Матласевич Оксана Володимирівна,

к.п.н., доц., завідувач кафедри психології та педагогіки
Матласевич Оксана Володимирівна
QA
Резюме
Освіта
 • 1994–1999 рр. – Рівненський державний педагогічний університет, спеціальність — „Практична психологія та основи правознавства ”, кваліфікація – „Практичний психолог у закладах освіти, вчитель основ правознавства”;
 • 2000–2004 рр. — Національний університет «Острозька академія», аспірантура, спеціальність 19.00.07 — „Педагогічна та вікова психологія”;
 • 2004 р. присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 Педагогічна та вікова психологія”, тема дисертації „Психологічні ідеї гуманізму в світлі концепцій острозьких просвітників ХVІ – ХVІІ століття”;
 • 2007 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри психолого-педагогічних дисциплін.
 •          Курси підготовки викладачів ВНЗ до впровадження навчальних тренінгів (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, листопад 2004 – травень 2005 рр.).
 •          Польсько-український проект «Bliski most – educacja we wspolpracy polsko-ukrainskiej» (Люблін, червень 2006 р.);
 •          Освітня програма першого ступеня «Введення в гештальт-терапію» (Київський гештальт-університет, 2008-2009 рр.);
 •          Програма професійної підготовки гештальт-терапевтів (м. Київ, Київський гештальт-університет, 2010 – 2014 рр.);
 •       Довгострокова навчальна програма «Психологічне консультування та психокорекційна робота з дітьми та батькам в гуманістичному підході» (м. Київ, Київський гештальт-університет, 2011 – 2014 рр.);
 •    Науково-практичний семінар з міжнародною участю «Короткострокова терапія осіб, що перебувають (або перебували) у кризовій ситуації» (Буковинський державний медичний університет, 7-9 липня 2014р.);
 •          Освітні гештальт-інтенсиви (м.Косів, 20-28 липня 2010 р., Татарів, 06 – 14 липня 2013 р.);
 •          Тренінг-семінар «Лялькотерапія – мистецтво самовираження та само зцілення як форма роботи психолога у процесі консультування та корекції» (м. Рівне, 04 листопада 2011 р.), сертифікат № 129/11;
 •          Теоретико-практичний семінар «Сімейна системна психотерапія» (Буковинський проект групової психотерапії, 04 – 10 липня 2011 р.);
 •          Підвищення кваліфікації за напрямом «Інноваційні методи викладання, навчання й менеджменту: новітні світові та європейські практики» (м. Київ, 20-22 листопада 2014 року);
 • ІХ Літня психологічна школа «Психологічні форми і технології організації майбутнього» (м. Острог, 8-12 липня 2015 р.), сертифікат № 629.

   

Досвід роботи
 • 1999 2005 рр. - методист кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного університету «Острозька академія», викладач-асистент (за сумісництвом);
 • 2005 2007 рр. — старший викладач кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного університету «Острозька академія»;
 • 2007 – 2015 рр. – доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного університету «Острозька академія»;
 • 2010 - 2016 рр. – заступник декана з наукової роботи факультету політико-інформаційного менеджменту Національного університету «Острозька академія»;
 • 2012 і по теперішній час – вчений секретар спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія;
 • 2015 і по теперішній час — завідувач кафедри психології та педагогіки Національного університету «Острозька академія».

Опис відсутній

Хобі та інтереси

Психологія сімейних відносин; організаційна психологія.

Професійні навики

Практикуючий гештальт-консультант, дитячий психолог, ведуча тренінгових програм.

Наукова робота
2021

Опублікування тез доповідей

Лесько А.М., Матласевич О.В. РОЛЬ САМОЕФЕКТИВНОСТІ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ // Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві : Збірник матеріалів міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І. І. Мечникова, 5 листопада 2020 р. / Редкол.: Л. М. Дунаєва, О. І. Кононенко, Л. С. Смокова. - Одеса: ОНУ, 2020. – 380 c. - С. 256 - 259.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, присвячена 155-річчю Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, м.Одеса, 5 листопада 2020 року. Доповідь на тему: "РОЛЬ САМОЕФЕКТИВНОСТІ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ"

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОНЛАЙН КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ: «ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ», 21 грудня 2020 року

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Матласевич О.В. Сравнительный анализ структурно-компонентного состава педагогических способностей учителей общеобразовательных школ, учителей предметов духовно-нравственного направления и преподавателей вузов // Веснік Брэсцкага унівэрсітета. Серыя 3 «Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія». № 1. 2020. – С. 265 – 272.

2020

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь на звітній науковій конференції "Дні науки"

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редакційної ради фахового збірника "Наукові записки" серія "Психологія"

Захист дисертації

Захист докторської дисертації на тему "Психологія розвитку педагогічних здібностей у контексті культурно-історичної парадигми українських вищих навчальних закладів 16-18 ст."

Видання наукової монографії

Видання наукової монографії "Психологія розвитку педагогічних здібностей у контексті культурно-історичної парадигми українських вищих навчальних закладів ХVІ - ХVІІІ століття"

Опублікування статті

Публікація статті у журналі "Наукові записки Острозької академії. Серія "Психологія""

Публікація 2 статей у співавторстві зі студентами

2019

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Сертифікатна програма "Основи психологічного консультування та капеланське служіння" (травень 2019 року)

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

IV Міжнародна науково-практична конференція "Філософсько-психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі" (м.Львів, 15 березня 2019 року). Тема доповіді: Християнський ідеал лідерства для духовної особистості"

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь на звітній науково-практичній конференції НаУОА "Дні науки" (травень 2019 року)

Доповідь на звітній науково-практичній конференції НаУОА "Дні науки" (травень 2020 року)

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

відповідальна за випуск Наукового журналу "Наукові записки Острозької академії. Серія "Психологія""

відповідальний секретар збірника наукових праць "Наукові записки. Серія "Психологія""

Опублікування статті

Публікація статті у Вип.9 Наукового журналу "Наукові записки Острозької академії. Серія "Психологія""

2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна науково-практична конференція "Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення", м.Львів, 16-17 березня 2018 року. Доповідь на тему: "Формування духовної культури бізнес-середовища".

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь на підсумковій науково-практичній конференції "Дні науки"

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

відповідальний секретар збірника наукових праць "Наукові записки. Серія "Психологія""

Опублікування статті

СТАТТЯ У НАУКОВИХ ЗАПИСКАХ ОА, серія "ПСИХОЛОГІЯ"

2017

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво Майстернею практичного психолога

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

член редколегії фахового збірника "Наукові записки" серія "Психологія"

Опублікування статті

Матласевич О.В. Метакогнітивно-рефлексивний компонент у структурі педагогічних здібностей: результати емпіричного дослідження // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - 2017. - Том ХІ: психологія особистості. Психологічна допомога особистості. - Випуск 15. - 636 с. - С. 298 - 308.

Матласевич О.В., Нікітчук У.І. Альтернативні форми організації амбулаторної реабілітації у малому місті // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - 2017. - Том ХІ: психологія особистості. Психологічна допомога особистості. - Випуск 15. - 636 с. - С. 308 - 316.

Матласевич О.В. Здатність до саморозвитку у структурі педагогічних здібностей сучасних учителів та викладачів ВНЗ / О.В. Матласевич // Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи: збірник наукових матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 травня 2017 р., м. Полтава). – Полтава: Видавець Шевченко Р.В., 2017. – 223 с. – С.108 – 112.

2016

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Сертифікатна програма з організаційної психології

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Матласевич О.В. МЕТАКОГНІТИВНО-ДІАЛОГОВА ПОЗИЦІЯ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ. Міжнародна науково-практична конференція «Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект» (3- 5 червня 2016 р., Львів).

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Маtlasevych Oksana. Opracowanie metodologii i przetestowanie zintegrowanogo modelu rehabilitacji medycznej, psychologicznej i fizycznej ofiar operaci antyterrorystycznej. VIII MIEDZYNARODOWE DNI REHABILITACJI. (Rzeszow, 4-5 lutego 2016 r.)

Matlasevich O., Nikitchuk U. International Conference "Innovations in interprofessional collaboration: individual, community and global engagement", York Wellness and Rehabilitation Institute (16-18 June 2016, Nazareth Colledge, Rochester, NY, USA). Alternative forms of organization of rehabilitation in a small town.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К.48.125.03 по захисту дисертацій для одержання наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Матласевич О.В. Педагогічні здібності: виклики сучасності / О.В. Матласевич // Психологічні перспективи: Міжнародний науковий рецензований періодичний журнал. - Луцьк, 2016. - Випуск 28. - (Індекс COPERNICUS). - С. 340-351. - Режим доступу: http://psychoprospects.ucoz.com/load/issue_28_2016/38

Опублікування статті

Матласевич О.В. Компонентний склад і структура педагогічних здібностей / О.В. Матласевич // Наукові записки. Серія "Психологія". - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2016. - Випуск 3. - С. 119 - 133.

Матласевич О.В. МЕТАКОГНІТИВНО-ДІАЛОГОВА ПОЗИЦІЯ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ / О.В. Матласевич // Міжнародна науково-практична конференція «Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект». Збірник тез. 3- 5 червня 2016 року. – Львів, 2016. – 189 с. - С. 139 - 144.

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна науково-практична конференція «Досвід України та країн Європейського Союзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних умовах» (м. Київ, 11 грудня 2015 року). Доповідь: "Особливості допомоги сім’ям у кризових ситуаціях засобами християнсько-орієнтованої психології".

Міжнародна конференція «The First International Scientific Conference on Psychology Regarding Evidence-Based Practice in Ukraine», 13-14 листопада 2015 р., м. Київ (засвідчено сертифікатом, виданим SWPS University спільно з КНУ ім. Т. Г. Шевченка)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародна наукова конференція "Modern problems of education aand science - 2015" (31 січня, м. Будапешт). Доповідь: "Methods of Christian psychological research: problems and prospects".

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

1. Matlasevych O.V. Methods of Christian psychological research: problems and prospects // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(19), Issue: 38, 2015. – P. 77 – 79.

  Сертифікати, дипломи...
Довідка про стажування

Довідка № 182/17 про проходження стажування на базі кафедри клінічної псиїології Українського католицького університету (108 год.) - 27.04.2017 (1,37 Мб).

Сертифікат про завершення навчання у довгостроковій програмі "Психологічне консультування та психокорекційна робота з дітьми та батьками в гуманістичному підході" (300 год.) - 18.09.2014 (1,37 Мб).

Сертифікат "Курси підготовки викладачів ВНЗ до впровадження навчальних тренінгів" (200 год.) - 18.05.2006 (2,71 Мб).

Лист підтвердження про закордонне стажування

Certificate scientific and pedagogic internship (Польща, Вища школа бізнесу і підприємництва" - 14.02.2018 (1,82 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Сертифікат про завершення освітньої програми 1-го рівня "Введення в гештальт-терапію" (150 год.) - 22.10.2009 (3 Мб).

Сертифікат про участь в VІІ літньому освітньому гештальт-інтенсиві "Чоловічо-жіночі стосунки" (06-14 липняя 2013 р.) - 14.07.2013 (1,53 Мб).

Сертифікат участі в польсько-українському проекті "Bliski most - edukacja we wspolpracy polsko-ukrainskiej" (75 год.) - 16.06.2006 (1,37 Мб).

Сертифікат про завершення програми професійної підготовки гештальт-терпевтів/гештальт-консультантів (570 год.) - 23.10.2014 (1,31 Мб).

Сертифікат № 129/11 про успішне проходження навчання на тренінгу-семінарі "Лялькотерапія - мистецтво самовираження та самозцілення як форма роботи психолога у процесі консультування та корекції" - 04.11.2011 (2,06 Мб).

Сертифікат про участь у ІV літньому освітньому гештальт-інтенсиві (20-28 липня 2010 р.) - 28.07.2010 (2,98 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Сертифікат про участь у ХІІ міжнародній психологічній конференції "Перлз фест" (05.10-07.10.2012 р.) - 07.10.2012 (1,44 Мб).

Сертифікат учасника майстер-класу

Сертифікат про участь у гала фестивалі тренінгів "Я. Мрія. Успіх" - 01.07.2009 (1,56 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Сертифікат № 629 учасника ІХ літньої психологічної школи "Психологічні форми і технології організації майбутнього" - 12.07.2015 (2,16 Мб).

Сертифікат про підвищення кваліфікації за напрямами "Інноваційні методи викладання, навчання й менеджменту: новітні світові та європейські практики" - 22.11.2014 (1,96 Мб).

Сертифікат дійсного члена асоціації превентивної та антиейджинг медицини - 18.10.2017 (2,25 Мб).

Сертифікат учасника психологічного інтенсиву (Репуженці, 2011) - 10.07.2011 (1,43 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Сертифікат про участь у теоретично-практичному семінарі за напрямом "Сімейна системна психотерапія" (28 год.) - 12.04.2020 (1,28 Мб).

Сертифікат учасника науково-практичного семінару з міжнародною участю "Короткострокова терапія осіб, що перебувають (або перебували) в кризовій ситуації" - 09.07.2014 (2,68 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: oksana.matlasevych@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну