Гандзілевська Галина Борисівна,

к.п.н., доц., доцент кафедри психологія та педагогіка
Гандзілевська Галина Борисівна
QA
Резюме
Освіта

1990-1995рр – навчалась у Рівненському державному педагогічному інституті за спеціальністю «педагогіка і методика початкового навчання та музика» (кваліфікація спеціаліста учитель початкових класів і музики) –диплом з відзнакою; 1993-1996рр. –навчання у Рівненському державному інституті культури, за спеціальністю «культурологія, педагогіка української народної творчості» (кваліфікація-режисер-педагог, керівник театрального колективу).

У 2008 році успішно захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Прикарпатського національного  університету імені Василя Стефаника (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія)

   У 2014 році завершила навчання у програмах професійної підготовки гештальт-терапевтів та гештальт-консультантів, «Психологічне консультування і психокорекційна робота з дітьми та батьками в гуманістичному підході», «Психодрама і рольові ігри в груповій та індивідуальній роботі», у 2015році – «Психодіагностика та психокорекція життєвих сценаріїв методом казкотерапії» (Київськbq Гештальт Університет), у 2016 році –навчальну програму «Наративна психологія» (дистанційно). 

Наукова робота
2018

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

17. Gandzilevska G., Shyriaieva T. The peculiarities of national identity of australianukrainians in the works of l. Bohuslavets. /GalynaGandzilevska, TetianaShyriaieva // Problems of Psychology in the 21st Century.–ScientiaSocialis Lithuania, 2014 –Vol.8, №1.-P.16–25. ICID: 1100542: http://oaji.net/articles/444-1403293468.pdf

Опублікування статті

Гандзілевська Г. Акмеологічні ресурси життєвих сценаріїв українських емігрантів у відношенні до творчої діяльності. /Г.Б.Гандзілевська //Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – Вип. – С.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

25 квітня 2018 р. - участь у конференції на тему: "Смисл юності і молодості в пошуку не (можливих) стратегій освіти і виховання молоді в умовах постсучасності. Університет Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) м. Варшава, Польща.

2017

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

робота в спеціалізованй раді по захисту дисертацій

Опублікування тез доповідей

Гандзілевська Г. Ресурс життєвих сценаріїв українських письменників-емігрантів/Г.Б. Гандзілевська // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С.262-264

Гандзілевська Г. Патріотизм як ресурс розгортання життєвого сценарію особистості /Г.Б. Гандзілевська // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект» присвячена Дню захисту дітей, 3-5 червня 2016р.– Львів, 2016 –С.49-53

Гандзілевська Г. Психологічні ідеї розвитку патріотизму у творах українських письменників-емігрантів /Г.Гандзілевська, Т.Ширяєва //Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої року митрополита Андрея Шептицького "Філософсько-психологічні аспекти духовності: соціально-економічні трансформації та відродження національної гідності", 20 квітня 2015 р./ за ред. В.П. Мельника, С. Д. Максименка, В. Л. Ортинського ; відповід. за вип. В.В. Яцура, Н. І. Жигайло. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С.61-64

Handzilevska H. Psychological processing of the life scenario development of the emigrant writer D.Nytchenko/Г.Б. Гандзілевська // Збірник наукових праць ( за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Лабіринти реальності» від 30 - 31 жовтня 2016 року) /за заг.ред. д.філос.н.Журби М.А. –Монреаль:СРМ «АSF». – С.188-190

Гандзілевська Г. Особливості національної ідентичності українців у творах У.Самчука:когнітивний аспект/Г.Б. Гандзілевська // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 30-32

Гандзілевська Г. Технологія психологічного супроводу мігранта. Щоденник психологічної самодопомоги для мігранта: «Як знайти акме ресурс» / Г.Б.Гандзілевська // Харківський осінній марафон психотехнологій: матеріали науково-практичної конференції, (Харків, 28 жовтня 2017 року) / М-во освіти і науки України, ХНПУ імені Г.С. Сковороди [та ін.]. – Харків: Вид-во «Діса плюс», 2017. – С. 26

Гандзілевська Г. Метафоричні наративи українських письменників-емігрантів у вимірі життєвих ресурсів особистості/ Г.Гандзілевська // Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи : збірник наукових матеріалів ІІ Всеукр. наук.- практ. конф. (17 травня 2017 р., м. Полтава). – Полтава : Видавець Шевченко Р.В., 2017. –С.29-32

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка "Життєві сценарії:теорія і практика"

Опублікування статті

Психологічний аналіз патріотично зорієнтованого життєвого шляху Д.Нитченка/Г.Б.Гандзілевська //Актуальні проблеми психології:Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. -2017. -Том ХІ:Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. -Випуск 15. -С.84-90

Пасічник І. Д., Гандзілевська Г. Б. Психологічні особливості формування життєвих сценаріїв Острозьких письменників-емігрантів/ Г.Б.Гандзілевська, І.Д.Пасічник //Вісник Національного університету оборони України.Зб-к наук. праць. –К.:НУОУ,2017. –Вип.1(48) . –С.165-172

Гандзілевська Г. Репрезентація ресурсного потенціалу життєвих сценаріїв у метафоричних наративах сучасних письменників-емігрантів /Г.Б.Гандзілевська //Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. – С.14-28

Гандзілевська Г. Роль сценарних установок у процесі соціокультурної адаптації українських емігрантів / Г.Гандзілевська, В.Поліщук //Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського Психологічні науки:збірник наукових праць /за ред. Ірини Савенкової. –№1 (17), квітень 2017. –Миколаїв: МНУ імені В.О, сухомлинського,2017. –С.41-47

Гандзілевська Г. Б Психолого-акмеологічний супровід сучасного мігранта у контексті реалізації його життєвого сценарію

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

міжнародний науковий семінар «Релігійне життя на Холмщині і Підляшші: сторінки історії та сучасність» (Польща, Люблін (червень, 2017 р)Тема доповіді:«Психологічні особливості формування духовного імунітету острозьких письменників-емігрантів

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи»(17 травня 2017 р.) Тема доповіді: Метафоричні наративи українських письменників-емігрантів у вимірі життєвих ресурсів особистості

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» Національного університету «Острозька академія»(Острог, 27-30 березня2017) Тема бінарної доповіді (разом з доктор біологічних наук А.Лисиця): Роль дитячих сценарних рішень у формуванні психологічного імунітету

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Pasichnyk, I. D., Handzilevska, H. B., Nikitchuk, U. I.(2017). Psychological immunity of Ukrainian migrants depending on childhood scenario sets.Psychological Prospects, 30, 145 – 156.

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

VII Міжнародна наукова конференція "Українська діаспора: проблеми дослідження",Острог,27-28вересня.Тема доповіді:Ресурс життєвоих сценаріїв українських письменників-емігрантів

ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Лабіринти реальності», 30-31 жовтня 2016 року(Монреаль – Рубіжне – Сєвєродонецьк – Харків – Київ – Житомир – Баку – Ніш – Зелена Гура)Тема доповіді:Psychological processing of the life scenario development of the emigrant writer D.Nytchenko

Міжнародна науково-практична конференція «Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект» присвячена Дню захисту дітей, Львів, 3-5 червня 2016р. Тема доповіді: Патріотизм як ресурс розгортання життєвого сценарію особистості

Опублікування статті

Психологічне осмислення травматичного досвіду особистості крізь призму життєвого сценарію: гештальт-терапевтичний підхід/ Г.Б. Гандзілевська// Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип.3– С.27-38

Роль сімейних міфів у формуванні патріотично зорієнтованого життєвого сценарію/ Г.Б. Гандзілевська, Я.Шермер// Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип.4– С.25-36

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Сертифікатна програма "Мистецтво самопрезентація"(студенти)

Сертифікатна програма "Мистецтво самопрезентація"(діти)

2015

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Ganzilevska G.B. Psychological and Hermeneutic Analyses of Versed «Testament» of Dmytro Nytchenko/ Galyna Ganzilevska// Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology – III(27), Issue:51, 2015 – P.66-70 www.seanewdim.con

Gandzilevska G., Shyriaieva T. The Concept of National Identity and its Preservation in the Literary Works of Ukrainian Writers of Australian Diaspora// Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology –Pedagogy and Psychology, III (37), Issue: 75, 2015 -p.95-97

Опублікування статті

Гандзілевська Г. Патріотизм життєвого сценарію української письменниці-емігрантки Оксани Лятуринської /Г.Б. Гандзілевська //Науковий вісник чернівецького університету:Збірник наукових праць.Вип.743.Педагогіка та психологія. –Чернівці:Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С.28-33

Гандзілевська Г.Б. Використання геносоціограми для дослідження родинних життєвих ролей особистості/ Г.Б. Гандзілевська// Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип.1. – С. 69 – 79.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Духовність у становленні та розвитку особистості» (14-15 травня 2015 року, м. Чернівці).Тема доповіді: Патріотизм життєвого сценарію української письменниці-емігрантки Оксани Лятуринської

Міжнародна науково-практична конференція «Досвід України та країн Європейського Союзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних умовах» (м. Київ, 11 грудня 2015 року). Доповідь: Особливості репрезентації життєвих смислів особистості в авторській казці

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародна науково-практична конференція «Pedagogy of 21st century: teaching in the world» (м.Будапешт (Угорщина), 21листопада, 2015 р).Тема доповіді:The Concept of National Identity and its Preservation in the Literary Works of Ukrainian Writers of Australian Diaspora

Міжнародна науково-практична конференція «Pedagogy of 21st century: teaching in the world» (м.Будапешт (Угорщина), 31травня, 2015 р).Тема доповіді: Psychological and Hermeneutic Analyses of Versed «Testament» of Dmytro Nytchenko

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну