Максимчук Оксана Олексіївна,

викладач
Максимчук Оксана Олексіївна

https://goo.gl/6gx7Rn

QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Опублікування тез доповідей

Максимчук О. О. До питання про обчислення орендної плати за користування комунальними землями при зміні нормативно-грошової оцінки земель / О. О. Максимчук. - Матеріали "круглого столу", присвяченого 90-річчю з дня народження д.ю.н., проф., члена-кореспондента НАПрН України В. К. Попова "Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного законодавства в сучасних умовах", (Харків, 1 березня 2019 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана і М. В. Шульги. - Харків: Право, 2019. - С.226-229.

2018

Опублікування тез доповідей

Максимчук О.О. До питання щодо форм плати за землю в Україні Сучасний стан та перспективи розвитку земельного, аграрного, еко- логічного та природоресурсного права: теорія та практика : зб. матеріалів науково-практичної конференції (м. Харків, 7 грудня 2018 р.) /Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого ; за ред. А. П. Гетьмана, М. В. Шульги. – Х. : ТОВ «Оберіг», 2018. - С. 136-138.

Максимчук О. О. Правові наслідки несплати земельних платежів / О. О. Максимчук. - Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 7 грудня 2018 року. Острог : Видавництво Національного універ- ситету «Острозька академія», С. 98-99.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Максимчук О. О. Правові наслідки несплати земельних платежів VІІ Міжнародна науково-практичаї конференція «Малиновські чи- тання», м. Острог, 7 грудня 2018 року. Острог

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: oksana.maksymchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну