Карповець Христина Миколаївна,

викладачка
Карповець Христина Миколаївна
QA
Резюме
Освіта
Національний університет "Острозька академія" (2008 - 2013 рр.);
спеціальність 8.02030301 "Українська мова та література";
кваліфікація - магістр філології, викладач української мови і літератури.
Досвід роботи

Місце роботи - кафедра української мови і літератури Національного університету "Острозька академія". Досвід науково-педагогічної діяльності становить 4 роки 8 місяців. 

Хобі та інтереси

Коло наукових інтересів: фонетика й правопис української мови; методика навчання й викладання у вищій школі.


Наукова робота
2020

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна наукова інтернет-конференція «Лексико-граматична система української мови в комунікативному вимірі» (м. Острог, 12-13 березня 2020 року); тема доповіді «Сучасні підходи до формування правописної комептентності майбутніх філологів»

VІ Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін" (м. Суми, 23-24 квітня 2020 року); тема доповіді "Статус викладача в освітньому процесі сучасного університету"

Опублікування статті

Хом’як І. М., Карповець Х. М. Правописна компетентність як елемент професіограми викладача лінгвістичних дисциплін. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2020. VIII (87). Issue 219. С. 21–24.

Карповець Х. М. Особливості навчальної практики майбутніх філологів в умовах онлайн-середовища.

Опублікування тез доповідей

Карповець Х. М. Сучасні підходи до формування правописної комептентності майбутніх філологів // Лексико-граматична система української мови в комунікативному вимірі: збірник матеріалів Міжнародної наукової інтернет-конференції, м. Острог, 12–13 березня 2020 року / редкол. І. М. Хом’як (відп. ред.) та ін. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. С. 47-49.

Карповець Х. М. Статус викладача в освітньому процесі сучасного університету // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 квітня 2020 року, м. Суми). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. Т.1. С. 231-233.

Карповець Х. М. Правописна норма як виразник граматичної системи мови

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

ХXV наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки в Острозькій академії» (м. Острог, 11–15 травня 2020 року); тема доповіді "Використання проєктного методу під час вивчення пунктуації"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Karpovets M., Karpovets K. A Performative Perspective on Online Learning of Students in Higher Education. Youth Voice Journal

Захист дисертації

Карповець Х. М. Формування правописної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у процесі навчання мовознавчих дисциплін

2019

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти»; тема доповіді «Особистісна безпорадність як чинник пасивної навчальної діяльності студентів».

І Всеукраїнська науково-методична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи у контексті становлення нової української школи» (м. Луцьк, 5 квітня 2019 року); тема доповіді "Формування правописної компетентності в майбутніх учителів-словесників".

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Цифрові інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід і виклики» (м. Острог, 15–16 жовтня 2019 року); тема доповіді «Інфомаційно-комунікаційні технології як засіб реалізації інноваційного навчання правопису у вищій школі»

Опублікування тез доповідей

Карповець Х. М. Особистісна безпорадність як чинник пасивності студентів у процесі вивчення правопису // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти» (м. Київ, 18 квітня 2019 року)

12. Карповець Х. М. Проєктний метод у навчанні правопису: вища школа // Інновації в професійній діяльності педагога: проблеми, теорія, практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 17–18 жовтня 2019 р. Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2019. С. 43–45.

13. Карповець Х. Правописна компетентність як результат навчання майбутніх філологів: аналіз анкетування // Філологічна освіта: компетентнісна парадигма: матеріали Міжнародної науково-практичної заочної інтернет-конференції (15 листопада 2019 р.). Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. С. 66–69.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

ХVIV наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки в Острозькій академії» (м. Острог, 13–17 травня 2019 року); тема доповіді "Правописна компетентність як результат навчання: аналіз анкетування студентів Національного університету «Острозька академія»".

Опублікування статті

Карповець Х. Новітні методи навчання в системі вишівської мовної освіти в Україні. Sciences of Europe. 2019. № 47. VOL 3. Р. 6–10.

8. Карповець Х. М. Аналіз навчально-методичного забезпечення з вивчення правопису у вищій школі. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія «Педагогічні науки». 2019. Вип. 3 (41). C. 155–165.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

 Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в професійній діяльності педагога: проблеми, теорія, практика» (м. Одеса, 17–18 жовтня 2019 року); тема доповіді «Проєктний метод у навчанні правопису: вища школа»

2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

VІІІ Міжнародна інтернет-конференція молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання – 2018. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук»; тема доповіді "Вправи з ключами як мотиваційно-виховний чинник у формуванні правописної компетентності майбутніх філологів"

Опублікування тез доповідей

Карповець Х. Інтерактивне навчання українського правопису у вищій школі // Глухівські наукові читання – 2018. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : Г 55 матеріали VІІІ Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів, 4-6 грудня 2018 року. / відп. за випуск Вишник О. О. Глухів, 2018. С.106-108.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дні науки в Острозькій академії; тема доповіді "Інтерактивні технології навчання правопису української мови".

2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Карповець Х. Лінгвопсихологічні чинники порушення орфографічних норм української мови / Х. Карповець // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 15. – С. 163–168.

Опублікування статті

Карповець Х. Ситуаційний метод як засіб формування правописної компетентності студента-філолога / Х. Карповець // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. – Том 1. – 2016. – №1 (303). – С. 70–74.

Карповець Х. Компетентнісний підхід до формування правописної грамотності майбутнього філолога / Х. Карповець // Методичний пошук учителя-словесника. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – Вип. 5. – C. 41–45.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Карповець Х. М. Ситуаційний метод як засіб формування правописної компетентності студента-філолога. V Міжнародна науково-практична конференція “Професійна підготовка вчителя початкових класів: актуальні проблеми філології та лінгводидактики” (2–5 червня 2016 р., м. Луцьк)

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: khrystyna.karpovets@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну