Карповець Христина Миколаївна,

к.п.н., старша викладачка
Карповець Христина Миколаївна
QA
Резюме
Освіта
Національний університет "Острозька академія" (2008 - 2013 рр.);
спеціальність 8.02030301 "Українська мова та література";
кваліфікація - магістр філології, викладач української мови і літератури.
Досвід роботи

Місце роботи - кафедра української мови і літератури Національного університету "Острозька академія". Досвід науково-педагогічної діяльності  - з 2013 року.

Хобі та інтереси

Коло наукових інтересів: фонетика й правопис української мови; риторика, комунікативна й сугестивна лінгвістика; методи навчання й викладання у вищій школі.Наукова робота
2022

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівниця культуромовного гуртка "Мовленєєвий путівник"

2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

ХXVІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки в Острозькій академії» (м. Острог, 11–14 травня 2021 року); тема доповіді "Мовна комунікація учасників освітнього процесу в онлайн-середовищі: лінгвокомунікативний та лінгводидактичний аспекти"

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Хом’як І. М., Карповець Х. М. Правописна компетентність як елемент професіограми викладача лінгвістичних дисциплін. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2020. VIII (87). Issue 219. С. 21–24.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

ХXV наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки в Острозькій академії» (м. Острог, 11–15 травня 2020 року); тема доповіді "Використання проєктного методу під час вивчення пунктуації"

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Karpovets, M, & Karpovets, K. “A Performative Perspective on Online Learning of Students in Higher Education // Youth Voice Journal: Young People In Education, Vol. 1, 2021. – P. 61-71.

Захист дисертації

Карповець Х. М. Формування правописної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у процесі навчання мовознавчих дисциплін

2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Карповець Х. Новітні методи навчання в системі вишівської мовної освіти в Україні. Sciences of Europe. 2019. № 47. VOL 3. Р. 6–10.

8. Карповець Х. М. Аналіз навчально-методичного забезпечення з вивчення правопису у вищій школі. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія «Педагогічні науки». 2019. Вип. 3 (41). C. 155–165.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

ХVIV наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки в Острозькій академії» (м. Острог, 13–17 травня 2019 року); тема доповіді "Правописна компетентність як результат навчання: аналіз анкетування студентів Національного університету «Острозька академія»".

2018

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дні науки в Острозькій академії; тема доповіді "Інтерактивні технології навчання правопису української мови".

2016

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Карповець Х. Лінгвопсихологічні чинники порушення орфографічних норм української мови / Х. Карповець // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 15. – С. 163–168.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Карповець Х. Ситуаційний метод як засіб формування правописної компетентності студента-філолога / Х. Карповець // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. – Том 1. – 2016. – №1 (303). – С. 70–74.

Карповець Х. Компетентнісний підхід до формування правописної грамотності майбутнього філолога / Х. Карповець // Методичний пошук учителя-словесника. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – Вип. 5. – C. 41–45.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Карповець Х. М. Ситуаційний метод як засіб формування правописної компетентності студента-філолога. V Міжнародна науково-практична конференція “Професійна підготовка вчителя початкових класів: актуальні проблеми філології та лінгводидактики” (2–5 червня 2016 р., м. Луцьк)

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: khrystyna.karpovets@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну