Нікітчук Уляна Ігорівна,

к.п.н., доц., доцент
Нікітчук Уляна Ігорівна
QA
Резюме
Освіта

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка (бакалавр, магістр)

Досвід роботи

З 01 вересня 2005 року - викладач, старший викладач кафедри психології та педагогіки НаУ "ОА";

з 01 вересня 2017 року - доц. кафедри громадського здоров'я НаУ "ОА";

3 01 вересня 2020 року - доц. кафедри психології та педагогіки Нау "ОА".

Професійні навики

Психологічне консультування у когнітивно-поведінковому підході; викладання фахових психологічних дисциплін у ВНЗ (психодіагностика, клінічна психологія, психологія консультування, основи психотерапії, психологія мотивації, дизайн-мислення); організація та здійснення наукових досліджень у психології; організація та проведення групових тренінгів.

Наукова робота
2020

Присвоєння вченого звання доцента

Присвоєно вчене звання доцента кафедри громадського здоров'я. Атестат АД № 004960 від 02.07.2020 р.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Нікітчук У. Роль дизайн-мислення у професійній підготовці майбутніх психологів. Дні науки Національного університету "Острозька академія", XXV наукова викладацько-студентська конференція (м. Острог, 11-15 травня 2020 р.)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Nikitchuk U., Kalamazh V. Enhancing Psychology Students’ Ability of Problem-Solving Through Design Thinking. Special Issue “YOUNG PEOPLE IN EDUCATION

Опублікування статті

Нікітчук У. І., Костриба О. В., Павловська В. В. Вимірювання трудоголізму сту-дентів: досвід розроблення опитувальника.Нау кові записки Національного уні вер-ситету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, червень 2020. No 11. С. 197–202. DOI: 10.25264/2415-7384-2020-11-197-202

Нікітчук У., Стасюк В., Любомирський В., Артерчук К. Досвід застосування дизайн-мислення для покращення емоційного благополуччя студентів. Вісник ХНПУ імені Г. Сковороди «Психологія».

Нікітчук У., Полюхович О. Психолінгвістичний аналіз перфекціонізму як крок до створення шкали перфекціонізму для студентів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Психологія»

Нікітчук У., Гільман А. Досвід психологічної допомоги медичним працівникам в умовах COVID-19. Інсайт: психологічні виміри суспільства.

2019

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Нікітчук У. Емоційне благополуччя студентів Острозької академії у контексті актуальних особливостей їх життєустрою. Дні науки Національного університету "Острозька академія", XXIV наукова викладацько-студентська конференція (м. Острог, 13-17 травня 2019 р.)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Handzilevska , H., Nikitchuk, U., & Balashov , E. (2019). Psycholinguistic Aspects of Realisation of Acme Potential of Life Scripts of Ukrainian Writers-Emigrants. PSYCHOLINGUISTICS, 26(1). Retrieved from https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/707. (Наукометричне видання, WoS)

Опублікування статті

Протягом року заплановано підготувати й опублікувати статті у фахових журналах з психології

2018

Опублікування тез доповідей

Гандзілевська Г. Б., Нікітчук У. І. Адаптація опитувальника батьківських заборон С. Максимової // Особистісне зростання: теорія і практика : Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції. – Житомир : Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка. – С. 30 – 33.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Нікітчук У. І. Дослідження клінічних та неклінічних проблем психічного здоров’я студентів ЗВО. Міжнародна науково-практична конференція «Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку», Національний університет «Острозька академія» (29.11.2018, м. Острог).

Протягом навчального року заплановано брати участь у наукових конференціях з психології

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Nikitchuk U., Handzilevska H. Depressive Concepts of Happiness. Interdisciplinary International Scientific Conference "Happiness: Concepts-Symbols-Visualizations", Warsaw University of Life Sciences - SGGW (5-6 June 2018, Warsaw, Poland).

Nikitchuk U. An infantile whim through the prism of Problem Solving Approach: multiple case study of non-clinical depression. A research seminar of the Department of Psychology of Stockholm University (Stockholm, Sweden).

Заплановано протягом 2018-2019 н.р. взяти участь у міжнародній науковій конференції

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Гандзілевська Г. Б., Нікітчук У. І. Адаптація опитувальника батьківських заборон С. Максимової. ІІІ Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична інтернет-конференція «Особистісне зростання: теорія і практика» (Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир, 27 квітня 2018 року).

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Нікітчук У. І. Інфантильна примха крізь призму когнітивного підходу: аналіз випадків неклінічної депресії. Дні науки Національного університету «Острозька академія», ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція (м.Острог, 28 березня 2018 р.).

Nikitchuk U. An infantile whim through the prism of Problem Solving Approach: multiple case study of non-clinical depression. A research seminar of the Department of Psychology of Stockholm University (23.05.2018, Stockholm, Sweden).

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Протягом навчального року заплановано підготувати до друку у міжнародних наукометричних виданнях двох статей

Nikitchuk U., Handzilevska H. The Depressive Concepts of Happiness // Психологія особистості / Гол. ред. З. С. Карпенко. - Івано-Франківськ, 2018. - Вип. 1 (9). - С. 57-64 (Index Copernicus)

Опублікування статті

Протягом року заплановано підготувати й опублікувати статті у фахових журналах з психології

2017

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

4. Доповідь на тему: "Шляхи забезпечення психологічної діагностики та моніторингу стану військовослужбовців, що повернулися із зони АТО". I Міжнародна науково-практична конференція «Психологічна реабілітація військовослужбовців, що повернулися із зони АТО: теорія та практика», Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (м. Київ, 24 лютого 2017).

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь на тему: "Проблема діагностики маскованої депресії в умовах сучасної української медицини" Дні науки Національного університету «Острозька академія», ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція (м.Острог, 27-30 березня 2017 р.)

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком "Психологічне тестування" (лютий - травень, 2017)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Pasichnyk, I. D., Handzilevska, H. B., Nikitchuk, U. I. (2017). Psychological immunity of Ukrainian migrants depending on childhood scenario sets. Psychological Prospects, 30, 145 – 156. (Index Copernicus)

Опублікування статті

7. Матласевич О. В., Нікітчук У. І. Альтернативні форми організації амбулаторної реабілітації у малому місті / Матласевич О. В., Нікітчук У. І. // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / Гол. ред. С. Д. Максименко. – Київ, 2017. – Вип. 15. – С. 155-167.

2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Nikitchuk U., Matlasevich O. Alternative forms of organization of rehabilitation in a small town. International Conference "Innovations in interprofessional collaboration: individual, community and global engagement", York Wellness and Rehabilitation Institute (16-18 June 2016, Nazareth Colledge, Rochester, NY, USA).

Опублікування статті

1. Нікітчук У. І. Особливості вимірювання рис особистості у сучасній психодіагностиці / Нікітчук У. // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» / відповід. ред. Пасічник І. Д. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2016. – Вип. 4. – С. 34–44.

2011

Захист дисертації

Захист кандидатської дисертації на тему: "ОСОБЛИВОСТІ ІРРАЦІОНАЛЬНИХ ВІРУВАНЬ АКМЕПЕРІОДУ ЛЮДИНИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ДОМІНУЮЧОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ СВІДОМОСТІ" (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

Опублікування статті

Гуменюк, У. І. Особливості ірраціональних вірувань акмеперіоду людини залежно від домінуючої психологічної функції та загальної установки свідомості [Електронний ресурс] / У. І. Гуменюк // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / гол. ред. Романишина Л. М.  2011.  Вип. 2. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2011_2/11guizus.pdf. – Заголовок з екрана.

Гуменюк, У. І. Концептуальні основи вивчння акмеперіоду людини. / Гуменюк У. // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» / відповід. ред. Пасічник І. Д. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2011. – Вип. 17. – С. 72–83.

2010

Опублікування статті

Гуменюк, У. І. Ірраціональні вірування людини як когнітивні утворення / Гуменюк У. І. // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології» / відповід. ред. Пасічник І. Д – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2010. – Вип.14. – С. 120–131.

2008

Опублікування статті

Гуменюк, У. І. Методологічні засади вивчення акмеперіоду людини як найпродуктивнішого етапу її життєвого шляху / У. І. Гуменюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» / відповід. ред. Пасічник І. Д. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2008. – Вип. 10. – С. 82–88.

Гуменюк, У. І. Особливості ірраціональних вірувань людини в залежності від її психологічного типу (за типологією К. Юнга) / Гуменюк У. // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» / відповід. ред. Пасічник І. Д. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2008. – Вип. 11. – С. 56–71.

2006

Опублікування статті

Гуменюк, У. І. Ірраціональні переконання людини як бар’єр на шляху реалізації її духовно-творчого потенціалу / Уляна Гуменюк // Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації : матер. ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф. / ред. кол. : Р. Постолоський, [та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2006. – С. 83–86.

2005

Опублікування статті

1. Гуменюк, У. І. Проблема дослідження ірраціональних переконань людини / Гуменюк У. І. // Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка» / відповід. ред. Пасічник І. Д. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2005. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 73–79.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: uliana.nikitchuk@oa.edu.ua

Посилання

https://orcid.org/0000-0002-9820-3791

На головну