Дробуш Ірина Вікторівна,

д.ю.н., проф., завідувач кафедри
Дробуш Ірина Вікторівна

https://goo.gl/ZtVjLd

QA
Резюме
Освіта

1994 - 1999 рр.  - навчання у Вищій школі права при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. (Диплом КВ № 11561341 від 29.06.1999 р.)

1999 - 2002 рр. - навчання в аспірантурі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України з відривом від виробництва по спеціальності 12.00.02 – конституційне право 

2015 -2017рр. - навчання в докторантурі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  по спеціальності 12.00.02 – конституційне право

 Доктор юридичних наук із 2017 року. Дисертацію захищено «31» березня 2017 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.236.03 Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Отримано диплом ДД № 006760.

Професор кафедри державно - правових дисциплін з 2020 року. (Атестат професора № 001773 від 14 травня 2020р. 


Хобі та інтереси

Наукові інтереси: Конституційне право; муніципальне право;  виборче право; проблеми сучасного муніципалізму;  забезпечення якості правничої освіти .


Досвід роботи

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації – 20  років.

        Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти :

- 02.12.2002 – 03.04.2003 – старший  викладач без наукового ступеня кафедри конституційного, адміністративного та підприємницького права Рівненської філії Київського університету права;

- 03.04.2003 – 25.06.2009 – заступник директора Рівненського інституту Київського університету права НАН України з навчальної та наукової роботи;

-01.09.2003 – 10.10.2011 – доцент кафедри конституційного, адміністративного та підприємницького права Рівненського інституту Київського університету права НАН України;

- 10.10.2011 – 31.08.2012 – доцент кафедри загальнотеоретичних правових дисциплін Рівненського інституту Київського університету права НАН України;

- 01.09.2012 – 08.04.2013 – доцент кафедри політології, соціології та права Національного університету водного господарства та природокористування;

- 08.04.2013 – 27.10.2016 – доцент кафедри теорії та історії держави і права Національного університету водного господарства та природокористування;

- 27.10.2016 – 31.08.2017 – професор кафедри конституційного права та галузевих дисциплін Національного університету водного господарства та природокористування;

01.09.2017 – до цього часу – професор кафедри, завідувач кафедри державно – правових дисциплін Національного університету «Острозька академія».Опис відсутній

Наукова робота
2021

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Реформування місцевого самоврядування в Україні: пошук оптимальної моделі в контексті євро інтеграційного процесу// Аналітично – порівняльне правознавство. №1. 2021. С.16 - 21

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Iryna Drobush, Liudmila Kornuta, Olha Shmyndruk, Olena Kurhanska y Tetiana PolishchukPublic and Private Interests in the Sphere of Administration of Vaccination in a Pandemic //Cuestiones Políticas Vol. 39 Nº 68 .2021, 476 – 491 Web of Science

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

ВІДГУК на автореферат дисертації Добрєва Миколи Васильовича на тему: «Конституційне право людини і громадянина володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право

ВІДГУК на автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Фрідманської Вікторії Іванівни на тему «Конституційне право людини і громадянина на заробітну плату»

ВІДГУК на автореферат дисертації Забокрицького Ігоря Ігоровича «Транснаціоналізація сучасного конституціоналізму: теоретико-правовий вимір», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

ВІДГУК на автореферат дисертації Богданової Сніжани Дмитрівни «Конституційно-правові основи взаємодії Верховної Ради України та Конституційного Суду України», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право

ВІДГУК на дисертаційну роботу Пивовар Майї Сергіївни «Правові засади взаємодії державної влади та опозиції в період демократичної трансформації: перспективи законотворення» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право»

Відгук на автореферат дисертації К.С.Гарбуз на тему «Правове регулювання діяльності нотаріату як суб’єкта захисту конституційних прав»

рецензування

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Керівництво студентським науковим гуртком

навчально - наукова лабораторія з вивчення проблем сучасного муніципалізму

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

публікація статті

2020

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Участь у Днях науки

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

В І Д Г У К на автореферат дисертації ЯкимовичаЯ.В., поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

В І Д Г У К на автореферат дисертації Барнич Катерини Іванівни, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

ВІДГУК офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Дробуш Ірини Вікторівни на дисертацію Гомоная Василя Васильовича «Конституційно - правове забезпечення набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору»

В І Д Г У К на автореферат дисертації Чечерського В. І., поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Drobush I.Agrarian business and human rights: international and national level /Sydorov,Y., Hulievska, H. //Amazonia Investiga. Vol 9. No 25. 2020, 403.-410. ISSN 2322-6307(Наукометричне видання, WoS)

Керівництво студентським науковим гуртком

навчально - наукова лабораторія з вивчення проблем сучасного муніципалізму

2019

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Drobush I. Сonstitutional guarantee of the right to judicial protection in disputes concerning the invalidity of a will as grounds for the acquisition of property rights in Ukraine /Olkina, O., Vodopian,T, But, I. Amazonia Investiga. Vol.8 Num.22/Septiembre – octubre 2019. 766 – 772. Retrieved from https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/831 ISSN 2322-6307(Наукометричне видання, WoS)

Drobush I. Municipalism in Ukraine: historical experience and perspectives on development//Форум права, 2019. 58(5). 6-18 ISSN 1995-6134 (Index Copernicus, ResearchBib) Категорія B.

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

В І Д Г У К на автореферат дисертації Борисової Катерини Сергіївни «Конституційні засади забезпечення права на житло в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право

В І Д Г У К на автореферат дисертації Софінської Ірини Дмитрівни, поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

2018

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування; актуальні питання законодавчої ренламентації //Малиновські читання: матеріали VII науково – практичної конф. (Острог, 07 грудня 2018 року

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Перспективи прийняття Виборчого кодексу України в контексті реформування виборчого законодавства / І.В. Дробуш // Порівняльно – аналітичне право. - Вип. 1 - 2018. - С. 42 -46. [Index Copernicus International]

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Перспективи прийняття Виборчого кодексу України в контексті реформування виборчого законодавства //Порівняльно – аналітичне право. – 2018. - № 1. - С.42 – 46.

Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні: сучасний стан та перспективи // Наукові записки Національного університету "Острозька академія " Серія " Право" - 2018.

2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Рецензія на монографію В. А. Шатіло «Теоретичні проблеми конституційного механізму державної влади: співвідношення організаційних структур та функцій (вітчизняний та світовий досвід)» // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2017. – № 2(16) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2017/n2/17divtsd.pdf.

Захист дисертації

захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

2015

Видання наукової монографії

Соціальна функція місцевого самоврядування в Україні та конституційно – правові проблеми її реалізації: Монографія. – Рівне: Овід, 2015. – 540 с.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: iryna.drobush@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну