Гандзілевська Галина Борисівна,

д.п.н., доц., професор кафедри психології та педагогіки
Гандзілевська Галина Борисівна
QA
Резюме
Освіта

1990-1995рр – навчалась у Рівненському державному педагогічному інституті за спеціальністю «педагогіка і методика початкового навчання та музика» (кваліфікація спеціаліста учитель початкових класів і музики) –диплом з відзнакою; 1993-1996рр. –навчання у Рівненському державному інституті культури, за спеціальністю «культурологія, педагогіка української народної творчості» (кваліфікація-режисер-педагог, керівник театрального колективу).

У 2008 році успішно захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Прикарпатського національного  університету імені Василя Стефаника (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія)

   У 2014 році завершила навчання у програмах професійної підготовки гештальт-терапевтів та гештальт-консультантів, «Психологічне консультування і психокорекційна робота з дітьми та батьками в гуманістичному підході», «Психодрама і рольові ігри в груповій та індивідуальній роботі», у 2015році – «Психодіагностика та психокорекція життєвих сценаріїв методом казкотерапії» (Київськbq Гештальт Університет), у 2016 році –навчальну програму «Наративна психологія» (дистанційно). 

Наукова робота
2020

Опублікування тез доповідей

22. Гандзілевська Г. Б. Роль наративізації у процесі резилієнсу продуктивної акмеологізації (на прикладі українських письменників-емігрантів): емпіричний вимір) Наративна психологія: теорія, емпірика, практика. Доповіді ключових спікерів І Всеукраїнської науково-практичної конференції (29–30 листопада 2019 р., м. Кривий Ріг). – Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2020. – С. 12-17. URL: http://elibrary.kdpu.edu.ua/ xmlui/handle/123456789/3680

Рецензування монографій

Рецензування монографії: Балашов Е.М. Метакогнітивний моніторинг самороегульованого навчання студентів:монографія.Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія",2020.496 с.

Опублікування статті

10. Гандзілевська Г., Балашов Е., Колесник О. Акмеологізація предаставників української інтелігенції у контексті самопрезентації та самомоніторингу URL:http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/199310

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

ХХV наукова викладацько-студентській конференції «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» (Острог, 11-15 травня, 2020 року).Керівник постерної сесії «Професійний сценарій особистості: виклики сьогодення». Тема бінарної доповіді: «Психологічні бар’єри у реалізації професійних сценаріїв журналістів». (доповідали –Гандзілевська Г., доктор психологічних наук, професор кафедри психології та педагогіки НаУОА; Штурхецький С., кандидат наук з державного управління, доцент кафедри журналістики НаУОА)

Участь у Днях кар’єри ЄС (20 лютого, 2019). Доповідь: Психологічні ресурси та барєри карєрного росту. Презентація акмеологічних технологій

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Handzilevska H., Shturkhetskyy S. , Balashov E., Kostiuchenko O., Shulyk R. ( 2020) Barriers and resources for journalists’ success in life. Journal of Education Culture and Society. URL:https://jecs.pl/index.php/jecs/issue/current p.174-185 Wos

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Антикризовий національний Онлайн-EdCamp 2020: школа зараз і у "світі після" Тримай пять, освіто! (13.04-17.04 (інтерактивна лекціч 5 кроків до психологічної стійкості в епоху соцмереж (у співавторстві з С. Штурхецьким)

2-3 липня 2020 року на базі Національного університету «Острозька академія» та Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, ІІІ Літня школа з академічної доброчесності. Лекція " Карантинне вигорання: психологічні ресурси відновлення"

2019

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

• XII Форум Європа-Україна (24-25 січня, 2019, Польща (Жешув) Тема виступу: Psychological support of Ukrainian migrant as a contribution to socio-cultural adaptation (Психологічний супровід українського мігранта як допомога в соціокультурній адаптації)

Опублікування тез доповідей

• Гандзілевська Г. Б., Дацко М. І. Духовно-моральні цінності української письменниці-емігрантки Л. Богуславець як ресур її життєвого шляху Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку : збірник матеріалів тез науково-практичної конференції (з міжнародною участю) / за ред. І. В. Гущука, А. Ю. Гільман, Г. В. Крайчинської, В. В. Максимчука, М. С. Романова та ін. Острог : Вид-во Національного університету« Острозька академія», 2018. С. 90-91

9. Гандзілевська Г. Психолого-акмеологічний супровід вчителя початкової школи в час реформ. Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 17 травня 2019 р.). Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2019. С. 254-257

6. Гандзілевська Г. Роль лідерів літературних об‘єднань другої та третьої хвилі еміграції в організації акмеологічного середовища. Збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції "Філософсько-психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі", 15 березня 2019 р. / за ред. В. П. Мельник; відповід. за вип. Н. І. Жигайло, Ю. В. Максимець. – Львів : СПОЛОМ, 2019. С. 57-59

1. Гандзілевська Г., Штурхецький С., Психологічний імунітет журналістів у контексті сценарних установок. Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи : зб. наук. матеріалів ІV Міжнарод. наук.-практ. конф. до 105-річчя Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка і 100-річчя фізико-математичного факультету (22 травня 2019 р., м. Полтава). – Полтава : Шевченко Р. В., 2019. – С.43-45

Гандзілевська Г., Клімук В. Психологічні бар’єри у формуванні акмекомпетентностей майбутніх вчителів початкових класів (подано до друку. Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26–27 квітня 2019 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. – Ч. 2. – С. 6-10

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

• Науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Громадське здоровя: проблеми та перспективи розвитку» (Острог, 29 листопада, 2018) Тема доповіді (у співавторстві з М.Дацко): Духовно-моральні цінності української письменниці-емігрантки Л. Богуславець як ресур її життєвого шляху

ХХІV науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» (Острог, 13 – 17 травня, 2019 року)Керівник постерної сесії «Життєві стратегії та компетентності успішної особистості». Тема доповіді: «Акмеолграма життєвого сценарію українського поета-емігранта Євгена Маланюка»

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

• Науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Громадське здоровя: проблеми та перспективи розвитку» (Острог, 29 листопада, 2018) Тема доповіді (у співавторстві з М.Дацко): Духовно-моральні цінності української письменниці-емігрантки Л. Богуславець як ресур її життєвого шляху

• Міжнародний круглий стіл "Quo vadis, українцю?" (Острог, 5 березня, 2019р).Тема виступу: Психологічні особливості соціокультурної адатації українських мігрантів

• IV Міжнародна науково-практична конференція «Філософсько-психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі» (м.Львів, 15 березня 2019 року).Тема доповіді: Роль лідерів літературних об‘єднань другої та третьої хвилі еміграції в організації акмеологічного середовища

• Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні» (м. Львів, 26-27 квітня 2019 р.). Тема доповіді: Психологічні бар’єри у формуванні акмекомпетентностей майбутніх вчителів початкових класів

ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи» (м. Полтава, 22 травня 2019) Тема доповіді: Психологічний імунітет журналістів у контексті сценарних установок

• Міжнародна науково-практична конференція «Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторі» (м. Чернівці, 17 травня 2019 року) Тема доповіді: Психолого-акмеологічний супровід вчителя початкової школи в час реформ

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

2. Галина Гандзілевська, Уляна Нікітчук. Депресивні концепції щастя. Психологія особистості. Науковий журнал. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. № 1 (9). С.68-75

Гандзілевська Г., Червінко Л. Сценарні установки як чинник професійного вигорання вчителів початкової школи. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: збірник наукових праць.2019№8C.13-17

Гандзілевська Г. Б. Психологічні бар’єри та ресурси реалізації акмеологічних компетентностей вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : збірник наукових праць. Острог : Вид-во НаУОА, листопад 2018. № 7. С. 9–14.

Handzilevska , H., Nikitchuk, U., & Balashov , E. (2019). Psycholinguistic Aspects of Realisation of Acme Potential of Life Scripts of Ukrainian Writers-Emigrants. PSYCHOLINGUISTICS, 26(1). Retrieved from https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/707

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка "Життєві сценарії:теорія і практика"

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редколегії Наукову записки. Серія "Психологія"

Створення і забезпечення функціонування науково-навчального центру університету

Забезпечення функціонування НЦ "Інстиут практичної психології та психотерапії"

Опублікування статті

1. Гандзілевська Г., Балашов Е., Онипчук А. Роль сценарних установок у досягненні психологічного благополуччя науково-педагогічних працівників зво у акмеперіоді. URL: https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/issue/view/34

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

6. Бондарчук Я., Гандзілевська Г. Культурно-мистецький центр. Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку / за ред. І. Пасічника, П. Кралюка, Д. Шевчука та ін. - вид. 3-тє, доп. і переробл. . — Острог : Ви-во НаУОА, 2019 С. 703-705

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

І Всеукраїнська науково-практична конференція "Наративна психологія:теорія, емпірика і практика"(он-лайн, 29-30 листопада, 2019 р.). Тема доповіді:РОЛЬ НАРАТИВІЗАЦІЇ У ПРОЦЕСІ РЕЗИЛІЄНСУ ПРОДУКТИВНОЇ АКМЕОЛОГІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ): ЕМПІРИЧНИЙ ВИМІР

Круглий стіл "Онлайн-жрналістика в Україні: виклики та перспективи" (Київ, 23 грудня 2019 року) Тема доповіді: "Психологічний імунітет журналістів онлайн-видань: ресурси та барєри у формуванні"(бінарно С. Штурхецьким)

2018

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

17. Gandzilevska G., Shyriaieva T. The peculiarities of national identity of australianukrainians in the works of l. Bohuslavets. /GalynaGandzilevska, TetianaShyriaieva // Problems of Psychology in the 21st Century.–ScientiaSocialis Lithuania, 2014 –Vol.8, №1.-P.16–25. ICID: 1100542: http://oaji.net/articles/444-1403293468.pdf

Halyna Handzilevska, Anna Hilman DEVELOPMENT OF SANOGENIC THINKING OF STUDENT YOUTH THROUGH THE PRISM OF SOCIO-CULTURAL ADAPTATION//INTERNATIONAL JOURNAL OF NEW ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES.№ 1 (7) Warszawa, 2018. Р.349-364

Опублікування статті

3.21. Гандзілевська Г. Б. Реалізація життєвих сценаріїв українських емігрантів у акмеперіоді крізь призму соціокультурної адаптації. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія». Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. Вип. 5. С. 65–70.

Опублікування тез доповідей

Гандзілевська Г. Психолого-акмеологічні умови реалізації життєвих сценаріїв українських емігрантів.Особистість і суспільство: методологія і практика сучасної психології: матеріалиV Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції (15 травня 2018р)-с.111-114

Гандзілевська Г., Нікітчук У. Адаптація опитувальника батьківських заборон С. Максимової. Особистісне зростання : теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Житомир, 27 квітня 2018 року) / Ред. кол. : Л. П. Журавльова, Л. О. Котлова, К. А. Марчук / М-во освіти і науки України, Житомирський держ. ун-т ім. І.Франка, соц.-псих. факультет. Житомир, Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2018. С. 30-33

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

V Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Особистість і суспільство: методологія і практика сучасної психології» (м. Луцьк, 15 травня 2018 року)

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Гандзілевська Г. Акмеограма життєвого сценарію Ю. Липи. Дев’яті Липівські читання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (11–12 травня 2018 р.) / упоряд. С. В. Кучеренко. Полтава : ПУЕТ, 2018. С. 269–277.

Гандзілевська Г. Б. Психолого-акмеологічний супровід сучасного мігранта у контексті реалізації його життєвого сценарію. Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни. Міжнародне науково-практичне видання / заг. ред.: І. Маноха, Г. Собчук. Том ІІІ. Варшава-Київ: ПАН-Гнозис, 2018. С. 7–20.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародній науковій конференції «Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności - samorządność i inicjatywy oddolne a globalizacja» (Warszawa, 8 czerwca 2018 roku)

Міжнародній науковій конференції «HAPPINESS. CONCEPTS - SYMBOLS - VISUALIZATIONS» (5 – 6 червня 2018 року, Варшава)

25 квітня 2018 р. - участь у конференції на тему: "Смисл юності і молодості в пошуку не (можливих) стратегій освіти і виховання молоді в умовах постсучасності. Університет Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) м. Варшава, Польща.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

ХХІІІ науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» (Острог, 27 – 30 березня 2018 року)

Видання наукової монографії

Гандзілевська Г. Б. Життєві сценарії українських емігрантів (психолого-акмеологічний дискурс): монографія. Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2018.484 с.

Захист дисертації

Захист докторськоі дсертації на тему: "Психологія життєвих сценаріїв у акмеперіоді українських емігрантів"

2017

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

робота в спеціалізованй раді по захисту дисертацій

Опублікування тез доповідей

Гандзілевська Г. Ресурс життєвих сценаріїв українських письменників-емігрантів/Г.Б. Гандзілевська // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С.262-264

Гандзілевська Г. Патріотизм як ресурс розгортання життєвого сценарію особистості /Г.Б. Гандзілевська // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект» присвячена Дню захисту дітей, 3-5 червня 2016р.– Львів, 2016 –С.49-53

Гандзілевська Г. Психологічні ідеї розвитку патріотизму у творах українських письменників-емігрантів /Г.Гандзілевська, Т.Ширяєва //Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої року митрополита Андрея Шептицького "Філософсько-психологічні аспекти духовності: соціально-економічні трансформації та відродження національної гідності", 20 квітня 2015 р./ за ред. В.П. Мельника, С. Д. Максименка, В. Л. Ортинського ; відповід. за вип. В.В. Яцура, Н. І. Жигайло. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С.61-64

Handzilevska H. Psychological processing of the life scenario development of the emigrant writer D.Nytchenko/Г.Б. Гандзілевська // Збірник наукових праць ( за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Лабіринти реальності» від 30 - 31 жовтня 2016 року) /за заг.ред. д.філос.н.Журби М.А. –Монреаль:СРМ «АSF». – С.188-190

Гандзілевська Г. Особливості національної ідентичності українців у творах У.Самчука:когнітивний аспект/Г.Б. Гандзілевська // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 30-32

Гандзілевська Г. Технологія психологічного супроводу мігранта. Щоденник психологічної самодопомоги для мігранта: «Як знайти акме ресурс» / Г.Б.Гандзілевська // Харківський осінній марафон психотехнологій: матеріали науково-практичної конференції, (Харків, 28 жовтня 2017 року) / М-во освіти і науки України, ХНПУ імені Г.С. Сковороди [та ін.]. – Харків: Вид-во «Діса плюс», 2017. – С. 26

Гандзілевська Г. Метафоричні наративи українських письменників-емігрантів у вимірі життєвих ресурсів особистості/ Г.Гандзілевська // Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи : збірник наукових матеріалів ІІ Всеукр. наук.- практ. конф. (17 травня 2017 р., м. Полтава). – Полтава : Видавець Шевченко Р.В., 2017. –С.29-32

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка "Життєві сценарії:теорія і практика"

Опублікування статті

Психологічний аналіз патріотично зорієнтованого життєвого шляху Д.Нитченка/Г.Б.Гандзілевська //Актуальні проблеми психології:Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. -2017. -Том ХІ:Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. -Випуск 15. -С.84-90

Пасічник І. Д., Гандзілевська Г. Б. Психологічні особливості формування життєвих сценаріїв Острозьких письменників-емігрантів/ Г.Б.Гандзілевська, І.Д.Пасічник //Вісник Національного університету оборони України.Зб-к наук. праць. –К.:НУОУ,2017. –Вип.1(48) . –С.165-172

Гандзілевська Г. Репрезентація ресурсного потенціалу життєвих сценаріїв у метафоричних наративах сучасних письменників-емігрантів /Г.Б.Гандзілевська //Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. – С.14-28

Гандзілевська Г. Роль сценарних установок у процесі соціокультурної адаптації українських емігрантів / Г.Гандзілевська, В.Поліщук //Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського Психологічні науки:збірник наукових праць /за ред. Ірини Савенкової. –№1 (17), квітень 2017. –Миколаїв: МНУ імені В.О, сухомлинського,2017. –С.41-47

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

міжнародний науковий семінар «Релігійне життя на Холмщині і Підляшші: сторінки історії та сучасність» (Польща, Люблін (червень, 2017 р)Тема доповіді:«Психологічні особливості формування духовного імунітету острозьких письменників-емігрантів

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи»(17 травня 2017 р.) Тема доповіді: Метафоричні наративи українських письменників-емігрантів у вимірі життєвих ресурсів особистості

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» Національного університету «Острозька академія»(Острог, 27-30 березня2017) Тема бінарної доповіді (разом з доктор біологічних наук А.Лисиця): Роль дитячих сценарних рішень у формуванні психологічного імунітету

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Pasichnyk, I. D., Handzilevska, H. B., Nikitchuk, U. I.(2017). Psychological immunity of Ukrainian migrants depending on childhood scenario sets.Psychological Prospects, 30, 145 – 156.

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

VII Міжнародна наукова конференція "Українська діаспора: проблеми дослідження",Острог,27-28вересня.Тема доповіді:Ресурс життєвоих сценаріїв українських письменників-емігрантів

ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Лабіринти реальності», 30-31 жовтня 2016 року(Монреаль – Рубіжне – Сєвєродонецьк – Харків – Київ – Житомир – Баку – Ніш – Зелена Гура)Тема доповіді:Psychological processing of the life scenario development of the emigrant writer D.Nytchenko

Міжнародна науково-практична конференція «Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект» присвячена Дню захисту дітей, Львів, 3-5 червня 2016р. Тема доповіді: Патріотизм як ресурс розгортання життєвого сценарію особистості

Опублікування статті

Психологічне осмислення травматичного досвіду особистості крізь призму життєвого сценарію: гештальт-терапевтичний підхід/ Г.Б. Гандзілевська// Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип.3– С.27-38

Роль сімейних міфів у формуванні патріотично зорієнтованого життєвого сценарію/ Г.Б. Гандзілевська, Я.Шермер// Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип.4– С.25-36

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Сертифікатна програма "Мистецтво самопрезентація"(студенти)

Сертифікатна програма "Мистецтво самопрезентація"(діти)

2015

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Ganzilevska G.B. Psychological and Hermeneutic Analyses of Versed «Testament» of Dmytro Nytchenko/ Galyna Ganzilevska// Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology – III(27), Issue:51, 2015 – P.66-70 www.seanewdim.con

Gandzilevska G., Shyriaieva T. The Concept of National Identity and its Preservation in the Literary Works of Ukrainian Writers of Australian Diaspora// Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology –Pedagogy and Psychology, III (37), Issue: 75, 2015 -p.95-97

Опублікування статті

Гандзілевська Г. Патріотизм життєвого сценарію української письменниці-емігрантки Оксани Лятуринської /Г.Б. Гандзілевська //Науковий вісник чернівецького університету:Збірник наукових праць.Вип.743.Педагогіка та психологія. –Чернівці:Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С.28-33

Гандзілевська Г.Б. Використання геносоціограми для дослідження родинних життєвих ролей особистості/ Г.Б. Гандзілевська// Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип.1. – С. 69 – 79.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Духовність у становленні та розвитку особистості» (14-15 травня 2015 року, м. Чернівці).Тема доповіді: Патріотизм життєвого сценарію української письменниці-емігрантки Оксани Лятуринської

Міжнародна науково-практична конференція «Досвід України та країн Європейського Союзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних умовах» (м. Київ, 11 грудня 2015 року). Доповідь: Особливості репрезентації життєвих смислів особистості в авторській казці

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародна науково-практична конференція «Pedagogy of 21st century: teaching in the world» (м.Будапешт (Угорщина), 21листопада, 2015 р).Тема доповіді:The Concept of National Identity and its Preservation in the Literary Works of Ukrainian Writers of Australian Diaspora

Міжнародна науково-практична конференція «Pedagogy of 21st century: teaching in the world» (м.Будапешт (Угорщина), 31травня, 2015 р).Тема доповіді: Psychological and Hermeneutic Analyses of Versed «Testament» of Dmytro Nytchenko

  Сертифікати, дипломи...
Лист підтвердження про закордонне стажування

короткотривале стажування - 10.04.2020 (0,09 Мб).

довготривале закордонне стажування - 10.04.2020 (0,16 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Сертифіат про проходження кусів (наративна психологія) - 10.04.2020 (0,1 Мб).

Сертифікат про проходження курсів (гештальт-терапія) - 10.04.2020 (0,06 Мб).

Сертифікат про проходження курсів(допомога в кризовій ситуації) - 10.04.2020 (0,14 Мб).

Сертифікат про проходження курсів (нративна, додаток) - 10.04.2020 (0,09 Мб).

Сертифікат про проходження курсів (казкотерапія) - 10.04.2020 (0,06 Мб).

Сертифікат про проходження курсів (психодрама) - 10.04.2020 (0,07 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Сертифікат учасника конференції(Полтава) - 10.04.2020 (0,16 Мб).

Презентція наукового гуртка "Життєві сценарії: теорія і практика" - 10.04.2020 (1,35 Мб).

Сертифікат учасника конференції (Чернівці) - 10.04.2020 (0,58 Мб).

Сертифікат учасника Міжнародної конференції (Польща) - 10.04.2020 (0,33 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Атестат доцента - 12.04.2020 (0,67 Мб).

Диплом доктора наук - 12.04.2020 (1,15 Мб).

Сертифікат про підвищення кваліфікації(короткотривале) - 10.04.2020 (0,12 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну