Козак Людмила Василівна,

Козак Людмила Василівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2015

Захист дисертації

07.10.2015 р.

Видання наукової монографії

Формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємства на внутрішньому та світовому ринках : монографія / Л. В. Козак. – Острог : Вид-во НУ «Острозька академія», 2015. – 494 с. (16,2 друк. арк.)

2014

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Операційна ефективність як чинник формування стратегій позиціювання аграрних підприємств / Л. В. Козак // Фінансова система України: тенденції та перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Острог, 13–14 червня 2014 року). – Острог : Вид-во НУ «Острозька академія», 2014. – С. 153–156 (0,2 д.а.).

Моделювання впливу рівня інтенсивності виробництва та результати діяльності сільськогосподарських підприємств / Л. В. Козак // Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях: збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя : Вид-во ЗНУ, 2014. – С. 175–178 (0,2 д.а.).

Операційна ефективність як чинник ефективності стратегій позиціювання аграрних підприємств на ринку фуражного зерна / Л. В. Козак // Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 жовтня 2014 року, м. Рівне). – Рівне : НУВГП, 2014. – С. 145–147 (0,3 д.а.).

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Влияние мер таможенного и валютного регулирования на рынки сельскохозяйственной продукции в Украине / Л. В. Козак // Управление общественными и корпоративными финансами: формирование ресурсного обеспечения инновационной экономики : материалы Международной научно-практической конференции (г. Саратов, 28 марта 2014 г.). – Саратов : ИЦ «Наука», 2014. – С. 191–196 (0,3 д.а.).

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Якість як атрибут ринкового позиціювання сільськогосподарської продукції та продуктів харчування / Л. В. Козак // Схід (Ulrich`s Periodicals Directory, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), РІНЦ, EBSCO Publishing, Philosophy Documentation Center, Index Copernicus, WolrdCat). – Січень-лютий, 2014. – № 1 (127). – С. 40–46 (0,7 д.а.).

Connection of the intensive methods of manufacturing and the financial outcomes in agricultural enterprises / L. V. Kozak // Економіка АПК (РІНЦ, Російська наукова електронна бібліотека, EBSCO Publishing, Ulrich`s Periodicals Directory USA, Index Copernicus). – 2014. – № 3 (233). – С. 29–35 (0,5 д.а.).

Criteria of purchasing behavior of consumers in the food market in Ukraine / L. V. Kozak // Економіка АПК (РІНЦ, Російська наукова електронна бібліотека, EBSCO Publishing, Ulrich`s Periodicals Directory USA, Index Copernicus). – 2014. – № 5 (235). – С. 30–36 (0,6 д.а.).

Modern Approach to the Formation of the Concepts of Customer Value / L. V. Kozak // Економіка АПК (РІНЦ, Російська наукова електронна бібліотека, EBSCO Publishing, Ulrich`s Periodicals Directory USA, Index Copernicus). – 2014. – № 9 (239). – С. 33–40 (0,6 д.а.).

Опублікування статті

Макроэкономические факторы рыночного позиционирования производителей зерновой и мясной продукции в Украине на внутреннем и мировом рынках / Л. В. Козак // Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 1 (42-1). – Ч. 1. – С. 283–288 (0,6 д.а.).

Теоретико-методичні підходи формування стратегічного бачення та цілей позиціювання продукції аграрних підприємств / Л. В. Козак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наук. праць. – Острог : Вид-во НУ «Острозька академія», 2014. – Вип. 25. – С. 42–49 (0,7 д.а.).

Забезпечення взаємодії інструментів аграрної політики та заходів державних стратегічних програм розвитку АПК в Україні / Л. В. Козак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наук. праць. – Острог : Вид-во НУ «Острозька академія», 2014. – Вип. 27. – С. 14-20 (0,6 д.а.).

2013

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Роль державної підтримки у забезпеченні конкурентного рівня рентабельності власного капіталу аграрних підприємств України / Л. В. Козак // Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 20–22 листопада 2013 р.). – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – С. 174–176 (0,2 д.а.).

Макроекономічні чинники ринкового позиціювання виробників зернової та м’ясної продукції в Україні / Л. В. Козак // Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу : зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф., 14–15 листопада 2013 р. – К. : КНЕУ, 2013. – С. 58–60 (0,2 д.а.).

Аграрний протекціонізм в Україні / Л. В. Козак // Фінансова система України: становлення та розвиток : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Острог, 17–18 травня 2013 року). – Острог : Вид-во НУ «Острозька академія», 2013. – С. 66–69 (0,3 д.а.).

Технологічна ефективність як чинник формування цінових стратегій позиціювання аграрних підприємств на ринку яловичини / Л. В. Козак // Маркетингове забезпечення ринку продовольства : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 23–24 квітня 2013 року). – Полтава : Полтавська державна аграрна академія, 2013. – С. 35–37 (0,2 д.а.).

Ефективність цінового позиціювання сільськогосподарських підприємств на внутрішньому та світовому ринках зернових / Л. В. Козак // Стратегічні напрямки соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 18–20 квітня 2013 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 173–176 (0,3 д.а.).

Оцінка ринкових позицій вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції у контексті вступу України в СОТ / Л. В. Козак // Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності : матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15–16 лютого 2013 року. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 105–107 (0,3 д.а.).

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Ефективність державної підтримки у забезпеченні конкурентної норми капіталовіддачі в аграрному секторі України / Л. В. Козак // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : сборник трудов VІІ международной научно-практической конференции (УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 18 октября 2013 г.). – Пинск : ПолесГУ, 2013. – С. 19–21 (0,2 д.а.).

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Операційна ефективність як чинник формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств в Україні / Л. В. Козак // Бізнес Інформ (Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, РІНЦ, Index Copernicus, Directory of Open Acess Journals, CiteFactor, Academic Journals Database, Research Bible, Соціонет). – 2013. – № 12. – С. 171–178 (0,7 д.а.).

Взаємозв’язок рівня інтенсивності виробництва та результатів діяльності сільськогосподарських підприємств // Проблеми економіки (Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, РІНЦ, Index Copernicus, Directory of Open Acess Journals, CiteFactor, Research Bible, Соціонет). – 2013. – № 4. – С. 90–98 (0,7 д.а.).

Опублікування статті

Ринкові позиції вітчизняних сільськогосподарських виробників у контексті членства України в СОТ / Л. В. Козак // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С. 55–60 (0,4 д.а.).

Цінове позиціювання сільськогосподарських підприємств на внутрішньому та світовому ринках зернової продукції / Л. В. Козак // Економіка АПК. – 2013. – № 4. – С. 48–55 (0,6 д.а.).

Диференціація за якістю як чинник ефективності стратегій позиціювання зернової продукції в Україні / Л. В. Козак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наук. праць. – К. : НДЕІ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 2013. – Вип. 12 (151). – С. 113–121 (0,8 д.а.).

Эффективность системы государственной поддержки аграрного сектора Украины / Л. В. Козак // Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 12 (41). – Ч. 1. – С. 121–126 (0,7 д.а.).

Роль державної підтримки у забезпеченні конкурентного рівня рентабельності власного капіталу аграрних підприємств України / Л. В. Козак // Экономика и банки. – 2013. – № 2. – С. 70–77 (0,6 д.а.).

2012

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Соціально-етичні аспекти стратегій позиціювання аграрних підприємств / Л. В. Козак // Маркетинг в Україні : програма та тези ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 грудня 2012 р. – К. : ВГО «Українська асоціація маркетингу», 2012. – С. 76–78 (0,2 д.а.).

Стратегія розвитку аграрного сектору України як чинник у забезпеченні його міжнародної конкурентоспроможності / Л. В. Козак // Соціально-економічні проблеми України в глобальному просторі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 26–27 квітня 2012 року). – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – C. 37–40 (0,2 д.а.).

Опублікування статті

Сільськогосподарська продукція як товар: теоретико-методологічні основи позиціювання / Л. В. Козак // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11 (37). – С. 188–192 (0,6 д.а.).

Галузеві детермінанти стратегій позиціювання аграрних підприємств та методичні підходи до їх оцінки // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наук. праць. – Острог : Вид-во НУ «Острозька академія», 2012. – Вип. 20. – С. 8–11 (0,7 д.а.).

Оцінка потреб споживачів як передумова формування ефективних стратегій позиціювання товарів та послуг / Л. В. Козак // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 3 (13). – С. 244–247 (0,6 д.а.).

2011

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Концептуальні підходи трактування сутності стратегічного набору підприємства: організаційно-управлінський аспект / Л. В. Козак // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы Пятой международной научно-практической конференции (УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 28–29 апреля 2011 г.). – Пинск : ПолесГУ, 2011. – С. 206-209 (0,2 д.а.).

Опублікування статті

Місце та роль стратегій позиціювання в системі стратегічних пріоритетів підприємства / Л. В. Козак // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2011. – Ч. 2. – С. 107–115 (0,6 д.а.).

Концептуальні підходи формування стратегій сільськогосподарських підприємств / Л. В. Козак // Економіка АПК. – 2011. – № 9. – С. 110–116 (0,5 д.а.).

Філософська концепція стратегії підприємства як чинник формування стратегій позиціювання / Л. В. Козак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наук. праць. – Острог : Вид-во НУ «Острозька академія», 2011. – Вип. 16 – С. 159–167 (0,6 д.а.).

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: lyudmyla.kozak@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну