Гандзілевська Галина Борисівна,

д.п.н., доц., доцент кафедри психологія та педагогіка
Гандзілевська Галина Борисівна
QA
Резюме
Освіта

1990-1995рр – навчалась у Рівненському державному педагогічному інституті за спеціальністю «педагогіка і методика початкового навчання та музика» (кваліфікація спеціаліста учитель початкових класів і музики) –диплом з відзнакою; 1993-1996рр. –навчання у Рівненському державному інституті культури, за спеціальністю «культурологія, педагогіка української народної творчості» (кваліфікація-режисер-педагог, керівник театрального колективу).

У 2008 році успішно захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Прикарпатського національного  університету імені Василя Стефаника (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія)

   У 2014 році завершила навчання у програмах професійної підготовки гештальт-терапевтів та гештальт-консультантів, «Психологічне консультування і психокорекційна робота з дітьми та батьками в гуманістичному підході», «Психодрама і рольові ігри в груповій та індивідуальній роботі», у 2015році – «Психодіагностика та психокорекція життєвих сценаріїв методом казкотерапії» (Київськbq Гештальт Університет), у 2016 році –навчальну програму «Наративна психологія» (дистанційно). 

Наукова робота
2019

Опублікування тез доповідей

• Гандзілевська Г. Б., Дацко М. І. Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку : збірник матеріалів тез науково-практичної конференції (з міжнародною участю) / за ред. І. В. Гущука, А. Ю. Гільман, Г. В. Крайчинської, В. В. Максимчука, М. С. Романова та ін. Острог : Вид-во Національного університету« Острозька академія», 2018. С. 90-91

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

• XII Форум Європа-Україна (24-25 січня, 2019, Польща (Жешув) Тема виступу: Psychological support of Ukrainian migrant as a contribution to socio-cultural adaptation (Психологічний супровід українського мігранта як допомога в соціокультурній адаптації)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

• Науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Громадське здоровя: проблеми та перспективи розвитку» (Острог, 29 листопада, 2018) Тема доповіді (у співавторстві з М.Дацко): Духовно-моральні цінності української письменниці-емігрантки Л. Богуславець як ресур її життєвого шляху

Опублікування статті

Гандзілевська Г. Б. Психологічні бар’єри та ресурси реалізації акмеологічних компетентностей вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : збірник наукових праць. Острог : Вид-во НаУОА, листопад 2018. № 7. С. 9–14.

2018

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Гандзілевська Г. Б. Психолого-акмеологічний супровід сучасного мігранта у контексті реалізації його життєвого сценарію. Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни. Міжнародне науково-практичне видання / заг. ред.: І. Маноха, Г. Собчук. Том ІІІ. Варшава-Київ: ПАН-Гнозис, 2018. С. 7–20.

Гандзілевська Г. Акмеограма життєвого сценарію Ю. Липи. Дев’яті Липівські читання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (11–12 травня 2018 р.) / упоряд. С. В. Кучеренко. Полтава : ПУЕТ, 2018. С. 269–277.

Опублікування тез доповідей

Гандзілевська Г., Нікітчук У. Адаптація опитувальника батьківських заборон С. Максимової. Особистісне зростання : теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Житомир, 27 квітня 2018 року) / Ред. кол. : Л. П. Журавльова, Л. О. Котлова, К. А. Марчук / М-во освіти і науки України, Житомирський держ. ун-т ім. І.Франка, соц.-псих. факультет. Житомир, Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2018. С. 30-33

Гандзілевська Г. Психолого-акмеологічні умови реалізації життєвих сценаріїв українських емігрантів.Особистість і суспільство: методологія і практика сучасної психології: матеріалиV Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції (15 травня 2018р)-с.111-114

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

V Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Особистість і суспільство: методологія і практика сучасної психології» (м. Луцьк, 15 травня 2018 року)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародній науковій конференції «Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności - samorządność i inicjatywy oddolne a globalizacja» (Warszawa, 8 czerwca 2018 roku)

Міжнародній науковій конференції «HAPPINESS. CONCEPTS - SYMBOLS - VISUALIZATIONS» (5 – 6 червня 2018 року, Варшава)

25 квітня 2018 р. - участь у конференції на тему: "Смисл юності і молодості в пошуку не (можливих) стратегій освіти і виховання молоді в умовах постсучасності. Університет Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) м. Варшава, Польща.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

ХХІІІ науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» (Острог, 27 – 30 березня 2018 року)

Захист дисертації

Захист докторськоі дсертації на тему: "Психологія життєвих сценаріїв у акмеперіоді українських емігрантів"

Видання наукової монографії

Гандзілевська Г. Б. Життєві сценарії українських емігрантів (психолого-акмеологічний дискурс): монографія. Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2018.484 с.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

17. Gandzilevska G., Shyriaieva T. The peculiarities of national identity of australianukrainians in the works of l. Bohuslavets. /GalynaGandzilevska, TetianaShyriaieva // Problems of Psychology in the 21st Century.–ScientiaSocialis Lithuania, 2014 –Vol.8, №1.-P.16–25. ICID: 1100542: http://oaji.net/articles/444-1403293468.pdf

Halyna Handzilevska, Anna Hilman DEVELOPMENT OF SANOGENIC THINKING OF STUDENT YOUTH THROUGH THE PRISM OF SOCIO-CULTURAL ADAPTATION//INTERNATIONAL JOURNAL OF NEW ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES.№ 1 (7) Warszawa, 2018. Р.349-364

Опублікування статті

3.21. Гандзілевська Г. Б. Реалізація життєвих сценаріїв українських емігрантів у акмеперіоді крізь призму соціокультурної адаптації. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія». Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. Вип. 5. С. 65–70.

2017

Опублікування тез доповідей

Гандзілевська Г. Метафоричні наративи українських письменників-емігрантів у вимірі життєвих ресурсів особистості/ Г.Гандзілевська // Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи : збірник наукових матеріалів ІІ Всеукр. наук.- практ. конф. (17 травня 2017 р., м. Полтава). – Полтава : Видавець Шевченко Р.В., 2017. –С.29-32

Гандзілевська Г. Ресурс життєвих сценаріїв українських письменників-емігрантів/Г.Б. Гандзілевська // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С.262-264

Гандзілевська Г. Патріотизм як ресурс розгортання життєвого сценарію особистості /Г.Б. Гандзілевська // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект» присвячена Дню захисту дітей, 3-5 червня 2016р.– Львів, 2016 –С.49-53

Гандзілевська Г. Психологічні ідеї розвитку патріотизму у творах українських письменників-емігрантів /Г.Гандзілевська, Т.Ширяєва //Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої року митрополита Андрея Шептицького "Філософсько-психологічні аспекти духовності: соціально-економічні трансформації та відродження національної гідності", 20 квітня 2015 р./ за ред. В.П. Мельника, С. Д. Максименка, В. Л. Ортинського ; відповід. за вип. В.В. Яцура, Н. І. Жигайло. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С.61-64

Handzilevska H. Psychological processing of the life scenario development of the emigrant writer D.Nytchenko/Г.Б. Гандзілевська // Збірник наукових праць ( за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Лабіринти реальності» від 30 - 31 жовтня 2016 року) /за заг.ред. д.філос.н.Журби М.А. –Монреаль:СРМ «АSF». – С.188-190

Гандзілевська Г. Особливості національної ідентичності українців у творах У.Самчука:когнітивний аспект/Г.Б. Гандзілевська // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 2 – С. 30-32

Гандзілевська Г. Технологія психологічного супроводу мігранта. Щоденник психологічної самодопомоги для мігранта: «Як знайти акме ресурс» / Г.Б.Гандзілевська // Харківський осінній марафон психотехнологій: матеріали науково-практичної конференції, (Харків, 28 жовтня 2017 року) / М-во освіти і науки України, ХНПУ імені Г.С. Сковороди [та ін.]. – Харків: Вид-во «Діса плюс», 2017. – С. 26

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

міжнародний науковий семінар «Релігійне життя на Холмщині і Підляшші: сторінки історії та сучасність» (Польща, Люблін (червень, 2017 р)Тема доповіді:«Психологічні особливості формування духовного імунітету острозьких письменників-емігрантів

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи»(17 травня 2017 р.) Тема доповіді: Метафоричні наративи українських письменників-емігрантів у вимірі життєвих ресурсів особистості

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» Національного університету «Острозька академія»(Острог, 27-30 березня2017) Тема бінарної доповіді (разом з доктор біологічних наук А.Лисиця): Роль дитячих сценарних рішень у формуванні психологічного імунітету

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

робота в спеціалізованй раді по захисту дисертацій

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка "Життєві сценарії:теорія і практика"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Pasichnyk, I. D., Handzilevska, H. B., Nikitchuk, U. I.(2017). Psychological immunity of Ukrainian migrants depending on childhood scenario sets.Psychological Prospects, 30, 145 – 156.

Опублікування статті

Психологічний аналіз патріотично зорієнтованого життєвого шляху Д.Нитченка/Г.Б.Гандзілевська //Актуальні проблеми психології:Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. -2017. -Том ХІ:Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. -Випуск 15. -С.84-90

Пасічник І. Д., Гандзілевська Г. Б. Психологічні особливості формування життєвих сценаріїв Острозьких письменників-емігрантів/ Г.Б.Гандзілевська, І.Д.Пасічник //Вісник Національного університету оборони України.Зб-к наук. праць. –К.:НУОУ,2017. –Вип.1(48) . –С.165-172

Гандзілевська Г. Репрезентація ресурсного потенціалу життєвих сценаріїв у метафоричних наративах сучасних письменників-емігрантів /Г.Б.Гандзілевська //Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. – С.14-28

Гандзілевська Г. Роль сценарних установок у процесі соціокультурної адаптації українських емігрантів / Г.Гандзілевська, В.Поліщук //Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського Психологічні науки:збірник наукових праць /за ред. Ірини Савенкової. –№1 (17), квітень 2017. –Миколаїв: МНУ імені В.О, сухомлинського,2017. –С.41-47

2016

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Сертифікатна програма "Мистецтво самопрезентація"(студенти)

Сертифікатна програма "Мистецтво самопрезентація"(діти)

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

VII Міжнародна наукова конференція "Українська діаспора: проблеми дослідження",Острог,27-28вересня.Тема доповіді:Ресурс життєвоих сценаріїв українських письменників-емігрантів

ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Лабіринти реальності», 30-31 жовтня 2016 року(Монреаль – Рубіжне – Сєвєродонецьк – Харків – Київ – Житомир – Баку – Ніш – Зелена Гура)Тема доповіді:Psychological processing of the life scenario development of the emigrant writer D.Nytchenko

Міжнародна науково-практична конференція «Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект» присвячена Дню захисту дітей, Львів, 3-5 червня 2016р. Тема доповіді: Патріотизм як ресурс розгортання життєвого сценарію особистості

Опублікування статті

Психологічне осмислення травматичного досвіду особистості крізь призму життєвого сценарію: гештальт-терапевтичний підхід/ Г.Б. Гандзілевська// Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип.3– С.27-38

Роль сімейних міфів у формуванні патріотично зорієнтованого життєвого сценарію/ Г.Б. Гандзілевська, Я.Шермер// Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип.4– С.25-36

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Духовність у становленні та розвитку особистості» (14-15 травня 2015 року, м. Чернівці).Тема доповіді: Патріотизм життєвого сценарію української письменниці-емігрантки Оксани Лятуринської

Міжнародна науково-практична конференція «Досвід України та країн Європейського Союзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних умовах» (м. Київ, 11 грудня 2015 року). Доповідь: Особливості репрезентації життєвих смислів особистості в авторській казці

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародна науково-практична конференція «Pedagogy of 21st century: teaching in the world» (м.Будапешт (Угорщина), 21листопада, 2015 р).Тема доповіді:The Concept of National Identity and its Preservation in the Literary Works of Ukrainian Writers of Australian Diaspora

Міжнародна науково-практична конференція «Pedagogy of 21st century: teaching in the world» (м.Будапешт (Угорщина), 31травня, 2015 р).Тема доповіді: Psychological and Hermeneutic Analyses of Versed «Testament» of Dmytro Nytchenko

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Ganzilevska G.B. Psychological and Hermeneutic Analyses of Versed «Testament» of Dmytro Nytchenko/ Galyna Ganzilevska// Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology – III(27), Issue:51, 2015 – P.66-70 www.seanewdim.con

Gandzilevska G., Shyriaieva T. The Concept of National Identity and its Preservation in the Literary Works of Ukrainian Writers of Australian Diaspora// Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology –Pedagogy and Psychology, III (37), Issue: 75, 2015 -p.95-97

Опублікування статті

Гандзілевська Г.Б. Використання геносоціограми для дослідження родинних життєвих ролей особистості/ Г.Б. Гандзілевська// Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип.1. – С. 69 – 79.

Гандзілевська Г. Патріотизм життєвого сценарію української письменниці-емігрантки Оксани Лятуринської /Г.Б. Гандзілевська //Науковий вісник чернівецького університету:Збірник наукових праць.Вип.743.Педагогіка та психологія. –Чернівці:Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С.28-33

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну