Гандзілевська Галина Борисівна,

д.п.н., проф., професор кафедри психології та педагогіки
Гандзілевська Галина Борисівна
QA
Резюме
Освіта

1990-1995рр – навчалась у Рівненському державному педагогічному інституті за спеціальністю «педагогіка і методика початкового навчання та музика» (кваліфікація спеціаліста учитель початкових класів і музики) –диплом з відзнакою; 1993-1996рр. –навчання у Рівненському державному інституті культури, за спеціальністю «культурологія, педагогіка української народної творчості» (кваліфікація-режисер-педагог, керівник театрального колективу).

У 2008 році успішно захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Прикарпатського національного  університету імені Василя Стефаника (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія)

   У 2014 році завершила навчання у програмах професійної підготовки гештальт-терапевтів та гештальт-консультантів, «Психологічне консультування і психокорекційна робота з дітьми та батьками в гуманістичному підході», «Психодрама і рольові ігри в груповій та індивідуальній роботі», у 2015році – «Психодіагностика та психокорекція життєвих сценаріїв методом казкотерапії» (Київськbq Гештальт Університет), у 2016 році –навчальну програму «Наративна психологія» (дистанційно). 

Наукова робота
2022

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Стажування та підвищення кваліфікації за напрямом психологічний супровід батьків дітей з аутизмом (Польща, Пйотрикув Трибунальський)(10-14 січня, 2022)

2021

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Гандзілевська Г. Б., Ратінська О. М., Тимощук Є. А. Психологічні умови формування дитячої обдарованості в метафоричних наративах острозьких письменників-емігрантів крізь призму психологічного імунітету та саморегуляції. Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний контексти : матеріали методологічного семінару (Київ, 18–20 листопада 2021 року). – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021.С.105-110

Гадзілвська Г., Шершньова О., Черноус Т. Психолінгвістичний аналіз поетичної збірки Віри Вовк “Мандаля”у вимірі ресурсів резилієнсу Handzilevska, H., Shershnova, O., & Chernous, T. (2021). Psycholinguistic Analysis of the Poetic Collection «Mandala» by Wira Wovk in Dimension of Resilience Resources. Psycholinguistics in a Modern World, 16. Retrieved from https://psycholing-conference.com/index.php/conference/article/view/173

Гандзілевська Г., Тимощук Є. Можливості психодрами у реалізації компетентнісного підходу в освітньому просторі. Розвиток освітніх систем в умовах євроінтеграційних трансформацій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 26-27 травня 2021 року / за наук. ред. д. пед. наук С.З. Романюк. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2021. С.134-137

Гандзілевська Г., Штурхецький С. КОГНІТИВНИЙ ВИМІР НАВЧАННЯ ЦИФРОВІЙ ГРАМОТНОСТІ ОСВІТЯН ТА ЖУРНАЛІСТІВ: ВИКЛИКИ ДОБИ ІНФОДЕМІЇ Сучасні дослідження когнітивної психології: збірник тез Міжнародної інтернет-конференції (м. Острог, 31 травня 2021 р.). Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021 С.5-7

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

методологічний семінар з теми: «РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ КОНТЕКСТИ» (18.09.2021) співдоповідач Тимощук Є.

Дні науки, 11 – 14 травня 2021 р. XXVІ наукова викладацько-студентська конференція З нагоди 445-річчя Острозької академії 440-річчя Острозької Біблії Острог, 2021 сесія Організація сучасного освітнього середовища: реалії та перспективи Освіта дорослих: виклики COVIDної доби (на прикладі Університет Золотого Віку, Білорусь)

Партнерський форум "Стратегічні цілі та орієнтири на шляху до нової якості освіти" (м.Славута, 25.08. 2021) Тема доповіді: Резилієнс в освіті. Алгоритм формування психологічної стійкості в умовах інфодемії

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Житєві сценарії: теорія і практика"

2020

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

ХХV наукова викладацько-студентській конференції «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» (Острог, 11-15 травня, 2020 року).Керівник постерної сесії «Професійний сценарій особистості: виклики сьогодення». Тема бінарної доповіді: «Психологічні бар’єри у реалізації професійних сценаріїв журналістів». (доповідали –Гандзілевська Г., доктор психологічних наук, професор кафедри психології та педагогіки НаУОА; Штурхецький С., кандидат наук з державного управління, доцент кафедри журналістики НаУОА)

Участь у Днях кар’єри ЄС (20 лютого, 2019). Доповідь: Психологічні ресурси та барєри карєрного росту. Презентація акмеологічних технологій

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ДОСВІД. ПРОБЛЕМИ. ПЕРСПЕКТИВИ» (12 та 19 листопада)

• Проведено у рамках Днів кар’єри ЄС 2030 Онлайн-тренінг «Психологічні ресурси резилієнсу у досягненні професійного успіху» (5 листопада, 2020)

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Wos Handzilevska H., Shturkhetskyy S. , Balashov E., Kostiuchenko O., Shulyk R. ( 2020) Barriers and resources for journalists’ success in life. Journal of Education Culture and Society. URL:https://jecs.pl/index.php/jecs/issue/view/39 p.174-185

SCOPUS Handzilevska, H., Kalamazh,V., Ratinska, O.,& Khmiliar, O. (2021). The Role of Sanogenic and Critical Thinking in Preventing the Emotional Burnout of Young Primary School Teachers. Youth Voice Journal: Young People In Education, Vol. 3, 15-23. ISBN (ONLINE): 978-1-911634-35-5. Access Mode: https://www.rj4allpublications.com/product/the-role-of-sanogenic-and-critical-thinking-in-preventing-the-emotional-burnout-of-young-primary-school-teachers/ SCOPUS

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Фахове видання у співавторстві із студенткою та Гандзілевська Г., Костюшко І. Педагогічна рефлексія учителів початкової школи крізь призму критичного мислення Вісник Національного університету оброни України: зб. наук. пр./ Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняхівського ; редкол.: В. І. Осьодло (голов. ред.) [та ін.]. Вип. 3 (56). Київ: НУОУ, 2020. С.14-20 URL: http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/214251/214326

Фахове видання Гандзілевська Г., Балашов Е., Колесник О. Акмеологізація предаставників української інтелігенції у контексті самопрезентації та самомоніторингу URL:http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/199310

Керівництво студентським науковим гуртком

керівник наукового гуртка "Життєві сценарії:теорія і практика"

Видання наукової монографії

Заплановано міжнародну колективну монографію

2019

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

• XII Форум Європа-Україна (24-25 січня, 2019, Польща (Жешув) Тема виступу: Psychological support of Ukrainian migrant as a contribution to socio-cultural adaptation (Психологічний супровід українського мігранта як допомога в соціокультурній адаптації)

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

• Науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Громадське здоровя: проблеми та перспективи розвитку» (Острог, 29 листопада, 2018) Тема доповіді (у співавторстві з М.Дацко): Духовно-моральні цінності української письменниці-емігрантки Л. Богуславець як ресур її життєвого шляху

ХХІV науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» (Острог, 13 – 17 травня, 2019 року)Керівник постерної сесії «Життєві стратегії та компетентності успішної особистості». Тема доповіді: «Акмеолграма життєвого сценарію українського поета-емігранта Євгена Маланюка»

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка "Життєві сценарії:теорія і практика"

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Фахове видання.Гандзілевська Г., Балашов Е., Онипчук А. Роль сценарних установок у досягненні психологічного благополуччя науково-педагогічних працівників зво у акмеперіоді. URL: https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/issue/view/34

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

SCOPUS Handzilevska , H., Nikitchuk, U., & Balashov , E. (2019). Psycholinguistic Aspects of Realisation of Acme Potential of Life Scripts of Ukrainian Writers-Emigrants. PSYCHOLINGUISTICS, 26(1). Retrieved from https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/707

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

6. Бондарчук Я., Гандзілевська Г. Культурно-мистецький центр. Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку / за ред. І. Пасічника, П. Кралюка, Д. Шевчука та ін. - вид. 3-тє, доп. і переробл. . — Острог : Ви-во НаУОА, 2019 С. 703-705

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Фахове видання Гандзілевська Г. Б. Реалізація життєвих сценаріїв українських емігрантів у акмеперіоді крізь призму соціокультурної адаптації. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія». Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. Вип. 5. С. 65–70.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародній науковій конференції «HAPPINESS. CONCEPTS - SYMBOLS - VISUALIZATIONS» (5 – 6 червня 2018 року, Варшава)

25 квітня 2018 р. - участь у конференції на тему: "Смисл юності і молодості в пошуку не (можливих) стратегій освіти і виховання молоді в умовах постсучасності. Університет Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) м. Варшава, Польща.

Видання наукової монографії

Гандзілевська Г. Б. Життєві сценарії українських емігрантів (психолого-акмеологічний дискурс): монографія. Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2018.484 с.

Захист дисертації

Захист докторськоі дсертації на тему: "Психологія життєвих сценаріїв у акмеперіоді українських емігрантів"

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Гандзілевська Г. Б. Психолого-акмеологічний супровід сучасного мігранта у контексті реалізації його життєвого сценарію. Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни. Міжнародне науково-практичне видання / заг. ред.: І. Маноха, Г. Собчук. Том ІІІ. Варшава-Київ: ПАН-Гнозис, 2018. С. 7–20.

2017

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

робота в спеціалізованй раді по захисту дисертацій

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка "Життєві сценарії:теорія і практика"

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Фахове видання Психологічне осмислення травматичного досвіду особистості крізь призму життєвого сценарію: гештальт-терапевтичний підхід/ Г.Б. Гандзілевська// Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип.3– С.27-38

Фахове виданняРоль сімейних міфів у формуванні патріотично зорієнтованого життєвого сценарію/ Г.Б. Гандзілевська, Я.Шермер// Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип.4– С.25-36

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Сертифікатна програма "Мистецтво самопрезентація"(студенти)

Сертифікатна програма "Мистецтво самопрезентація"(діти)

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Фахове видання Гандзілевська Г.Б. Використання геносоціограми для дослідження родинних життєвих ролей особистості/ Г.Б. Гандзілевська// Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип.1. – С. 69 – 79.

Фахове видання Гандзілевська Г. Патріотизм життєвого сценарію української письменниці-емігрантки Оксани Лятуринської /Г.Б. Гандзілевська //Науковий вісник чернівецького університету:Збірник наукових праць.Вип.743.Педагогіка та психологія. –Чернівці:Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С.28-33

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародна науково-практична конференція «Pedagogy of 21st century: teaching in the world» (м.Будапешт (Угорщина), 21листопада, 2015 р).Тема доповіді:The Concept of National Identity and its Preservation in the Literary Works of Ukrainian Writers of Australian Diaspora

Міжнародна науково-практична конференція «Pedagogy of 21st century: teaching in the world» (м.Будапешт (Угорщина), 31травня, 2015 р).Тема доповіді: Psychological and Hermeneutic Analyses of Versed «Testament» of Dmytro Nytchenko

  Сертифікати, дипломи...
Лист підтвердження про закордонне стажування

короткотривале стажування - 10.04.2020 (0,09 Мб).

довготривале закордонне стажування - 10.04.2020 (0,16 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Підвищення кваліфікації - 02.02.2022 (0,76 Мб).

Сертифіат про проходження кусів (наративна психологія) - 10.04.2020 (0,1 Мб).

Сертифікат про проходження курсів (гештальт-терапія) - 10.04.2020 (0,06 Мб).

Сертифікат про проходження курсів(допомога в кризовій ситуації) - 10.04.2020 (0,14 Мб).

Сертифікат про проходження курсів (нративна, додаток) - 10.04.2020 (0,09 Мб).

Сертифікат про проходження курсів (казкотерапія) - 10.04.2020 (0,06 Мб).

Сертифікат про проходження курсів (психодрама) - 10.04.2020 (0,07 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Сертифікат учасника конференції(Полтава) - 10.04.2020 (0,16 Мб).

Презентція наукового гуртка "Життєві сценарії: теорія і практика" - 10.04.2020 (1,35 Мб).

Сертифікат учасника конференції (Чернівці) - 10.04.2020 (0,58 Мб).

Сертифікат учасника Міжнародної конференції (Польща) - 10.04.2020 (0,33 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Атестат доцента - 12.04.2020 (0,67 Мб).

Диплом доктора наук - 12.04.2020 (1,15 Мб).

сертифікат підвищення кваліфікації_короткотривале тміжнародне стажування_Польща - 02.02.2022 (0,3 Мб).

"Програма підготовки тренерів ЗВО/ЗФПО", організована проєктом «Фінська підтримка реформи української школи» («Навчаємось разом»), який фінансується Міністерством закордонних справ Фінляндії та ЄС - 03.01.2022 (0,36 Мб).

Сертифікат про підвищення кваліфікації(короткотривале) - 10.04.2020 (0,12 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну