Дробуш Ірина Вікторівна,

д.ю.н., доц., завідувач кафедри
Дробуш Ірина Вікторівна

https://goo.gl/ZtVjLd

QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Drobush I.Agrarian business and human rights: international and national level /Sydorov,Y., Hulievska, H. //Amazonia Investiga. Vol 9. No 25. 2020, 403.-410. ISSN 2322-6307(Наукометричне видання, WoS)

2019

Опублікування тез доповідей

тези доповідей у збірниках матеріалів 6 конференцій

опублікування тез доповідей

Керівництво студентським науковим гуртком

навчально - наукова лабораторія з вивчення проблем сучасного муніципалізму

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Перспективи розвитку правничої освіти в Україні\\Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної наук.конф.. 29 – 30 березня 2019 р. м. Дніпро. С.4 -6.

Староста як обов’язкова складова системи місцевого самоврядування ОТГ в Україні\\Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы VIII международной научной конф. 9 апреля 2019. Минск: БИП. – 2019.- С.15-16.

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ\\Збірник матеріалів учасників Першої науково-практичної конференції (Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 19 квітня 2019 р.) Львів: Каменяр. С.21-25

Безпосередня участь громад у місцевому самоврядуванні як основний каталізатор процесу розвитку децентралізованої моделі місцевого самоврядування в Україні \\ Конституційно - правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей. Ужгород 3- 4 травня 2019 р.

Децентралізація публічної влади та зміцнення місцевого самоврядування в доктрині конституційної демократії проф. Л.Юзькова \\ Конституційні цінності :правова природа та практика реалізації Хмельницький 17 травня 2019 р.

Трансформація взаємовідносин місцевих органів публічної влади в контексті децентралізації влади \\ Український конституціоналізм у сучасному вимірі. Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого

підготовка доповідей на конференції

Рецензування статей, авторефератів

В І Д Г У К на автореферат дисертації Борисової Катерини Сергіївни «Конституційні засади забезпечення права на житло в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право

В І Д Г У К на автореферат дисертації Софінської Ірини Дмитрівни, поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

участь в конф. інших держав

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Drobush I. Сonstitutional guarantee of the right to judicial protection in disputes concerning the invalidity of a will as grounds for the acquisition of property rights in Ukraine /Olkina, O., Vodopian,T, But, I. Amazonia Investiga. Vol.8 Num.22/Septiembre – octubre 2019. 766 – 772. Retrieved from https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/831 ISSN 2322-6307(Наукометричне видання, WoS)

Drobush I. Municipalism in Ukraine: historical experience and perspectives on development//Форум права, 2019. 58(5). 6-18 ISSN 1995-6134 (Index Copernicus, ResearchBib) Категорія B.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Староста як обов’язкова складова системи місцевого самоврядування ОТГ в Україні//Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы VIII международной научной конф. 9 апреля 2019. Минск: БИП. – 2019.- С.15-16.

Перспективи розвитку правничої освіти в Україні//Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної наук.конф.. 29 – 30 березня 2019 р. м. Дніпро. С.4 -6.

Вибори Президента України: актуальні питання виборчого процесу//Конституційна реформа в Україні: досвід країн Центральної і Східної Європи \\ Збірник матеріалів учасників Першої науково-практичної конференції (Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 19 квітня 2019 р.) Львів: Каменяр. С.21-25

Безпосередня участь громад у місцевому самоврядуванні як основний каталізатор процесу розвитку децентралізованої моделі місцевого самоврядування в Україні // Конституційно – правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей: матеріали міжнародної науково – практичної конференції, м.Ужгород, 3 -4 травня 2019 р.Ужгород: Ужгородський національний університет,2019.С.206 - 210

Децентралізація публічної влади та зміцнення місцевого самоврядування в доктрині конституційної демократії проф. Л.Юзькова //Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації: збірник тез міжнародної науково – практичної конференції (м. Хмельницький, 17 травня 2019 р.).[у 2-х част.]. – Частина 1. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Лерніда Юзькова, 2019. С.180 -184.

Децентралізація публічної влади як стратегічний напрям конституційної реформи в Україні: сучасний стан та перспективи//Децентралізація публічної влади: національний та зарубіжний досвід: Матеріали всеукраїнської науково – практичної конф., м. Одеса, 21листопада 2019 р - Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2019. C.6-11.

Місцеві вибори в Україні: концептуальні підходи та пошук оптимальної моделі //Правові реформи як елемент соціального реформування (м. Рівне, 11-12 грудня 2019 р.) Рівне: Міжнародний економіко – гуманітарний університет

2018

Опублікування статті

Перспективи прийняття Виборчого кодексу України в контексті реформування виборчого законодавства //Порівняльно – аналітичне право. – 2018. - № 1. - С.42 – 46.

Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні: сучасний стан та перспективи // Наукові записки Національного університету "Острозька академія " Серія " Право" - 2018.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у II Міжнародній науково-практичної конференції «Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми і пріоритети розвитку» 8 червня 2018 р. м. Острог. Тема доповіді: ''Муніципальна влада в системі забезпечення національної безпеки України: конституційно - правові засади ''

Реформування інституту місцевого самоврядування в Україні: сучасні виклики та перспективи //Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 06 грудня 2018 року. – Київ: ТОВ “ ВІ ЕН ЕЙ ПРЕС”, 2018. –C.35 – 38

Адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування; актуальні питання законодавчої регламентації // читання: матеріали VII науково – практичної конф. (Острог, 07 грудня 2018 року (тези подано до опублікування)

Муніципально – правовий статус старости в ОТГ: актуальні питання правової регламентації //Розвиток територіальних громад в умовах децентралізації : економічні та соціальні аспекти (Миколаїв, 13 – 14 грудня 2018 р.)

Місцеве самоврядування як форма децентралізації влади в Україні: актуальні питання правової регламентації //II Міжнародна науково - методична конференція «Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для ОТГ”( м. Рівне, 13 – 14 грудня 2018). C.60 – 63.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Сталий розвиток місцевого самоврядування як складова державної політики України: стан та перспективи // Місцеве самоврядування: 20-річні здобутки та подальший поступ : матеріали наук.- практ. конф. за міжнар. участю. – К. : НАДУ, 2018.

Виборчий кодекс України: українські реалії та подальші перспективи //Актуальні проблеми національного законодавства: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 19 квітня 2018 року. – Кропивницький: ПОЛІМЕД-Сервіс, 2018. –C.46 – 49

Виборче законодавство України: шляхи удосконалення // Актуальные проблемы правовых. экономических и гуманитарных наук. Минск. БИП, 2018

Муніципально – правовий статус старости в ОТГ: актуальні питання правової регламентації\\Розвиток територіальних громад в умовах децентралізації : правові, економічні та соціальні аспекти (Миколаїв, 13 – 14 грудня 2018 р.). C. 143 – 145

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Виборче законодавство України: шляхи удосконалення //Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы VIII международной научной конф., Минск: БИП. – 2018.- С.13-15.

Рецензування монографій

Рецензія на монографію В. А. Шатіло «Теоретичні проблеми конституційного механізму державної влади: співвідношення організаційних структур та функцій (вітчизняний та світовий досвід)» // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2017. – № 2(16) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2017/n2/17divtsd.pdf.

Рецензування статей, авторефератів

ВІДГУК на автореферат дисертації Стрєльцової Ольги Вікторівни «Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

В І Д Г У К на автореферат дисертації Антонова Володимира Олександровича "Конституційно-правові засади національної безпеки України" , поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

ВІДГУК офіційного опонента доктора юридичних наук, доцента Дробуш Ірини Вікторівни на дисертацію Чорнолуцького Руслана Васильовича «Феноменологія нормопроектної діяльності в конституційному праві України: питання теорії і практики»

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Перспективи прийняття Виборчого кодексу України в контексті реформування виборчого законодавства / І.В. Дробуш // Порівняльно – аналітичне право. - Вип. 1 - 2018. - С. 42 -46. [Index Copernicus International]

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування; актуальні питання законодавчої ренламентації //Малиновські читання: матеріали VII науково – практичної конф. (Острог, 07 грудня 2018 року

2017

Захист дисертації

захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

Рецензування статей, авторефератів

Рецензія на статтю доцента кафедри державно - правових дисциплін Мартинюка Р.С., поданої до фахового видання "Право України"

В І Д Г У К на автореферат дисертації ТОВПЕКО Яни Костянтинівни на тему: «Реалізація конституційно – правових норм про права людини щодо сексуальних меншин: порівняльно – правове дослідження »,

В І Д Г У К на автореферат дисертації Пилипишина Павла Богдановича «Конституційно-правова відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні»,

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

ПРАВО ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПРИЄДНАННЯ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ // VІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»

Модернізація місцевого самоврядування як стратегічний напрям євроінтеграційного процесу. Матеріали VI Міжнародної науково - практичної конф. Малиновські читання (17 листопада 2017 року).

Отримання почесних звань наукових об’єднань та інших університетів

Академік Академії наук вищої освіти України

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Право територіальної громади на приєднання: актуальні питання законодавчої регламентації//Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2017 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. –С.45-48.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Модернізація місцевого самоврядування як стратегічний напрям євро інтеграційного процесу //Малиновські читання: матеріали VI науково – практичної конф.(Острог, 17 листопада 2017 р). – Острог, 2017 . – C.28 – 31.

Сталий розвиток місцевого самоврядування як складова державної політики України: стан та перспективи //Місцеве самоврядування: 20-річні здобутки та подальший поступ : матеріали наук.- практ. конф. за міжнар. участю (м. Київ, 5 груд. 2017 р.). – Київ : НАДУ, 2018. – С.70 – 73.

Опублікування статті

Рецензія на монографію В. А. Шатіло «Теоретичні проблеми конституційного механізму державної влади: співвідношення організаційних структур та функцій (вітчизняний та світовий досвід)» // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2017. – № 2(16) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2017/n2/17divtsd.pdf.

2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Соціальна функція місцевого самоврядування в Україні: муніципально – правова характеристика //Eurasian Academic Research Journal. – 2016. – № 1 (01). – С.80 – 86.

2015

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Механизм реализации социальной функции местного самоуправления: структура и пути усовершенствования //Legea si Viata. –2015. – № 1. – С. 49 – 53.

Соціальна політика у територіальній громаді: актуальні питання реалізації в умовах формування соціальної державності //Історико – правовий часопис. – 2015. – № 1 (5). – С. 90 – 95.

Соціальні інтереси територіальних громад в контексті формування громадянського суспільства та децентралізації влади // Публічне право. – 2015. – № 2. – С. 50 – 57.

Механізм реалізації соціальної функції місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я: основні напрями удосконалення //Журнал Східноєвропейського права. – 2015. – № 13.–С.70–76. [Електронний ресурс]

Видання наукової монографії

Соціальна функція місцевого самоврядування в Україні та конституційно – правові проблеми її реалізації: Монографія. – Рівне: Овід, 2015. – 540 с.

Опублікування статті

Соціальна функція місцевого самоврядування у сфері житлово – комунального господарства: шляхи ефективної реалізації //Право і суспільство. – 2015. – № 3. – Ч.2 – С. 13 – 18.

Розвиток соціальної функції місцевого самоврядування у контексті трансформації взаємовідносин територіальних громад, суспільства та держави: муніципально – правові проблеми //Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2015. – № 3. – С. 32 – 41.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Соціальна функція місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я: актуальні питання реалізації //Pravna veda a prax v tretom tisicroci: zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie (Kosice, 27 – 28 februar 2015). – Kosice: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach, 2015. – S. 43 –45.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Інститут старости в системі місцевого самоврядування: основні концептуальні підходи //Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки: Матеріали міжнар. наук. –практ. конф. (м. Кривий Ріг, 30 – 31 січня 2015р.) – Кривий Ріг: ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. – С. 31– 34.

2014

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Механізм реалізації соціальної функції місцевого самоврядування: теоретико – правові засади //Evropsky politicky a pravni diskurz. Svazek 1. 6 vydani. – 2014. – С. 394 – 404.

Децентралізація та субсидіарність як необхідні умови реалізації соціальних прав територіальних громад на місцевому рівні //Jurnalul juridic national: tеorie si practica. –2014. – № 3 (7) . – С.50 – 55.

Опублікування статті

Концепції місцевого самоврядування та муніципальна реформа в Україні: питання теорії та практики //Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – № 1.–С. 28 – 32.

Актуальні питання взаємодії держави та місцевого самоврядування в процесі реалізації соціальних прав //Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – № 74. – С.18 –25.

Територіальна основа функціонування місцевого самоврядування в Україні: актуальні питання реформування //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2014. – Випуск 10 – 1. Том 1. – С. 66 – 69.

Актуальні питання взаємодії держави та місцевого самоврядування в процесі реалізації соціальних прав //Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – № 74. – С.18 –25.

Територіальна основа функціонування місцевого самоврядування в Україні: актуальні питання реформування //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2014. – Випуск 10 – 1. Том 1. – С. 66 – 69.

Укрупнення територіальних громад як необхідна умова реалізації соціальної функції місцевого самоврядування //Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право» – 2014. – №2(10). – С.1–14. [Електронний ресурс].

Поняття та основні напрями реформування організаційно – правового механізму реалізації соціальної функції місцевого самоврядування в Україні //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2014. – № 6. –1. – Том 1. – С. 83 – 87.

Староста як нова організаційна форма місцевого самоврядування та його участь у реалізації соціальної функції //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2014. – Вип. 10 – 2. Том 1. – С. 48 – 51.

Соціальний захист населення як пріоритетний напрям реалізації соціальної функції місцевого самоврядування в Україні //Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – №4 (1). – 2014. – С. 231 – 238.

Громадський контроль як необхідна складова механізму реалізації соціальної функції місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я //Порівняльно – аналітичне право. – 2014. – № 8. – С. 33 – 36. [Електронний ресурс]

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Актуальні питання взаємодії органів публічної влади в контексті реалізації соціальних прав територіальних громад //Ludske a obcianske prava a slobody: mechanizmus ich implementacie a ochrany v roznych odvetviach prava: zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie (Bratislava, 19–20 septembra 2014). –Bratislava: Paneuropska vysoka skola, 2014. – S. 188– 191.

Реформування територіальної основи механізму реалізації соціальної функції муніципальної влади в контексті європейського досвіду //Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процесов: Материалы Междунар. научн. – практ. конф. (г. Кишенев, 7-8 ноября 2014 г.). / орг. ком.: Бужор В. [и др.].– Кишинев: «Cetatea de Sus», 2014. – С. 236 – 238.

Опублікування тез доповідей

Надання адміністративних послуг місцевим самоврядуванням в Україні: питання теорії та практики // Державне управління та місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали II міжн. наук. – практ. конф. (м. Рівне, 24 – 25 квітня 2014 р.) – Рівне: НУВГП, 2014. – С. 139 – 142.

Децентралізація та субсидіарність в контексті сучасної муніципальної реформи //Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами XI Міжнар. наук. – практ. конф. (м. Луцьк, 13 – 14 червня 2014 р.) / уклад. Л.М. Джурак. – Луцьк: Вежа – Друк, 2014. – С. 55 – 58.

2013

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Социальные права территориальной общины в аспекте реализации концепции устойчивого развития на местном уровне //Legea si Viata. – 2013. – № 12. – С. 69 – 72.

Опублікування статті

Реалізація соціальних прав місцевим самоврядуванням як один з пріоритетних напрямів розвитку України як соціальної держави //Порівняльно – аналітичне право. – 2013. – № 3– 2. – С. 78 – 81. [Електронний ресурс].

Впровадження стандартів доброго врядування на місцевому рівні як необхідна умова реалізації соціальних прав місцевим самоврядуванням //Вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – Випуск 23. – Ч.1. Том 1. – С. 128 – 132.

Якість муніципальних послуг як критерій ефективності реалізації соціальних прав місцевим самоврядуванням //Право і суспільство. – 2013. – № 6– 2.–С. 3 – 7.

Забезпечення соціальних прав територіальних громад як стратегічний напрям функціонування місцевого самоврядування в Україні //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2013. – Випуск 6. – Том 1. – С.16 – 20.

2007

Присвоєння вченого звання доцента

доцент кафедри конституційного права

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: iryna.drobush@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну