Жуковський Василь Миколайович,

д.п.н., проф., професор кафедри англійської мови і літератури
Жуковський Василь Миколайович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Опублікування статті

Індивідуалізація навчання англійської мови студентів закладів вищої освіти молодших курсів немовних спеціальностей. Грудень 2020 року

2018

Опублікування статті

Жуковський, В., Галецький, С. (2018). Особливості сучасного дистанційного навчання: потенціал та нові можливості використання. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 6/38, 154–165. doi: 10.24919/2313-2094.6/38.121430. Історія

Жуковський В.М., Галецький С.М.РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СТУДЕНТІВ ВНЗ // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. - Випуск 50 / редкол. - Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. - C.270-274

2017

Опублікування статті

Жуковський В.М. Роль учителя у процесі формуванні комунікативної компетентності молодших школярів на основі структурного підходу до особистості / Василь Миколайович Жуковський // Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». – 2017. – № 12(20). – С.48-54.

2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Жуковський В., Махлюк В. М.М. Організаційно-педагогічна діяльність ректора Острозької академії (1576 – 1636 рр.) Герасима Смотрицького // Науковий журнал. Науковий огляд. – 2016. – №1 (22). – С.72-82.

Жуковський В. М., Махлюк В. М. Організаційно-педагогічні засади діяльності Острозької академії XVI – XVII ст. / В. М. Жуковський, В. М. Махлюк // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 15. – С. 329 – 338.

Жуковський В. М., Тараторкіна Ю. В. Концептуальні засади освітньо-педагогічної діяльності інформаційних центрів АЕС Східної та Центральної Європи // Науковий журнал. Науковий огляд. – 2016. – №1 (22). – С.72-82.

Опублікування статті

Жуковський В. М., Тараторкіна Ю. В. Просвітницька діяльність інформаційного центру Хмельницької атомної електростанції для формування екологічної культури учнівської і студентської молоді // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2016. – №147. – С.3-8.

Жуковський В. М., Сімак К. В. Роль самостійної роботи студентів першого курсу у процесі формування професійної мовленнєвої компетентності під час підготовки бакалаврів мовних спеціальностей // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 60. – С. 141-144.

Жуковський В.М., Шустак Ю. I. Неформальна освіта дорослих як відповідь на виклики сьогодення (канадський досвід)". Зб. наук. пр. "Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи . – Вип. 1. – 2016.

2015

Опублікування статті

Zhukovskyi, V., Kostiuk O. (2015). Stages of gender education in Canadian secondary schools.Comparative Professional Pedagogy,Volume 5. Issue 2, p. 31-38.

Zhukovskyi, V., Simak K. (2015). The prerequisites to Ukrainian students participation in study abroad programs at the Canadian universities and colleges. Comparative Professional Pedagogy, Volume 5. Issue 2, p. 39-46.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну