Харчук (Бенедик) Юлія Юріївна,

к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, помічник ректора з освітнього менеджменту
Харчук (Бенедик) Юлія Юріївна
QA
Резюме
Освіта

Вересень 1992 року - червень 2003 року - навчання у Дубенській гімназії №2.  Атестат з відзнакою. Золота медаль.

Вересень 2003 року - червень 2007 року - здобуття базової вищої освіти кваліфікаційного рівня бакалавра з фінансів за напрямом підготовки "Економіка і підприємництво" на економічному факультеті Національного університету "Острозька академія". Диплом бакалавра з відзнакою РВ № 32712846 від 23 червня 2007 року.

Жовтень 2006 року - червень 2008 року - навчання за індивідуальним планом. Робота на посаді старшого лаборанта кафедри фінансів Національного університету "Острозька академія".

Вересень 2007 року - червень 2008 року - здобуття повної вищої освіти кваліфікаційного рівня магістра фінансів на економічному факультеті Національного університету "Острозька академія". Диплом магістра з відзнакою РВ № 35220596 від 28 червня 2008 року.

Вересень 2010 року - Квітень 2014 року - здобувач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету "Острозька академія".

22 квітня 2014 року  - Публічний захист кандидатської дисертації на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Тема дисертаційної роботи "Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності". Спеціальність 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Левицька С.О.

26 червня 2014 року - отримання диплому кандидата економічних наук ДК 021951. 

5 березня 2019 року - присвоєння вченого звання доцента кафедри фінансів, обліку і аудиту АД № 002010.

Досвід роботи

Вересень 2008 року - серпень 2010 року - викладач-стажист кафедри фінансів Національного університету "Острозька академія".

Вересень 2009 року - червень 2013 року - викладач Нетішинської філії Європейського університету.

Вересень 2010 року - серпень 2012 року - викладач кафедри фінансів Національного університету "Острозька академія".

Вересень 2012 - Травень 2014 року - викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету "Острозька академія".

Червень 2014 - Березень 2018 - старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету "Острозька академія".

Квітень 2018 - Березень 2019 - доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету "Острозька академія".

Березень 2019 і дотепер - помічник ректора з освітнього менеджменту за контрактом, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту за сумісництвом.

Хобі та інтереси

Наукові інтереси

Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості та економічної безпеки суб'єктів господарювання в умовах глобалізації. 

Антикризове управління підприємством. 

Фінансовий облік за національними та міжнародними стандартами.

Облік у бюджетних установах та банках. 

Державний фінансовий контроль. 


Хобі та інтереси

Художня та наукова література. 

Психологія виховання. Філософія серця.

Літературна творчість. Написання віршів. Упорядкування,  видання й презентація збірок студентів, викладачів та випускників економічного факультету. 

Вишивання ікон та картин нитками й бісером.

Туристичні подорожі. 

Професійні навики

з 2010 до 2018 року - секретар комісії Національного університету "Острозька академія" з соціального страхування.

з 2010 року і дотепер - член редакційної колегії Наукового журналу "Наукові записки Національного університету "Острозька академія" серія "Економіка".

з 2015 року до 2019 року - заступник декана економічного факультету Національного університету "Острозька академія" з профорієнтаційної роботи.

з 2018 року і дотепер - відповідальний секретар Приймалької комісії Національного університету "Острозька академія".

з 2019 року і дотепер - фаховий експерт Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

Наукова робота
2021

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка "Обліково-аналітичне забезпечення діяльності суб'єктів господарювання в умовах глобалізації" для студентів спеціальності 071 "Облік та оподаткування" протягом 2020-2021 навчального року

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редакційної колегії Наукового журналу "Наукові записки Національного університету "Острозька академія" серія "Економіка"

2020

Рецензування статей, авторефератів

Рецензування статей розділу "Облік, аналіз та аудит" Наукових записок Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во ­НаУОА (Index Copernicus, EBSCO, РІНЦ)

Рецензування статей розділу "Облік, аналіз та аудит" Наукових записок Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во ­НаУОА (Index Copernicus, EBSCO, РІНЦ)

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка "Обліково-аналітичне забезпечення діяльності суб'єктів господарювання в умовах глобалізації" для студентів спеціальності 071 "Облік та оподаткування" протягом 2019-2020 навчального року

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Харчук Ю. Ю. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки закладів вищої освіти України у контексті теорії обмежень. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во ­НаУОА, грудень 2019. № 15 (43). С. 153–160. (Index Copernicus, EBSCO, РІНЦ)

Опублікування статті у науквому журналі, який включено до міжнародних наукометричних баз

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Харчук Ю.Ю. Колаборація закладів вищої освіти та бізнесу з метою забезпечення їхньої економічної безпеки. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути", м. Дніпро (Україна) - 2020 р.

Виступ з доповіддю на тему: "Економічна безпека ЗВО України в контексті інтернаціоналізації вищої освіти" на VІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку».

Опублікування тез доповідей

Харчук Ю.Ю. Колаборація закладів вищої освіти та бізнесу з метою забезпечення їхньої економічної безпеки. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернетконференції, 6-7 лютого 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.3. – С.389-394.

Харчук Ю.Ю., Омельковець М.О. Вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення кредитних операцій АТ «АЛЬФА-БАНК» в умовах невизначеності. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку: тези доп. VІІ Міжнар. наук.-практ. інт.-конф., 30 жовт. 2020 р. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. - С.275-280.

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Харчук Ю.Ю., Матласевич К.М. Облік власних надходжень закладів вищої освіти України з метою забезпечення їхньої економічної безпеки на ринку освітніх послуг. Всеукраїнський науково-практичний журнал Державної казначейської служби України «Казна України». м. Київ, Видавець ТОВ «Піраміда», № 4 (77) – С. 10-15.

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Харчук Ю.Ю. Обліково-аналітичне забезпечення процесу формування стратегії розвитку закладів вищої освіти України в контексті глобалізації. Доповідь на XXV науковій викладацько-студентській конференції Дні науки Національного університету «Острозька академія» 11-15 травня 2020 року, м. Острог.

Наукова доповідь на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Наукова доповідь на міжнародній конференції

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

2019

Рецензування статей, авторефератів

Рецензування статей розділу "Облік, аналіз та аудит" Наукових записок Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во ­НаУОА (Index Copernicus, EBSCO, РІНЦ)

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Харчук Ю.Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку закладів вищої освіти України. Міжнародна науково-практична конференція "Університет і школа: перспективи співпраці", 11-12 квітня 2019 року, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Харчук Ю.Ю., Хазанюк А. М. Перспективи удосконалення обліку розрахунків підприємства з постачальниками та підрядниками. Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки", 10 травня 2019 року, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Опублікування тез доповідей

Харчук Ю.Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку закладів вищої освіти України. Університет і школа: перспективи співпраці: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції. - Рівне: Видавництво Національного університету водного господарства та природокористування, 2019. - С.21-22.

Харчук Ю.Ю., Главацька А.О. Обліково-аналітичний підхід до забезпечення антикризового управління на підприємстві. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25 жовтня 2019 р. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. - С. 284-287.

Харчук Ю.Ю., Сахарук Н.І. Роль обліково-аналітичної інформації в антикризовому управлінні підприємства. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25 жовтня 2019 р. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. - С. 288-292.

Харчук Ю.Ю., Парфенюк А.С. Вдосконалення механізму обліково-аналітичного забезпечення в умовах антикризового управління підприємством. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25 жовтня 2019 р. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. - С. 293-297.

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редакційної колегії Наукового журналу "Наукові записки Національного університету "Острозька академія" серія "Економіка"

Член редакційної колегії Наукового журналу "Наукові записки Національного університету "Острозька академія" серія "Економіка"

Присвоєння вченого звання доцента

Присвоєння вченого звання доцента кафедри фінансів, обліку і аудиту рішенням вченої ради Національного університету «Острозька академія» від 31 січня 2019 року, протокол № 6. Атестат доцента кафедри фінансів, обліку і аудиту видано на підставі рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 5 березня 2019 року, серія АД № 002010.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Харчук Ю.Ю. Вдосконалення обліку доходів закладів вищої освіти України від надання додаткових освітніх послуг. Доповідь на XXІV науковій викладацько-студентській конференції Дні науки Національного університету «Острозька академія» 13-17 травня 2019 року, м. Острог.

Харчук Ю.Ю. Переваги впровадження технологій дистанційного навчання у навчальний процес закладів вищої освіти України. Доповідь на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Цифрові інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід і виклики». Національний університет «Острозька академія» 15-16 жовтня 2019 року, м. Острог.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка "Обліково-аналітичне забезпечення діяльності суб'єктів господарювання в умовах глобалізації" для студентів спеціальності 071 Облік та оподаткування протягом 2018-2019 навчального року

2018

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Харчук Ю.Ю. Аудит ефективності як інструмент забезпечення економічної безпеки ДВНЗ в Україні. II International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part II, January 26, 2018. Kielce, Poland: Baltija Publishing. - р. 97-100

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Харчук Ю.Ю. Обліково-аналітичне забезпечення конкурентоспроможності ВЗО України на ринку освітніх послуг. І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція присвячена 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова "Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком", Харків.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Харчук Ю.Ю. Аудит ефективності діяльності ВЗО України з метою забезпечення їхньої економічної безпеки на ринку освітніх послуг.ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція Дні науки Національний університет «Острозька академія» Острог, 27-30 березня 2018р.

Харчук Ю.Ю.Економіка закладів вищої освіти України у контексті надання послуг освітнього та неосвітнього характеру. Доповідь на V Міжнародній науково-практичній конференції на тему: "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку", Національний університет «Острозька академія», 11-12 жовтня 2018.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка "Обліково-аналітичне забезпечення діяльності суб'єктів господарювання в умовах глобалізації" для студентів спеціальності 071 Облік та оподаткування протягом 2017-2018 навчального року

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редакційної колегії Наукового журналу "Наукові записки Національного університету "Острозька академія" серія "Економіка"

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Кондратюк Д.В. Організація внутрішнього аудиту підприємств в умовах фінансової кризи. Науковий блог Національного університету "Острозька академія"

Хован А.О. Розвиток аудиторських послуг в Україні. Науковий блог Національного університету "Острозька академія"

Безпалько О.С. Вдосконалення обліку заробітної плати працівників підприємства. Науковий блог Національного університету "Острозька академія"

Степанюк О.О. Соціальний захист населення України. Науковий блог Національного університету "Острозька академія"

Рак Є.І. Роль аудиту в ринковій економіці. Науковий блог Національного університету "Острозька академія"

Мельник С.О. Діагностика показників ліквідності та платоспроможності підприємств з метою підвищення ефективності їхнього функціонування. Науковий блог Національного університету "Острозька академія"

Мельник С.О. Фінансові ресурси вітчизняного підприємства: сутність, джерела формування та напрями використання. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн- конференції молодих учених та студентів, 23 березня 2018 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С. 184-188.

Степанюк О.О. Ліквідність та платоспроможність підприємства й чинники їх формування. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн- конференції молодих учених та студентів, 23 березня 2018 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С. 196-200.

Безпалько О.С. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку та напрями її вдосконалення. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн- конференції молодих учених та студентів, 23 березня 2018 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С. 208-212.

Ковальчук Н. О. Особливості проведення аудиту та аудиторських перевірок стану бухгалтерського обліку підприємства. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн- конференції молодих учених та студентів, 23 березня 2018 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С. 216-218.

Федорова К. О. Вдосконалення обліку дебіторської заборгованості підприємств України в умовах облікової дисторсії. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн- конференції молодих учених та студентів, 23 березня 2018 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С. 219-222.

Хован А. О. Аудит як форма недержавного фінансового контролю. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових праць за матеріалами ХVІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн- конференції молодих учених та студентів, 23 березня 2018 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С. 223-225.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Харчук Ю. Ю. Взаємозв’язок між економічною безпекою та фінансовою стійкістю закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг україни в контексті їх обліково-аналітичного забезпечення. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во ­НаУОА, вересень 2018. № 10(38). С. 137–144. (Index Copernicus, EBSCO, РІНЦ)

Опублікування тез доповідей

Харчук Ю.Ю.Економіка закладів вищої освіти України у контексті надання послуг освітнього та неосвітнього характеру. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С. 389-393.

2017

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Харчук, Ю. (Y. Kharchuk) та Новак, A. (A. Novak) (2017) The building of the brand of Ukrainian higher educational institutions by positioning and establishment of the positive image (Побудова бренду ВНЗ України шляхом позиціювання та створення позитивного іміджу) (Построение бренда вузов Украины путем позиционирования и создания положительного имиджа). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (7(35)). с. 115-119. ISSN 2311-5149

Kharchuk Yulia. Administrative expenditures of social security funds in Ukraine / Nataliia Ivanchuk, Yulia Kharchuk // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2017 - pp. 157-161. ISSN 2256-0742 (PRINT). ISSN 2256-0963 (ONLINE) (IndexCopernicus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); (ESCI) by Web of Science)

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редакційної колегії Наукового журналу "Наукові записки Національного університету "Острозька академія" серія "Економіка""

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Харчук Ю.Ю. Організація управлінського обліку за центрами відповідальності як інструмент обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки ДВНЗ України. ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», Національний університет «Острозька академія», м. Острог, 24 лютого 2017 р.

Опублікування тез доповідей

Харчук Ю.Ю.Організація управлінського обліку за центрами відповідальності як інструмент обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки ДВНЗ України. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – С. 213-216.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Харчук Ю. Ю. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки ДВНЗ України в процесі глобалізаційних змін.ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія»», Національний університет «Острозька академія», м. Острог, 28 березня 2017 року

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка "Обліково-аналітичне забезпечення діяльності суб'єктів господарювання в умовах глобалізації" для студентів спеціальності 071 Облік та оподаткування

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Харчук Ю.Ю., Нех Д. Фіскальна ефективність прямого оподаткування в Україні та напрями її підвищення. Науковий блог Національного університету «Острозька академія»

Софілканич О. І., Харчук Ю.Ю. THE MOTIVATION OF EMPLOYEES BY EQUITY INSTRUMENTS: FEATURES EVALUATION AND REFLECTION IN ACCOUNTING. Науковий блог Національного університету «Острозька академія»

Морозовська О., Харчук Ю.Ю. Вдосконалення організації та здійснення обліку запасів підприємств України на основі використання зарубіжного досвіду. Науковий блог Національного університету «Острозька академія»

Мальчевська О., Харчук Ю.Ю. Недоліки обліку дебіторської заборгованості підприємств України та напрями їх усунення. Науковий блог Національного університету «Острозька академія»

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Yulia Kharchuk (Харчук Ю.Ю.). Облікове забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг України. Innovative Educational Technologies: Experience of the European Union Countries and its Introduction in the Training of Economics and Management. - Training. - Riga: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2017.

2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Харчук, Ю. (Y. Kharchuk) та Танчин, А. (A. Tanchyn) (2016) Перспективи розвитку суб’єктів господарювання малого бізнесу України в контексті нововведень у спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності (The prospects of small businesses’ development of Ukraine in the context of innovations in the simplified system of taxation, accounting and reporting). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). с. 140-145.

Харчук, Ю. (Y. Kharchuk) (2016) Управлінський облік за центрами відповідальності та його роль в обліково-аналітичному забезпеченні економічної безпеки вищих навчальних закладів державної та комунальної власності в Україні (Management accounting after the responsibility centers and its role in accounting and analytical support management of economic security of state and communal higher educational establishments in ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). с. 186-192.

Опублікування статті

Карпович М.О., Харчук Ю.Ю.Порівняльна характеристика форм фінансової звітності за загальною і спрощеною системами.Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки», 12-13 квітня 2016 року, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ - С. 280-286

Менделюк О.В., Харчук Ю.Ю. Обліково-аналітичне забезпечення оплати праці в контексті змін податкового законодавства. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки», 12-13 квітня 2016 року, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ - С. 436-443.

Софілканич О.І., Харчук Ю.Ю. Суперечливі аспекти організації облікового процесу розрахунків з покупцями та замовниками в Україні. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки», 12-13 квітня 2016 року, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ - С. 657-662.

Танчин А.І., Харчук Ю.Ю. Вдосконалення організації обліку розрахунково-касового обслуговування в комерційних банках України. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки», 12-13 квітня 2016 року, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ - С. 676-680.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Харчук Ю. Ю. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки ДВНЗ та її вплив на розвиток соціально-економічних процесів в Україні / Ю. Ю. Харчук // Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 18-21 січня 2016 року) / International scientific and practical conference «ECONOMICS, SCIENCE, EDUCATION: INTEGRATION AND SYNERGY» (18-21 of January, 2016, Bratislava, Slovak Republic) : у 3-х т. – Т.2 – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2016. – ISBN 978-611-01-0509-5 – С. 75-76.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Харчук Ю.Ю. Вплив бренду ДВНЗ на обліково-аналітичне забезпечення його економічної безпеки. Збірник наукових тез за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», 13 травня 2016 року, Національний університет «Острозька академія», м. Острог – С. 92-95

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком для студентів спеціальності 071 Облік та оподаткування «Обліково-аналітичне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в умовах глобалізації» протягом 2016-2017 навчального року

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редакційної колегії Наукового журналу "Наукові записки Національного університету "Острозька академія" серія "Економіка""

2015

Видання наукової монографії

Харчук Ю.Ю. Взаємозв’язок між економічною безпекою ДВНЗ та обліково-аналітичним забезпеченням їхньої фінансової стійкості в контексті сталого розвитку /Ю.Ю. Харчук, В.В., Лойко, О.М. Мулик // Інвестиційно-інноваційні аспекти економічної безпеки на різних ієрархічних рівнях національної економіки: колективна монографія / за науковою редакцією д.е.н., професора Лойко В.В. – Київ: видавець КНУТД, 2015. – С. 147 – 156.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Харчук Ю. Ю. Роль управлінського обліку за центрами відповідальності у забезпеченні фінансової стійкості ДВНЗ на ринку освітніх послуг України. ХІІІ Міжнародна науково-практична он-лайн-конференція молодих учених та студентів «Проблеми та перспективи розвитку національної економіки» (4 березня 2015, м. Острог)

Харчук Ю. Ю. Покращення фінансового забезпечення діяльності ДВНЗ в Україні на основі використання фандрайзингу. ХХ-та наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія»» (16-25 березня 2015, м. Острог)

Харчук Ю. Ю. Фандрайзинг як один із шляхів забезпечення економічної безпеки ДВНЗ України в контексті загострення конкуренції між ними. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку (20 березня 2015, м. Київ)

Харчук Ю. Ю. Економічна безпека ДВНЗ в контексті обліково-аналітичного забезпечення їхньої фінансової стійкості. Міжнародна науково-практична он-лайн конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» (24 квітня 2015, м. Острог)

2014

Опублікування статті

Харчук Ю.Ю. Економіко-правові аспекти обліково-аналітичного забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності України в контексті євроінтеграції [Текст] / Ю. Ю. Харчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць. – Рівне : Видавництво Національного університету водного господарства та природокористування, 2014. – Вип. 4 (68) .– С. 241–249.

Захист дисертації

Харчук Ю.Ю. Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності: дис. канд. екон. наук. : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності)» / Харчук Юлія Юріївна: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – Київ, 2014. – 208 с.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Харчук Ю.Ю. Економіко-правові аспекти обліково-аналітичного забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності України в контексті євроінтеграції. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті Євроінтеграції» (16-17 жовтня 2014, м. Рівне).

Харчук Ю.Ю. Економіко-правове регулювання фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи соціально-психологічного розвитку освіти в Україні та доступ до неї соціально незахищених верств населення» (27 березня 2014, м. Київ).

Харчук Ю.Ю. Обліково-аналітичне забезпечення конкурентоспроможності ДВНЗ України на ринку освітніх послуг. Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» (13-14 червня 2014, м. Острог).

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Харчук, Ю. (Y. Kharchuk) (2014) Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності. PhD thesis, Національний університет "Острозька академія".

Харчук, Ю. (Y. Kharchuk) (2014) Облікова політика та її вплив на фінансову стійкість вищих навчальних закладів державної та комунальної власності в Україні. (REGISTRATION POLICY AND ITS INFLUENCE IS ON FINANCIAL STABILITY OF STATE AND COMMUNAL HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS IN UKRAINE.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Економіка»: збірник наукових праць. (Вип.26). с. 124-129.

2013

Отримання наукової стипендії для молодих учених

Премія Голови Рівненської обласної державної адміністрації за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, 2013 рік

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Харчук Ю.Ю. Оцінка фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності на основі апарату нечіткої логіки / Ю.Ю. Харчук // Схід: Аналітично-інформаційний журнал (Міжнародна індексація журналу: 1. Ulrich’s Periodicals Directory. 2. Bielefeld Academic Search Engine (BASE). 3. РІНЦ. 4. EBSCO. 5. Philosophy Documentation Center. 6. Index Copernicus (Польща). 7. World Cat) : Економіка. – Донецьк : Видавництво ТОВ «Східний видавничий дім», 2013. – № 5 (125) вересень-жовтень 2013 р. – ISSN 1728-9343 – С. 107 – 112.

Kharchuk Yulia. Application of Fuzzy Logic System for Estimation of Financial Stability of Higher Educational Institutions of State and Communal Forms of Ownership/ Svitlana Levytska, Yulia Kharchuk // Wrazliwośc regionów na zmiany. Zbiór prac naukowych − Ostrowiec świętokrzyski: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsięfiorczości w Ostrowcu świętokrzyskim, 2013. – ISBN 978-83-89466-54-9 –S. 176 – 185.

2012

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Харчук Ю. Ю. Организационно-учетное обеспечение финансовой устойчивости государственных высших учебных учреждений Украины путем оптимизации их расходов / Ю. Ю. Харчук // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы Шестой международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», 26–27 апреля 2012 г. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.] ; редкол. : К. К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2012. – С. 175 – 178.

Опублікування статті

Харчук Ю. Ю. Управлінський облік фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Харчук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – Вип. 22., ч. ІІ – С. 395 – 401.

Харчук Ю. Ю. Особливості обліку базових складових фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Харчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 19. – ISBN 966-7631-55-9 – С. 237 – 241.

2011

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Харчук Ю. Ю. Забезпечення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні на основі формування інноваційної стратегії їхнього розвитку / Ю. Ю. Харчук // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы Пятой международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», 28–29 апреля 2011 г. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.] ; редкол. : К. К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2011. – ISBN 978-985-516-153-1 – С. 253 – 256.

Опублікування статті

Харчук Ю. Ю. Організаційно-економічні аспекти забезпечення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні в контексті сталого розвитку / Ю. Ю. Харчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип. 16. – ISBN 966-7631-55-9 – C. 304 – 316.

2010

Опублікування статті

Харчук Ю. Ю. Вплив фінансового механізму системи вищої освіти на фінансову стійкість державних вищих навчальних закладів України в умовах глобалізації / С. О. Левицька, Ю. Ю. Харчук // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: зб. наук. праць / ДонДУУ. – Донецьк : ДонДУУ, 2010. – Т. ХІ. – (Серія «Економіка» ; вип. 165). – ISBN 966-380-007-0 – С. 147 –156.

Бенедик Ю. Ю. (Харчук Ю. Ю.) Вплив бренду державного вищого навчального закладу України на його фінансову стійкість / Ю. Ю. Бенедик (Ю. Ю. Харчук) // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 14. – ISBN 966-7631-55-9 – C. 94 – 101.

Бенедик Ю. Ю. (Харчук Ю. Ю.) Різні підходи щодо трактування сутності фінансової стійкості як економічної категорії / Ю. Ю. Бенедик (Ю. Ю. Харчук) // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Економічні науки». – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2010.–Вип.19. – ISSN 1729-360X – С. 88 – 92.

Бенедик Ю. Ю. (Харчук Ю. Ю.) Концептуальні аспекти дослідження фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Бенедик (Ю. Ю. Харчук) // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 13. – ISBN 966-7631-55-9 – С. 91 – 99.

Бенедик Ю. Ю. (Харчук Ю. Ю.) Джерела фінансового забезпечення діяльності державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Бенедик (Ю. Ю. Харчук) // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. – Вип.10. – Ч. 1 – ISBN 966-7631-55-9 – С. 295–303.

2009

Опублікування статті

Бенедик Ю. Ю. (Харчук Ю. Ю.) Оцінка основних індикаторів розвитку вищої освіти в Україні / Ю. Ю. Бенедик (Ю. Ю. Харчук) // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – Вип. 11. – ISBN 966-7631-55-9 – С. 331–341.

Бенедик Ю. Ю. (Харчук Ю. Ю.) Науково-методичні підходи визначення показників фінансової стійкості суб’єктів непідприємницької (підприємницької) діяльності / Ю. Ю. Бенедик (Ю. Ю. Харчук) // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць. – Рівне : НУВГП, 2009. – Вип. 4 (48). – С. 65–72.

Бенедик Ю. Ю. (Харчук Ю. Ю.) Стан і тенденції фінансування вищої освіти в Україні / Ю. Ю. Бенедик (Ю. Ю. Харчук) // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : «Економічні науки». – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. – Вип. 7. – ISSN 1729-360X – С. 11–17.

  Сертифікати, дипломи...
Атестат доцента

Атестат доцента АД № 002010 видано на підставі рішення атестаційної колегії від 5 березня 2019 року відповідно до рішення вченої ради Національного університету "Острозька академія" від 31 січня 2019 року, протокол №6 про присвоєння вченого звання доцента кафедри фінансів, обліку і аудиту. - 05.03.2019 (2,23 Мб).

Диплом кандидата наук

Диплом кандидата економічних наук ДК 021951 видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 26 червня 2014 року на підставі прилюдного захисту дисертації 22 квітня 2014 року на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана на тему: "Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності". Спеціальність 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). - 26.06.2014 (1,98 Мб).

Лист підтвердження про закордонне стажування

Сертифікат про дидактичне та наукове стажування в галузі соціальних та гуманітарних наук на підрозділах місцевого самоврядування, державного управління та адміністрування у Вищій школі бізнесу та підприємництва, м. Островець-Свентокшиський, Польща (з 01.06.2018 р. до 31.08.2018 р.). - 20.12.2018 (2,15 Мб).

Почесна грамота

Подяка за підготовку переможця Хазанюк А.М. (Диплом ІІІ ступеня) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності 071 "Облік і оподаткування", 2018/2019 р., м. Київ - 17.05.2019 (2,54 Мб).

Подяка НаУОА за вагомі досягнення в науковій та педагогічній праці, вихованні студентської молоді. З нагоди свята Дня університету. м. Острог, 17 жовтня 2018 року - 17.10.2018 (1,85 Мб).

Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток науки і національної освіти, високу професійну майстерність та з нагоди Дня науки, м.Рівне, № 119 - 14.05.2018 (2,84 Мб).

Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі Рівненщини, підготовку висококваліфікованих фахівців, високий професіоналізм та з нагоди 25-річчя з часу утворення Національного університету "Острозька академія", м. Рівне, № 492 - 24.10.2019 (2,81 Мб).

Диплом за перемогу у міському конкурсі "Жінка року - 2018" у номінації "Жінки-працівники освіти і науки". Розпорядження міського голови № 29-р. - 04.03.2019 (2,21 Мб).

Грамота за багаторічну працю у галузі науки та освіти, високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у дослідно-експериментальну роботу закладів освіти області. Рівненський ОІППО. Наказ № 84 від 14.05.2018 р. - 14.05.2018 (2,64 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Валютні операції в 1 С - 24.06.2020 (0,78 Мб).

Зарплата в 1 С - 22.04.2020 (0,78 Мб).

Про успішне закінчення курсу "Експерт з акредитації освітніх програм": онлайн тренінг, наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus - 05.10.2019 (1,59 Мб).

Онлайн-курс "ОБЛІК ВИТРАТ В 1С" 7eminar.com, ТОВ «Київська Бухгалтерська служба» - 14.12.2020 (0,78 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції "Університет і школа: перспективи співпраці", 11-12 квітня 2019 року, м. Рівне. - 19.04.2019 (2,4 Мб).

Сертифікат учасника І Міжнародної інтернет-конференції "Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути", м. Дніпро - 2020 р. - 07.02.2020 (0,97 Мб).

Сертифікат учасника майстер-класу

ТОП-10 помилок в оформленні та використанні неоплачуваних відпусток - 17.06.2020 (0,76 Мб).

Податковий контроль та перевірки: як захиститися за новими правилами - 24.06.2020 (0,8 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою "Кар'єрне консультування студентів, випускників, молодих і досвідчених спеціалістів 20-40 років" - 13.04.2018 (2,97 Мб).

Certificate of participation in the II International scientific conference "Innovative economy: processes, strategies, technologies", State University of Jan Kochanowski, Poland - 26.01.2018 (1,8 Мб).

Сертифікат № 1545.20 учасника онлайн практикуму «Інтернаціоналізація закладів освіти як обов’язкова передумова успішної грантової діяльності» (курс підвищення кваліфікації в сфері застосування проєктного підходу, інтернаціоналізації та міжсекторальної співпраці (15 год., 0,5 кредит ECTS)) Фундація Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), ГО «Асоціація Проектних Менеджерів України» - 31.10.2020 (1,79 Мб).

Подяка Національного університету "Острозька академія" за вагомі досягнення в науковій та педагогічній праці, вихованні студентської молоді та з нагоди свята Дня університету - 19.10.2017 (3,64 Мб).

Подяка викладачам кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету "Острозька академія" - 25.04.2018 (2,81 Мб).

Науково-практичний тренінг за програмою "Школа для батьків та вихователів". Науковий Центр "Саногенної Педагогіки та Психології НаУОА, м. Острог, 21.12.2020 р.", 30 годин. - 21.12.2020 (1,98 Мб).

Сертифікат Всеукраїнських актуальних зустрічей позашкільників "Профільна освіта в нових реаліях: крізь проблеми - до вирішення" - 22.03.2018 (1,77 Мб).

Сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою "Профорієнтаційна діагностика і консультування школярів 13-18 років та їх батьків" - 12.04.2018 (2,54 Мб).

Certificate for participation in the International scientific and practical conference "Economics, science, education: integration and synergy", Bratislava, Slovak Republic - 21.01.2016 (3,74 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

Сертифікат С 20170740 про проходження міжнародного науково-педагогічного стажування на тему: "Інноваційні освітні технології: досвід країн Європейського Союзу та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління" за спеціальністю 071. "Облік та оподаткування" в обсязі 2 кредити ECTS (60 годин) з 24 липня 2017 року по 28 липня 2017 року на базі Балтійського науково-дослідного інституту проблем трансформації економічного простору, Литва - 13.12.2017 (1,88 Мб).

Онлайн-курс "З учнями про освіту та кар'єру" у базі проекту EdEra тривалістю 8 годин - 29.03.2020 (0,6 Мб).

Онлайн-курс: «Ефективні комунікації для освітніх управлінців» тривалістю 12 годин. Сертифікат виданий ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА». Курс розроблений ГО «Смарт Освіта» та студією онлайн-освіти EdEra за фінансової підтримки Представництва «Фонду Фрідріха Науманна за Свободу» в Україні. - 27.09.2020 (1,94 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Великий Online-Семінар із Заробітної Плати. ТОВ «7eminar.ua» - 26.11.2020 (0,73 Мб).

Семінар Національного банку України «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики" - 13.11.2020 (0,21 Мб).

ІІІ літня школа з академічної доброчесності, 2-3 липня 2020 року на базі НаУОА та Рівненського ОІППО, Рівне-Острог, 03.07.2020 СПК № 02139765/54-20 - 13.07.2020 (2,38 Мб).

Сертифікат учасника VIII Міжнародного бізнес-форуму "Наука-бізнес-освіта: стратегічне партнерство". Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана - 25.11.2020 (0,16 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну