Кочерга Світлана Олексіївна,

д.ф.н, проф., професор
Кочерга Світлана Олексіївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Опублікування тез доповідей

Кочерга С. О. Імагологічна візія Криму в літературі Розстріляного відродження / Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні філологічні дослідження: поєднання інноваційних і традиційних підходів» (27-28 квітня 2018 р.) – Тбілісі, 2018. – С. 93-95.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна наукова конференція «Українська література в загальноєвропейському контексті. 19-21 квітня 2018 р. м. Ужгород, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Доповідь: Кримськотатарська імагологічна парадигма в творчості Михайла Коцюбинського

Міжнародна наукова конференція «Нефікційна література: статус, еволюція, рецепція, поетика від давнини до сучасності». 20-22 квітня 2018 р. м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки Доповідь: Епістолярій Марка Вовчка: гендерні особливості комунікації

Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Текст у медіакультурному просторі». 11-12 травня 2018 р. в Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Доповідь: Концептуалістська колористика в сучасній українській драматургії

Взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Троянди й виноград: феномени естетичного і прагматичного в літературі та культурі» (Бердянський державний педагогічний університет, 27-28 вересня 2018 р.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародній науково-практичній конференції на тему «Сучасні філологічні дослідження: поєднання інноваційних і традиційних підходів», 27-28 квітня 2018 р., Грузія, м. Тбілісі, Гуманітарний факультет Навчального університету Сулхан-Саба Орбеліані (Грузія) Доповідь: Імагологічна візія Криму в літературі Розстріляного відродження

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Літня школа з літературознавства "Леся Українка в літературному процесі початку ХХ століття".

Рецензування монографій

Кочерга С. О. У пошуках жанрової переакцентуації. Рецензія на монографію Євгена Васильєва «Сучасна драматургія: жанрові трансформації, модифікації, новації» (Луцьк: Твердиня, 217. – 532 с.) / Studia methodologica. – 2017, №45. – С. 96-102. (Index Copernicus).

Рецензування монографії Вісич О.А. "Метадрама: теорія і репрезентація в українській літературі"

Рецензування монографії Штейнбука Ф.М. "Мала проза Олеся Ульяненка"

Рецензування докторської дисертації Романова С. М. (кафедра теорії літератури та зарубіжної літератури Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки)

Рецензування статей, авторефератів

Рецензування авторефератів

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради Київського національного лінгвістичного університету за спеціальностями 10.01.04 – література зарубіжних країн, 10.01.06 – теорія літератури.

Керівництво студентським науковим гуртком

Проведення засідань наукового гуртка «Genius loci».

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Семерин Х., Кочерга С. «Гоголівське питання» в «італійському тексті» Юрія Косача як маркер міжкультурних взаємин (на матеріалі фрагментів незавершеного роману «Сенйор Ніколо» // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2017. № 31. Том 1. С. 93–94 (Index Copernicus).

Кочерга С. О. Епістолярій Марка Вовчка: гендерні особливості комунікації / Вісник Маріупольського державного університету. Серія: філологія. 2018, Вип. 18. – С. 58-65 (Index Copernicus).

Кочерга С. О. Концептуалістська колористика в сучасній українській драматургії / Філологічні трактати, 2018. Том 10, № 2 (Index Copernicus).

Кочерга С.О. Мариністичний код доби раннього модернізму в українській драматургії доби раннього модернізму // Південний архів. 2018. № 74. С. 39-43. (Index Copernicus)

Кримськотатарський дискурс в українській літературі

Епістолярний травелог Валеряна Поліщука

Контроверсійний образ Ялти в українській літературі

Опублікування статті

Підготувати до друку статтю "Поетика драматургії Лесі Українки у вимірах тілесності"

2017

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна наукова конференція «Видовищні форми ігрової культури: літературні проекції» (16-17 березня 2017 р.) Тема доповіді: Топос цирку у творчості Лесі Українки

II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми літературознавчої термінології» (РДГУ, 28 – 29 квітня 2017 р.) Тема доповіді: Літературна топосфера: геопоетичний аспект.

ХІV Міжнародна літературознавча конференція«Пасіонарність другорядного» (ЧДУ ім. Ю. Федьковича, 11-12 травня 2017 р.) Тема доповіді: Поетика помилки в творчості Лесі Українки

Міжнародна наукова конференція «Літературний експресіонізм в інтермедіальному контексті» (СНУ ім. Лесі Українки, 12–14 червня 2017 р.) Тема доповіді: Експресіоністична риторика В. Поліщука-мариніста

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Наукова конференція «Творчість, переклад і критикау міждисциплінарному контексті ( Іван Мацинський і словацько-українські літературні зв’язки)» (Словаччина, Пряшівська державна наукова бібліотека, 13-14 вересня 2017 р.) Тема доповіді: Український літературний іконостас у художньому світі сонетарію Івана Мацинського

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Всеукраїнська наукова конференція «Богдан Лепкий та його роль у розвитку української національної культури» (Музей Богдана Лепкого в м. Бережани, 9 листопада 2017 р.). Тема доповіді: Театр Богдана Лепкого: візії, образи, сучасне прочитання» (у співавторстві з Вісич О. А.)

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення» (НУОА, 9–10 листопада 2017 р.) Тема доповіді: Код храму в драматичній поемі Лесі Українки «У пущі»

Рецензування монографій

Моклиця М. Алегоричний код літератури, або Реабілітація алегорії триває : монографія / Марія Моклиця. - К. : Кондор-Видавництво, 2017. - 292 с. (17 у.др.арк.)

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

член Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційза спеціальністю 09.00.11 - релігієзнавство

Керівництво студентським науковим гуртком

«Genius loci». Дослідження геопоетичних нашарувань у творчості визначних письменників з Рівненщини.

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки Національного університету "Острозька академія".Серія "Філологічна"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Кочерга С. О. Поетика помилки в творчості Лесі Українки / Питання літературознавства / Pytannia literaturoznavstva / Problems of Literary Criticism /№ 95/ /2017/. – С. 41-65. (CEEOL, Index Copernicus, Journals Master List, MLA International Bibliography, BASE, DRJI, GIF, OAJI, OpenAIRE, PKP Index, Polska Bibliografia Naukowa, ResearchBib, SIS, WorldCat)

Опублікування статті

Кочерга С. Код храму в драматичній поемі Лесі Українки «У пущі» // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Випуск № 66. – 2017.

Кочерга С. О. «Légende des siècles» Лесі Українки: містерія горизонтів // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2016, № 22. – С. 111–124.

Кочерга С. Право на плач Каменяра: долорична естетика Івана Франка-лірика // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2016. – С. 76–81

Кочерга С. О. Homo scribens у дзеркалі листування Василя Стефаника // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – 2016. – № 2. – С. 160–167

Кочерга С. «Сім сліз» долоричної поетики Лесі Українки // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. – 2016. – Вип. 2. – С. 156–160

Кочерга С. О. Архетип скриптора в художньому світі Петра Кралюка. // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – 2017. – Випуск № 65. – С. 35–39.

Кочерга С. Літературна топосфера: геопоетичний аспект / Актуальні проблеми літературознавчої термінології : науковий збірник. – Вип. 2. – Рівне, 2017. – С. 50–53.

Кочерга С. Топос цирку у творчості Лесі Українки // Сучасні літературознавчі студії: Літературні виміри видовищних форм культури. – Вип. 14. – 2017. – С. 29-239.

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Кочерга С. Homo scribens у дзеркалі листування Василя Стефаника. Всеукраїнська науково-практична конференція «Творчість Василя Стефаника й українська культура кінця ХІХ – поч. ХХ ст.» (13-14 травня 2016 р., Івано-Франківськ, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»)

Кочерга С. «Légende des siècles» Лесі Українки: містерія горизонтів. Міжнародна наукова конференція «Універсум Лесі Українки: людина, культура, націософія» (28-30 червня 2016 р., Світязь, Східноєвропейський національний університеті імені Лесі Українки)

Кочерга С. Трансформація «музи сліз» в українській літературі: право на плач Каменяра. Міжнародний науковий конгресі «Іван Франко: Я єсть пролог…» (до 160-річчя від дня народження Івана Франка) (22-24 вересня 2016 р., Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка)

Кочерга С. «Сім сліз» долоричної поетики Лесі Українки. Всеукраїнська наукова конференція «Українська література в загальноєвропейському контексті» (20-21 жовтня 2016 р., Ужгород, Ужгородський національний університет)

Кочерга С. Архетип скриптора в художньому світі Петра Кралюка. Всеукраїнська науково-практична конференція «Історіософія простору: тисячоліття волинської книжності» (27-28 жовтня 2016 р., м. Острог, НУ «Острозька академія»)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Кочерга С. Трансформація фаустівського архетипу в творчості Лесі Українки. Міжнародна наукова конференція «Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські зв’язки» (8-10 квітня 2016 р. Німеччина, Мюнхен, Німецько-українське наукове Об’єднання ім. Ю. Бойка-Блохина,)

Опублікування статті

Кочерга С. Фокус художнього часу в культурному просторі Лесі Українки [Текст] / Кочерга С. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні Науки. – Вип. ІХ. – Бердянськ, 2016. - С. 96-103

Кочерга С. Трансформація фаустівського архетипу в творчості Лесі Українки [Текст] / Кочерга С. // Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські зв’язки. Науковий збірник. – Мюнхен, Німецько-українське наукове Об’єднання ім. Ю. Бойка-Блохина, 2016. – С. 185-190

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну