрельбіцька Леся Ярославівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського, Національного університету «Острозька академія»

     У 1993 році закінчила з відзнакою  юридичний факультет Рівненського радгосп-технікума.

     У 1999 році закінчила з відзнакою Національну юридичну академію Украіїни ім. Я.Мудрого по спеціальності правознавство. 

     З 1999 року працюю на викладацькій роботі у Національному університеті "Острозька академія".

      З 2002 по 2005 роки працювала за сумісництвом юрисконсультом у Рівненському центрі стандартизації, метрології та сертифікації.  

      У 2007 році склала кваліфікаційний іспит та отримала Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

      У 2015 році на кафедрі кримінального процесу та криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка захистила дисертацію кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Види діяльності:

  •                                Наукові дослідження в галузі міжнародного права та кримінального процесу, кримінології.
  •                                Практикуючий  адвокат


Наукова робота
2021

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

"Правове регулювання статусу засудженого у кримінально-процесуальному законодавстві України часів радянської доби" Науково-практичне правове видання Республіки Молдова «Jurnalul juridicnational: teorie şi practică» грудень 2021 р.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Gatseliuk V. Strelbitska L. Herasymchyk O. Pavlyshyn A. Khrystiuk V. (2021 ) The influence of religion on the norms of criminal law and process: an international -comparative study/ Amazonia investiga. Volume 10 Issue 42 p.226-235 ( Web of Sciene )

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дні науки "Острозька академія" доповідь на тему "Військовий конфлікт на Сході України як детермінант військової злочинності"

2020

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Romantsova S., Zinkovskyy I., Komisarhuk R., Balatska O., Strelbitska L. (2020) Jurisprudence of European court o human rights in the choice of precautionary measures in criminal proceedings: legal realities and petspectives. Cuestiones Politicas. 38 (67) p. 443-458 (Web of Science Group)

Sukhanova D., Tsurkanu S., Ennan R., Balatska O. and Strelbitska L. 2019/ ECtHR practice of resolving disputes on royalty taxation for the use of copyright objects. Journal of Advanced Research in Law and Economics, Vol. 10 no 7 p. 2113-2121

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком для студентів навчально-наукового Інституту права ім. І, Малиновського "Інтеграційні процеси в Україні щодо членства в Європейському Союзі та НАТО".

2019

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком для студентів навчально-наукового Інституту права ім. І, Малиновського "Інтеграційні процеси в Україні щодо членства в Європейському Союзі та НАТО".

2018

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком для студентів навчально-наукового Інституту права ім. І, Малиновського "Інтеграційні процеси в Україні щодо членства в Європейському Союзі та НАТО".

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Стрельбіцька Л.Я. "Правове регулювання статусу засудженого в українському законодавстві за часів перебування України в складі Австро-Угорщини" VІІI международная научная конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов «Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук» Минск, 24 апреля 2018 года

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Стрельбіцька Л.Я., "Щодо поняття "засуджений" у кримінальному провадженні України /Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. Випуск 1 том 2 - 2018- С. 148-150. (Index Copernicus International (республіка Польща))

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Стрельбіцька Л.Я. Участь в конференції "Підвищення конкурентоздатності випускників на ринках праці України і Білорусі шляхом створення транскордонної мережі університетських центрів професійного і кар'єрного консультування" Острог, 27 лютого 2018 року

2017

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Стрельбіцька Л.Я. "Гарантії реалізації засудженим своїх прав в структурі його процесуального статуса у кримінальному провадженні України" VIІ международная научная конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов «Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук» Минск, 15 апреля 2017 года

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Стрельбіцька Л.Я., Цуняк Д.В. "Миротворча функція спорту як його символічна цінність" /Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. Випуск 1 том 2 - 2017. - С. 176-179. (Index Copernicus International (республіка Польща))

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком для студентів навчально-наукового Інституту права ім. І, Малиновського "Інтеграційні процеси в Україні щодо членства в Європейському Союзі та НАТО".

2016

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Л.Я.Стрельбіцька "Щодо тлумачення "права на захист" засудженим в кримінальному провадженні України", Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. VІ международная научная конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. 15 апреля 2016 года, Минск, 2016 С. 133-134

2015

Захист дисертації

Стрельбіцька Л. Я. Процесуальний статус засудженого в кримінальному провадженні України [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридичних наук: спец. 12.00.09. - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність / Леся Ярославівна Стрельбіцька. Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2015. - 227 с.Диплом кандидата юридичних наук ДК № 034674 від 25 лютого 2016 року

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: lesia.strelbitska@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну