Жуковський Василь Миколайович,

д.п.н., проф., професор кафедри англійської мови і літератури
Жуковський Василь Миколайович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Опублікування статті

Індивідуалізація навчання англійської мови студентів закладів вищої освіти молодших курсів немовних спеціальностей. Грудень 2020 року

Жуковський В.М., Топішко І.І. Модель духовно-морального виховання особистості для забезпечення сталого розвитку українського суспільства // Виховання особистості у контексті реалізації цілей сталого розвитку України : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції: Київ, 27 лютого 2020 р. / за наук. ред. О.. Бондаря, О.М. Отич. - Київ : Видавничий дім "Гельветика", 2020 . - С. 86-90.

Жуковський Василь, Тимчук Яна Використання автентичних ролей як засобу інтенсифікації вивчення іноземної мови у закладах вищої освіти в контексті методу активізації можливостей особистості і колективу // English for Specific Purposes : збірник наукових тез / Ред. кол.: Д. М. Шевчук, І. В. Ковальчук, Г. В. Крайчинська. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. Випуск 7. C. 41-46.

Кичан Анастасія, Жуковський Василь. Вивчення англійської мови за допомогою прикладних програм «Duolingo» ТА «Lingualeo» // English for Specific Purposes : збірник наукових тез / Ред. кол.: Д. М. Шевчук, І. В. Ковальчук, Г. В. Крайчинська. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. Випуск 7. C. 52-56.

2018

Опублікування статті

Жуковський, В., Галецький, С. (2018). Особливості сучасного дистанційного навчання: потенціал та нові можливості використання. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 6/38, 154–165. doi: 10.24919/2313-2094.6/38.121430. Історія

Жуковський В.М., Галецький С.М.РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СТУДЕНТІВ ВНЗ // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. - Випуск 50 / редкол. - Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. - C.270-274

2017

Опублікування статті

Жуковський В.М. Роль учителя у процесі формуванні комунікативної компетентності молодших школярів на основі структурного підходу до особистості / Василь Миколайович Жуковський // Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». – 2017. – № 12(20). – С.48-54.

2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Жуковський В., Махлюк В. М.М. Організаційно-педагогічна діяльність ректора Острозької академії (1576 – 1636 рр.) Герасима Смотрицького // Науковий журнал. Науковий огляд. – 2016. – №1 (22). – С.72-82.

Жуковський В. М., Махлюк В. М. Організаційно-педагогічні засади діяльності Острозької академії XVI – XVII ст. / В. М. Жуковський, В. М. Махлюк // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 15. – С. 329 – 338.

Жуковський В. М., Тараторкіна Ю. В. Концептуальні засади освітньо-педагогічної діяльності інформаційних центрів АЕС Східної та Центральної Європи // Науковий журнал. Науковий огляд. – 2016. – №1 (22). – С.72-82.

Опублікування статті

Жуковський В. М., Тараторкіна Ю. В. Просвітницька діяльність інформаційного центру Хмельницької атомної електростанції для формування екологічної культури учнівської і студентської молоді // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2016. – №147. – С.3-8.

Жуковський В. М., Сімак К. В. Роль самостійної роботи студентів першого курсу у процесі формування професійної мовленнєвої компетентності під час підготовки бакалаврів мовних спеціальностей // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 60. – С. 141-144.

Жуковський В.М., Шустак Ю. I. Неформальна освіта дорослих як відповідь на виклики сьогодення (канадський досвід)". Зб. наук. пр. "Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи . – Вип. 1. – 2016.

2015

Опублікування статті

Zhukovskyi, V., Kostiuk O. (2015). Stages of gender education in Canadian secondary schools.Comparative Professional Pedagogy,Volume 5. Issue 2, p. 31-38.

Zhukovskyi, V., Simak K. (2015). The prerequisites to Ukrainian students participation in study abroad programs at the Canadian universities and colleges. Comparative Professional Pedagogy, Volume 5. Issue 2, p. 39-46.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну