Гандзілевська Галина Борисівна,

д.п.н., проф., професор кафедри психології та педагогіки
Гандзілевська Галина Борисівна
QA
Резюме
Освіта

1990-1995рр – навчалась у Рівненському державному педагогічному інституті за спеціальністю «педагогіка і методика початкового навчання та музика» (кваліфікація спеціаліста учитель початкових класів і музики) –диплом з відзнакою; 1993-1996рр. –навчання у Рівненському державному інституті культури, за спеціальністю «культурологія, педагогіка української народної творчості» (кваліфікація-режисер-педагог, керівник театрального колективу).

У 2008 році успішно захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Прикарпатського національного  університету імені Василя Стефаника (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія)

   У 2014 році завершила навчання у програмах професійної підготовки гештальт-терапевтів та гештальт-консультантів, «Психологічне консультування і психокорекційна робота з дітьми та батьками в гуманістичному підході», «Психодрама і рольові ігри в груповій та індивідуальній роботі», у 2015році – «Психодіагностика та психокорекція життєвих сценаріїв методом казкотерапії» (Київськbq Гештальт Університет), у 2016 році –навчальну програму «Наративна психологія» (дистанційно). 

Наукова робота
2020

Опублікування тез доповідей

22. Гандзілевська Г. Б. Роль наративізації у процесі резилієнсу продуктивної акмеологізації (на прикладі українських письменників-емігрантів): емпіричний вимір) Наративна психологія: теорія, емпірика, практика. Доповіді ключових спікерів І Всеукраїнської науково-практичної конференції (29–30 листопада 2019 р., м. Кривий Ріг). – Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2020. – С. 12-17. URL: http://elibrary.kdpu.edu.ua/ xmlui/handle/123456789/3680

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Антикризовий національний Онлайн-EdCamp 2020: школа зараз і у "світі після" Тримай пять, освіто! (13.04-17.04 (інтерактивна лекціч 5 кроків до психологічної стійкості в епоху соцмереж (у співавторстві з С. Штурхецьким)

2-3 липня 2020 року на базі Національного університету «Острозька академія» та Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, ІІІ Літня школа з академічної доброчесності. Лекція " Карантинне вигорання: психологічні ресурси відновлення"

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

ХХV наукова викладацько-студентській конференції «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» (Острог, 11-15 травня, 2020 року).Керівник постерної сесії «Професійний сценарій особистості: виклики сьогодення». Тема бінарної доповіді: «Психологічні бар’єри у реалізації професійних сценаріїв журналістів». (доповідали –Гандзілевська Г., доктор психологічних наук, професор кафедри психології та педагогіки НаУОА; Штурхецький С., кандидат наук з державного управління, доцент кафедри журналістики НаУОА)

Участь у Днях кар’єри ЄС (20 лютого, 2019). Доповідь: Психологічні ресурси та барєри карєрного росту. Презентація акмеологічних технологій

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ДОСВІД. ПРОБЛЕМИ. ПЕРСПЕКТИВИ» (12 та 19 листопада)

• Проведено у рамках Днів кар’єри ЄС 2030 Онлайн-тренінг «Психологічні ресурси резилієнсу у досягненні професійного успіху» (5 листопада, 2020)

Рецензування монографій

Рецензування монографії Матласевич О.В.Психологія розвитку педагогічних здібностей у контексті культурно-історичної парадигми українських вищих навчальних закладів ХVІ – ХVІІІ століття: монографія. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. 576 с.

Рецензування монографії: Балашов Е.М. Метакогнітивний моніторинг самороегульованого навчання студентів:монографія.Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія",2020.496 с.

Керівництво студентським науковим гуртком

Спів керівник наукового гуртка "Професійні сценарії успішних педагів"

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редакційної колегії наукових збірників Науково теоретико-методологічного і прикладного психологічного журналу «Психологія особистості", Вісника Національного університету оборони України

Видання наукової монографії

Заплановано міжнародну колективну монографію

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Handzilevska H., Shturkhetskyy S. , Balashov E., Kostiuchenko O., Shulyk R. ( 2020) Barriers and resources for journalists’ success in life. Journal of Education Culture and Society. URL:https://jecs.pl/index.php/jecs/issue/view/39 p.174-185 Wos

Гандзілевська Г., Онипчук Детермінанти життєвих сценаріїв науково-педагогічних працівників ЗВО в розрізі їхнього акмерозвитку Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія».: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, червень 2020 №11 С.156-161

Заплановано дві публікації SCOPUS, Web of Science

Заплановано одну публікацію [Index Copernicus,

Опублікування статті

10. Гандзілевська Г., Балашов Е., Колесник О. Акмеологізація предаставників української інтелігенції у контексті самопрезентації та самомоніторингу URL:http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/199310

Заплановано публікацію у співавторстві із студенткою та аспіранткою

Присвоєння вченого звання професора

Планується присвоєння. Підготовка документації

2019

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

6. Бондарчук Я., Гандзілевська Г. Культурно-мистецький центр. Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку / за ред. І. Пасічника, П. Кралюка, Д. Шевчука та ін. - вид. 3-тє, доп. і переробл. . — Острог : Ви-во НаУОА, 2019 С. 703-705

Опублікування тез доповідей

Гандзілевська Г., Клімук В. Психологічні бар’єри у формуванні акмекомпетентностей майбутніх вчителів початкових класів (подано до друку. Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26–27 квітня 2019 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. – Ч. 2. – С. 6-10

• Гандзілевська Г. Б., Дацко М. І. Духовно-моральні цінності української письменниці-емігрантки Л. Богуславець як ресур її життєвого шляху Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку : збірник матеріалів тез науково-практичної конференції (з міжнародною участю) / за ред. І. В. Гущука, А. Ю. Гільман, Г. В. Крайчинської, В. В. Максимчука, М. С. Романова та ін. Острог : Вид-во Національного університету« Острозька академія», 2018. С. 90-91

9. Гандзілевська Г. Психолого-акмеологічний супровід вчителя початкової школи в час реформ. Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 17 травня 2019 р.). Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2019. С. 254-257

6. Гандзілевська Г. Роль лідерів літературних об‘єднань другої та третьої хвилі еміграції в організації акмеологічного середовища. Збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції "Філософсько-психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі", 15 березня 2019 р. / за ред. В. П. Мельник; відповід. за вип. Н. І. Жигайло, Ю. В. Максимець. – Львів : СПОЛОМ, 2019. С. 57-59

1. Гандзілевська Г., Штурхецький С., Психологічний імунітет журналістів у контексті сценарних установок. Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи : зб. наук. матеріалів ІV Міжнарод. наук.-практ. конф. до 105-річчя Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка і 100-річчя фізико-математичного факультету (22 травня 2019 р., м. Полтава). – Полтава : Шевченко Р. В., 2019. – С.43-45

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

• Науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Громадське здоровя: проблеми та перспективи розвитку» (Острог, 29 листопада, 2018) Тема доповіді (у співавторстві з М.Дацко): Духовно-моральні цінності української письменниці-емігрантки Л. Богуславець як ресур її життєвого шляху

• Міжнародний круглий стіл "Quo vadis, українцю?" (Острог, 5 березня, 2019р).Тема виступу: Психологічні особливості соціокультурної адатації українських мігрантів

• IV Міжнародна науково-практична конференція «Філософсько-психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі» (м.Львів, 15 березня 2019 року).Тема доповіді: Роль лідерів літературних об‘єднань другої та третьої хвилі еміграції в організації акмеологічного середовища

• Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні» (м. Львів, 26-27 квітня 2019 р.). Тема доповіді: Психологічні бар’єри у формуванні акмекомпетентностей майбутніх вчителів початкових класів

ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи» (м. Полтава, 22 травня 2019) Тема доповіді: Психологічний імунітет журналістів у контексті сценарних установок

• Міжнародна науково-практична конференція «Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторі» (м. Чернівці, 17 травня 2019 року) Тема доповіді: Психолого-акмеологічний супровід вчителя початкової школи в час реформ

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

• XII Форум Європа-Україна (24-25 січня, 2019, Польща (Жешув) Тема виступу: Psychological support of Ukrainian migrant as a contribution to socio-cultural adaptation (Психологічний супровід українського мігранта як допомога в соціокультурній адаптації)

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

І Всеукраїнська науково-практична конференція "Наративна психологія:теорія, емпірика і практика"(он-лайн, 29-30 листопада, 2019 р.). Тема доповіді:РОЛЬ НАРАТИВІЗАЦІЇ У ПРОЦЕСІ РЕЗИЛІЄНСУ ПРОДУКТИВНОЇ АКМЕОЛОГІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-ЕМІГРАНТІВ): ЕМПІРИЧНИЙ ВИМІР

Круглий стіл "Онлайн-жрналістика в Україні: виклики та перспективи" (Київ, 23 грудня 2019 року) Тема доповіді: "Психологічний імунітет журналістів онлайн-видань: ресурси та барєри у формуванні"(бінарно С. Штурхецьким)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

• Науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Громадське здоровя: проблеми та перспективи розвитку» (Острог, 29 листопада, 2018) Тема доповіді (у співавторстві з М.Дацко): Духовно-моральні цінності української письменниці-емігрантки Л. Богуславець як ресур її життєвого шляху

ХХІV науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» (Острог, 13 – 17 травня, 2019 року)Керівник постерної сесії «Життєві стратегії та компетентності успішної особистості». Тема доповіді: «Акмеолграма життєвого сценарію українського поета-емігранта Євгена Маланюка»

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка "Життєві сценарії:теорія і практика"

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редколегії Наукову записки. Серія "Психологія"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Handzilevska , H., Nikitchuk, U., & Balashov , E. (2019). Psycholinguistic Aspects of Realisation of Acme Potential of Life Scripts of Ukrainian Writers-Emigrants. PSYCHOLINGUISTICS, 26(1). Retrieved from https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/707

Гандзілевська Г., Червінко Л. Сценарні установки як чинник професійного вигорання вчителів початкової школи. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: збірник наукових праць.2019№8C.13-17

Гандзілевська Г. Б. Психологічні бар’єри та ресурси реалізації акмеологічних компетентностей вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : збірник наукових праць. Острог : Вид-во НаУОА, листопад 2018. № 7. С. 9–14.

2. Галина Гандзілевська, Уляна Нікітчук. Депресивні концепції щастя. Психологія особистості. Науковий журнал. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. № 1 (9). С.68-75

Опублікування статті

1. Гандзілевська Г., Балашов Е., Онипчук А. Роль сценарних установок у досягненні психологічного благополуччя науково-педагогічних працівників зво у акмеперіоді. URL: https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/issue/view/34

Створення і забезпечення функціонування науково-навчального центру університету

Забезпечення функціонування НЦ "Інстиут практичної психології та психотерапії"

2018

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Гандзілевська Г. Б. Психолого-акмеологічний супровід сучасного мігранта у контексті реалізації його життєвого сценарію. Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни. Міжнародне науково-практичне видання / заг. ред.: І. Маноха, Г. Собчук. Том ІІІ. Варшава-Київ: ПАН-Гнозис, 2018. С. 7–20.

Гандзілевська Г. Акмеограма життєвого сценарію Ю. Липи. Дев’яті Липівські читання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (11–12 травня 2018 р.) / упоряд. С. В. Кучеренко. Полтава : ПУЕТ, 2018. С. 269–277.

Опублікування тез доповідей

Гандзілевська Г., Нікітчук У. Адаптація опитувальника батьківських заборон С. Максимової. Особистісне зростання : теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Житомир, 27 квітня 2018 року) / Ред. кол. : Л. П. Журавльова, Л. О. Котлова, К. А. Марчук / М-во освіти і науки України, Житомирський держ. ун-т ім. І.Франка, соц.-псих. факультет. Житомир, Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2018. С. 30-33

Гандзілевська Г. Психолого-акмеологічні умови реалізації життєвих сценаріїв українських емігрантів.Особистість і суспільство: методологія і практика сучасної психології: матеріалиV Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції (15 травня 2018р)-с.111-114

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

V Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Особистість і суспільство: методологія і практика сучасної психології» (м. Луцьк, 15 травня 2018 року)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародній науковій конференції «Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności - samorządność i inicjatywy oddolne a globalizacja» (Warszawa, 8 czerwca 2018 roku)

Міжнародній науковій конференції «HAPPINESS. CONCEPTS - SYMBOLS - VISUALIZATIONS» (5 – 6 червня 2018 року, Варшава)

25 квітня 2018 р. - участь у конференції на тему: "Смисл юності і молодості в пошуку не (можливих) стратегій освіти і виховання молоді в умовах постсучасності. Університет Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) м. Варшава, Польща.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

ХХІІІ науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» (Острог, 27 – 30 березня 2018 року)

Захист дисертації

Захист докторськоі дсертації на тему: "Психологія життєвих сценаріїв у акмеперіоді українських емігрантів"

Видання наукової монографії

Гандзілевська Г. Б. Життєві сценарії українських емігрантів (психолого-акмеологічний дискурс): монографія. Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2018.484 с.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Halyna Handzilevska, Anna Hilman DEVELOPMENT OF SANOGENIC THINKING OF STUDENT YOUTH THROUGH THE PRISM OF SOCIO-CULTURAL ADAPTATION//INTERNATIONAL JOURNAL OF NEW ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES.№ 1 (7) Warszawa, 2018. Р.349-364

17. Gandzilevska G., Shyriaieva T. The peculiarities of national identity of australianukrainians in the works of l. Bohuslavets. /GalynaGandzilevska, TetianaShyriaieva // Problems of Psychology in the 21st Century.–ScientiaSocialis Lithuania, 2014 –Vol.8, №1.-P.16–25. ICID: 1100542: http://oaji.net/articles/444-1403293468.pdf

Опублікування статті

3.21. Гандзілевська Г. Б. Реалізація життєвих сценаріїв українських емігрантів у акмеперіоді крізь призму соціокультурної адаптації. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія». Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. Вип. 5. С. 65–70.

2017

Опублікування тез доповідей

Гандзілевська Г. Метафоричні наративи українських письменників-емігрантів у вимірі життєвих ресурсів особистості/ Г.Гандзілевська // Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи : збірник наукових матеріалів ІІ Всеукр. наук.- практ. конф. (17 травня 2017 р., м. Полтава). – Полтава : Видавець Шевченко Р.В., 2017. –С.29-32

Гандзілевська Г. Ресурс життєвих сценаріїв українських письменників-емігрантів/Г.Б. Гандзілевська // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С.262-264

Гандзілевська Г. Патріотизм як ресурс розгортання життєвого сценарію особистості /Г.Б. Гандзілевська // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект» присвячена Дню захисту дітей, 3-5 червня 2016р.– Львів, 2016 –С.49-53

Гандзілевська Г. Психологічні ідеї розвитку патріотизму у творах українських письменників-емігрантів /Г.Гандзілевська, Т.Ширяєва //Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої року митрополита Андрея Шептицького "Філософсько-психологічні аспекти духовності: соціально-економічні трансформації та відродження національної гідності", 20 квітня 2015 р./ за ред. В.П. Мельника, С. Д. Максименка, В. Л. Ортинського ; відповід. за вип. В.В. Яцура, Н. І. Жигайло. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С.61-64

Handzilevska H. Psychological processing of the life scenario development of the emigrant writer D.Nytchenko/Г.Б. Гандзілевська // Збірник наукових праць ( за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Лабіринти реальності» від 30 - 31 жовтня 2016 року) /за заг.ред. д.філос.н.Журби М.А. –Монреаль:СРМ «АSF». – С.188-190

Гандзілевська Г. Особливості національної ідентичності українців у творах У.Самчука:когнітивний аспект/Г.Б. Гандзілевська // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 30-32

Гандзілевська Г. Технологія психологічного супроводу мігранта. Щоденник психологічної самодопомоги для мігранта: «Як знайти акме ресурс» / Г.Б.Гандзілевська // Харківський осінній марафон психотехнологій: матеріали науково-практичної конференції, (Харків, 28 жовтня 2017 року) / М-во освіти і науки України, ХНПУ імені Г.С. Сковороди [та ін.]. – Харків: Вид-во «Діса плюс», 2017. – С. 26

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

міжнародний науковий семінар «Релігійне життя на Холмщині і Підляшші: сторінки історії та сучасність» (Польща, Люблін (червень, 2017 р)Тема доповіді:«Психологічні особливості формування духовного імунітету острозьких письменників-емігрантів

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи»(17 травня 2017 р.) Тема доповіді: Метафоричні наративи українських письменників-емігрантів у вимірі життєвих ресурсів особистості

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» Національного університету «Острозька академія»(Острог, 27-30 березня2017) Тема бінарної доповіді (разом з доктор біологічних наук А.Лисиця): Роль дитячих сценарних рішень у формуванні психологічного імунітету

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

робота в спеціалізованй раді по захисту дисертацій

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка "Життєві сценарії:теорія і практика"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Pasichnyk, I. D., Handzilevska, H. B., Nikitchuk, U. I.(2017). Psychological immunity of Ukrainian migrants depending on childhood scenario sets.Psychological Prospects, 30, 145 – 156.

Опублікування статті

Психологічний аналіз патріотично зорієнтованого життєвого шляху Д.Нитченка/Г.Б.Гандзілевська //Актуальні проблеми психології:Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. -2017. -Том ХІ:Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. -Випуск 15. -С.84-90

Пасічник І. Д., Гандзілевська Г. Б. Психологічні особливості формування життєвих сценаріїв Острозьких письменників-емігрантів/ Г.Б.Гандзілевська, І.Д.Пасічник //Вісник Національного університету оборони України.Зб-к наук. праць. –К.:НУОУ,2017. –Вип.1(48) . –С.165-172

Гандзілевська Г. Репрезентація ресурсного потенціалу життєвих сценаріїв у метафоричних наративах сучасних письменників-емігрантів /Г.Б.Гандзілевська //Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. – С.14-28

Гандзілевська Г. Роль сценарних установок у процесі соціокультурної адаптації українських емігрантів / Г.Гандзілевська, В.Поліщук //Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського Психологічні науки:збірник наукових праць /за ред. Ірини Савенкової. –№1 (17), квітень 2017. –Миколаїв: МНУ імені В.О, сухомлинського,2017. –С.41-47

2016

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Сертифікатна програма "Мистецтво самопрезентація"(студенти)

Сертифікатна програма "Мистецтво самопрезентація"(діти)

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

VII Міжнародна наукова конференція "Українська діаспора: проблеми дослідження",Острог,27-28вересня.Тема доповіді:Ресурс життєвоих сценаріїв українських письменників-емігрантів

ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Лабіринти реальності», 30-31 жовтня 2016 року(Монреаль – Рубіжне – Сєвєродонецьк – Харків – Київ – Житомир – Баку – Ніш – Зелена Гура)Тема доповіді:Psychological processing of the life scenario development of the emigrant writer D.Nytchenko

Міжнародна науково-практична конференція «Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект» присвячена Дню захисту дітей, Львів, 3-5 червня 2016р. Тема доповіді: Патріотизм як ресурс розгортання життєвого сценарію особистості

Опублікування статті

Психологічне осмислення травматичного досвіду особистості крізь призму життєвого сценарію: гештальт-терапевтичний підхід/ Г.Б. Гандзілевська// Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип.3– С.27-38

Роль сімейних міфів у формуванні патріотично зорієнтованого життєвого сценарію/ Г.Б. Гандзілевська, Я.Шермер// Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип.4– С.25-36

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Духовність у становленні та розвитку особистості» (14-15 травня 2015 року, м. Чернівці).Тема доповіді: Патріотизм життєвого сценарію української письменниці-емігрантки Оксани Лятуринської

Міжнародна науково-практична конференція «Досвід України та країн Європейського Союзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних умовах» (м. Київ, 11 грудня 2015 року). Доповідь: Особливості репрезентації життєвих смислів особистості в авторській казці

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародна науково-практична конференція «Pedagogy of 21st century: teaching in the world» (м.Будапешт (Угорщина), 21листопада, 2015 р).Тема доповіді:The Concept of National Identity and its Preservation in the Literary Works of Ukrainian Writers of Australian Diaspora

Міжнародна науково-практична конференція «Pedagogy of 21st century: teaching in the world» (м.Будапешт (Угорщина), 31травня, 2015 р).Тема доповіді: Psychological and Hermeneutic Analyses of Versed «Testament» of Dmytro Nytchenko

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Ganzilevska G.B. Psychological and Hermeneutic Analyses of Versed «Testament» of Dmytro Nytchenko/ Galyna Ganzilevska// Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology – III(27), Issue:51, 2015 – P.66-70 www.seanewdim.con

Gandzilevska G., Shyriaieva T. The Concept of National Identity and its Preservation in the Literary Works of Ukrainian Writers of Australian Diaspora// Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology –Pedagogy and Psychology, III (37), Issue: 75, 2015 -p.95-97

Опублікування статті

Гандзілевська Г.Б. Використання геносоціограми для дослідження родинних життєвих ролей особистості/ Г.Б. Гандзілевська// Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип.1. – С. 69 – 79.

Гандзілевська Г. Патріотизм життєвого сценарію української письменниці-емігрантки Оксани Лятуринської /Г.Б. Гандзілевська //Науковий вісник чернівецького університету:Збірник наукових праць.Вип.743.Педагогіка та психологія. –Чернівці:Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С.28-33

  Сертифікати, дипломи...
Лист підтвердження про закордонне стажування

короткотривале стажування - 10.04.2020 (0,09 Мб).

довготривале закордонне стажування - 10.04.2020 (0,16 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Сертифіат про проходження кусів (наративна психологія) - 10.04.2020 (0,1 Мб).

Сертифікат про проходження курсів (гештальт-терапія) - 10.04.2020 (0,06 Мб).

Сертифікат про проходження курсів(допомога в кризовій ситуації) - 10.04.2020 (0,14 Мб).

Сертифікат про проходження курсів (нративна, додаток) - 10.04.2020 (0,09 Мб).

Сертифікат про проходження курсів (казкотерапія) - 10.04.2020 (0,06 Мб).

Сертифікат про проходження курсів (психодрама) - 10.04.2020 (0,07 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Сертифікат учасника конференції(Полтава) - 10.04.2020 (0,16 Мб).

Презентція наукового гуртка "Життєві сценарії: теорія і практика" - 10.04.2020 (1,35 Мб).

Сертифікат учасника конференції (Чернівці) - 10.04.2020 (0,58 Мб).

Сертифікат учасника Міжнародної конференції (Польща) - 10.04.2020 (0,33 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Атестат доцента - 12.04.2020 (0,67 Мб).

Диплом доктора наук - 12.04.2020 (1,15 Мб).

Сертифікат про підвищення кваліфікації(короткотривале) - 10.04.2020 (0,12 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну