Рабчук Ірина Юріївна,

викладачка
Рабчук Ірина Юріївна

https://goo.gl/J4hhAR

QA
Резюме
Освіта

Жовтень 2016 року – жовтень 2020 року – аспірантура Національного університету “Острозька академія” для здобуття ступеня доктора філософії з філології.

Вересень 2014 року  червень 2015 року – Національний університет “Острозька академія”, спеціальність “Українська мова і література”, кваліфікація – магістр філології, філолог-дослідник, викладач української мови та літератури.

Вересень 2010 року – червень 2014 року – Національний університет “Острозька академія”, спеціальність “Українська мова і література”, кваліфікація – бакалавр філології, учитель української мови і літератури.
Досвід роботи

Вересень 2018 року – до нині – викладач кафедри української мови і літератури Національного університету “Острозька академія”.

Вересень 2016 року – серпень 2018 року – викладач-стажист кафедри української мови і літератури Національного університету “Острозька академія”.

Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Доповідь під час ХХVІ наукової викладацько-студентської конференції «Дні науки» Національного університету «Острозька академія»

Захист дисертації

Захист кандидатської дисертації.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Рабчук І. Ю. Особливості функціювання апозитивних синтаксем у семантико-синтаксичній структурі речення. Міжнародна науково-практична конференція "Міжкультурні комунікації в галузі освіти" (Хмельницький, 19 березня 2021 року).

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Рабчук І. Ю. Аксіологічна функція апозитивної синтаксеми в художньому тексті. Мовна особистість в освітньому просторі : монографія / за заг. ред. І. Д. Пасічника. Острог : Вид-во НаУОА, 2021. С. 263–266.

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Межов О. Г., Рабчук І. Ю. Лексичне наповнення апозитивних синтаксем-назв осіб при субстанційних синтаксемах (на матеріалі художнього й публіцистичного стилів). Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. ВД "Гельветика", 2020. Т. 31 (70). № 1. Ч 1. C. 83-90. [Index Copernicus].

Рабчук І. Ю. Апозитивема-вокатив: семантико-граматичні ознаки та стилістичні функції в художніх текстах. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2020. Вип. 14. Т. 2. С. 74-80. [Index Copernicus].

Рабчук І. Ю. Стилістичний потенціал апозитивних синтаксем у публіцистичних текстах (на матеріалі інтернет-видань). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : ВД "Гельветика", 2020. Вип. 29. Т. 3. C. 107-114. [Index Copernicus].

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Доповідь під час ХХV наукової викладацько-студентської конференції «Дні науки» Національного університету «Острозька академія»

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Рабчук І. Ю. Апозитивна синтаксема як виразник тропеїчних значень у художньому тексті. Studia Ukrainica Posnaniensia, Познань, 2020. Вип. VIII / 2. С. 57–69. [Index Copernicus].

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Рабчук І. Ю. Апозитивема-вокатив: семантико-синтаксичні та формально-синтаксичні ознаки. VI Міжнародна наукова онлайн-конференція «Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри» (Кривий Ріг, 09–10 жовтня 2020 року).

2019

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Рабчук І. Ю. Функційне навантаження прикладкових конструкцій в українській інтернет-публіцистиці. ХХІV наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» (Острог, 15 травня 2019 року)

2018

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Рабчук І. Ю. Співвідношення понять "прикладка" і "присудок" у лінгвістичній науці. ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» (Острог, 28 березня 2018 року)

Рабчук І. Ю. Актуальне членування речень із прикладками в сучасній українській літературній мові. Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації» (Острог, 15 березня 2018 року)

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Рабчук І. Ю. Структурно-стилістичні особливості авторських лексичних новотворів Юрія Іздрика (на матеріалі "Мертвого щоденника") / І. Ю. Рабчук // "Південний архів" (Збірник наукових праць. Філологічні науки). - Херсон, 2018. - Вип. 72 (Т. 1). - С. 27-30 [Index Copernicus].

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Рабчук І. Ю. Співвідношення понять «прикладка» і «присудок» у лінгвістичній науці / І. Ю. Рабчук // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. – Кривий Ріг : КДПУ, 2018. – Вип. 18. – С. 63–74. [Index Copernicus].

2017

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Рабчук І. Ю. Історія та сучасний стан лінгвістичного вчення про апозитиви. ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» (Острог, 28 березня 2017 року)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Рабчук І. Ю. Історія та сучасний стан лінгвістичного вчення про прикладки / І. Ю. Рабчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУОА, 2017. – Вип. 68. – С. 55–58.

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Одна з укладачів університетського фахового збірника наукових праць "Наукові записки НаУОА. Серія "Філологічна". - Острог : Вид-во НаУОА, 2017. - Вип. 68. - 184 с.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну