Попелюшко Василь Олександрович,

д.ю.н., проф., завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін
Попелюшко Василь Олександрович
QA
Резюме
Освіта
  • Львівський державний університет імен Івана Франка, 1976 р., спеціальність "Правознавство", квалфікація "Юрист"
  • Кандидат юридичних наук,  спеціальність 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; Тема дисертації: "Кримінально-процесуальні та кримінально-правові аспекти предмета доказування".
  • Доцент кафедри спеціальних юридичних дисциплін 2002 р.
  • Доктор юридичних наук спеціальність 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; Тема дисертації:
    "Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми"
  • Професор кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін 2011 р.
  • Заслужениий юрист України 2016 р.
  • Професор кафедри кримінально-правових дисциплін 2019 р.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Стажування на кафедрі кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України (26.01.2016-25.02.2016 р.https://drive.google.com/open?id=1xEEYYTeNjjtD4sfq50sZYp8KpJg0YLGw

Наукова робота
2020

Опублікування тез доповідей

Попелюшко В. О. Іоаннікій Малиновський про походження «русских» як етносу (нації) // Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "МАЛИНОВСЬКІ ЧИТАННЯ", 22 травня 2020 року, м. Острог.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ з доповіддю на VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "МАЛИНОВСЬКІ ЧИТАННЯ", 22 травня 2020 року, м. Острог.

В. Попелюшко. Розгляд цивільного позову в кримінальній справі. «Малиновські читання»

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Головний редактор, електронного фахового видання Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право»

Видання наукової монографії

Коментар Кримінального процесуального кодексу України (гл.гл. 9, 18, розд. VIII)

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 томах. Том 19. Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура. "Право". (співавтор)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Матвійчук М., Попелюшко В. Зародження кримінально-виконавчого права в працях І.Малиновського. «Universum Historiae et Archeolgiae» липень 2021

Опублікування статті

Попелюшко В. О. Люди, видоки, мужі, послухи у древньому судовому процесі України. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2020. №1(21) URL: https://lj.oa.edu.ua/articles/2020/n1/20pvospu.pdf

В. Попелюшко. Цивільний позов у кримінальному провадженні. Часопис НУОА: серія «Право»

В. Попелюшко. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними діями, рішеннями чи бездіяльністю

2019

Рецензування статей, авторефератів

Рецензування 3 авторефератів

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Головний редактор, електронного фахового видання Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право»

Опублікування статті

3. Попелюшко В. О. До питання про зародження адвокатури України. Вісник Академії адвокатури України. 2019. №2. URL: https://visnyk.aau.edu.ua/uk/content/archives/16/issue2(43)/popelyushko-2019(2)

2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Попелюшко В. О. Засада забезпечення обвинуваченому права на захист / В. О. Попелюшко // Матеріали VII Міжнародної наукової конференції "Малиновські читання", м. Острог, 7 грудня 2018 р. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", - 2018. - С.72-74.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Попелюшко В. О. Засада забезпечення обвинуваченому права на захист / В. О. Попелюшко // Матеріали VII Міжнародної наукової конференції "Малиновські читання", м. Острог, 7 грудня 2018 р. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", - 2018. - С.72-74.

Рецензування статей, авторефератів

Рецензування авторефератів 3 шт.

Рецензія офіційного опонента

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Головний редактор, електронного фахового видання Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право»

2017

Опублікування тез доповідей

Коли і як з’явилася адвокатура України // Проблеми формування національної правової системи України та її адаптація до європейського права: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 5-6 травня 2017 року). – Івано-Франківськ: Редакц. – видавн. Відділ Фвано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького, 2017. – с. 210-213.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Адвокатура України та Білорусі: історичний аспект // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы VII международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 14 апреля 2017 г. В трьох частях / ред. кол. С. Ф. Сокол [и др.]. – Минск: БИП, 2017. – ч. 1 – 184 с. (с. 119-120).

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Адвокатура України та Білорусі: історичний аспект // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы VII международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 14 апреля 2017 г. В трьох частях / ред. кол. С. Ф. Сокол [и др.]. – Минск: БИП, 2017. – ч. 1 – 184 с. (с. 119-120).

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Коли і як з’явилася адвокатура України // Проблеми формування національної правової системи України та її адаптація до європейського права: (м. Івано-Франківськ, 5-6 травня 2017 року). – Івано-Франківськ

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Головний редактор, електронного фахового видання Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право»

Опублікування статті

1. Гринюк В. О. Попелюшко В. О. Теоретико-праксеологічне дослідження проблем застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Вісник кримінального судочинства, 2017. Випуск 3. С. 244-247. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkc_2017_3_29.pdf

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Попелюшко В. О. Вотчинний (доменіальний) суд на теренах України за литовсько-руської та польської доби / В. О. Попелюшко // // Матеріали V Міжнародної науково-практичної кнференції "Малиновські читання", м. Острог, 30 вересня - 1 жовтня 2016 р. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія". - 2016. - С. 28-29.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Попелюшко В. О. Копний суд на рубежі XVI-XVII століть /В. О. Попелюшко // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 15 апреля 2016 г. В двух частях / ред. кол. С. Ф. Сокол [и др.]. - Минск: БИП - Институт правоведения". Ч. 1. - 2016. - 173 с.

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Головний редактор, електронного фахового видання Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право»

Видання наукової монографії

Малиновський І. О. Стародавній державний лад східних слов'ян і його пізніші зміни / із вступ. статтею докт. юрид. наук, проф. В. О. Попелюшка. - Острог:: Видавництво Націонаьного університету "Острозька академія", 2016. - 248 с.

Опублікування статті

Попелюшко В. О. Зародження та інституційне становлення адвокатури України / В. О. Попелюшко // Вісник кримінального судочинства. - 2016. - №2, С. 159-168.

Попелюшко В. О. Щодо питання про зародження та становлення адвокатури України / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2016. - №1(13). - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n1/16pvosau.pdf

Попелюшко В. О. Доменіальний (вотчинний, панський, поміщицький) суд на теренах України / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2016. - №2(14). - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16pvontu.pdf

Отримання звання Заслужений діяч науки і техніки України

Присвоєно почесне звання "Заслужений юрист України". Указ Президента України від 25 червня 2016 р. №276/2016. Посвідчення: ПЗ№013802

2015

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Головний редактор, електронного фахового видання Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право»

Видання наукової монографії

Малиновский И. А. Кровавая месть и смертные казни / под ред. и статья от ред. докт. юрид. наук, проф. В. А. Попелюшка. - М.: Юрлитинформ, 2015. - 488 с.

Малиновский И.А. Лекции по истории русского права / под ред. и статья от ред. докт. юрид. наук, проф. В. А. Попелюшко. - М.: Юрлитинформ, 2015. - 696 с.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Попелюшко В. О. Провадження in absentia у кримінальному процесі Німеччини / В. О. Попелюшко // Право України. - 2015. - №7, С. 34-42

Опублікування статті

Попелюшко В. О. Первісний кримінальний суд та перша форма кримінального процесу у східних слов'ян / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету "Острозька акадеія". Серія "Право". - 2015. - №3(11): [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/archives/n1-2015/15pvouss.pdf

Попелюшко В. О. Альтернативи заочному провадженню (in absentia): на досвіді Німеччини / В. О. Попелюшко // Вісник Академії адвокатури України. Том 12 число 2(33). - 2015. - С. 138-144.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну