Нікітчук Уляна Ігорівна,

к.п.н., доц., доцент
Нікітчук Уляна Ігорівна
QA
Резюме
Освіта

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка (бакалавр, магістр)

Досвід роботи

З 01 вересня 2005 року - викладач, старший викладач кафедри психології та педагогіки НаУ "ОА";

з 01 вересня 2017 року - доц. кафедри громадського здоров'я НаУ "ОА";

3 01 вересня 2020 року - доц. кафедри психології та педагогіки Нау "ОА".

Професійні навики

Психологічне консультування у когнітивно-поведінковому підході; викладання фахових психологічних дисциплін у ВНЗ (психодіагностика, клінічна психологія, психологія консультування, основи психотерапії, психологія мотивації, дизайн-мислення); організація та здійснення наукових досліджень у психології; організація та проведення групових тренінгів.

Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Нікітчук У. І. Когнітивні аспекти субклінічної депресії студентів. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (ICRACP 2020) (15.05.2020, м. Острог).

Опублікування тез доповідей

Нікітчук У.І. Предиктори успіху здобувачів освіти у житті. Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки й оборони України : Тези ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 листопада 2020 року). Хмельницький : Видавництво НАДПСУ. С. 662-664

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Нікітчук У. Дизайн-мислення у професійній підготовці майбутніх психологів. ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики» (19.11.2020, м. Київ).

2020

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Нікітчук У. Роль дизайн-мислення у професійній підготовці майбутніх психологів. Дні науки Національного університету "Острозька академія", XXV наукова викладацько-студентська конференція (м. Острог, 11-15 травня 2020 р.)

Опублікування статті

Нікітчук У. І., Костриба О. В., Павловська В. В. Вимірювання трудоголізму сту-дентів: досвід розроблення опитувальника.Нау кові записки Національного уні вер-ситету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, червень 2020. No 11. С. 197–202. DOI: 10.25264/2415-7384-2020-11-197-202

Нікітчук У., Стасюк В., Любомирський В., Артерчук К. Досвід застосування дизайн-мислення для покращення емоційного благополуччя студентів. Вісник ХНПУ імені Г. Сковороди «Психологія», 63, 146-163. doi:https://doi.org/10.34142/23129387.2020.63.10

Нікітчук У., Полюхович О. Психолінгвістичний аналіз перфекціонізму як крок до створення шкали перфекціонізму для студентів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Психологія» (прийнято до друку, очікуваний вихід статті - січень 2021).

Nikitchuk, U. (2020). THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE UKRAINIAN VERSION OF BECK DEPRESSION INVENTORY-I DETERMINED WITH A STUDENT SAMPLE. PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 6(11), 56-68. https://doi.org/10.31108/1.2020.6.11.6

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Nikitchuk, U., Kalamazh, V. (2021). “Enhancing Psychology Students’ Ability of Problem-Solving Through Design Thinking”, Vol. 2, pp. 57-65. Youth Voice Journal, ISBN (ONLINE): 978-1-911634-21- 8.

Присвоєння вченого звання доцента

Присвоєно вчене звання доцента кафедри громадського здоров'я. Атестат АД № 004960 від 02.07.2020 р.

2019

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Нікітчук У. Емоційне благополуччя студентів Острозької академії у контексті актуальних особливостей їх життєустрою. Дні науки Національного університету "Острозька академія", XXIV наукова викладацько-студентська конференція (м. Острог, 13-17 травня 2019 р.)

Опублікування статті

Протягом року заплановано підготувати й опублікувати статті у фахових журналах з психології

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Handzilevska , H., Nikitchuk, U., & Balashov , E. (2019). Psycholinguistic Aspects of Realisation of Acme Potential of Life Scripts of Ukrainian Writers-Emigrants. PSYCHOLINGUISTICS, 26(1). Retrieved from https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/707. (Наукометричне видання, WoS)

2018

Опублікування статті

Протягом року заплановано підготувати й опублікувати статті у фахових журналах з психології

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Протягом навчального року заплановано брати участь у наукових конференціях з психології

Нікітчук У. І. Дослідження клінічних та неклінічних проблем психічного здоров’я студентів ЗВО. Міжнародна науково-практична конференція «Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку», Національний університет «Острозька академія» (29.11.2018, м. Острог).

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Протягом навчального року заплановано підготувати до друку у міжнародних наукометричних виданнях двох статей

Nikitchuk U., Handzilevska H. The Depressive Concepts of Happiness // Психологія особистості / Гол. ред. З. С. Карпенко. - Івано-Франківськ, 2018. - Вип. 1 (9). - С. 57-64 (Index Copernicus)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Nikitchuk U. An infantile whim through the prism of Problem Solving Approach: multiple case study of non-clinical depression. A research seminar of the Department of Psychology of Stockholm University (Stockholm, Sweden).

Заплановано протягом 2018-2019 н.р. взяти участь у міжнародній науковій конференції

Nikitchuk U., Handzilevska H. Depressive Concepts of Happiness. Interdisciplinary International Scientific Conference "Happiness: Concepts-Symbols-Visualizations", Warsaw University of Life Sciences - SGGW (5-6 June 2018, Warsaw, Poland).

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Nikitchuk U. An infantile whim through the prism of Problem Solving Approach: multiple case study of non-clinical depression. A research seminar of the Department of Psychology of Stockholm University (23.05.2018, Stockholm, Sweden).

Нікітчук У. І. Інфантильна примха крізь призму когнітивного підходу: аналіз випадків неклінічної депресії. Дні науки Національного університету «Острозька академія», ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція (м.Острог, 28 березня 2018 р.).

Опублікування тез доповідей

Гандзілевська Г. Б., Нікітчук У. І. Адаптація опитувальника батьківських заборон С. Максимової // Особистісне зростання: теорія і практика : Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції. – Житомир : Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка. – С. 30 – 33.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Гандзілевська Г. Б., Нікітчук У. І. Адаптація опитувальника батьківських заборон С. Максимової. ІІІ Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична інтернет-конференція «Особистісне зростання: теорія і практика» (Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир, 27 квітня 2018 року).

2017

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Pasichnyk, I. D., Handzilevska, H. B., Nikitchuk, U. I. (2017). Psychological immunity of Ukrainian migrants depending on childhood scenario sets. Psychological Prospects, 30, 145 – 156. (Index Copernicus)

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

4. Доповідь на тему: "Шляхи забезпечення психологічної діагностики та моніторингу стану військовослужбовців, що повернулися із зони АТО". I Міжнародна науково-практична конференція «Психологічна реабілітація військовослужбовців, що повернулися із зони АТО: теорія та практика», Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (м. Київ, 24 лютого 2017).

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь на тему: "Проблема діагностики маскованої депресії в умовах сучасної української медицини" Дні науки Національного університету «Острозька академія», ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція (м.Острог, 27-30 березня 2017 р.)

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком "Психологічне тестування" (лютий - травень, 2017)

Опублікування статті

7. Матласевич О. В., Нікітчук У. І. Альтернативні форми організації амбулаторної реабілітації у малому місті / Матласевич О. В., Нікітчук У. І. // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / Гол. ред. С. Д. Максименко. – Київ, 2017. – Вип. 15. – С. 155-167.

2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Nikitchuk U., Matlasevich O. Alternative forms of organization of rehabilitation in a small town. International Conference "Innovations in interprofessional collaboration: individual, community and global engagement", York Wellness and Rehabilitation Institute (16-18 June 2016, Nazareth Colledge, Rochester, NY, USA).

Опублікування статті

1. Нікітчук У. І. Особливості вимірювання рис особистості у сучасній психодіагностиці / Нікітчук У. // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» / відповід. ред. Пасічник І. Д. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2016. – Вип. 4. – С. 34–44.

2011

Опублікування статті

Гуменюк, У. І. Особливості ірраціональних вірувань акмеперіоду людини залежно від домінуючої психологічної функції та загальної установки свідомості [Електронний ресурс] / У. І. Гуменюк // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України : електрон. наук. фах. вид. / гол. ред. Романишина Л. М.  2011.  Вип. 2. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2011_2/11guizus.pdf. – Заголовок з екрана.

Гуменюк, У. І. Концептуальні основи вивчння акмеперіоду людини. / Гуменюк У. // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» / відповід. ред. Пасічник І. Д. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2011. – Вип. 17. – С. 72–83.

Захист дисертації

Захист кандидатської дисертації на тему: "ОСОБЛИВОСТІ ІРРАЦІОНАЛЬНИХ ВІРУВАНЬ АКМЕПЕРІОДУ ЛЮДИНИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ДОМІНУЮЧОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ФУНКЦІЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ СВІДОМОСТІ" (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія).

2010

Опублікування статті

Гуменюк, У. І. Ірраціональні вірування людини як когнітивні утворення / Гуменюк У. І. // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології» / відповід. ред. Пасічник І. Д – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2010. – Вип.14. – С. 120–131.

2008

Опублікування статті

Гуменюк, У. І. Методологічні засади вивчення акмеперіоду людини як найпродуктивнішого етапу її життєвого шляху / У. І. Гуменюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» / відповід. ред. Пасічник І. Д. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2008. – Вип. 10. – С. 82–88.

Гуменюк, У. І. Особливості ірраціональних вірувань людини в залежності від її психологічного типу (за типологією К. Юнга) / Гуменюк У. // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» / відповід. ред. Пасічник І. Д. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2008. – Вип. 11. – С. 56–71.

2006

Опублікування статті

Гуменюк, У. І. Ірраціональні переконання людини як бар’єр на шляху реалізації її духовно-творчого потенціалу / Уляна Гуменюк // Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації : матер. ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф. / ред. кол. : Р. Постолоський, [та ін.]. – Рівне : РДГУ, 2006. – С. 83–86.

2005

Опублікування статті

1. Гуменюк, У. І. Проблема дослідження ірраціональних переконань людини / Гуменюк У. І. // Наукові записки. Серія «Психологія та педагогіка» / відповід. ред. Пасічник І. Д. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2005. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 73–79.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: uliana.nikitchuk@oa.edu.ua

Посилання

https://orcid.org/0000-0002-9820-3791

На головну