Аверкина Марина Федорівна,

д.е.н, проф., професор
Аверкина Марина Федорівна
QA
Резюме
Освіта

2001 - закінчила Переспівську загальноосвітню школу I-III ступенів із золотою медаллю;

з 08. 2001р. по 07.2006р. – Національний університет водного господарства та природокористування;

Факультет: економіки і підприємництва;

Спеціальність: економіка підприємства;

бакалавр з економіки та підприємництва (диплом з відзнакою РВ № 28175734)

магістр з економіки підприємства (диплом з відзнакою РВ № 30579427)

кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (ДК № 066100 від 31.05.2011);

доцент кафедри фінансів та банківської справи (12 ДЦ № 039803 від 23.09.2014);

доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (ДД № 006038 від 13.12.2016 );

професор кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій (АП № 000549 від 23.10.2018).

Досвід роботи

з 01.2016 р. по теперішній час професор кафедри економіко-математичного моделювання на інформаційних технологій Національного університету «Острозька академія»

з 11. 2012 р. – по 11. 2015 р. докторант кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету;

з 09. 2011 р. – по 10 . 2012 р. старший викладач кафедри економіки підприємства Національного університету водного господарства та природокористування;

з 11. 2009 р. – по 09. 2011 р. асистент кафедри економіки підприємства Національного університету водного господарства та природокористування;

з 11.2006 р. – по 11. 2009 р. навчання в аспірантурі за спеціальністю 08.00.06. «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» Національного університету водного господарства та природокористування;

з 09.2006 р. по 11.2006 р. асистент кафедри економіки підприємства Національного університету водного господарства та природокористування.

Професійні досягнення
2020 - PhD Summer School in Economics, Management, Political Science, Law and Public Administration, Estonia, Viljandi.
Експерт Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

Наукова робота
2021

Опублікування тез доповідей

Аверкина М.Ф., Гарбарук Т.К. Зміст розвитку країн на засадах стійкості // Економічні читання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річному ювілею професора В.Й. Шияна, 19 лютого 2021 р. / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2021. – 510 с. C. 26-28.

Аверкина М.Ф., Кіндрат К.С. Зовнішня торгівля як складова зовнішньоекономічної діяльності// Економічні читання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річному ювілею професора В.Й. Шияна, 19 лютого 2021 р. / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2021. – 510 с. C. 28-31.

Аверкина М.Ф., Брень М.П. Фінансова система як система формування та використання фондів грошових коштів // Економічні читання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річному ювілею професора В.Й. Шияна, 19 лютого 2021 р. / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2021. – 510 с. C.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Averkyna M.F. (2021) ETHICAL DECISION-MAKING FOR SUSTAINABLE URBAN TRANSPORTATION. 6 th International Conference on Recent Trends in Computer Science and Electronics(RTCSE®) 05 Jan - 07 Jan 2021 University of Hawaii (Manoa campus) in Honolulu, Hawaii

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Lorents P., Averkyna M. (2021) Method of Similarity Implementation for the Decision-Making Process in Small Towns Transportation Management. In: Russo D., Ahram T., Karwowski W., Di Bucchianico G., Taiar R. (eds) Intelligent Human Systems Integration 2021. IHSI 2021. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1322. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68017-6_63 (3.1).

2020

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Октисюк Є. В. (2020) ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових тез за матеріалами ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн- конференції молодих учених та студентів, 19 березня 2020 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. Острог : Видавництво Національного університету «Ост- розька академія», 2020. 136 с. c.77-79. DOI 10.25264/26.03.2020/2

Дзюбук Е. І. (2020) ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : збірник наукових тез за матеріалами ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн- конференції молодих учених та студентів, 19 березня 2020 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. Острог : Видавництво Національного університету «Ост- розька академія», 2020. 136 с. c.33-38. DOI 10.25264/26.03.2020/2

Євгеній Октисюк (2020) КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав, 2020. ‒ Вип. 58. ‒ 184 с. C. 37-40.

Юрій Шмигельський (2020) СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав, 2020. ‒ Вип. 58. ‒ 184 с. - C. 43-46.

Анна Гурко (2020) НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав, 2020. ‒ Вип. 58. ‒ 184 с. C.31-34

Матласевич І. Ю. ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МІСТА // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації :збірник наукових праць за матеріалами ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів, 19 березня 2020 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. 306 с. DOI 10.25264/26.03.2020/1 С. 276-278

Росяк В. О. ПОЛІТИЧНА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ГРОШОВО-КРЕДИТНУ ПОЛІТИКУ// Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації :збірник наукових праць за матеріалами ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів, 19 березня 2020 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. 306 с. DOI 10.25264/26.03.2020/1 С.283-287.

Адамець А. В. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації :збірник наукових праць за матеріалами ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів, 19 березня 2020 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. 306 с. DOI 10.25264/26.03.2020/1 С. 76-80.

Кондрацький Б. В. ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕСПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА// Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації :збірник наукових праць за матеріалами ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів, 19 березня 2020 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. 306 с. DOI 10.25264/26.03.2020/1. - С.122-126.

Лідавець В. І. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА// Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації :збірник наукових праць за матеріалами ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів, 19 березня 2020 р., м. Острог / ред. кол. : Л. В. Козак, Т. І. Галецька та ін. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. 306 с. DOI 10.25264/26.03.2020/1. - С. 126-129.

Опублікування тез доповідей

Аверкина М.Ф., Кудрей А.Ю., НАПРЯМИ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ // Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 лютого 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.2. – 571 с. 196-201

Аверкина М. Ф., Долгова Д. О., Технологія інформаційної діяльності на підприємстві // Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 16–17 квітня 2020 року. Черкаси : хідноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2020. 557 с. [Укр., рос., англ. мови].-С.492-494

Аверкина М. Ф., Гунькіна Є. В., Сучасні інформаційні технології управління // Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 16–17 квітня 2020 року. Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2020. 557 с. [Укр., рос., англ. мови]. - С.489-

Аверкина М. Ф., Артюх О. М. Школи та принципи управління // Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 16–17 квітня 2020 року. Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2020. 557 с. [Укр., рос., англ. мови].

Аверкина М.Ф. Технології та інструменти у досягненні соціо-еколого-економічної безпеки міст та агломерацій / М.Ф. Аверкина // Стан та перспективи розвитку обліку, фінансів та підприємництва в умовах трансформації економіки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (18 січня 2020 р.; м. Київ).

Аверкина М.Ф. «Зелена» логістизація міст та агломерацій: зарубіжний досвід й напрями забезпечення / Аверкина М.Ф. // Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти: матеріали I Міжн. наук.-практ. конф. (31 січня 2020 р.; Запоріжжя).

Аверкина М.Ф., Матласевич І. Ю. Економічна безпека міста: проблеми та завдання // Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 лютого 2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.1. – 561 с. - С.4-7.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Averkyna M.F (2021) Method of Similarity Implementation for the Decision-Making Process in Small Towns Transportation Management. IHSI 3: Intelligence, Technology and Analytics. Palermo, Italy

Averkyna Maryna (2020) ETHICAL DECISION-MAKING FOR SUSTAINABLE URBAN TRANSPORTATION. PhD Summer School in Economics, Management, Political Science, Law and Public Administration, Estonia, Viljandi.

Averkyna Maryna (2020) Implementation of Descriptive Similarity for Decision Making in Smart Cities. HCI INTERNATIONAL 2020 22ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN-COMPUTER INTERACTION. Copenhagen, Denmark, 19-24 July 2020.

Averkyna Maryna (2020) A Similarity-Based Decision Process for Decisions’ Im-plementation. The 2020 World Congress in Computer Science, Computer Engineering, and Applied Computing CSCE 2020, Luxor Hotel (MGM Property), 3900 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, 89109, USA July 27-30, 2020.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Аверкина М.Ф. Застосування методу подібності в управлінні транспотними системами міст // Дні науки в Національному університеті "Острозька академія"

Аверкина М.Ф. (2020) «ЗЕЛЕНА» ЛОГІСТИКА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МІСТ ТА АГЛОМЕРАЦІЙ УКРАЇНИ. МІЖНАРОДНА НАУКОВО – ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЕКОНОМІЧНИХ CИСТЕМ В КООРДИНАТАХ ПАРАДИГМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

Рецензування статей, авторефератів

Дяченко К.С. Економічна безпека діяльності будівельних підприємств. Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.е.н., Харків, 2020. - 20 с.

Серняк І. І. Формування та розвиток соціального інструментарію управління персоналом підприємства. Автореферат дис. на здобуття наук. к.е.н., Львів, 2019. - 20 с.

Пухир С.Т. Фінансові механізми реалізації державної регіональної політики в Україні. Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н., Львів, 2020. - 40 с.

Зелінський С.В. Організаційно-економічне забезпечення формування стратегії соціально-економічного розвитку міст України. втореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.е.н., Харків, 2020. - 20 с.

Радченка О. П. Структурно-функціональне забезпечення розвитку агропромислового комплексу в умовах глобалізації: теорія і методологія, Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д.е.н., Одеса, 2020., 42 с.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком «Дослідження впливу соціо-еколого-економічних процесів на стан національної безпеки та стійкий розвиток територіальних систем»

Керівництво науковим гуртком «Дослідження впливу соціо-еколого-економічних процесів на стан національної безпеки та стійкий розвиток територіальних систем»

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редколегії закордонного наукового журналу "Українознавчі праці", Академія Якуба з Парадижа

Член редакційної ради Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка»

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Аверкина М.Ф., Кудрей А. Ю. ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ПОЛІСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНУ // Приазовський економічнй вісник. 2020. № 1(18). -С. 317-320 (електронне наукове видання, категорія Б, Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List)

Аверкина М.Ф., Гурко А.В. Економічне зростання країни: фактори й особливості // Інфраструктура ринку. 2020. № 40. (Електронний науково-практичний журнал, наукометричне видання, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф., Шмигельський Ю.В. Моделювання прибутковості підприємств аграрного сектору // Інфраструктура ринку. 2020. № 40. (Електронний науково-практичний журнал, наукометричне видання, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф. Октисюк Є.В. Моделювання кредитоспроможності клієнт // Інфраструктура ринку. 2020. № 39. (Електронний науково-практичний журнал, наукометричне видання, Index Copernicus)

Averkyna M.F. Logistic coordination transportation system of cities and metropolitan areas / M.F. Averkyna // Modern scientific researches (December 16-17, Minsk). – 2019. – V. 10 (Index Copernicus, GScholar).

Аверкина М.Ф. , Приступа М.Б. Експертні системи в автоматизованих інформаційних системах // Інфраструктура ринку. – 2019. – В. 37. – С.801-806. (Index Copernicus)

Аверкина М.Ф. Сидорчук Л.В. Штучний інтелект у бізнесі: переваги та перешкоди у впровадженні // Інфраструктура ринку. – 2019. – В. 37. – С.164–169. (Електронний науково-практичний журнал, наукометричне видання, Index Copernicus).

ETHICAL DECISION-MAKING FOR SUSTAINABLE URBAN TRANSPORTATION

Averkyna M. Application the Method of Similarity for the Decision-Making Process / P. Lorents, M. Averkyna // Lecture Notes in Electrical Engineering. Smart Information and Communication Technologies (Smart-ICT-19), 26-29 September 2019. Saidia, Morocco: Springer (Scopus Q3)

Averkyna M. (2020) Implementation of Descriptive Similarity for Decision Making in Smart Cities. In: Stephanidis C. et al. (eds) HCI International 2020 – Late Breaking Papers: Interaction, Knowledge and Social Media. HCII 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12427. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-60152-2_2 (Q2)

Аверкина М.Ф., Гурко А.В. (2020) Вплив показників злочинності на економічне зростання країн Європи. Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawchych. №4. С.199-211

Аверкина М.Ф., Долгова Д.О. (2020) FORECASTING OF EXPEDINTURES ON THE EDUCATIONAL SPHERE OF UKRAINE. The International Scientific Periodical Journal "Modern Scientific Researches". 13. P.1. PP:88-93 (Index Copernicus)

Отримання молодими вченими державних премій, премій та грантів Президента України, премій Кабінету Міністрів України, премій Національної та галузевих академій наук України та премій і стипендій Верховної ради України

Здобуто Премію КМУ для молодих учених, 01.11.2019.

2019

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Бєлка Д. О. (2019) Моделі прогнозування футбольних матчів. Науковий блог Національного університету "Острозька академія"

Гаврильчик Л. С. (2019) ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ У ДОСЛІДЖЕННІ ПОВЕДІНКИ ВИТРАТ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАКОРДОННИХ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Науковий блог Національного університету "Острозька академія"

Павлишина Н. С. (2019) Моделювання впливу наукової та інноваційної діяльності регіону на його економічний розвиток. Науковий блог Національного університету "Острозька академія"

Корева М. В. (2019) Прогнозування розвитку регіонів із використанням таксономічного показника. Науковий блог Національного університету "Острозька академія".

Адамець А. В. (2019) Оцінювання фінансового стану комерційного банку за допомогою таксономічного показника. Науковий блог Національного університету "Острозька академія".

Кондратюк Є. С. (2019) Інвестиційне забезпечення туристичної привабливості природних об’єктів на прикладі Радивилівської об’єднаної територіальної громади. Науковий блог Національного університету "Острозька академія".

Балабан С.В. (2019) Оцінювання рівня продовольчої безпеки регіону. Науковий блог Національного університету "Острозька академія".

Долгова Д. О. (2019) МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ КУЛЬТУРИ НА ЕКОНОМІЧНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ. Науковий блог Національного університету "Острозька академія".

Борисюк О.О. Оптимізація структури посівних площ ТзОВ «Хавест-агро» з врахуванням супутніх ризиків. Науковий блог Національного університету "Острозька академія".

Кондрацький Б. В. (2019) КОНТЕКСТНА РЕКЛАМА В СИСТЕМІ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ. Науковий блог Національного університету "Острозька академія".

Никитюк А. М. (2018) ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У ВЕДЕННІ БІЗНЕСУ. Науковий блог Національного університету "Острозька академія".

Опублікування тез доповідей

Аверкина М.Ф. Автоматизовані інформаційні системи у веденні управлінського обліку на підприємстві / М.Ф. Аверкина, Я.Ф. Аверкин // Збірник тез II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Нові інформаційні технології управління бізнесом". - К, 2019. - С. 8-11

1. Аверкина М.Ф. Теплова помпа в системі енергозбереження / М.Ф. Аверкина // Фінанси, аудит та соціальна економіка: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 23 лютого 2019 року) – Львів : ГО «Львівська економічна фундація», 2019. – С. 64–65.

Аверкина М.Ф. «Зелені» технології інформаційної логістичної системи. Сталий розвиток соціально-економічних систем: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (14 травня 2019 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. К.: ТОВ «ВІПО», 2019. С.96-98

4. Аверкина М.Ф. Технології та інструменти у досягненні соціо-еколого-економічної безпеки міст та агломерацій / М.Ф. Аверкина // Стан та перспективи розвитку обліку, фінансів та підприємництва в умовах трансформації економіки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (18 січня 2020 р.; м. Київ).

Аверкина М.Ф., Борисюк О.О. (2019) Детермінанти старіння населення в Україні. Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення"(випуск 36)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Averkyna M. Application the Method of Similarity for the Decision-Making Process. The First International Conference on Smart & Communacation Technologies (SmartICT'19). 26-28 September 2019, Be Live Collection Hotel, Saidia, Morocco

Аверкина М.Ф. «Зелені» технології інформаційної логістичної системи. Сталий розвиток соціально-економічних систем: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (14 травня 2019 р.; м. Київ)

Рецензування статей, авторефератів

Рейкін В. С. Детінізація національної економіки в умовах невизначеності. Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н., Львів, 2019. - 40 с.

Рецензування стaтей наукового видання "Polska-Niemcy-Unia Europejska w Procesie Zmian"

Заблодська Д.В. Розвиток міжрегіонального співробітництва в умовах євроінтеграції. Автореф. на здобуття наук. ступеня к.е.н., Сєвєродонецьк, 2019. - 20 с.

Угольков Є.О. Організовування та оцінювання маркетингової взаємодії підприємств на основі використання Інтернет-технологій. Автореф. на здобуття наук.ступеня к.е.н., Львів, 2019. - 25 с.

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Рецензент закордонного наукового журналу "Українознавчі праці", Академія Якуба з Парадижа

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Аверкина М.Ф. Регіональна інноваційна політика на засадах стійкості: сутність, особливості та завдання / М.Ф. Аверкина, О.А. Карлова // Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» Серія «Економіка». – 2019. том № 12. (Google Scholar)

Averkyna M. F. Reverse logistic system for maintenance urban sustainable development. // Modern engineering and innovative technologies. – 2019. – Issue 8. – Part. 3. P. 25– 29 (Index Copernicus).

Averkyna M. (2019) Some Mathematical and Practical Aspects of Decision-Making Based on Similarity / P. Lorents, M. Averkyna // “HCII 2019 Late Breaking Work” LNCS Proceedings. (July 26-31, Orlando, Florida, USA), P: 168-179. (Scopus Q2).

Аверкина М.Ф., Артюх О.М. Оцінювання стійкості транспортної системи міста. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/ (Електронне фахове наукометричне видання, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф., Кондратюк Є. С. Методичні засади оцінювання сталого розвитку території. Бізнес Інформ. 2018. № 11. - С. 147-154. (Науковий журнал, наукометричне видання, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф., Вальчук В.В. Забезпечення соціально-економічного розвитку міст. Ефективна економіка. 2019. №4. http://www.economy.nayka.com.ua/ (Науковий журнал, наукометричне видання, Index Copernicus)

Аверкина М. Ф. Стійкість міської агломерації в забезпеченні регіонального розвитку. Бізнес Інформ. – 2019. – №3. – C. 108–113. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-108-113

Отримання молодими вченими державних премій, премій та грантів Президента України, премій Кабінету Міністрів України, премій Національної та галузевих академій наук України та премій і стипендій Верховної ради України

Здобуто Премію КМУ для молодих учених http://kdpu-nt.gov.ua/ru/content/spisok-molodih-vchenih-yakim-priznacheno-stipendiyi-ta-prodovzheno-viplatu-stipendiy

Здобуто іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.

2018

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Приступа М. Б. Моделювання впливу соціально-економічних факторів на економічне зростання міста / М. Б. Приступа // Актуальні питання сьогодення, 2018.

Опублікування тез доповідей

Averkyna M.F. (2018) The Role of Information Technologies in the Sustainable Urban Transportation System Maintenance. Conference proceedings of the Scientific and Technological Revolution of the 21st century 2018, Karlsruhe, Germany: 69-70

Averkyna M.F. (2018) Decision Support System in the Public and private Companies. Conference proceedings of the International Studients' Scientific conference "Actual Issues of European Integration", (November 17, 2018), Tbilisi: 121-131.

Аверкина М.Ф. Фінансове забезпечення розвитку транспортної інфраструктури міст та агломерацій. Міжнародна науковотехнічна конференція «Технології та інфра-структура транспорту», Харків, 14-16 травня 2018 р.: Тези доповідей. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – С. 218-220.

Аверкина М.Ф. Методологічні засади дослідження сучасних міських процесів. Економіка міста та урбаністика: матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (23 березня 2018 р.). — К.: КНЕУ, 2018. — С. 59-60. ISBN 978-966-926-224-0

Аверкина М.Ф., Аверкин Я.Ф., Значення 1С: Бухгалтерія 8 для України у веденні управлінського обліку на промисловому підприємстві. Матеріали Всеукраїнської науко-во-практичної конференції «Нові інформаційні технології управлін-ня бізнесом» (Спілка автоматиза-торів бізнесу, 21 лютого 2018 р.). – К. – С. 4-9.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Averkyna M.F. Decision Support System in the Public and Private Companies. Conference proceedings of the International Studients' Scientific conference "Actual Issues of European Integration", (November 17, 2018), Tbilisi.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Аверкина М.Ф., Аверкин Я.Ф., Значення 1С: Бухгалтерія 8 для України у веденні управлінського обліку на промисловому підприємстві. Матеріали Всеукраїнської науко-во-практичної конференції «Нові інформаційні технології управлін-ня бізнесом» (Спілка автоматиза-торів бізнесу, 21 лютого 2018 р.). – К. – С. 4-9.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Аверкина М.Ф. Фінансове забезпечення розвитку транспортної інфраструктури міст та агломерацій. Міжнародна науковотехнічна конференція «Технології та інфраструктура транспорту», Харків, 14-16 травня 2018 р.

Рецензування статей, авторефератів

Тонкошкур М.В. Забезпечення функціонування туристичного комплексу регіону. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. - ДВНЗ "Прикарпатський націонаьний університет імені Василя Стефаника", Івано-Франківськ, 2018. - с.20

Щьокіна Є.Ю. Організаційно-управлінські інновації в забезпеченні розвитку регіону. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. - ДВНЗ "Прикарпатський націонаьний університет імені Василя Стефаника", Івано-Франківськ, 2018. - с.20

Сєребряк К.І. Розвиток інформаційної інфраструктури економічного співробітництва регіонів. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. - Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Сєвєродонецьк, 2018. - с.34

Рецензування 26 статей.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком «Дослідження впливу соціо-еколого-економічних процесів на стан національної безпеки та стійкий розвиток територіальних систем»

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Рецензування статті

Видання наукової монографії

Аверкина М.Ф. Інформаційні системи та технології забезпечення стійкого розвитку міст і агломерацій / Сталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2018: колективна монографія / Міненко М.А., Бендюг В.І., Комариста Б.М. [та ін.]; НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; Національний університет “Києво-Могилянська академія”; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. — Київ, 2018. — 620 с. – C.369-374.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Averkyna M. F. The principles of regional renewable energy policy / M. F. Averkyna // Причорноморські економічні студії, 2018 – №30-1. – С. 131-134. (Index Copernicus)

Averkyna M. Financial and logistic coordination in the context of providing sustainable urban development in terms of decentralization in Ukraine / M. F. Averkyna, Y. V. Shulyk // Фінснсово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2018. - В.3 (26). С. 82-90. (Web of Science).

Averkyna M. F. The role of information technologies in the sustainable urban transportation system maintenance. «Modern engineering and innovative technologies», 2018. V. 4 (Index Copernicus)

Аверкина М.Ф., Руднік О.О. Особливості автоматизації обліку основних засобів // Ефективна економіка. - 2018. - №6 (Електронне фахове наукометричне видання, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф. Бабюк Н. Сучасний стан інформаційних систем ведення обліку в Україні та тенденції їхнього розвитку // Інфраструктура ринку. - 2018. В.19. - С. 523-526 (Електронне фахове видання, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф., Каток Д.К. Моделювання рівня інфляції в Україні // Державне управління: удосконалення та розвиток, 2018 – № 5 (Електронне фахове наукометричне видання, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф, Сипата М. Автоматизація систем управлінського обліку на підприємстві // Інфраструктура ринку- 2018. - В.19. С. 548-551 (Електронне фахове, наукометричне видання, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф., Тихонюк К. Сучасні комп'ютерні системи бухгалтерського обліку в Україні // Вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки". - 2018. - В.30 (фахове, наукометричне видання, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф., Бомчук А.В. Моделюваня соціально-економічного розвитку України в порівнянні з Польщею // Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - В.19. - С. 27-31 (Фахове, наукометричне видання, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф., Гриценюк О.І. Особливості автоматизації обліку праці та заробітної плати. Науково-практичний журнал "Причорноморські економічні студії". - 2018.В.29. С. 113-116. (фахове, наукометричне виданя, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф. Зарубіжний досвід формування регіональної політики розвитку відновлювальної енергетики Португалії в руслі забезпечення стійкого розвитку міст// Державне управління: удосконалення та розвиток, 2018 – № 5 (Електронне фахове наукометричне видання, Index Copernicus)

Averkyna M. F. The role of information technologies in the sus-tainable urban transportation system mainte-nance // Modern engineering and innovative technologies, №. 4. V. 2. – 2018. – C. 90-94 (Index Copernicus)

Аверкина М.Ф. Особливості оцінювання стійкого розвитку міст та агломерацій / М.Ф. Аверкина // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 4. – С. 334–350 (Web of Science).

Averkyna M. Green Logistics’ Directions in the System of Urban Sustainable Development / M. Averkyna, O. Karlova, O. Kirian, T. Obydiennova // International Journal of Applied Business and Economic Research. – 2017. – V.15. N 22 (Part 2). – P. 787–797. (Scopus, Q2).

Присвоєння вченого звання професора

Присвоєно вчене звання професора АП № 000549 від 23.10.2018 р.

Отримання молодими вченими державних премій, премій та грантів Президента України, премій Кабінету Міністрів України, премій Національної та галузевих академій наук України та премій і стипендій Верховної ради України

Здобуто Премію КМУ для молодих учених

2017

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Прийнято участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Досвід об’єднання територіальних громад на сході України: економіко – правові аспекти» м. Київ (26-27 вересня 2017 р.)

Прийнято участь у 7 Міжнародній науковій конференції «Сучасні концепції та методи менеджменту» 7-8 грудня 2017 р. м. Варшава, Польща.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Логістичне забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку" (24 лютого 2017 року, м. Острог)

Рецензування монографій

Рейкін В. С. Детінізація національної економіки: теорія, методологія та практика: монографія.

Рецензування статей, авторефератів

Нікішин Є. В. Контроль системи продовольчого забезпечення як чинник економічної безпеки регіону. Автореф. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності (економічні науки) – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, 2017. – 24 с.

Муратов О. М. Прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. Одеса, 2016. – 21 с.

Чернишов О. Ю. Формування системи управління економічним розвитком міста. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України, Покровськ, 2017. – 21 с.

Гайденко С. М. Формування та реалізація стратегій розвитку підприємств житлово-комунального господарства. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). - Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Харків, 2017. – с. 21.

Видання наукової монографії

Аверкина М. Ф. Стійкий розвиток міст та агломерацій: особливості забезпечення / Місцевий розвиток за участі громади. Том 4: Регіональні аспекти та сталий розвиток міст / [за заг.ред. к.пол.н. Г.І. Мелеганич, д.е.н. Ю.М. Петрушенка]. – Київ : ВАІТЕ, 2016. – 316 с., С. 272-284.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Аверкина М.Ф. Особливості оцінювання стійкого розвитку міст та агломерацій // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2017. - №4. - С.334-350 (Web of Science)

Averkyna M.F. Criteria of Urban Sustainable Development / M.F. Averkyna // Proceedings of the International Scientific Conference «International Day of Science 2017 – Economics, Management, Innovation». – Moravian University College Olmouc, 2017. – 273. – P.3-6. (Наукометричне видання,WoS).

Averkyna M. F. Economic-mathematical modeling of logistic coordination of financial flows in cities and metropolitan areas / M. F. Averkyna, O. Karlova, Ch. Kalashnikova // International Journal of Economic Research. Volume 14. - 2017.(SCOPUS, Q2)

Averkyna M. F. Economic-mathematical modeling of logistic coordination of cities and metropolitan areas for maintenance of sustainability / M.F. Averkyna,O. Karlova, Kalashnikova Ch. // Proceedings of the 12th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2017. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2017. pp. 17-24 ISBN 978-80-248-4131-1, ISSN 1804-9104.13-219. (Наукометричне видання, WoS)

Опублікування статті

Аверкина М. Ф. Механізм інформаційного забезпечення розвитку територіальних систем / М. Ф. Аверкина // Причорноморські економічні студії. – 2017. – В. 18. – С. 211-215.

Аверкина М. Ф. Стратегічний набір в управлінні стійким розвитком агломерацій / М. Ф. Аверкина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка». – 2017. - №5 (33). – С. 47–51.

Аверкина М. Ф. Стратегічний набір в управлінні стійким розвитком агломерацій / М. Ф. Аверкина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка». – 2017. - №5 (33). – С. 47–51.(Index Copernicus)

Аверкина М. Ф. Особливості діагностики забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій / М. Ф. Аверкина // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.– Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 3-7.

Аверкина М. Ф. Теорія забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій / М. Ф. Аверкина // Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє: тези наук.-практ. Інтернет-конф. (3 березня 2017 р.). — К.: КНЕУ, 2017. — 325 с., С. 261-272

Аверкина М. Ф. Формування інноваційного середовища в місті / М. Ф. Аверкина // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфра-структури: виклики постіндустріальної економіки”, Львів, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С.37-39.

Аверкина М. Ф. Значення раціонального використання ресурсів у забезпеченні стійкого розвитку міст та агломерацій // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі», 24-26 травня, 2017 р. – Харків.

Аверкина М. Ф. Інституційні передумови забезпечення інноваційного розвитку міст / М. Ф. Аверкина // Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо-, та мікрорівнях» (Одеський національний політехнічний університет, 7-8 червня 2017.). – Одеса, 2017. – C. 60-62.

Отримання молодими вченими державних премій, премій та грантів Президента України, премій Кабінету Міністрів України, премій Національної та галузевих академій наук України та премій і стипендій Верховної ради України

Здобуто іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.

2016

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Подано пропозицію для написання Стратегії сталого розвитку Нетішинської об'єднаної територіальної громади до 2028 р. на 50 тис. грн.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Прийнято участь у 6 Міжнародній науковій конференції "Сучасні концепції та методи менеджменту" 8-9 грудня 2016 р. м. Варшава, Республіка Польща

Прийнято участь у Міжнародній науково-практичній конференції м.Шєдельц.

Захист дисертації

Захист докторської дисертації на тему "Забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій" 29.09.16

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Averkyna M.F. Durections in logistics coordination in cities and metropolitan areas: economic-mathematical vision/ M. F. Averkyna// Zeszyty Naukowe Universytetu Przyrodnicho-Humanistycznego w Siedecach. - Nr 111 (38). - 2016. - P. 121-131 (Index Copernicus)

Опублікування статті

Аверкина М. Ф. Логістична координа-ція інформаційних по-токів міст та агломерацій / М. Ф. Аверкина // International Scientific Conference Modern Transformation Of Eco-nomic and Management In The Era Of Globalization: Conference Pro-ceedings. January 29, 2016. Klaipe-da: Baltija Publishing. 306-308 p

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну