Іванчук Наталія Володимирівна,

к.е.н., доц., завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу
Іванчук Наталія Володимирівна
QA
Резюме
Освіта

2003-2008 рр. - Національний університет "Острозька академія", спеціальність - "Фінанси", кваліфікація  - "Магістр з фінансів".

2011-2014 рр. - Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, аспірантура, спеціальність 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит.

2014 р. - присуджений науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. Тема дисертації: "Механізм оподаткування фонду оплати праці підприємств в Україні".

2018 р. - присвоєне вчене звання доцента кафедри фінансів, обліку і аудиту.


Досвід роботи

2008-2010 рр. - викладач-стажист кафедри економічної теорії Національного університету "Острозька академія".

2010-2012 рр. - викладач кафедри економічної теорії Національного університету "Острозька академія".

2012-2015 рр. - викладач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу Національного університету "Острозька академія".

2015-2016 рр. - старший викладач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу Національного університету "Острозька академія".

2016-2017 рр. - завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу Національного університету "Острозька академія".

З 2017 р. - доцент кафедри фінансів обліку і аудиту, завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу  Національного університету "Острозька академія".


Хобі та інтереси

Оподаткування фонду оплати праці; фінансовий аналіз діяльності підприємства.

Наукова робота
2020

Опублікування тез доповідей

Іванчук Н. В. Аналіз взаємозв'язку рентабельності та ліквідності підприємства. Corporate Governance: Strategies, Processes, Technology: IV International scientific conference (October 23th, 2020. Leipzig, Germany). Riga, Latvia: “Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. P. 110-113.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Іванчук Н. В. Методичні підходи до оцінки самофінансування підприємства. VІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку" (30 жовтня 2020 р., м. Острог).

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Іванчук Н. В. Аналіз взаємозв'язку рентабельності та ліквідності підприємства. VI Міжнародна наукова конференція "Corporate governance: strategies, processes, technology " (23 жовтня 2020 року, м. Лейпциг, Німеччина)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Іванчук Н. В. Оцінка резервів зростання податків від фонду оплати праці в Україні. XXV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" (13 травня 2020 року, м. Острог).

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка "Методичні засади формування та аналізу фінансової звітності підприємства" впродовж 1 семестру 2020-2021 навчального року

Керівник наукового гуртка "Розвиток та роль грошей і кредиту в сучасних умовах" впродовж 1 семестру 2020-2021 навчального року

Керівник наукового гуртка "Мікроекономічний аналіз діяльності фірми" впродовж 1 семестру 2020-2021 навчального року

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редакційної колегії Наукового журналу "Наукові записки Національного університету "Острозька академія" серія "Економіка"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Іванчук Н. В. Удосконалення факторного аналізу платоспроможності підприємства. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 57. С.133-138. Index Copernicus.

Іванчук Н. В. Фінансова звітність як джерело інформації для аналізу фінансового стану підприємства. Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, вересень 2020. № 18(46). С. 57–61. Index Copernicus.

Ivanchuk N., Mamontova N. Payroll Taxes Increase Reserves in Ukraine. Independent Journal of Management & Production. 2021. Web of Science.

2019

Опублікування тез доповідей

Іванчук Н. В. Вплив податку на додану вартість на тінізацію фонду оплати праці в Україні. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25 жовтня 2019 р. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. С. 126–129.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Іванчук Н. В. Вплив податку на додану вартість на тінізацію фонду оплати праці в Україні. VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку" (25 жовтня 2019 р., м. Острог).

Присвоєння вченого звання доцента

Атестат доцента кафедри фінансів, обліку і аудиту АД № 001646 (18.12.2018 р.).

2018

Опублікування тез доповідей

Іванчук Н. В. Реформування оподаткування заробітної плати та його вплив на процеси тінізації фонду оплати праці в Україні : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку". Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. С. 114-117.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Іванчук Н. В. Реформування оподаткування заробітної плати та його вплив на процеси тінізації фонду оплати праці в Україні. V Міжнародна науково-практична конференція "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку" (11-12 жовтня 2018 року, м. Острог).

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Іванчук Н. В. Адміністративні видатки фондів соціального страхування в Україні. XXІІІ наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" (27-30 березня 2018 року, м. Острог).

Рецензування статей, авторефератів

Майовець Я. М. Інноваційний розвиток аграрного підприємництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.01. Львів, 2018. 21 с.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Іванчук Н. В. Фактори впливу на тінізацію фонду оплати праці в Україні. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. 2018. № 25. Том. 2. С. 288-294. Web of Science.

Ivanchuk N., Kharchuk Yu. Administrative Expenditures of Social Security Funds in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 3, No. 5, 2017. P. 157–161. Web of Science.

Опублікування статті

Іванчук, Н. В. (N. Іvanchuk) та Бровді, І. І. (І. Brovdi) (2018) Оптимізація витрат на персонал як чинник збільшення прибутку від операційної діяльності підприємства (Personnel costs optimization as a factor for increasing company’s operating profit). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 45-48. ISSN 2311-5149. Index Copernicus.

2017

Опублікування тез доповідей

Іванчук Н. В. Вплив податкових змін на формування фонду оплати праці в Україні / Н. В. Іванчук // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – С. 82–86.

Іванчук Н. В. Необхідність включення єдиного соціального внеску до складу загальнодержавних податків. Innovative Educational Technologies: European Experience and Its Application in Training in Economics and Management. Training. Poland: WSBiP, 2017. P. 47–51.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Іванчук Н. В. Вплив податкових змін на формування фонду оплати праці в Україні. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку" (24 лютого 2017 року, м. Острог).

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Іванчук Н. В. Податки від фонду оплати праці у податковій системі України. XXІІ наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" (27-30 березня 2017 року, м. Острог).

Опублікування статті

Іванчук, Н. (N. Ivanchuk) (2017) Оподаткування фонду оплати праці у високорозвинених країнах світу (Payroll taxation in highly developed countries). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). с. 129-134.

Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2017) Податкові аспекти формування фонду оплати праці підприємств в Україні (Tax aspects of payroll formation at Ukrainian enterprises). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип. 5). с. 96-101.

2016

Опублікування тез доповідей

Іванчук Н. В. Оподаткування фонду оплати праці підприємств в контексті податкової реформи в Україні : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 13 трав. 2016 р. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. С. 39–41.

Іванчук Н.В. Взаємозв’язок фінансової стійкості та оподаткування фонду оплати праці підприємства. Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international scientific papers (Slovac Republic – Poland): in 2 parts. Part 1. Modern Priorities of Economics. Engineering and Technologies. Chernihiv : CHUT, 2016. Р. 143–144.

Іванчук Н. В. Необхідність удосконалення оподаткування фонду оплати праці підприємств в Україні. Economy and Society: Modern Foundation for Human Development : Conference Proceedings, Part 1, October 31, 2016. Leipzig, Germany: Baltija Publishing. P. 102–104.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Іванчук Н. В. Оподаткування фонду оплати праці підприємств в контексті податкової реформи в Україні. ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» (13 травня, 2016 року, м. Острог).

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Іванчук Н. В. Взаємозв'язок фінансової стійкості та оподаткування фонду оплати праці підприємства. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law" (12-16 квітня 2016 року, м. Кошице, Словатська Республіка)

Іванчук Н. В. Необхідність удосконалення оподаткування фонду оплати праці підприємств в Україні. Міжнародна наукова конференція "Economy and Society: modern foundation for human development" (31 жовтня 2016 року, м. Лейпциг, Німеччина)

Отримання наукової стипендії для молодих учених

Обласна премія Рівненської обласної державної адміністрації за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Іванчук Н.В. Нормативно-правові засади механізму оподаткування фонду оплати праці підприємств в Україні. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» (24 квітня, 2015 року, м. Острог).

Опублікування статті

Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2015) Тенденції формування податкових надходжень від фонду оплати праці в Україні (Payroll tax revenue trends in UkraineI). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (28). с. 101-107. ISSN 2311-5149

Іванчук, Н. (N. Ivanchuk) (2014) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ ПОДАТКІВ (ECONOMIC ESSENCE OF SOCIAL TAXES). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). с. 79-83.

  Сертифікати, дипломи...
Атестат доцента

Атестат доцента кафедри фінансів, обліку і аудиту - 18.12.2018 (1,98 Мб).

Диплом кандидата наук

Диплом кандидата економічних наук - 22.12.2014 (2,61 Мб).

Лист підтвердження про закордонне стажування

Науково-педагогічне стажування в галузі соціальних наук, підрозділів місцевого самоврядування, державного управління, адміністрування. Вища школа бізнесу та підприємництва, м. Островець-Свентокшиський, Польща (18.09.–18.12.2017 р.). - 18.12.2017 (0,05 Мб).

Науково-педагогічне стажування на тему: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління». Вища школа бізнесу та підприємництва, м. Островець-Свентокшиський, Польща (24.04.–28.04.2017 р.). - 28.04.2017 (0,1 Мб).

Почесна грамота

Почесна грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації - 08.05.2015 (0,67 Мб).

Сертифікат учасника конференції

IV Міжнародна наукова конференція "Corporate Governance: Strategies, Processes, Technology" (м. Лейпциг, Німеччина) - 23.10.2020 (2,29 Мб).

Міжнародна наукова конференція "Econony and Society: modern foundation for human development" (м. Лейпциг, Німеччина) - 31.10.2016 (0,42 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Сертифікатна програма БЮРО ВЕРІТАС УКРАЇНА «Quality Management Systems Internal Auditor Training Course» (based on ISO 9001:2015 and ISO 19011:2011 Standards) - 12.05.2018 (0,28 Мб).

Сертифікат про володіння англійською мовою на рівні B2. Pearson Edexcel Level I Certificate in ESOL International (CEF B2). Pearson Test of English General (CEF B2) - 11.09.2017 (0,46 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Семінар НБУ "Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики" - 30.05.2018 (0,37 Мб).

Семінар НБУ "Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики" - 13.11.2020 (0,21 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: natalia.ivanchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну