Карповець Максим Вячеславович,

к.ф.н., доц., декан гуманітарного факультету
Карповець Максим Вячеславович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Присвоєння вченого звання доцента

Отримання доцента державного зразка

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Performative Identity in Contemporary Culture: Towards the Virtual Corporeality (Kyiv-Mohyla Humanities Journal)

2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Людська тілесність у перформативному конструюванні соціальної реальності // XI Міжнародна наукова конференція "Проблемикультурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур"

Досвід перформативності у філософії: мистецтво презентації // VI Всеукраїнська наукова конференція «Філософія як культурна політика сучасності»

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Людська тілесність у перформативному конструюванні соціальної реальності // Міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» (18-19 травня, 2018).

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Досвід перформативності у філософії: мистецтво презентації // VI Всеукраїнська наукова конференція «Філософія як культурна політика сучасності» (19 жовтня, 2018).

Перформативний аспект міського простору // III Всеукраїнська наукова конференція «Історіософія простору: тисячоліття волинської книжності»

Перформативний аспект міського топосу // Друга Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція « Історіософія простору: тисячоліття волинського тексту».

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Перформативне розуміння суспільства в теорії Бруно Латура // XXIII Наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки"

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Imago"

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Студентські наукові записки Національного університету “Острозька академія”: серія “Гуманітарні науки”. – Острог, 2018. - Випуск 10. – 296 с.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Перформативна природа соціальної реальності // Гуманітарний часопис. – № 3 (4). – 2017. – С. 50-61. (Index Copernicus)

Антикорупційна етика в системі європейських цінностей // Partnerstwo Wschodnie. Etyczne i spoleczno-prawne aspekty relacji miedzy Unia Europeiska a Ukraina. Tom 1. – Gorzow Wielkopolski. – S. 105-115.

Перформативна теорія культури: повернення до суб'єкта // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (Web of Science) (подано до друку)

Опублікування статті

Мистецтво на межі людських можливостей // Часопис "Критика"

2017

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Деконструкція цінностей у сучасній освіті // VII Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego, 30.09-02.10 2016 r.

Міжнародний науковий семінар, Ататюрський університет (м. Ерзарум, Туреччина)

The Identity of Philosopher after the Postomodernity // University of Zielona Gora

1. The Theoretical Background of Understanding Urban Identity in the Anthropological Perspective // University of Zielona Gora 2. The Urban Ontology: Rethinking of Human Corporeality // University of Zielona Gora

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Насилля та відеоігри у філософсько-антропологічному вимірі // Тези до конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації»

Соціальна ідентичність як конструкт перформативних ігор // Міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» НаУОА

Перформативні основи жіночої моди: постколоніальний дискурс // Міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» НаУОА

Філософія перформативності // V Всеукраїнська наукова конференція «Філософія як культурна політика сучасності» (НаУ ОА)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Фемінізм і сучасне мистецтво // Щорічний круглий стіл «Що ж таке фемінізм» (НаУ ОА)

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Imago"

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Студентські наукові записки Національного університету “Острозька академія”: серія “Гуманітарні науки”. – Острог, 2017. - Випуск 9. – 534 с.

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Ідентичність філософа після постмодерну // Міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» (20-21 травня 2016 року).

Ціннісні орієнтири в Острозькій академії: традиції та інновації // ХVІІ Всеукраїнська конференція асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні «Українсько-європейські ініціативи в освітньому просторі: ціннісна парадигма» (29 березня – 30 березня 2016 року).

Естетичні парадокси урбаністичного ландшафту // Дні науки Національного університету «Острозька академія», 19-21 квітня 2016 р.

Філософія міста у теоретико-культурній перспективі // Дні філософського факультету КНУ ім. Т. Шевченка, 20-21 квітня 2016 р.

Філософія культури Михайла Грушевського // Міжнародна наукова конференція з нагоди 150-ліття видатного громадського, політичного діяча та вченого Михайла Сергійовича Грушевського. НаУОА, 17 вересня 2016 р.

Etyka antykorupcyjna w systemie wartości europejskic // II Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu «Kulturowy wymiar integracji europejskiej» pod tytułem: „Prawne i społeczne aspekty współpracy między Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego. Procesy demokratyzacji państwa a problem korupcji”1 (10 września 2016 r. w Narodowym Uniwersytecie „Akademia Ostrogska)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Філософське осмислення шуму в культурі // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 15. – С. 119–127. (Index Copernicus).

Опублікування статті

Нариси до міфології міста // Велика ідея. Режим доступу: https://biggggidea.com/practices/1575/

2015

Отримання наукової стипендії для молодих учених

Премія голови Рівненської організації за заслуги в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Філософія як метакритика культури: сучасна перспектива // Філософія як культурна політика сучаності. Острог, 2015.

Міська ідентичність як соціокультурний конструкт // VIII міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» (24-25 квітня, 2015 року, Острог).

Публічний та приватний простір у місті: ґендерна перспектива // III Всеукраїнська науково-практична конференція Гендерна проблематика та антропологічні горизонти (24-25 квітня, 2015 року, Острог).

Відкриття людського тіла в контексті антропологічних студій // ХХ наукова викладацько-студентська конференція (16-25 березня 2015 року, Острог).

Пайдея як античний прототип культури // XIV Міжнародна конференція «Традиція і культура. Людина в пошуках смислу». 18 грудня 2015 р. (Київ)

Опублікування статті

Мода як форма влади // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філософія. – С. 148-154.

Філософська рецепція геніальності як антропологічного феномену // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі України. Серія: Філософські науки. – 2015. – № 16 (293). – С. 17-23.

2014

Опублікування статті

The Theoretical Background of Understanding Urban Identity in the Anthropological Perspective // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2014. – № 1. – Р. 77-93. (Web of Science)

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну