Харчук (Бенедик) Юлія Юріївна,

к.е.н., старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту, заступник декана економічного факультету з профорієнтаційної роботи
Харчук (Бенедик) Юлія Юріївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Харчук Ю.Ю. Аудит ефективності як інструмент забезпечення економічної безпеки ДВНЗ в Україні. II International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part II, January 26, 2018. Kielce, Poland: Baltija Publishing. - р. 97-100

2017

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Kharchuk Yulia. The building of the brand of Ukrainian higher educational institutions by positioning and establishment of the positive image / Yulia Kharchuk, Аnna Novak // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НаУОА, грудень 2017. – No 7(35). – С. 115–119. (Index Copernicus, EBSCO, РІНЦ)

Kharchuk Yulia. Administrative expenditures of social security funds in Ukraine / Nataliia Ivanchuk, Yulia Kharchuk // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2017 - pp. 157-161. ISSN 2256-0742 (PRINT). ISSN 2256-0963 (ONLINE) (IndexCopernicus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); (ESCI) by Web of Science)

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редакційної колегії Наукового журналу "Наукові записки Національного університету "Острозька академія" серія "Економіка""

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Харчук Ю.Ю. Організація управлінського обліку за центрами відповідальності як інструмент обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки ДВНЗ України. ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», Національний університет «Острозька академія», м. Острог, 24 лютого 2017 р.

Опублікування тез доповідей

Харчук Ю.Ю.Організація управлінського обліку за центрами відповідальності як інструмент обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки ДВНЗ України. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – С. 213-216.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Харчук Ю. Ю. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки ДВНЗ України в процесі глобалізаційних змін.ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія»», Національний університет «Острозька академія», м. Острог, 28 березня 2017 року

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка "Обліково-аналітичне забезпечення діяльності суб'єктів господарювання в умовах глобалізації" для студентів спеціальності 071 Облік та оподаткування

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Харчук Ю.Ю., Нех Д. Фіскальна ефективність прямого оподаткування в Україні та напрями її підвищення. Науковий блог Національного університету «Острозька академія»

Софілканич О. І., Харчук Ю.Ю. THE MOTIVATION OF EMPLOYEES BY EQUITY INSTRUMENTS: FEATURES EVALUATION AND REFLECTION IN ACCOUNTING. Науковий блог Національного університету «Острозька академія»

Морозовська О., Харчук Ю.Ю. Вдосконалення організації та здійснення обліку запасів підприємств України на основі використання зарубіжного досвіду. Науковий блог Національного університету «Острозька академія»

Мальчевська О., Харчук Ю.Ю. Недоліки обліку дебіторської заборгованості підприємств України та напрями їх усунення. Науковий блог Національного університету «Острозька академія»

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Yulia Kharchuk (Харчук Ю.Ю.). Облікове забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг України. Innovative Educational Technologies: Experience of the European Union Countries and its Introduction in the Training of Economics and Management. - Training. - Riga: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2017.

2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Харчук Ю.Ю. Танчин А.І.Перспективи розвитку суб’єктів господарювання малого бізнесу України в контексті нововведень у спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Випуск. – С.–140-145. (Index Copernicus, EBSCO, РІНЦ)

Харчук, Ю. (Yulia Kharchuk) (2016) Управлінський облік за центрами відповідальності та його роль в обліково-аналітичному забезпеченні економічної безпеки вищих навчальних закладів державної та комунальної власності в Україні (Management accounting after the responsibility centers and its role in accounting and analytical support management of economic security of state and communal higher educational establishments in ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). – C. 186-192. (Index Copernicus, EBSCO, РІНЦ)

Опублікування статті

Карпович М.О., Харчук Ю.Ю.Порівняльна характеристика форм фінансової звітності за загальною і спрощеною системами.Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки», 12-13 квітня 2016 року, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ - С. 280-286

Менделюк О.В., Харчук Ю.Ю. Обліково-аналітичне забезпечення оплати праці в контексті змін податкового законодавства. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки», 12-13 квітня 2016 року, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ - С. 436-443.

Софілканич О.І., Харчук Ю.Ю. Суперечливі аспекти організації облікового процесу розрахунків з покупцями та замовниками в Україні. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки», 12-13 квітня 2016 року, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ - С. 657-662.

Танчин А.І., Харчук Ю.Ю. Вдосконалення організації обліку розрахунково-касового обслуговування в комерційних банках України. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки», 12-13 квітня 2016 року, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ - С. 676-680.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Харчук Ю. Ю. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки ДВНЗ та її вплив на розвиток соціально-економічних процесів в Україні / Ю. Ю. Харчук // Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 18-21 січня 2016 року) / International scientific and practical conference «ECONOMICS, SCIENCE, EDUCATION: INTEGRATION AND SYNERGY» (18-21 of January, 2016, Bratislava, Slovak Republic) : у 3-х т. – Т.2 – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2016. – ISBN 978-611-01-0509-5 – С. 75-76.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Харчук Ю.Ю. Вплив бренду ДВНЗ на обліково-аналітичне забезпечення його економічної безпеки. Збірник наукових тез за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», 13 травня 2016 року, Національний університет «Острозька академія», м. Острог – С. 92-95

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком для студентів спеціальності 071 Облік та оподаткування «Обліково-аналітичне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в умовах глобалізації» протягом 2016-2017 навчального року

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редакційної колегії Наукового журналу "Наукові записки Національного університету "Острозька академія" серія "Економіка""

2015

Видання наукової монографії

Харчук Ю.Ю. Взаємозв’язок між економічною безпекою ДВНЗ та обліково-аналітичним забезпеченням їхньої фінансової стійкості в контексті сталого розвитку /Ю.Ю. Харчук, В.В., Лойко, О.М. Мулик // Інвестиційно-інноваційні аспекти економічної безпеки на різних ієрархічних рівнях національної економіки: колективна монографія / за науковою редакцією д.е.н., професора Лойко В.В. – Київ: видавець КНУТД, 2015. – С. 147 – 156.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Харчук Ю. Ю. Роль управлінського обліку за центрами відповідальності у забезпеченні фінансової стійкості ДВНЗ на ринку освітніх послуг України. ХІІІ Міжнародна науково-практична он-лайн-конференція молодих учених та студентів «Проблеми та перспективи розвитку національної економіки» (4 березня 2015, м. Острог)

Харчук Ю. Ю. Покращення фінансового забезпечення діяльності ДВНЗ в Україні на основі використання фандрайзингу. ХХ-та наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія»» (16-25 березня 2015, м. Острог)

Харчук Ю. Ю. Фандрайзинг як один із шляхів забезпечення економічної безпеки ДВНЗ України в контексті загострення конкуренції між ними. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку (20 березня 2015, м. Київ)

Харчук Ю. Ю. Економічна безпека ДВНЗ в контексті обліково-аналітичного забезпечення їхньої фінансової стійкості. Міжнародна науково-практична он-лайн конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» (24 квітня 2015, м. Острог)

2014

Опублікування статті

Харчук Ю.Ю. Економіко-правові аспекти обліково-аналітичного забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності України в контексті євроінтеграції [Текст] / Ю. Ю. Харчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць. – Рівне : Видавництво Національного університету водного господарства та природокористування, 2014. – Вип. 4 (68) .– С. 241–249.

Захист дисертації

Харчук Ю.Ю. Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності: дис. канд. екон. наук. : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності)» / Харчук Юлія Юріївна: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – Київ, 2014. – 208 с.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Харчук Ю.Ю. Економіко-правові аспекти обліково-аналітичного забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності України в контексті євроінтеграції. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті Євроінтеграції» (16-17 жовтня 2014, м. Рівне).

Харчук Ю.Ю. Економіко-правове регулювання фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи соціально-психологічного розвитку освіти в Україні та доступ до неї соціально незахищених верств населення» (27 березня 2014, м. Київ).

Харчук Ю.Ю. Обліково-аналітичне забезпечення конкурентоспроможності ДВНЗ України на ринку освітніх послуг. Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» (13-14 червня 2014, м. Острог).

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Харчук Ю. Ю. Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності України в контексті специфіки формування їхнього бренду / Ю. Ю. Харчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук (Міжнародна індексація журналу: РІНЦ). – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 27. – ISBN 966-7631-55-9, ISSN 2311-5149 – С. 132–137.

Харчук Ю. Ю. Облікова політика та її вплив на фінансову стійкість вищих навчальних закладів державної та комунальної власності в Україні / Ю. Ю. Харчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць / ред. кол. : І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук (Міжнародна індексація журналу: РІНЦ). – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 26. – ISBN 966-7631-55-9, ISSN 2311-5149 – С. 124–129.

2013

Отримання наукової стипендії для молодих учених

Премія Голови Рівненської обласної державної адміністрації за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, 2013 рік

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Харчук Ю.Ю. Оцінка фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності на основі апарату нечіткої логіки / Ю.Ю. Харчук // Схід: Аналітично-інформаційний журнал (Міжнародна індексація журналу: 1. Ulrich’s Periodicals Directory. 2. Bielefeld Academic Search Engine (BASE). 3. РІНЦ. 4. EBSCO. 5. Philosophy Documentation Center. 6. Index Copernicus (Польща). 7. World Cat) : Економіка. – Донецьк : Видавництво ТОВ «Східний видавничий дім», 2013. – № 5 (125) вересень-жовтень 2013 р. – ISSN 1728-9343 – С. 107 – 112.

Kharchuk Yulia. Application of Fuzzy Logic System for Estimation of Financial Stability of Higher Educational Institutions of State and Communal Forms of Ownership/ Svitlana Levytska, Yulia Kharchuk // Wrazliwośc regionów na zmiany. Zbiór prac naukowych − Ostrowiec świętokrzyski: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsięfiorczości w Ostrowcu świętokrzyskim, 2013. – ISBN 978-83-89466-54-9 –S. 176 – 185.

2012

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Харчук Ю. Ю. Организационно-учетное обеспечение финансовой устойчивости государственных высших учебных учреждений Украины путем оптимизации их расходов / Ю. Ю. Харчук // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы Шестой международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», 26–27 апреля 2012 г. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.] ; редкол. : К. К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2012. – С. 175 – 178.

Опублікування статті

Харчук Ю. Ю. Управлінський облік фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Харчук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – Вип. 22., ч. ІІ – С. 395 – 401.

Харчук Ю. Ю. Особливості обліку базових складових фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Харчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 19. – ISBN 966-7631-55-9 – С. 237 – 241.

2011

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Харчук Ю. Ю. Забезпечення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні на основі формування інноваційної стратегії їхнього розвитку / Ю. Ю. Харчук // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы Пятой международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», 28–29 апреля 2011 г. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.] ; редкол. : К. К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2011. – ISBN 978-985-516-153-1 – С. 253 – 256.

Опублікування статті

Харчук Ю. Ю. Організаційно-економічні аспекти забезпечення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні в контексті сталого розвитку / Ю. Ю. Харчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип. 16. – ISBN 966-7631-55-9 – C. 304 – 316.

2010

Опублікування статті

Харчук Ю. Ю. Вплив фінансового механізму системи вищої освіти на фінансову стійкість державних вищих навчальних закладів України в умовах глобалізації / С. О. Левицька, Ю. Ю. Харчук // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: зб. наук. праць / ДонДУУ. – Донецьк : ДонДУУ, 2010. – Т. ХІ. – (Серія «Економіка» ; вип. 165). – ISBN 966-380-007-0 – С. 147 –156.

Бенедик Ю. Ю. (Харчук Ю. Ю.) Вплив бренду державного вищого навчального закладу України на його фінансову стійкість / Ю. Ю. Бенедик (Ю. Ю. Харчук) // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 14. – ISBN 966-7631-55-9 – C. 94 – 101.

Бенедик Ю. Ю. (Харчук Ю. Ю.) Різні підходи щодо трактування сутності фінансової стійкості як економічної категорії / Ю. Ю. Бенедик (Ю. Ю. Харчук) // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Економічні науки». – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2010.–Вип.19. – ISSN 1729-360X – С. 88 – 92.

Бенедик Ю. Ю. (Харчук Ю. Ю.) Концептуальні аспекти дослідження фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Бенедик (Ю. Ю. Харчук) // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 13. – ISBN 966-7631-55-9 – С. 91 – 99.

Бенедик Ю. Ю. (Харчук Ю. Ю.) Джерела фінансового забезпечення діяльності державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Бенедик (Ю. Ю. Харчук) // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. – Вип.10. – Ч. 1 – ISBN 966-7631-55-9 – С. 295–303.

2009

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Бенедик Ю. Ю. (Харчук Ю. Ю.) Джерела фінансового забезпечення діяльності державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Бенедик (Ю. Ю. Харчук) // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. – Вип.10. – Ч. 1 – ISBN 966-7631-55-9 – С. 295–303.

Опублікування статті

Бенедик Ю. Ю. (Харчук Ю. Ю.) Оцінка основних індикаторів розвитку вищої освіти в Україні / Ю. Ю. Бенедик (Ю. Ю. Харчук) // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – Вип. 11. – ISBN 966-7631-55-9 – С. 331–341.

Бенедик Ю. Ю. (Харчук Ю. Ю.) Науково-методичні підходи визначення показників фінансової стійкості суб’єктів непідприємницької (підприємницької) діяльності / Ю. Ю. Бенедик (Ю. Ю. Харчук) // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць. – Рівне : НУВГП, 2009. – Вип. 4 (48). – С. 65–72.

Бенедик Ю. Ю. (Харчук Ю. Ю.) Стан і тенденції фінансування вищої освіти в Україні / Ю. Ю. Бенедик (Ю. Ю. Харчук) // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : «Економічні науки». – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. – Вип. 7. – ISSN 1729-360X – С. 11–17.

2007

Отримання молодими вченими державних премій, премій та грантів Президента України, премій Кабінету Міністрів України, премій Національної та галузевих академій наук України та премій і стипендій Верховної ради України

Стипендія Кабінету Міністрів України

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну