Балашов Едуард Михайлович,

д.п.н., доц., помічник ректора з міжнародного співробітництва і фандрайзингу
Балашов Едуард Михайлович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2022

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Balashov, E., Pasichnyk, I., & Kalamazh, R. (2021). Metacognitive Awareness and Academic Self-Regulation of HEI Students. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 9(2), 161–172. https://doi.org/10.23947/2334-8496-2021-9-2-161-172 (Scopus, Q3)

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

VIII Міжнародна конференція “Blizej Emocji”, 18-19 листопада 2021 р. Організатор: Католицький університет Яна Павла ІІ (Люблін, Республіка Польща). Тема виступу: “Psychological Well-Being as Cognitive-Emotional Component of Student Self-Regulated Learning”

2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Hilman, A., Matlasevych, O., Kulesha, N., & Balashov, E. (2021). Peculiarities of Attitude to the Disease in Adulthood. Journal of Cognitive Science, 22-1, 111-133. – (SCOPUS Q4)

Avhustiuk, M., Tymeichuk, I., Konopka, N. ., Sakhniuk, O., & Balashov, E. . (2021). Online studying instructional measures at the International Relations Department of the National University of Ostroh Academy. Journal of Education Culture and Society, 12(1), 322–334 (Web of Science)

2020

Видання наукової монографії

Балашов Е.М. (2020). Метаконітивний моніторинг саморегульованого навчання студентів. Монографія. Острог: Видавництво НУОА. 496 с.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член одноразової спеціалізованої ради, опонування роботи на отримання доктора філософії Широких А.О., РДГУ

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Balashov, E., Pasichnyk, I., Kalamazh, R., & Zdrobylko, T. (2020). Reflexive Competence in Metacognitive Monitoring of Learning Activity of HEI Students. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 8(Special issue), 17–28. https://doi.org/10.23947/2334-8496-2020-8-SI-17-28.(SCOPUS Q3)

Balashov, E., Handzilevska, H., Shturkhetskyy, S., Kostiuchenko, O., & Shulyk, R. (2020). Barriers and Resources for Journalists’ Life Success. Journal of Education Culture and Society, 11(1), 174-185. https://doi.org/10.15503/jecs2020.1.174.185 (WEB OF SCIENCE)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Балашов Е.М. Методологічно-змістові засади тренінгової програми розвитку саморегульованої навчальної діяльності студентів у процесі метакогнітивного моніторингу. Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал. Львів : ЛьвДУВС, 2020. Вип. 2 (8). С. 192-201.

Балашов Е. М. Метакогнітивна усвідомленість та навчальна мотивація студентів. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2020. № 1(76). С. 31-38.

Балашов Е. М., Каламаж В. О. Діагностика рефлексивних умінь студентів на метакогнітивному рівні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2020. Вип. 2. С. 94-103.

Балашов Е. М. Результати апробації тренінгової програми розвитку саморегульованої навчальної діяльності студентів у процесі метакогнітивного моніторингу. Психологічний часопис. 2020. №6(4). С. 23-34.

Балашов Е. М., Каламаж В. О. Психологічні особливості рефлексивної компетентності особистості студентів на особистісному рівні. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XIV: Методологія і теорія психології. Київ–Ніжин. Видавець «ПП Лисенко М.М.». 2020. Випуск 3. С. 12-26.

Балашов Е. М. Особливості метакогнітивної усвідомленості у навчальній діяльності студентів. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. Вип. 48. С. 11-34.

Балашов Е. М. Характеристика діагностичного комплексу вивчення саморегуляції у навчальній діяльності студентів. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. 2020. № 1(43). С. 5-12.

Гандзілевська, Г. Б., Балашов Е.М., Колесник О. С. Акмеологізація представників української інтелігенції у контексті самопрезентації та самомоніторингу. Вісник Національного університету оборони України. 2020. 1(54). С. 66-73.

Балашов Е. М., Каламаж В. О. Діагностика рефлексивних здібностей до саморегуляції та рефлексивних вмінь студентів на когнітивному рівні. Психологічний часопис. 2020. №6(3). С. 18-32.

Балашов Е. М. Концептуальні характеристики метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів. Психологія: реальність і перспективи. 2020. №14. С. 12-21.

Балашов Е.М. Метакогнітивні процеси в навчальній діяльності студентів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2020. №1. С. 78-85.

Балашов Е.М. Особливості стилю саморегульованої навчальної діяльності студентів. Теоретичні і прикладні проблеми психології: збірник наукових праць. Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля. 2020. № 1(51). С. 5-16.

Гандзілевська, Г. Б., Балашов Е.М., Онипчук А.С. Роль сценарних установок у досягненні психологічного благополуччя науково-педагогічних працівників ЗВО у акмеперіоді. Психологічний часопис. 2020. 6(2), 9-18.

Балашов Е.М. Теоретичні моделі й концепції саморегульованого навчання. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА. 2020. № 10. С.50-58.

Захист дисертації

захист докторської дисертації

2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Балашов Е.М. Діагностика рефлексивності студентів у процесі метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності / Е.М. Балашов // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XIV: Методологія і теорія психології. – Випуск 2. Київ– Ніжин. Видавництво «ПП Лисенко М.М.». 2019. – С. 35-43.

Балашов Е. М. Метакогнітивний досвід як передумова розвитку саморегуляції навчальної діяльності студентів. Психологія особистості. 2019. №. 1(10). C. 177-185.

Балашов Е.М. Структурно-функціональна модель саморегульованого навчання студентів. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія «Психологічні науки». 2019. Том 15, №4. С. 5-29.

Балашов Е. М. Психологічні особливості метакогнітивного моніторингу в навчальній діяльності студентів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2019. №. 4. C. 64-71.

Балашов Е. М. Теоретичні підходи до вивчення факторів мотивації саморегульованого навчання студентів. Теорія і практика сучасної психології. 2019. №. 1(2). С. 10-16.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Handzilevska, H., Nikitchuk, U. & Balashov E., (2019). Psycholinguistic Aspects of Realisation of Acme Potential of Life Scripts of Ukrainian Writers-Emigrants. Psycholinguistics. V. 26 (1). Retrieved from https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/707. (WEB OF SCIENCE).

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Международная научно-практическая конференция "Социально-педагогическая и медико-психологическая поддержка развития личности в онтогенезе", Брестский государственный университет им. А. Пушшкина (Брест, Республика Беларусь). Тема доповіді "Самоефективність і саморегульоване навчання як предиктори навчальної успішності студентів"

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Balashov, E., Pasichnyk, I & Kalamazh, (2019). Psychological Characteristics of Motivation of University Students' Learning Activities. in: Student Motivation: Perspectives, Improvement Strategies and Challenges. New York: Nova Science Publishers. p.25-46.

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Балашов Е.М. Метакогнітивний моніторинг і метакогнітивні стратегії у навчальній діяльності студентів. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". - 2018. - №6. с.44-48.

Балашов Е.М. Психологічні особливості рефлексії в навчальній діяльності студентів / Е.М. Балашов // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XIV: Методологія і теорія психології. – Випуск 1. Київ– Ніжин. Видавництво «ПП Лисенко М.М.». 2018. – С. 26-44.

Балашов Е.М. Психологічні особливості рефлексії в навчальній діяльності студентів. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XIV: Методологія і теорія психології. 2018. Випуск 1. Київ–Ніжин: Видавництво «ПП Лисенко М.М.». С. 26-44.

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Балашов Е.М. Саморегуляція особистості як психологічна проблема // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практична конференція "Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку" (м. Харків, 26-27.01.2018). - 2018. с.42-47.

Balashov, E., Pasichnyk, I & Kalamazh, (2018). A Theoretical Approach to Researching the International Volunteer Movement. Volunteering: Attitudes, Social Influences and Gender Differences. New York: Nova Science Publishers. p. 21-40.

Balashov, E. (2018). Globalization and Internationalization of Higher Education and Sustainable Development: A Case of Ukraine. In: Variability of Perceptions of Sustainable Development – Selected Items. - University of Business and Entrepreneurship in Ostrowiec Świętokrzyski, Poland, 142-159.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

X International Conference "Universal and Regional Systems of Protection of Human Rights: 70 Years after Proclamation of Universal Declaration of HUman Rights (Warsaw, Poland). Report "Student Self-Regulation in Higher Education as a core Life Quality and Human Right in Democratic Society"

Видання наукової монографії

Variability of Perception of Sustainable Development - Selected Items. Ostroh-Ostrowiec Swietokrzyski. Wyzsza Szkola Biznesu i Przedsiebiorczosci, 176 p.

Volunteering: Attitudes, Social Influences and Gender Differences. New York: Nova Science Publishers. 218 p.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Balashov E., Pasichnyk I., Kalamazh R. (2018). Self-Monitoring and Self-Regulation of University Students in Text Comprehension. Psycholinguistics. V. 24 (1), 27-42. (WEB OF SCIENCE).

Balashov E., Pasichnyk I., Kalamazh R., Dovhaliuk, T. & Cicognani, E. (2018). Psychological, Emotional and Social Wellbeing and Volunteering: A Study on Italian and Ukrainian Universit Students. Youth Voice Journal, V.18, 1-22. (SCOPUS Q4)

2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Балашов Е.М. Психологічні особливості та механізми саморегуляції у навчальній діяльності студентів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". - 2017. - №5. с. 5-13.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Scientifc seminar "Economic, Environmental and Social Mechanisms in the Context of the Regio's Sustainable Development Paradigm" (Ostrowiec Swietokrzyski, Poland).

Scientifc seminar "Economic, Environmental and Social Mechanisms in the Context of the Regio's Sustainable Development Paradigm" (Ostroh, Ukraine).

Едуард Балашов. Співпраця українських і канадських універрситетів. 3 Симпозіум з канадознавства. НУОА, вересень 2017 р.

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Balashov, E. (2017). Globalization and Internationalization of Higher Education and Sustainable Development: A Case of Ukraine. Changes in Acceptance of Sustainable Development – Selected Elements (Zmienność postrzegania zrównoważonego rozwoju - wybrane elementy). Jan Kochanowski University of Kielce, 142-159.

2016

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Проект "Еразмус+" спільно з Зеленогурським Університетом (м. Зелена Гура, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Проект "Еразмус+" спільно з Католицьким Університетом ім. Яна Павла ІІ (м. Люблін, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Проект "Еразмус+" спільно з Академією ім. Якуба з Парадижу (м. Гожув Вєлькьпольський, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Проект "Еразмус+" спільно з Університетом Масарика (м. Брно, Чеська Республіка) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Проект "Еразмус+" спільно з Сілезьким Університетом (м. Катовіце, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Balashov E., Pasichnyk I., Kalamazh R. (2016). Intercultural Components of Student Self-Realization in International Volunteering Programmes. Annual of Social Work. University of Zagreb, Croatia, V. 23 (1), 123-139. (SCOPUS Q3)

Pasichnyk I. & Balashov E. (2016). Psychological Peculiarities of Tolerance of Ukrainian and Polish Students: A Comparative Analysis // Problems of Psychology in the 21st Century, Lithuania, Vol. 10 (1), p. 39-49. (COPERNICUS)

2015

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Едуард Балашов, Тетяна Галецька.Територіальне самоврядування України. Seminarium naukowe "Metody taksonomiczne w ocenie efektywnosci dzialania samorzadu. Studium przypadku Polska-Slowacja-Ukraina (2007-2013), (17 червня 2015 р., м. Кєльце, РП)

Едуард Балашов, Тетяна Галецька. Фінанси і конкурентність місцевого самоврядування України, Seminarium naukowe "Przestrzenne zroznicowanie rozwoju ekonomicznego wojewodstwa Swietokrzyskiego (21 червня 2015 р., м. Островець Свєнтокшиський, РП)

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Проект "Еразмус+" спільно з Католицьким Університетом ім. Яна Павла ІІ (м. Люблін, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Проект "Еразмус+" спільно з Зеленогурським Університетом (м. Зелена Гура, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Проект "Еразмус+" спільно з Сілезьким Університетом (м. Катовіце, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

2014

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Балашов Е.М. Особливості соціально-психологічних установок студентів у мотиваційно-потребовій сфері. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». 2014. Вип. 30. С. 8-12.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Pasichnyk I., Kalamazh R., Balashov E. (2014). Psychological Components of Self-Realization of Students in International Volunteer Programs. Journal of Psychological and Educational Research. University of Oradea, Romania, V. 22 (2), 28-44. (SCOPUS Q4)

  Сертифікати, дипломи...
Лист підтвердження про закордонне стажування

Стажування - Еразмус Мундус - 31.05.2016 (0,07 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

Участь у проекті МОН "Україна-Фінляндія. Навчаємося разом" - 22.12.2021 (0,35 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: eduard.balashov@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну