Карповець Христина Миколаївна,

викладач
Карповець Христина Миколаївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Карповець Х. Правописна компетентність як елемент професіограми викладача лінгвістичних дисциплін // Психолінгвістика (Наукометричне видання WoS)/

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

VІІІ Міжнародна інтернет-конференція молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2018. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук»; тема доповіді "Вправи з ключами як мотиваційно-виховний чинник у формуванні правописної компетентності майбутніх філологів"

Опублікування тез доповідей

Карповець Х. Вправи з ключами як мотиваційно-виховний чинник у формуванні правописної компетентності майбутніх філологів // Тези доповіді

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дні науки в Острозькій академії; тема доповіді "Інтерактивні технології навчання правопису української мови".

2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Карповець Х. Лінгвопсихологічні чинники порушення орфографічних норм української мови / Х. Карповець // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 15. – С. 163–168.

Опублікування статті

Карповець Х. Ситуаційний метод як засіб формування правописної компетентності студента-філолога / Х. Карповець // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. – Том 1. – 2016. – №1 (303). – С. 70–74.

Карповець Х. Компетентнісний підхід до формування правописної грамотності майбутнього філолога / Х. Карповець // Методичний пошук учителя-словесника. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – Вип. 5. – C. 41–45.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Карповець Х. М. Ситуаційний метод як засіб формування правописної компетентності студента-філолога. V Міжнародна науково-практична конференція “Професійна підготовка вчителя початкових класів: актуальні проблеми філології та лінгводидактики” (2–5 червня 2016 р., м. Луцьк)

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: khrystyna.karpovets@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну