Топішко (Topishko) Іван (Ivan) Іванович,

к.е.н., доц., доцент
Топішко (Topishko) Іван (Ivan) Іванович
QA
Резюме
Освіта

1989 р. - присвоєне вчене звання доцента.

1985 р. - присуджений науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.01 –  політична економія.  Тема дисертації: «Закономірності формування та розподілу необхідного продукту на етапі розвиненого соціалізму».

01.1981-06.1984 аспірантура (напрям Політична економія) Львівський державний університет ім. І.Я. Франка

09.1971-06.1979 економіст, викладач політичної економії Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка


Досвід роботи

05.2016 по даний час доцент кафедри економічної теорії, менеджменту та маркетингу Національний університет "Острозька академія"

09.2003-04.2016 доцент, завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту та маркетингу Національний університет "Острозька академія"

09.2002-08.2003 доцент, завідувач кафедри економіки Хмельницький інститут бізнесу 

08.1979-08.2002 асистент, доцент кафедри економічної теорії Львівський державний аграрний університет

Наукові інтереси

Реформвання відносин власності

Моделі соціально-економічного розвитку

Відносини розподілу

Наукова робота
2020

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Galetska Т., Topishko N., Topishko I., Danyliuk N., Kmytiuk T. Implementation of the Nash Model in the Interaction of Enterprises // International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR), Volume 9 - Issue 3, 2020, Pp. 3219-3223. (Scopus)

Galetska T., Topishko N., Topishko I. Social responsibility of economic enterprises as a social good: practice of the EU and Ukraine // Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 6, No. 3, 2020. P. 24-35. (Web of Science).

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Доповідь: "Ринок землі в Україні: шлях до процвітання чи до катастрофи?" "Дні науки" НУ «Острозька академія», Острог, 14 травня 2020 р.

Доповідь: Історія Реформ: успіхи та провали. Доповідь на саміті-челенджі прогресивних педагогів «Новий освітній простір: територія розвитку та партнерства» 22 серпня 2019 р. м. Славута.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Топішко Н.П., Топішко І.І., Галецька Т.І. Формування нової моделі соціально-економічного розвитку України – головна умова переходу її до збалансованого, інноваційного розвитку // Международная научно-практическая конференция «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» 3-5 мая 2020 года Стокгольм, Швеция The 2 nd International scientific and practical conference ―Modern science: problems and innovations‖ (May 3-5, 2020) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020. 974 p. P. 883-888.

2019

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Дмитрієвої Наталії Олександрівни «Концептуальні засади розвитку електронної торгівлі в національній економіці», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Спеціалізована вчена рада Д 26.889.01 у ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ, 6 червня 2019 р.

Навроцької Ірини Іванівни «Державна політика зайнятості в трансформаційній економіці» представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01- економічна теорія та історія економічної науки. Спеціалізована вчена рада Д 35.051.01 Львівського державного університету ім. І. Франка, 27 травня 2019 р.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Galetska T., Topishko N., Topishko I. Corporate social activities in Germany: the experience of companies // Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 5, No. 3, 2019. P. 17–24. Web of Science.

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Топішко, І. І. (I. Topishko) (2017) Яку модель соціально-економічного розвитку розбудовувати Україні? А. Сміт, Д. Рікардо, М. Фрідман... чи Ф. Ліст, Й. Шумпетер, Е. Райнерт? (Whuch model of socio-economic development shoud be developed in Ukraine? A. Smith, D. Ricardo, M. Friedman... or F. List, J. Schumpeter, E. Reinert?). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (5(33)). с. 4-15. ISSN 2311-5149

Топішко, Н. (N. Topishko) та Топішко, І. (I. Topishko) та Галецька, Т. (T. Galetska) (2018) Мережева економіка як форма соціально-економічної організації в глобальних координатах (Network economy as a form of socio-economic organization in global coordinates). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№8(36)). с. 33-38. ISSN 2311-5149

Видання наукової монографії

Topishko Ivan To the question of Ukrainian socio-economic development model reformation. Variability of Perception of Sustainable development – Selected Items. – Ostroh - Ostrowiec Sw., Poland. - 2018. – P. 118-129. – 173 P. – ISBN 978-83-64557-27-9.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком економічного факультету «Економіст» 2017/2018 н.р.

2017

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Топішко І. І. Проблеми соціальної відповідальності бізнесу в інноваційній економіці // Зб. наук. праць «Економіка та підприємництво» Київського Національного економічного університету ім. В. Гетьмана. – К. : Вид-во КНЕУ, 2017. (Index Copernicus)

Видання наукової монографії

Топішко І.І., Губені Ю.Е., Біттер О.А., Бондарчук В.В., Жарська С.Ю., Яців І.Б. Економічна реформа - очима села: 20 років потому. Львів, 2017, 94 с.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Топішко (I. Topishko), І. І. and Топішко (N. Topishko), Н. П. and Галецька (T. Galetska), Т. І. (2017) Соціальна відповідальність підприємства ті її міжнародні стандарти (Social responsibility of enterprise and its international standards). Cхідна Європа: економіка, бізнес та управління, 1 (06). pp. 72-76. ISSN 2518-1971

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Топішко (I. Topishko), І. І. and Топішко (N. Topishko), Н. П. and Галецька (T. Galetska), Т. І. (2017) Problems of functioning and reformation of pension system of Ukraine. Economics and finance / Topical questions of contemporary science. pp. 260-263.

Topishko I., Topishko N., Galetska T. Information economy as a new form of economic relations. Research: tendencies and prospects: Collection of scientific articles. - Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico, 2017. - 284 p. – Р.58-61. ISBN 978-0-9942661-5-6

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком економічного факультету «Економіст»

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Курбет Олександри Петрівни „Формування та еволюція теоретико-методологічних засад Київської політекономічної школи (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)” / авторефет дисертації на здоб. ступеня к.е.н., спец. 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. Київ: КНЕУ ім. В.Гетьмана, 6 червня 2017 р.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Доповідь: Problems оf Functioning аnd Reformation оf Pension System оf Ukraine. International Scientific Conference : «Research: tendencies and prospects», April 28, 2017, Taunton, MA, United States of America

Доповідь: Information economy as a new form of economic relations. International Scientific Conference : «Research: tendencies and prospects», April 28, 2017, Mexico City, Mexico

Доповідь: Земельна реформа в Україні та її ймовірні соціально-економічні наслідки. International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, January 27, 2017. Kielce, Poland.

Доповідь: Social Responsibility as Determining Vector of Social Transformations. International scientific-practical conference «Integration оf Business Structures: Strategies аnd Technologies», Part 1. 24 February 2017. Tbilisi, Georgia. (Faculty of Business Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University

2016

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Топішко, І. (I. Topishko) та Топішко, Н. (N. Topishko) (2016) Концептуальні засади соціальної відповідальності підприємства (Сonceptual principles of corporate social responsibility). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). с. 80-84.

Топішко І. І., Топішко Н. П., Галецька Т.І. Соціальна відповідальність підприємства в Україні: проблеми забезпечення та шляхи підвищення // «Причорноморські економічні студії» : наук. журн. : Причорномор.н.-д. ін.-т екон. та інновацій. –– Одеса, 2016. № 12. – Ч.1. – С. 95-99. (Index Copernicus).

Топішко І.І. Системні трансформації сучасного світу: теорії та практика / Н.П. Топішко, І.І. Топішко, Т.І. Галецька // Economics, management, law: socio-economic aspects of development: Collection of scientific articles. - Roma: Edizioni Magi. - Vol. 1. pp. 128-131.

Топішко І.І. Рівень життя населення як об’єкт соціального захисту / Т.І. Галецька, І.І. Топішко, Н.П. Топішко // Науковий вісник «Економічний часопис» Східноєвропейського університету, м. Луцьк. Луцьк: Східноєвропейський університет, 2015. - № 4. – С. 8-15.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Топішко, І. І. (Topishko I.) та Топішко, Н. П.(Topishko N.) та Галецька, Т .І. (Galetska Т.) (2016) Трансформація умов господарювання в економіці знань та її вплив на соціальну політику держави (Transformation of economic conditions in the economy of knowledge and its impact on social policy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : науковий журнал. (2 (30)). с. 27-32.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Доповідь: Теорії людського капіталу і соціальні ризики сучасного суспільства. International Scientific-Practical Conference «Modern Transformation of Economics and Managementin the Era of Globalization». January 29, 2016. Klaipeda, Lithuania.

Доповідь: Глобалізація і формування мережевої економіки. Друга міжнародна науково-практична конференція «Україна – ЄС: Сучасні технології, економіка та право». 12-16 квітня 2016 р. м. Кошице, Словацька Республіка.

Доповідь: Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент формування нового типу соціально-економічного відносин. International Scientific Conference «Development of Social and Economic Systems in a Global Competitive Environment». 29 лютого 2016. Chisinau, Republic of Moldova.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну