Попелюшко Василь Олександрович,

д.ю.н., проф., завідувач кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін
Попелюшко Василь Олександрович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Фахова стаття у Часопису Національного університету "Острозька академія". Серія "Право".

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Участь у VIII Міжнародній науковій конференції "Малиновські читання", м. Острог. 2019

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Доповідь на міжнародній конференції "Малиновські читання" 2019

Рецензування статей, авторефератів

Рецензування 3 авторефератів

2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Попелюшко В. О. Засада забезпечення обвинуваченому права на захист / В. О. Попелюшко // Матеріали VII Міжнародної наукової конференції "Малиновські читання", м. Острог, 7 грудня 2019 р. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", - 2019. - С.72-74.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Попелюшко В. О. Засада забезпечення обвинуваченому права на захист / В. О. Попелюшко // Матеріали VII Міжнародної наукової конференції "Малиновські читання", м. Острог, 7 грудня 2019 р. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", - 2019. - С.72-74.

Рецензування статей, авторефератів

Рецензування авторефератів 3 шт.

Рецензія офіційного опонента

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Попелюшко В. О. Вотчинний (доменіальний) суд на теренах України за литовсько-руської та польської доби / В. О. Попелюшко // // Матеріали V Міжнародної науково-практичної кнференції "Малиновські читання", м. Острог, 30 вересня - 1 жовтня 2016 р. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія". - 2016. - С. 28-29.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Попелюшко В. О. Копний суд на рубежі XVI-XVII століть /В. О. Попелюшко // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 15 апреля 2016 г. В двух частях / ред. кол. С. Ф. Сокол [и др.]. - Минск: БИП - Институт правоведения". Ч. 1. - 2016. - 173 с.

Видання наукової монографії

Малиновський І. О. Стародавній державний лад східних слов'ян і його пізніші зміни / із вступ. статтею докт. юрид. наук, проф. В. О. Попелюшка. - Острог:: Видавництво Націонаьного університету "Острозька академія", 2016. - 248 с.

Опублікування статті

Попелюшко В. О. Зародження та інституційне становлення адвокатури України / В. О. Попелюшко // Вісник кримінального судочинства. - 2016. - №2, С. 159-168.

Попелюшко В. О. Щодо питання про зародження та становлення адвокатури України / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2016. - №1(13). - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n1/16pvosau.pdf

Попелюшко В. О. Доменіальний (вотчинний, панський, поміщицький) суд на теренах України / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2016. - №2(14). - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16pvontu.pdf

Отримання звання Заслужений діяч науки і техніки України

Присвоєно почесне звання "Заслужений юрист України". Указ Президента України від 25 червня 2016 р. №276/2016. Посвідчення: ПЗ№013802

2015

Видання наукової монографії

Малиновский И. А. Кровавая месть и смертные казни / под ред. и статья от ред. докт. юрид. наук, проф. В. А. Попелюшка. - М.: Юрлитинформ, 2015. - 488 с.

Малиновский И.А. Лекции по истории русского права / под ред. и статья от ред. докт. юрид. наук, проф. В. А. Попелюшко. - М.: Юрлитинформ, 2015. - 696 с.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Попелюшко В. О. Провадження in absentia у кримінальному процесі Німеччини / В. О. Попелюшко // Право України. - 2015. - №7, С. 34-42

Опублікування статті

Попелюшко В. О. Первісний кримінальний суд та перша форма кримінального процесу у східних слов'ян / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету "Острозька акадеія". Серія "Право". - 2015. - №3(11): [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/archives/n1-2015/15pvouss.pdf

Попелюшко В. О. Альтернативи заочному провадженню (in absentia): на досвіді Німеччини / В. О. Попелюшко // Вісник Академії адвокатури України. Том 12 число 2(33). - 2015. - С. 138-144.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: vasyl.popeliushko@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну