Балашов Едуард Михайлович,

к.п.н., доц., начальник міжнародного відділу
Балашов Едуард Михайлович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Опублікування статті

Балашов Е.М. Діагностика рефлексивності студентів у процесі метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності / Е.М. Балашов // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XIV: Методологія і теорія психології. – Випуск 2. Київ– Ніжин. Видавництво «ПП Лисенко М.М.». 2019. – С. 35-43.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Handzilevska, H., Nikitchuk, U. & Balashov E., (2019). Psycholinguistic Aspects of Realisation of Acme Potential of Life Scripts of Ukrainian Writers-Emigrants. Psycholinguistics. V. 26 (1). Retrieved from https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/707. (WEB OF SCIENCE).

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Международная научно-практическая конференция "Социально-педагогическая и медико-психологическая поддержка развития личности в онтогенезе", Брестский государственный университет им. А. Пушшкина (Брест, Республика Беларусь). Тема доповіді "Самоефективність і саморегульоване навчання як предиктори навчальної успішності студентів"

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

XIV Наукова конференція "Дні науки", Національний університет «Острозька академія», 13-17.05.2019. Тема доповіді: «Психологічні особливості метакогнітивного моніторингу у навчальній діяльності студентів»

Міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні та світі», Київська наукова організація педагогіки та психології, 6-7 вересня 2019 р. Тема доповіді: «Особливості формування компонентів психологічної саморегуляції студентів у навчальній діяльності»

2. Міжнародна науково-практична конференції «Науковий потенціал та перспективи розвитку психологічних наук», Львівський національний університет ім. І. Франка, 13–14 вересня 2019 р. Тема доповіді: «Психологічні особливості рефлексії у процесі метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві», Львівський державний університет внутрішніх справ, 18 жовтня 2019 р. Тема доповіді: «Саморегульоване навчання і психологічне благополуччя студентів»

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ПСИХОЛОГІЯ СВІДОМОСТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ», Національний авіаційний університет, 21 листопада 2019 р. Тема доповіді: «Психологічні особливості саморегуляції навчальної діяльності студентів як одного з компонентів самосвідомості»

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Balashov, E., Pasichnyk, I & Kalamazh, (2019). Psychological Characteristics of Motivation of University Students' Learning Activities. in: Student Motivation: Perspectives, Improvement Strategies and Challenges. New York: Nova Science Publishers. p.25-46.

Опублікування тез доповідей

Балашов Е.М. Особливості формування компонентів саморегуляції студентів у навчальній діяльності / Е.М.Балашов // Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні та світі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6-7 вересня 2019 року). Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. Ч.2. – С.75-78

Балашов Е.М. Психологічні особливості рефлексії у процесі метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів / Е.М.Балашов // Науковий потенціал та перспективи розвитку психологічних наук: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 13-14 вересня 2019 року). – Львів: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – С.23-27.

Балашов Е.М. Психологічні особливості саморегуляції навчальної діяльності студентів як одного з компонентів самосвідомості. Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень –2019: Тези IІІ міжнародної науково-практичної конференції (21 листопада 2019 року, м.Київ) / Відп.ред.О.В.Дробот; Національний авіаційний університет, Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій – м. Київ, 2019. – С. 125-130.

2018

Опублікування статті

Балашов Е.М. Метакогнітивний моніторинг і метакогнітивні стратегії у навчальній діяльності студентів. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". - 2018. - №6. с.44-48.

Балашов Е.М. Психологічні особливості рефлексії в навчальній діяльності студентів / Е.М. Балашов // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XIV: Методологія і теорія психології. – Випуск 1. Київ– Ніжин. Видавництво «ПП Лисенко М.М.». 2018. – С. 26-44.

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Балашов Е.М. Саморегуляція особистості як психологічна проблема // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практична конференція "Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку" (м. Харків, 26-27.01.2018). - 2018. с.42-47.

Balashov, E., Pasichnyk, I & Kalamazh, (2018). A Theoretical Approach to Researching the International Volunteer Movement. Volunteering: Attitudes, Social Influences and Gender Differences. New York: Nova Science Publishers. p. 21-40.

Balashov, E. (2018). Globalization and Internationalization of Higher Education and Sustainable Development: A Case of Ukraine. In: Variability of Perceptions of Sustainable Development – Selected Items. - University of Business and Entrepreneurship in Ostrowiec Świętokrzyski, Poland, 142-159.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку" (м. Харків, 26-27.01.2018). Доповідь на тему: "Саморегуляція особистості як психологічна проблема".

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

X International Conference "Universal and Regional Systems of Protection of Human Rights: 70 Years after Proclamation of Universal Declaration of HUman Rights (Warsaw, Poland). Report "Student Self-Regulation in Higher Education as a core Life Quality and Human Right in Democratic Society"

Видання наукової монографії

Variability of Perception of Sustainable Development - Selected Items. Ostroh-Ostrowiec Swietokrzyski. Wyzsza Szkola Biznesu i Przedsiebiorczosci, 176 p.

Volunteering: Attitudes, Social Influences and Gender Differences. New York: Nova Science Publishers. 218 p.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Balashov E., Pasichnyk I., Kalamazh R. (2018). Self-Monitoring and Self-Regulation of University Students in Text Comprehension. Psycholinguistics. V. 24 (1), 27-42. (WEB OF SCIENCE).

Balashov E., Pasichnyk I., Kalamazh R., Dovhaliuk, T. & Cicognani, E. (2018). Psychological, Emotional and Social Wellbeing and Volunteering: A Study on Italian and Ukrainian Universit Students. Youth Voice Journal, V.18, 1-22. (SCOPUS Q4)

Рецензування монографій

2017

Присвоєння вченого звання доцента

Рішення Вченої ради НУОА 28.09.2017 р.

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Balashov, E. (2017). Globalization and Internationalization of Higher Education and Sustainable Development: A Case of Ukraine. Changes in Acceptance of Sustainable Development – Selected Elements (Zmienność postrzegania zrównoważonego rozwoju - wybrane elementy). Jan Kochanowski University of Kielce, 142-159.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Едуард Балашов. Співпраця українських і канадських універрситетів. 3 Симпозіум з канадознавства. НУОА, вересень 2017 р.

Scientifc seminar "Economic, Environmental and Social Mechanisms in the Context of the Regio's Sustainable Development Paradigm" (Ostrowiec Swietokrzyski, Poland).

Scientifc seminar "Economic, Environmental and Social Mechanisms in the Context of the Regio's Sustainable Development Paradigm" (Ostroh, Ukraine).

Опублікування статті

Балашов Е.М. Психологічні особливості та механізми саморегуляції у навчальній діяльності студентів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". - 2017. - №5. с. 5-13.

2016

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Проект "Еразмус+" спільно з Зеленогурським Університетом (м. Зелена Гура, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Проект "Еразмус+" спільно з Католицьким Університетом ім. Яна Павла ІІ (м. Люблін, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Проект "Еразмус+" спільно з Академією ім. Якуба з Парадижу (м. Гожув Вєлькьпольський, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Проект "Еразмус+" спільно з Університетом Масарика (м. Брно, Чеська Республіка) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Проект "Еразмус+" спільно з Сілезьким Університетом (м. Катовіце, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Balashov E., Pasichnyk I., Kalamazh R. (2016). Intercultural Components of Student Self-Realization in International Volunteering Programmes. Annual of Social Work. University of Zagreb, Croatia, V. 23 (1), 123-139. (SCOPUS Q3)

Pasichnyk I. & Balashov E. (2016). Psychological Peculiarities of Tolerance of Ukrainian and Polish Students: A Comparative Analysis // Problems of Psychology in the 21st Century, Lithuania, Vol. 10 (1), p. 39-49. (COPERNICUS)

2015

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Едуард Балашов, Тетяна Галецька.Територіальне самоврядування України. Seminarium naukowe "Metody taksonomiczne w ocenie efektywnosci dzialania samorzadu. Studium przypadku Polska-Slowacja-Ukraina (2007-2013), (17 червня 2015 р., м. Кєльце, РП)

Едуард Балашов, Тетяна Галецька. Фінанси і конкурентність місцевого самоврядування України, Seminarium naukowe "Przestrzenne zroznicowanie rozwoju ekonomicznego wojewodstwa Swietokrzyskiego (21 червня 2015 р., м. Островець Свєнтокшиський, РП)

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Проект "Еразмус+" спільно з Католицьким Університетом ім. Яна Павла ІІ (м. Люблін, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Проект "Еразмус+" спільно з Зеленогурським Університетом (м. Зелена Гура, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Проект "Еразмус+" спільно з Сілезьким Університетом (м. Катовіце, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

2014

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Pasichnyk I., Kalamazh R., Balashov E. (2014). Psychological Components of Self-Realization of Students in International Volunteer Programs. Journal of Psychological and Educational Research. University of Oradea, Romania, V. 22 (2), 28-44. (SCOPUS Q4)

  Сертифікати, дипломи...
Лист підтвердження про закордонне стажування

Стажування - Еразмус Мундус - 31.05.2016 (0,07 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: eduard.balashov@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну