Топішко (Topishko) Іван (Ivan) Іванович,

к.е.н., доц., доцент
Топішко (Topishko) Іван (Ivan) Іванович
QA
Резюме
Освіта

01.1981-06.1984 аспірантура (напрям Політична економія) Львівський державний університет ім. І.Я. Франка

09.1971-06.1979 економіст, викладач політичної економії Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка


Досвід роботи

05.2016 по даний час доцент кафедри економічної теорії, менеджменту та маркетингу Національний університет "Острозька академія"

09.2003-04.2016 доцент, завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту та маркетингу Національний університет "Острозька академія"

09.2002-08.2003 доцент, завідувач кафедри економіки Хмельницький інститут бізнесу 

08.1979-08.2002 асистент, доцент кафедри економічної теорії Львівський державний аграрний університет

Наукові інтереси

Реформвання відносин власності

Моделі соціально-економічного розвитку

Відносини розподілу

Наукова робота
2019

Опублікування тез доповідей

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. До критеріїв оцінки наслідків реформування соціально-економічної системи. «Проблеми обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації економіки» : мат. Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. 25 лютого 2019 року, Донецький НУ економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Кривий Ріг: ДУЕТ, С. 606-610.

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І.. Лібертаріанство: сутність та виклики для України. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Острог : Національний університет «Острозька академія, 25.10.2019.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Топішко І.І. «МЕЖІ ЗРОСТАННЯ, ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ВІДПОВІДІ ЛЮДСТВА». ХХІV наукова викладацько-студентська конференція НУ «Острозька академія» «Дні науки», 14.05.2019

доповідь

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Трофімова Л.В., Топішко І.І. Інфляція та її вплив на економіку України. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник тез за матеріалами ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів, 28 березня 2019 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2019.

Пилат Л.Л., Топішко І.І. Фіскальна політика України: суть, проблеми та перспективи удосконалення. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник тез за матеріалами ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів, 28 березня 2019 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2019.

Мазурець Л.А., Топішко І.І. Особливості державної політики зайнятості України. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник тез за матеріалами ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів, 28 березня 2019 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. – Острог : В-во НУ «Острозька академія», 2019.

підготовка статей із студентами (4 студ)

Рецензування статей, авторефератів

Дмитрієвої Наталії Олександрівни «Концептуальні засади розвитку електронної торгівлі в національній економіці», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спеціалізована вчена рада Д 26.889.01 у ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ, 6 червня 2019 р.

Навроцької Ірини Іванівни «Державна політика зайнятості в трансформаційній економіці» представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01- економічна теорія та історія економічної науки. Спеціалізована вчена рада Д 35.051.01 Львівського державного університету ім. І. Франка, 27 травня 2019 р.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Galetska T., Topishko N., Topishko I. Corporate social activities in Germany: the experience of companies // Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 5, No. 3, 2019. P. 17–24. Web of Science.

Опублікування статті

опублікування статті у фаховому журналі

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Лібертаріанство: сутність та виклики для України. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Острог : Національний університет «Острозька академія, 25.10.2019.

2018

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Топішко І. І. Яку модель соціально-економічного розвитку розбудовувати Україні? А. Сміт, Д. Рікардо, М. Фрідман ... чи Ф. Ліст, Й. Шумпетер, Е. Райнерт? // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», 2017. – № 5(33). – С. 4–15. (Index Copernicus)

Топішко Н. П., Топішко І. І., Галецька Т. І. Мережева економіка як форма соціально- економічної організації в глобальних координатах // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, 2018. № 8(36). С. 33–38. (Index copernicus)

Опублікування тез доповідей

Топішко І. І., Топішко Н. П., Галецька Т. І. Подолання міфології в економічній теорії як передумова розвитку громадянського суспільства в Україні // «Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства» : Зб. мат. всеукр. наук. конф, 20 квітня 2018 р., м. Рівне, НУ водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – С. 117-119.

Топішко І.І., Галецька Т.І. Вызовы и риски от вероятного снятия моратория на куплю-продажу земель сельськохозяйственного назначения // «Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз» : Зб. мат. всеукр. наук.-практ. конф., Дніпро, 26-27 квіт. 2018 р., Нац. метал. академія України. – У 2-х томах. – Т. 1. – Днепр: Нац. метал. академія України, 2018. С. 30-33.

Топішко Н.П., Топішко І.І., Галецька Т.І., Баранник Л.Б. Соціально відповідальна поведінка бізнесу в контексті концепції «сталого розвитку»: досвід Німеччини // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернетконференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С. 371-376.

Видання наукової монографії

Topishko Ivan To the question of Ukrainian socio-economic development model reformation. Variability of Perception of Sustainable development – Selected Items. – Ostroh - Ostrowiec Sw., Poland. - 2018. – P. 118-129. – 173 P. – ISBN 978-83-64557-27-9.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком економічного факультету «Економіст» 2017/2018 н.р.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Подолання міфології в економічній теорії як передумова розвитку громадянського суспільства в Україні. «Актуальні питання розвитку економічної науки та її вплив на становлення громадянського суспільства» : Зб. мат. всеукр. наук. конф, 20 квітня 2018 р., м. Рівне, НУ водного господарства та природокористування.

Вызовы и риски от вероятного снятия моратория на куплю-продажу земель сельськохозяйственного назначения. «Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз», Дніпро, 26-27 квіт. 2018 р., Нац. метал. академія України.

Зміна моделі соціально-економічного розвитку – насутня проблема сучасної України. «Інноваційні ідеї в економічній науці : пошуки вирішення сучасних проблем», наук. конф., 19-20 квітня 2018 року, м. Київ НУ «Києво-Могилянська академія»

Формування нової моделі соціально-економічного розвит-ку України – головна умова переходу її до збалансованого, інно-ваційного розвитку. Національний форум "Україна 2030" (Доктрина збалансованого розвитку «Україна-2030»), м. Київ, 14 червня 2018 р.

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Перепелиця П.Б., Топішко І.І. Проблеми забезпечення стабільності національної валюти України в сучасних умовах. Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» до 15-річчя кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія» 11-12 жовтня 2018 р. м. Острог.

2017

Видання наукової монографії

Топішко І.І., Губені Ю.Е., Біттер О.А., Бондарчук В.В., Жарська С.Ю., Яців І.Б. Економічна реформа - очима села: 20 років потому. Львів, 2017, 94 с.

Опублікування статті

Топішко (I. Topishko), І. І. and Топішко (N. Topishko), Н. П. and Галецька (T. Galetska), Т. І. (2017) Соціальна відповідальність підприємства ті її міжнародні стандарти (Social responsibility of enterprise and its international standards). Cхідна Європа: економіка, бізнес та управління, 1 (06). pp. 72-76. ISSN 2518-1971

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Топішко (I. Topishko), І. І. and Топішко (N. Topishko), Н. П. and Галецька (T. Galetska), Т. І. (2017) Problems of functioning and reformation of pension system of Ukraine. Economics and finance / Topical questions of contemporary science. pp. 260-263.

Topishko I., Topishko N., Galetska T. Information economy as a new form of economic relations. Research: tendencies and prospects: Collection of scientific articles. - Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico, 2017. - 284 p. – Р.58-61. ISBN 978-0-9942661-5-6

Опублікування тез доповідей

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. Земельна реформа в Україні та її ймовірні соціально-економічні наслідки. International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part I, January 27, 2017. Kielce, Poland: Baltija Publishing. P. 129-131. (Матеріали Міжнар. наук. конф. «Інноваційна економіка: процеси, стратегії, технології», каф. Підприємництва та інновацій Держуніверситету ім. Яна Кохановського, м. Кельце (Республіка Польща), 27 січня 2017 р. - c 129-131).

Topishko I., Topishko N., Galetska T. Social Responsibility as f Determining Vector of Social Transformations. International scientific-practical conference «Integration оf Business Structures: Strategies аnd Technologies», Part 1. 24 February 2017. Tbilisi, Georgia: Baltiya Publishing. 236 р. (Faculty of Business Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University (Tbilisi, Georgia), -236 р. Р. 191-193. (Соціальна відповідальність як визначальний вектор суспільних трансформацій / І.І.Топішко, Н.П.Топішко,Т.І. Галецька // Матеріали Міжнар. наук. конф. «Інтеграція бізнес-структур: стратегії та технології»,факультет бізнесу Навчального університету Сулхан-Саба Орбеліані (м. Тбілісі, Грузія) за підтримки Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій (м. Одеса, Україна), 24 лютого 2017 року. – Тбілісі (Грузія). – С. 191-193.)

Топішко І.І., Галецька Т.І. Удосконалення пенсійної реформи як фактор забезпечення соціальної стабільності. Матеріали IV Міжнар. Наук.-практ. Інтернет конф. «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку, 24 лютого 2017 р., м. Острог. – Острог: Вид-во НУ «Острозька академія», 2017. – С. 204-207.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком економічного факультету «Економіст»

Рецензування статей, авторефератів

Курбет Олександри Петрівни „Формування та еволюція теоретико-методологічних засад Київської політекономічної школи (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)” / авторефет дисертації на здоб. ступеня к.е.н., спец. 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. Київ: КНЕУ ім. В.Гетьмана, 6 червня 2017 р.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Topishko I., Topishko N., Galetska T. Problems оf Functioning аnd Reformation оf Pension System оf Ukraine. Topical questions of contemporary science: Collection of scientific articles. - Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2017.- 508 p. International Scientific Conference : «Research: tendencies and prospects», April 28, 2017, Taunton, MA, United States of America

Topishko I., Topishko N., Galetska T. Information economy as a new form of economic relations. International Scientific Conference : «Research: tendencies and prospects», April 28, 2017, Mexico City, Mexico

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І.Земельна реформа в Україні та її ймовірні соціально-економічні наслідки. International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, January 27, 2017. Kielce, Poland: Baltija Publishing.. (Міжнар. наук. конф. «Інноваційна економіка: процеси, стратегії, технології», каф. Підприємництва та інновацій Держуніверситету ім. Яна Кохановського, м. Кельце (Республіка Польща), 27 січня 2017 р.). Kielce, Poland: Baltija Publishing.

Topishko I., Topishko N., Galetska T. Social Responsibility as Determining Vector of Social Transformations. International scientific-practical conference «Integration оf Business Structures: Strategies аnd Technologies», Part 1. 24 February 2017. Tbilisi, Georgia: Baltiya Publishing. 236 р. (Faculty of Business Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University (Tbilisi, Georgia), - (Міжнар. наук. конф. «Інтеграція бізнес-структур: стратегії та технології»,факультет бізнесу Навчального університету Сулхан-Саба Орбеліані (м. Тбілісі, Грузія) 24 лютого 2017 року. – Тбілісі (Грузія). – С. 191-193.)

2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Топішко І.І. Системні трансформації сучасного світу: теорії та практика / Н.П. Топішко, І.І. Топішко, Т.І. Галецька // Economics, management, law: socio-economic aspects of development: Collection of scientific articles. - Roma: Edizioni Magi. - Vol. 1. pp. 128-131.

Топішко І.І. Рівень життя населення як об’єкт соціального захисту / Т.І. Галецька, І.І. Топішко, Н.П. Топішко // Науковий вісник «Економічний часопис» Східноєвропейського університету, м. Луцьк. Луцьк: Східноєвропейський університет, 2015. - № 4. – С. 8-15.

Опублікування статті

Топішко І.І. Трансформація умов господарювання в економіці знань та її вплив на соціальну політику держави / Н.П.. Топішко, І.І. Топішко, Т.І. Галецька // Наукові записки. Серія "Економіка". - Острог: Вид-во НаУОА, 2016. – Вип. 2 (30)..– С.17-22.

Топішко І.І. Фінансовий механізм системи соціального захисту населення та проблеми підвищення ефективності його функціонування / Н.П. Топішко, І.І. Топішко, Т.І. Галецька // Науковий вісник «Економіка. Право». - Ірпінь: Національний університет Державної податкової служби, 2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Теорії людського капіталу і соціальні ризики сучасного суспільства. International Scientific-Practical Conference «Modern Transformation of Economics and Managementin the Era of Globalization». January 29, 2016. Klaipeda (Lithuania).

Топішко І.І. Глобалізація і формування мережевої економіки. Друга міжнар. наук.-практ. конф. «Україна – ЄС: Сучасні технології, економіка та право». 12-16 квітня 2016 р. м. Кошице (Словацька Республіка).

Топішко І.І. Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент формування нового типу соціально-економічного відносин. International Scientific Conference «Development of Social and Economic Systems in a Global Competitive Environment». 29 лютого 2016. Chisinau (Republic of Moldova).

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Топішко І.І. Ринкові» трансформаційні процеси: результати та необхідність корекції.ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», 13 травня 2016 р., м. Острог, НУ «Острозька академія».

Топішко І.І. Ймовірні соціально-економічні наслідки земельної реформи в Україні. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. «інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств в контексті економічної безпеки в умовах інтеграції в ЄС». 27 травня 2016 р. м.Київ, Київський нац.. ун-т технології та дизайну

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ на міжн. нар. наук.-практ. конф. НК «ОА», травень 2015: «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку». На тему : «Удосконалення моделі соціально-економічного розвитку України»

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. Проблеми стабілізації економіки в умовах динамічних соціально-економічних змін // Зб. матеріалів ІУ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Структурні трансформації національних економік в глобальному вимірі»](м. Миколаїв, Національний університет імені В.О. Сухомлинського, 6 листопада 2015 р.). – Миколаїв: Вид-во МНУ, 2015. С.12-14.

Топішко І.І., Топішко Н.П., Галецька Т.І. До проблеми забезпечення стійкості та пропорційності суспільного відтворення в умовах формування світової мережевої економіки / Всеукраїнська наукова internet- конференція[ «Сучасна економічна наука теорія і практика», 17 листопада 2015 р.]. - Полтава: ПНТУ, 2015. - С.92-94.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: ivan.topishko@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну