Дробуш Ірина Вікторівна,

д.ю.н., проф., завідувач кафедри
Дробуш Ірина Вікторівна

https://goo.gl/ZtVjLd

QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Керівництво студентським науковим гуртком

навчально - наукова лабораторія з вивчення проблем сучасного муніципалізму

Рецензування статей, авторефератів

В І Д Г У К на автореферат дисертації Чечерського В. І., поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

В І Д Г У К на автореферат дисертації ЯкимовичаЯ.В., поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

В І Д Г У К на автореферат дисертації Барнич Катерини Іванівни, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

ВІДГУК офіційного опонента доктора юридичних наук, професора Дробуш Ірини Вікторівни на дисертацію Гомоная Василя Васильовича «Конституційно - правове забезпечення набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору»

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Drobush I.Agrarian business and human rights: international and national level /Sydorov,Y., Hulievska, H. //Amazonia Investiga. Vol 9. No 25. 2020, 403.-410. ISSN 2322-6307(Наукометричне видання, WoS)

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь на конференції

Опублікування тез доповідей

опублікування тез

тези доповідей

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у Днях науки

Присвоєння вченого звання професора

професор кафедри державно - правових дисциплін

2019

Опублікування тез доповідей

тези доповідей у збірниках матеріалів 6 конференцій

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Перспективи розвитку правничої освіти в Україні\\Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної наук.конф.. 29 – 30 березня 2019 р. м. Дніпро. С.4 -6.

Староста як обов’язкова складова системи місцевого самоврядування ОТГ в Україні\\Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы VIII международной научной конф. 9 апреля 2019. Минск: БИП. – 2019.- С.15-16.

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ\\Збірник матеріалів учасників Першої науково-практичної конференції (Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 19 квітня 2019 р.) Львів: Каменяр. С.21-25

Безпосередня участь громад у місцевому самоврядуванні як основний каталізатор процесу розвитку децентралізованої моделі місцевого самоврядування в Україні \\ Конституційно - правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей. Ужгород 3- 4 травня 2019 р.

Децентралізація публічної влади та зміцнення місцевого самоврядування в доктрині конституційної демократії проф. Л.Юзькова \\ Конституційні цінності :правова природа та практика реалізації Хмельницький 17 травня 2019 р.

Трансформація взаємовідносин місцевих органів публічної влади в контексті децентралізації влади \\ Український конституціоналізм у сучасному вимірі. Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого

підготовка доповідей на конференції

конференція " Децентралізація публічної влади: національний та зарубіжний досвід"(м. Одеса) Доповідь " Децентралізація публічної влади як стратегічний напрям конституційної реформи в Україні"

Конференція "Правові реформи як елемент соціального реформування" Доповідь " Місцеві вибори в Україні: концептуальні підходи та пошук оптимальної моделі"

Рецензування статей, авторефератів

В І Д Г У К на автореферат дисертації Борисової Катерини Сергіївни «Конституційні засади забезпечення права на житло в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право

В І Д Г У К на автореферат дисертації Софінської Ірини Дмитрівни, поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Drobush I. Сonstitutional guarantee of the right to judicial protection in disputes concerning the invalidity of a will as grounds for the acquisition of property rights in Ukraine /Olkina, O., Vodopian,T, But, I. Amazonia Investiga. Vol.8 Num.22/Septiembre – octubre 2019. 766 – 772. Retrieved from https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/831 ISSN 2322-6307(Наукометричне видання, WoS)

Drobush I. Municipalism in Ukraine: historical experience and perspectives on development//Форум права, 2019. 58(5). 6-18 ISSN 1995-6134 (Index Copernicus, ResearchBib) Категорія B.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Староста як обов’язкова складова системи місцевого самоврядування ОТГ в Україні//Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы VIII международной научной конф. 9 апреля 2019. Минск: БИП. – 2019.- С.15-16.

Перспективи розвитку правничої освіти в Україні//Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної наук.конф.. 29 – 30 березня 2019 р. м. Дніпро. С.4 -6.

Вибори Президента України: актуальні питання виборчого процесу//Конституційна реформа в Україні: досвід країн Центральної і Східної Європи \\ Збірник матеріалів учасників Першої науково-практичної конференції (Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 19 квітня 2019 р.) Львів: Каменяр. С.21-25

Безпосередня участь громад у місцевому самоврядуванні як основний каталізатор процесу розвитку децентралізованої моделі місцевого самоврядування в Україні // Конституційно – правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей: матеріали міжнародної науково – практичної конференції, м.Ужгород, 3 -4 травня 2019 р.Ужгород: Ужгородський національний університет,2019.С.206 - 210

Децентралізація публічної влади та зміцнення місцевого самоврядування в доктрині конституційної демократії проф. Л.Юзькова //Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації: збірник тез міжнародної науково – практичної конференції (м. Хмельницький, 17 травня 2019 р.).[у 2-х част.]. – Частина 1. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Лерніда Юзькова, 2019. С.180 -184.

Децентралізація публічної влади як стратегічний напрям конституційної реформи в Україні: сучасний стан та перспективи//Децентралізація публічної влади: національний та зарубіжний досвід: Матеріали всеукраїнської науково – практичної конф., м. Одеса, 21листопада 2019 р - Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2019. C.6-11.

Місцеві вибори в Україні: концептуальні підходи та пошук оптимальної моделі //Правові реформи як елемент соціального реформування (м. Рівне, 11-12 грудня 2019 р.) Рівне: Міжнародний економіко – гуманітарний університет

2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виборчий кодекс України: українські реалії та подальші перспективи //Актуальні проблеми національного законодавства: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 19 квітня 2018 року. – Кропивницький: ПОЛІМЕД-Сервіс, 2018. –C.46 – 49

Сталий розвиток місцевого самоврядування як складова державної політики України: стан та перспективи // Місцеве самоврядування: 20-річні здобутки та подальший поступ : матеріали наук.- практ. конф. за міжнар. участю. – К. : НАДУ, 2018.

Виборче законодавство України: шляхи удосконалення // Актуальные проблемы правовых. экономических и гуманитарных наук. Минск. БИП, 2018

Муніципально – правовий статус старости в ОТГ: актуальні питання правової регламентації\\Розвиток територіальних громад в умовах децентралізації : правові, економічні та соціальні аспекти (Миколаїв, 13 – 14 грудня 2018 р.). C. 143 – 145

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Виборче законодавство України: шляхи удосконалення //Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: материалы VIII международной научной конф., Минск: БИП. – 2018.- С.13-15.

Рецензування монографій

Рецензія на монографію В. А. Шатіло «Теоретичні проблеми конституційного механізму державної влади: співвідношення організаційних структур та функцій (вітчизняний та світовий досвід)» // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2017. – № 2(16) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2017/n2/17divtsd.pdf.

Рецензування статей, авторефератів

ВІДГУК на автореферат дисертації Стрєльцової Ольги Вікторівни «Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

В І Д Г У К на автореферат дисертації Антонова Володимира Олександровича "Конституційно-правові засади національної безпеки України" , поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

ВІДГУК офіційного опонента доктора юридичних наук, доцента Дробуш Ірини Вікторівни на дисертацію Чорнолуцького Руслана Васильовича «Феноменологія нормопроектної діяльності в конституційному праві України: питання теорії і практики»

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Перспективи прийняття Виборчого кодексу України в контексті реформування виборчого законодавства / І.В. Дробуш // Порівняльно – аналітичне право. - Вип. 1 - 2018. - С. 42 -46. [Index Copernicus International]

Опублікування статті

Перспективи прийняття Виборчого кодексу України в контексті реформування виборчого законодавства //Порівняльно – аналітичне право. – 2018. - № 1. - С.42 – 46.

Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні: сучасний стан та перспективи // Наукові записки Національного університету "Острозька академія " Серія " Право" - 2018.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у II Міжнародній науково-практичної конференції «Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми і пріоритети розвитку» 8 червня 2018 р. м. Острог. Тема доповіді: ''Муніципальна влада в системі забезпечення національної безпеки України: конституційно - правові засади ''

Реформування інституту місцевого самоврядування в Україні: сучасні виклики та перспективи //Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науковців, профспілок та громадськості: збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 06 грудня 2018 року. – Київ: ТОВ “ ВІ ЕН ЕЙ ПРЕС”, 2018. –C.35 – 38

Адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування; актуальні питання законодавчої регламентації // читання: матеріали VII науково – практичної конф. (Острог, 07 грудня 2018 року (тези подано до опублікування)

Муніципально – правовий статус старости в ОТГ: актуальні питання правової регламентації //Розвиток територіальних громад в умовах децентралізації : економічні та соціальні аспекти (Миколаїв, 13 – 14 грудня 2018 р.)

Місцеве самоврядування як форма децентралізації влади в Україні: актуальні питання правової регламентації //II Міжнародна науково - методична конференція «Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для ОТГ”( м. Рівне, 13 – 14 грудня 2018). C.60 – 63.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Адміністративний нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування; актуальні питання законодавчої ренламентації //Малиновські читання: матеріали VII науково – практичної конф. (Острог, 07 грудня 2018 року

2017

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Право територіальної громади на приєднання: актуальні питання законодавчої регламентації//Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : збірник тез VI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2017 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. –С.45-48.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Модернізація місцевого самоврядування як стратегічний напрям євро інтеграційного процесу //Малиновські читання: матеріали VI науково – практичної конф.(Острог, 17 листопада 2017 р). – Острог, 2017 . – C.28 – 31.

Сталий розвиток місцевого самоврядування як складова державної політики України: стан та перспективи //Місцеве самоврядування: 20-річні здобутки та подальший поступ : матеріали наук.- практ. конф. за міжнар. участю (м. Київ, 5 груд. 2017 р.). – Київ : НАДУ, 2018. – С.70 – 73.

Рецензування статей, авторефератів

В І Д Г У К на автореферат дисертації ТОВПЕКО Яни Костянтинівни на тему: «Реалізація конституційно – правових норм про права людини щодо сексуальних меншин: порівняльно – правове дослідження »,

В І Д Г У К на автореферат дисертації Пилипишина Павла Богдановича «Конституційно-правова відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні»,

Рецензія на статтю доцента кафедри державно - правових дисциплін Мартинюка Р.С., поданої до фахового видання "Право України"

Захист дисертації

захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

ПРАВО ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПРИЄДНАННЯ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ // VІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»

Модернізація місцевого самоврядування як стратегічний напрям євроінтеграційного процесу. Матеріали VI Міжнародної науково - практичної конф. Малиновські читання (17 листопада 2017 року).

Опублікування статті

Рецензія на монографію В. А. Шатіло «Теоретичні проблеми конституційного механізму державної влади: співвідношення організаційних структур та функцій (вітчизняний та світовий досвід)» // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2017. – № 2(16) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2017/n2/17divtsd.pdf.

Отримання почесних звань наукових об’єднань та інших університетів

Академік Академії наук вищої освіти України

2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Соціальна функція місцевого самоврядування в Україні: муніципально – правова характеристика //Eurasian Academic Research Journal. – 2016. – № 1 (01). – С.80 – 86.

2015

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Механизм реализации социальной функции местного самоуправления: структура и пути усовершенствования //Legea si Viata. –2015. – № 1. – С. 49 – 53.

Соціальна політика у територіальній громаді: актуальні питання реалізації в умовах формування соціальної державності //Історико – правовий часопис. – 2015. – № 1 (5). – С. 90 – 95.

Соціальні інтереси територіальних громад в контексті формування громадянського суспільства та децентралізації влади // Публічне право. – 2015. – № 2. – С. 50 – 57.

Механізм реалізації соціальної функції місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я: основні напрями удосконалення //Журнал Східноєвропейського права. – 2015. – № 13.–С.70–76. [Електронний ресурс]

Видання наукової монографії

Соціальна функція місцевого самоврядування в Україні та конституційно – правові проблеми її реалізації: Монографія. – Рівне: Овід, 2015. – 540 с.

Опублікування статті

Соціальна функція місцевого самоврядування у сфері житлово – комунального господарства: шляхи ефективної реалізації //Право і суспільство. – 2015. – № 3. – Ч.2 – С. 13 – 18.

Розвиток соціальної функції місцевого самоврядування у контексті трансформації взаємовідносин територіальних громад, суспільства та держави: муніципально – правові проблеми //Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2015. – № 3. – С. 32 – 41.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Соціальна функція місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я: актуальні питання реалізації //Pravna veda a prax v tretom tisicroci: zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie (Kosice, 27 – 28 februar 2015). – Kosice: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach, 2015. – S. 43 –45.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Інститут старости в системі місцевого самоврядування: основні концептуальні підходи //Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки: Матеріали міжнар. наук. –практ. конф. (м. Кривий Ріг, 30 – 31 січня 2015р.) – Кривий Ріг: ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. – С. 31– 34.

2014

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Децентралізація та субсидіарність як необхідні умови реалізації соціальних прав територіальних громад на місцевому рівні //Jurnalul juridic national: tеorie si practica. –2014. – № 3 (7) . – С.50 – 55.

Механізм реалізації соціальної функції місцевого самоврядування: теоретико – правові засади //Evropsky politicky a pravni diskurz. Svazek 1. 6 vydani. – 2014. – С. 394 – 404.

Опублікування статті

Концепції місцевого самоврядування та муніципальна реформа в Україні: питання теорії та практики //Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – № 1.–С. 28 – 32.

Актуальні питання взаємодії держави та місцевого самоврядування в процесі реалізації соціальних прав //Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – № 74. – С.18 –25.

Територіальна основа функціонування місцевого самоврядування в Україні: актуальні питання реформування //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2014. – Випуск 10 – 1. Том 1. – С. 66 – 69.

Актуальні питання взаємодії держави та місцевого самоврядування в процесі реалізації соціальних прав //Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – № 74. – С.18 –25.

Територіальна основа функціонування місцевого самоврядування в Україні: актуальні питання реформування //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2014. – Випуск 10 – 1. Том 1. – С. 66 – 69.

Укрупнення територіальних громад як необхідна умова реалізації соціальної функції місцевого самоврядування //Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право» – 2014. – №2(10). – С.1–14. [Електронний ресурс].

Поняття та основні напрями реформування організаційно – правового механізму реалізації соціальної функції місцевого самоврядування в Україні //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2014. – № 6. –1. – Том 1. – С. 83 – 87.

Староста як нова організаційна форма місцевого самоврядування та його участь у реалізації соціальної функції //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2014. – Вип. 10 – 2. Том 1. – С. 48 – 51.

Соціальний захист населення як пріоритетний напрям реалізації соціальної функції місцевого самоврядування в Україні //Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – №4 (1). – 2014. – С. 231 – 238.

Громадський контроль як необхідна складова механізму реалізації соціальної функції місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я //Порівняльно – аналітичне право. – 2014. – № 8. – С. 33 – 36. [Електронний ресурс]

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Актуальні питання взаємодії органів публічної влади в контексті реалізації соціальних прав територіальних громад //Ludske a obcianske prava a slobody: mechanizmus ich implementacie a ochrany v roznych odvetviach prava: zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie (Bratislava, 19–20 septembra 2014). –Bratislava: Paneuropska vysoka skola, 2014. – S. 188– 191.

Реформування територіальної основи механізму реалізації соціальної функції муніципальної влади в контексті європейського досвіду //Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процесов: Материалы Междунар. научн. – практ. конф. (г. Кишенев, 7-8 ноября 2014 г.). / орг. ком.: Бужор В. [и др.].– Кишинев: «Cetatea de Sus», 2014. – С. 236 – 238.

Опублікування тез доповідей

Надання адміністративних послуг місцевим самоврядуванням в Україні: питання теорії та практики // Державне управління та місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали II міжн. наук. – практ. конф. (м. Рівне, 24 – 25 квітня 2014 р.) – Рівне: НУВГП, 2014. – С. 139 – 142.

Децентралізація та субсидіарність в контексті сучасної муніципальної реформи //Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами XI Міжнар. наук. – практ. конф. (м. Луцьк, 13 – 14 червня 2014 р.) / уклад. Л.М. Джурак. – Луцьк: Вежа – Друк, 2014. – С. 55 – 58.

2013

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Социальные права территориальной общины в аспекте реализации концепции устойчивого развития на местном уровне //Legea si Viata. – 2013. – № 12. – С. 69 – 72.

Опублікування статті

Реалізація соціальних прав місцевим самоврядуванням як один з пріоритетних напрямів розвитку України як соціальної держави //Порівняльно – аналітичне право. – 2013. – № 3– 2. – С. 78 – 81. [Електронний ресурс].

Впровадження стандартів доброго врядування на місцевому рівні як необхідна умова реалізації соціальних прав місцевим самоврядуванням //Вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – Випуск 23. – Ч.1. Том 1. – С. 128 – 132.

Якість муніципальних послуг як критерій ефективності реалізації соціальних прав місцевим самоврядуванням //Право і суспільство. – 2013. – № 6– 2.–С. 3 – 7.

Забезпечення соціальних прав територіальних громад як стратегічний напрям функціонування місцевого самоврядування в Україні //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2013. – Випуск 6. – Том 1. – С.16 – 20.

2007

Присвоєння вченого звання доцента

доцент кафедри конституційного права

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: iryna.drobush@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну