Рабчук Ірина Юріївна,

викладачка
Рабчук Ірина Юріївна

https://goo.gl/J4hhAR

QA
Резюме
Освіта

Жовтень 2016 року – до нині – аспірантура Національного університету “Острозька академія” для здобуття ступеня доктора філософії з філології.

Вересень 2014 року  червень 2015 року – Національний університет “Острозька академія”, спеціальність “Українська мова і література”, кваліфікація – магістр філології, філолог-дослідник, викладач української мови та літератури.


Досвід роботи

Вересень 2018 року – до нині – викладач кафедри української мови і літератури Національного університету “Острозька академія”.

Вересень 2016 року – серпень 2018 року – викладач-стажист кафедри української мови і літератури Національного університету “Острозька академія”.

Наукова робота
2021

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь під час Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю “Ідентичність. Дискурс. Імагологія (до 150-річчя Агатангела Кримського)”.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь під час ХХVІ наукової викладацько-студентської конференції «Дні науки» Національного університету «Острозька академія»

Захист дисертації

Захист кандидатської дисертації.

Опублікування статті

Публікація статті у фаховому виданні.

2020

Опублікування тез доповідей

Рабчук І. Ю. Лексичне наповнення апозитивних синтаксем тематичного діапазону «Навколишній світ людини». Лексико-граматична система української мови в комунікативному вимірі: зб. матеріалів учасн. Міжнар. наук. заочної інтернет-конф. Острог, 2020. С. 19-20.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь під час Міжнародної наукової заочної інтернет-конференції “Лексико-граматична система української мови в комунікативному вимірі”.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь під час ХХV наукової викладацько-студентської конференції «Дні науки» Національного університету «Острозька академія»

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Рабчук І. Ю. Апозитивна синтаксема як виразник тропеїчних значень у художньому тексті. Studia Ukrainica Posnaniensia, Познань, 2020. Т. 8. [Index Copernicus]. – Прийнято до друку.

Опублікування статті

Рабчук І. Ю. Стилістичний потенціал апозитивних синтаксем у публіцистичних текстах (на матеріалі інтернет-видань). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : ВД "Гельветика", 2020. Вип. 29. Т. 3. C. 107-114. [Index Copernicus].

Рабчук І. Ю. Апозитивема-вокатив: семантико-граматичні ознаки та стилістичні функції в художніх текстах. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2020. Вип. 14. Т. 2. С. 74-80. [Index Copernicus].

Межов О. Г., Рабчук І. Ю. Лексичне наповнення апозитивних синтаксем-назв осіб при субстанційних синтаксемах (на матеріалі художнього й публіцистичного стилів). Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. ВД "Гельветика", 2020. Т. 31 (70). № 1. Ч 1. C. 83-90. [Index Copernicus].

Публікація статті у фаховому виданні.

2019

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Рабчук І. Ю. Функційне навантаження прикладкових конструкцій в українській інтернет-публіцистиці. ХХІV наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» (Острог, 15 травня 2019 року)

2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Рабчук І. Ю. Комунікативно-прагматичні функції прикладкових конструкцій у сучасній українській публіцистиці. VII Міжнародний науковий семінар "Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі" (Мелітополь, 30 березня 2018 року)

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Рабчук І. Ю. Функційне навантаження прикладок у ЗМІ (на матеріалі інтернет-видань Волині). ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Історіософія простору: тисячоліття волинського тексту" (09 листопада 2018 року , м. Острог)"

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Рабчук І. Ю. Співвідношення понять "прикладка" і "присудок" у лінгвістичній науці. ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» (Острог, 28 березня 2018 року)

Рабчук І. Ю. Актуальне членування речень із прикладками в сучасній українській літературній мові. Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації» (Острог, 15 березня 2018 року)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Рабчук І. Ю. Структурно-стилістичні особливості авторських лексичних новотворів Юрія Іздрика (на матеріалі "Мертвого щоденника") / І. Ю. Рабчук // "Південний архів" (Збірник наукових праць. Філологічні науки). - Херсон, 2018. - Вип. 72 (Т. 1). - С. 27-30 [Index Copernicus].

Опублікування статті

Рабчук І. Ю. Співвідношення понять «прикладка» і «присудок» у лінгвістичній науці / І. Ю. Рабчук // Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. – Кривий Ріг : КДПУ, 2018. – Вип. 18. – С. 63–74. [Index Copernicus].

2017

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Рабчук І. Ю. Функційно-семантичне навантаження прикладкових конструкцій у художніх текстах М. Стельмаха. Всеукраїнська науково-практична конференція «Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання» (Вінниця, 25–26 травня 2017 року)

Рабчук І. Ю. Історія та сучасний стан лінгвістичного вчення про прикладки. VI Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми культури української мови і мовлення" (Острог, 9-10 листопада 2017 року)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Рабчук І. Ю. Історія та сучасний стан лінгвістичного вчення про апозитиви. ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» (Острог, 28 березня 2017 року)

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Одна з укладачів університетського фахового збірника наукових праць "Наукові записки НаУОА. Серія "Філологічна". - Острог : Вид-во НаУОА, 2017. - Вип. 68. - 184 с.

Опублікування статті

Рабчук І. Ю. Історія та сучасний стан лінгвістичного вчення про прикладки / І. Ю. Рабчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУОА, 2017. – Вип. 68. – С. 55–58.

2016

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Рабчук І. Ю. Функційне навантаження прикладкових конструкцій у романах В. Лиса. Всеукраїнська науково-практична конференція «Історіософія простору: тисячоліття волинської книжності» (Острог, 27 жовтня 2016 року)

Рабчук І. Ю. Проблеми граматичного статусу апозитива, його місце в системі мовних одиниць. Всеукраїнська науково-практична конференція «Пріоритети філологічної освіти» (Рівне, 27 жовтня 2016 року)

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну