Рабчук Ірина Юріївна,

викладачка
Рабчук Ірина Юріївна

https://goo.gl/J4hhAR

QA
Резюме
Освіта

Жовтень 2016 року – до нині – аспірантура Національного університету “Острозька академія” для здобуття ступеня доктора філософії з філології.

Вересень 2014 року  червень 2015 року – Національний університет “Острозька академія”, спеціальність “Українська мова і література”, кваліфікація – магістр філології, філолог-дослідник, викладач української мови та літератури.


Досвід роботи

Вересень 2018 року – до нині – викладач кафедри української мови і літератури Національного університету “Острозька академія”.

Вересень 2016 року – серпень 2018 року – викладач-стажист кафедри української мови і літератури Національного університету “Острозька академія”.

Наукова робота
2020

Опублікування статті

Межов О. Г., Рабчук І. Ю. Лексичне наповнення апозитивних синтаксем-назв осіб при субстанційних синтаксемах (на матеріалі художнього й публіцистичного стилів). Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. ВД "Гельветика", 2020. Т. 31 (70). № 1. Ч 1. C. 83-90. [Index Copernicus].

Рабчук І. Ю. Апозитивема-вокатив: семантико-граматичні ознаки та стилістичні функції в художніх текстах. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2020. Вип. 14. Т. 2. С. 74-80. [Index Copernicus].

Рабчук І. Ю. Стилістичний потенціал апозитивних синтаксем у публіцистичних текстах (на матеріалі інтернет-видань). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : ВД "Гельветика", 2020. Вип. 29. Т. 3. C. 107-114. [Index Copernicus].

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь під час ХХV наукової викладацько-студентської конференції «Дні науки» Національного університету «Острозька академія»

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь під час Міжнародної наукової заочної інтернет-конференції “Лексико-граматична система української мови в комунікативному вимірі”.

Опублікування тез доповідей

Рабчук І. Ю. Лексичне наповнення апозитивних синтаксем тематичного діапазону «Навколишній світ людини». Лексико-граматична система української мови в комунікативному вимірі: зб. матеріалів учасн. Міжнар. наук. заочної інтернет-конф. Острог, 2020. С. 19-20.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Рабчук І. Ю. Апозитивна синтаксема як виразник тропеїчних значень у художньому тексті. Studia Ukrainica Posnaniensia, Познань, 2020. Т. 8. [Index Copernicus]. – Прийнято до друку.

2019

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Рабчук І. Ю. Функційне навантаження прикладкових конструкцій в українській інтернет-публіцистиці. ХХІV наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» (Острог, 15 травня 2019 року)

2018

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Рабчук І. Ю. Функційне навантаження прикладок у ЗМІ (на матеріалі інтернет-видань Волині). ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Історіософія простору: тисячоліття волинського тексту" (09 листопада 2018 року , м. Острог)"

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Рабчук І. Ю. Співвідношення понять "прикладка" і "присудок" у лінгвістичній науці. ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» (Острог, 28 березня 2018 року)

Рабчук І. Ю. Актуальне членування речень із прикладками в сучасній українській літературній мові. Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації» (Острог, 15 березня 2018 року)

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Рабчук І. Ю. Комунікативно-прагматичні функції прикладкових конструкцій у сучасній українській публіцистиці. VII Міжнародний науковий семінар "Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі" (Мелітополь, 30 березня 2018 року)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Рабчук І. Ю. Структурно-стилістичні особливості авторських лексичних новотворів Юрія Іздрика (на матеріалі "Мертвого щоденника") / І. Ю. Рабчук // "Південний архів" (Збірник наукових праць. Філологічні науки). - Херсон, 2018. - Вип. 72 (Т. 1). - С. 27-30 [Index Copernicus].

Опублікування статті

Рабчук І. Ю. Співвідношення понять «прикладка» і «присудок» у лінгвістичній науці / І. Ю. Рабчук // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. – Кривий Ріг : КДПУ, 2018. – Вип. 18. – С. 63–74. [Index Copernicus].

2017

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Рабчук І. Ю. Функційно-семантичне навантаження прикладкових конструкцій у художніх текстах М. Стельмаха. Всеукраїнська науково-практична конференція «Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання» (Вінниця, 25–26 травня 2017 року)

Рабчук І. Ю. Історія та сучасний стан лінгвістичного вчення про прикладки. VI Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми культури української мови і мовлення" (Острог, 9-10 листопада 2017 року)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Рабчук І. Ю. Історія та сучасний стан лінгвістичного вчення про апозитиви. ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» (Острог, 28 березня 2017 року)

Опублікування статті

Рабчук І. Ю. Історія та сучасний стан лінгвістичного вчення про прикладки / І. Ю. Рабчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУОА, 2017. – Вип. 68. – С. 55–58.

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Одна з укладачів університетського фахового збірника наукових праць "Наукові записки НаУОА. Серія "Філологічна". - Острог : Вид-во НаУОА, 2017. - Вип. 68. - 184 с.

2016

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Рабчук І. Ю. Функційне навантаження прикладкових конструкцій у романах В. Лиса. Всеукраїнська науково-практична конференція «Історіософія простору: тисячоліття волинської книжності» (Острог, 27 жовтня 2016 року)

Рабчук І. Ю. Проблеми граматичного статусу апозитива, його місце в системі мовних одиниць. Всеукраїнська науково-практична конференція «Пріоритети філологічної освіти» (Рівне, 27 жовтня 2016 року)

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну