Аверкина Марина Федорівна,

д.е.н, проф., професор
Аверкина Марина Федорівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Приступа М. Б. Моделювання впливу соціально-економічних факторів на економічне зростання міста / М. Б. Приступа // Актуальні питання сьогодення, 2018.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Averkyna M. F. The role of information technologies in the sustainable urban transportation system maintenance. «Modern engineering and innovative technologies», 2018. V. 4 (Index Copernicus)

Аверкина М.Ф., Руднік О.О. Особливості автоматизації обліку основних засобів // Ефективна економіка. - 2018. - №6 (Електронне фахове наукометричне видання, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф. Бабюк Н. Сучасний стан інформаційних систем ведення обліку в Україні та тенденції їхнього розвитку // Інфраструктура ринку. - 2018. В.19. - С. 523-526 (Електронне фахове видання, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф., Каток Д.К. Моделювання рівня інфляції в Україні // Державне управління: удосконалення та розвиток, 2018 – № 5 (Електронне фахове наукометричне видання, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф, Сипата М. Автоматизація систем управлінського обліку на підприємстві // Інфраструктура ринку- 2018. - В.19. С. 548-551 (Електронне фахове, наукометричне видання, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф., Тихонюк К. Сучасні комп'ютерні системи бухгалтерського обліку в Україні // Вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки". - 2018. - В.30 (фахове, наукометричне видання, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф., Бомчук А.В. Моделюваня соціально-економічного розвитку України в порівнянні з Польщею // Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - В.19. - С. 27-31 (Фахове, наукометричне видання, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф., Гриценюк О.І. Особливості автоматизації обліку праці та заробітної плати. Науково-практичний журнал "Причорноморські економічні студії". - 2018.В.29. С. 113-116. (фахове, наукометричне виданя, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф. Зарубіжний досвід формування регіональної політики розвитку відновлювальної енергетики Португалії в руслі забезпечення стійкого розвитку міст// Державне управління: удосконалення та розвиток, 2018 – № 5 (Електронне фахове наукометричне видання, Index Copernicus)

Averkyna M. F. The role of information technologies in the sus-tainable urban transportation system mainte-nance // Modern engineering and innovative technologies, №. 4. V. 2. – 2018. – C. 90-94 (Index Copernicus)

Аверкина М.Ф. Особливості оцінювання стійкого розвитку міст та агломерацій / М.Ф. Аверкина // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 4. – С. 334–350 (Web of Science).

1. Averkyna M. Green Logistics’ Directions in the System of Urban Sustainable Development / M. Averkyna, O. Karlova, O. Kirian, T. Obydiennova // International Journal of Applied Business and Economic Research. – 2017. – V.15. N 22 (Part 2). – P. 787–797. (Scopus, Q2).

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Аверкина М.Ф. Фінансове забезпечення розвитку транспортної інфраструктури міст та агломерацій. Міжнародна науковотехнічна конференція «Технології та інфра-структура транспорту», Харків, 14-16 травня 2018 р.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Аверкина М.Ф., Аверкин Я.Ф., Значення 1С: Бухгалтерія 8 для України у веденні управлінського обліку на промисловому підприємстві. Матеріали Всеукраїнської науко-во-практичної конференції «Нові інформаційні технології управлін-ня бізнесом» (Спілка автоматиза-торів бізнесу, 21 лютого 2018 р.). – К. – С. 4-9.

Опублікування тез доповідей

Аверкина М.Ф. Методологічні засади дослідження сучасних міських процесів. Економіка міста та урбаністика: матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (23 березня 2018 р.). — К.: КНЕУ, 2018. — С. 59-60. ISBN 978-966-926-224-0

Аверкина М.Ф., Аверкин Я.Ф., Значення 1С: Бухгалтерія 8 для України у веденні управлінського обліку на промисловому підприємстві. Матеріали Всеукраїнської науко-во-практичної конференції «Нові інформаційні технології управлін-ня бізнесом» (Спілка автоматиза-торів бізнесу, 21 лютого 2018 р.). – К. – С. 4-9.

Аверкина М.Ф. Фінансове забезпечення розвитку транспортної інфраструктури міст та агломерацій. Міжнародна науковотехнічна конференція «Технології та інфра-структура транспорту», Харків, 14-16 травня 2018 р.: Тези доповідей. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – С. 218-220.

Averkyna M.F. (2018) The Role of Information Technologies in the Sustainable Urban Transportation System Maintenance. Conference proceedings of the Scientific and Technological Revolution of the 21st century 2018, Karlsruhe, Germany: 69-70

Averkyna M.F. (2018) Decision Support System in the Public and private Companies. Conference proceedings of the International Studients' Scientific conference "Actual Issues of European Integration", (November 17, 2018), Tbilisi: 121-131.

Рецензування статей, авторефератів

Тонкошкур М.В. Забезпечення функціонування туристичного комплексу регіону. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. - ДВНЗ "Прикарпатський націонаьний університет імені Василя Стефаника", Івано-Франківськ, 2018. - с.20

Щьокіна Є.Ю. Організаційно-управлінські інновації в забезпеченні розвитку регіону. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. - ДВНЗ "Прикарпатський націонаьний університет імені Василя Стефаника", Івано-Франківськ, 2018. - с.20

Сєребряк К.І. Розвиток інформаційної інфраструктури економічного співробітництва регіонів. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. - Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Сєвєродонецьк, 2018. - с.34

Рецензування 26 статей.

Отримання молодими вченими державних премій, премій та грантів Президента України, премій Кабінету Міністрів України, премій Національної та галузевих академій наук України та премій і стипендій Верховної ради України

Здобуто Премію КМУ для молодих учених

Присвоєння вченого звання професора

Присвоєно вчене звання професора

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Рецензування статті

2017

Рецензування монографій

Рейкін В. С. Детінізація національної економіки: теорія, методологія та практика: монографія.

Рецензування статей, авторефератів

Нікішин Є. В. Контроль системи продовольчого забезпечення як чинник економічної безпеки регіону. Автореф. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності (економічні науки) – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, 2017. – 24 с.

Муратов О. М. Прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. Одеса, 2016. – 21 с.

Чернишов О. Ю. Формування системи управління економічним розвитком міста. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України, Покровськ, 2017. – 21 с.

Гайденко С. М. Формування та реалізація стратегій розвитку підприємств житлово-комунального господарства. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). - Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Харків, 2017. – с. 21.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Averkyna M.F. Criteria of Urban Sustainable Development / M.F. Averkyna // Proceedings of the International Scientific Conference «International Day of Science 2017 – Economics, Management, Innovation». – Moravian University College Olmouc, 2017. – 273. – P.3-6. (Наукометричне видання,WoS).

Averkyna M. F. Economic-mathematical modeling of logistic coordination of financial flows in cities and metropolitan areas / M. F. Averkyna, O. Karlova, Ch. Kalashnikova // International Journal of Economic Research. Volume 14. - 2017.(SCOPUS, Q2)

Averkyna M. F. Economic-mathematical modeling of logistic coordination of cities and metropolitan areas for maintenance of sustainability / M.F. Averkyna,O. Karlova, Kalashnikova Ch. // Proceedings of the 12th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2017. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2017. pp. 17-24 ISBN 978-80-248-4131-1, ISSN 1804-9104.13-219. (Наукометричне видання, WoS)

Аверкина М.Ф. Особливості оцінювання стійкого розвитку міст та агломерацій // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2017. - №4. - С.334-350 (Web of Science)

Опублікування статті

Аверкина М. Ф. Механізм інформаційного забезпечення розвитку територіальних систем / М. Ф. Аверкина // Причорноморські економічні студії. – 2017. – В. 18. – С. 211-215.

Аверкина М. Ф. Стратегічний набір в управлінні стійким розвитком агломерацій / М. Ф. Аверкина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка». – 2017. - №5 (33). – С. 47–51.

Аверкина М. Ф. Особливості діагностики забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій / М. Ф. Аверкина // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.– Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 3-7.

Аверкина М. Ф. Теорія забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій / М. Ф. Аверкина // Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє: тези наук.-практ. Інтернет-конф. (3 березня 2017 р.). — К.: КНЕУ, 2017. — 325 с., С. 261-272

Аверкина М. Ф. Формування інноваційного середовища в місті / М. Ф. Аверкина // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфра-структури: виклики постіндустріальної економіки”, Львів, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С.37-39.

Аверкина М. Ф. Значення раціонального використання ресурсів у забезпеченні стійкого розвитку міст та агломерацій // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі», 24-26 травня, 2017 р. – Харків.

Аверкина М. Ф. Інституційні передумови забезпечення інноваційного розвитку міст / М. Ф. Аверкина // Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо-, та мікрорівнях» (Одеський національний політехнічний університет, 7-8 червня 2017.). – Одеса, 2017. – C. 60-62.

Аверкина М. Ф. Стратегічний набір в управлінні стійким розвитком агломерацій / М. Ф. Аверкина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка». – 2017. - №5 (33). – С. 47–51.(Index Copernicus)

Видання наукової монографії

Аверкина М. Ф. Стійкий розвиток міст та агломерацій: особливості забезпечення / Місцевий розвиток за участі громади. Том 4: Регіональні аспекти та сталий розвиток міст / [за заг.ред. к.пол.н. Г.І. Мелеганич, д.е.н. Ю.М. Петрушенка]. – Київ : ВАІТЕ, 2016. – 316 с., С. 272-284.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Прийнято участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Досвід об’єднання територіальних громад на сході України: економіко – правові аспекти» м. Київ (26-27 вересня 2017 р.)

Прийнято участь у 7 Міжнародній науковій конференції «Сучасні концепції та методи менеджменту» 7-8 грудня 2017 р. м. Варшава, Польща.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Логістичне забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку" (24 лютого 2017 року, м. Острог)

Отримання молодими вченими державних премій, премій та грантів Президента України, премій Кабінету Міністрів України, премій Національної та галузевих академій наук України та премій і стипендій Верховної ради України

Здобуто іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.

2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Averkyna M.F. Durections in logistics coordination in cities and metropolitan areas: economic-mathematical vision/ M. F. Averkyna// Zeszyty Naukowe Universytetu Przyrodnicho-Humanistycznego w Siedecach. - Nr 111 (38). - 2016. - P. 121-131 (Index Copernicus)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Прийнято участь у 6 Міжнародній науковій конференції "Сучасні концепції та методи менеджменту" 8-9 грудня 2016 р. м. Варшава, Республіка Польща

Прийнято участь у Міжнародній науково-практичній конференції м.Шєдельц.

Опублікування статті

Аверкина М. Ф. Логістична координа-ція інформаційних по-токів міст та агломерацій / М. Ф. Аверкина // International Scientific Conference Modern Transformation Of Eco-nomic and Management In The Era Of Globalization: Conference Pro-ceedings. January 29, 2016. Klaipe-da: Baltija Publishing. 306-308 p

Захист дисертації

Захист докторської дисертації на тему "Забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій" 29.09.16

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Подано пропозицію для написання Стратегії сталого розвитку Нетішинської об'єднаної територіальної громади до 2028 р. на 50 тис. грн.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: maryna.averkyna@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну