Коцюк Леся Миколаївна,

к.ф.н., доц., доцент
Коцюк Леся Миколаївна
QA
Резюме
Освіта

1993-1998 Львівський державний університет ім. Івана Франка, 

                спеціальність Англійська мова та література, 

                    Диплом спеціалістаДосвід роботи

2005 - дотепер

доцент кафедри англійської філології НауОА

керівництво науково-практичною лексикографічною лабораторією LEXILAB, науковими групами студентів з напрямку "Лексична, фразеологічна та фреймова семантика"

з 2003 – 2013

завідувач кафедри англійської мови та літератури НауОА

адміністрування структурного підрозділу вищого навчального закладу освіти

з 1997 – дотепер

викладач англійської мови, теоретичних лінгвістичних дисциплін на факультеті романо-германських мов НауОА


Професійні навики

Наукові інтереси

Прикладна лінгвістика, лексикографія, корпусна лінгвістика, термінознавство та термінографія, переклад

Знання мов

Українська мова – Вільне володіння (Рідна)

Російська мова – Вільне володіння

Англійська мова – Вільне володіння (С2)

Німецька мова – Базовий рівень (А1)

Наукова робота
2019

Рецензування статей, авторефератів

Відгук на автореферат Бойчук В.М. "Репрезентація феномену песимізму в сучасній англійській мові", представленого на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Львів, 31 січня, 2019

Відгук на автореферат Рогач Ю.І. "Засоби реалізації полікодовості в англомовному газетному дискурсі (на матеріалі друкованої преси Австралії)", представленого на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Одеса, 18 квітня 2019 р.

2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

ХІ Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми перекладознавства та романо-германської філології" (11-12 травня, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича). Виступ на секційному засіданні: Зміни у семантиці лексеми daughter як відображення соціокультурних змін британського суспільства

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Науковий семінар "Актуальні напрями сучасної лексикографії" (до 95-ліття професора В.І. Перебийніс). Доповідь на тему: Лексикографічні проекти лабораторії LEXILAB Національного університету "Острозька академія", Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

ХХІІI наукова викладацько-студентська конференція "ДНІ НАУКИ НаУОА", 27–30 березня 2018 р., Острог

Рецензування статей, авторефератів

Відгук на автореферат Розвод Е.В. "Вербалізація концепту SUN: лінгвокультурний аспект", представлений на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Львів, 27 квітня, 2018

Відгук на автореферат Вербицької А.Е. "Концепт Distress / Дистрес в англомовному медіа-дискурсі", представлений на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Харків, 5 жовтня, 2018

Відгук на автореферат Вецкур Т.А. "Соціопрагматичні особливості повчального дискурсу (на матеріалі англомовної прози другої половини ХХ - початку ХХІ століть)", представлений на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Запоріжжя, 1 червня 2018

Керівництво студентським науковим гуртком

Тема засідання: Перекладознавство

Тема заняття: Лексикографія

Обговорення прикладних проектів

Обговорення прикладних проектів

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Коцюк Л.М., Коцюк Ю.А. Парадигма типологічних характеристик корпусу за типом текстових даних. - Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Серія "Філологія": науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, грудень 2018. Вип. 4(72). C. 18-23 [Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory]

Опублікування статті

Коцюк Л.М., Степанюк М. Зміни у семантиці лексеми daughter як відображення соціокультурних змін британського суспільства. // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. - Чернівці : Видавничий дім "РОДОВІД", 2018. - Вип. 1 (15). - С. 178-182.

2017

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Переклад та редагування Стратегії розвитку міста Острог для Міської Ради м. Острог

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

I Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації» (Острог, 6-7 квітня 2017 року). голова секції "Корусні та лексикографічні технології опису мовної системи та термінознавства", виступ на секційному засіданні: Institutional Academic Ukrainian Terminology: the Website and Online Student Services of the National University of Ostroh Academy; координатор воркшопу на тему "Використання корпусних технологій для задоволення потреб факультету романо-германських мов Національного університету "острозька академія""

ХІ Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства» (5-7 червня 2017 р., Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Луцьк-Світязь). Виступ на секційному засіданні: Параметризаційні характеристики корпусів текстів.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

IIІ Всеукраїнська науково-практична заочна Інтернет-конференція з міжнародною участю «Cучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури» (Острог, 22 лютого 2017 р. ).

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дні науки 2017 (Острог, 27-30 березня 2017). Виступ на секційному засіданні з доповіддю: "Foreign Language Testing Issues in The National University of Ostroh Academy"

Керівництво студентським науковим гуртком

Тема засідання: Прикладна лінгвістика: основні завдання та напрямки

Тема засідання: Терімнознавство та термінографія

Тема засідання: Корпусна лінгвістика

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька ака- демія», 2017. – Вип. 66. – 104 с.

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька ака- демія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 1. – 226 с.

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька ака- демія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 2. – 226 с.

Опублікування статті

Коцюк Л.М., Ломінська Н.В. Переваги та недоліки електронного формату тестування при оцінюванні знань іноземної мови (на прикладі досвіду використання тестових інструментів інформаційно-навчальної системи Moodle). // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : збірник наукових праць / укладачі І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, О.Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2017. – Вип. 64. – Ч. 1. – C. 205-209.

Створення і забезпечення функціонування науково-навчального центру університету

Навчально-науковий центр LinguaPark

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Коцюк Л.М. Корпусно-базоване дослідження терміносистеми хірургії. Х Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства» (17-19 червня 2016 р., Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Луцьк-Світязь)

Коцюк Л.М. Досвід комплексного дослідження терміносистеми екотуризму сучасної англійської мови (студентський проект). ІХ Міжнародна наукова конференція АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЛОГІЇ, ПЕРЕКЛАДУ І ФІЛОЛОГІЇ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 5-6 травня 2016 р.

Коцюк Л.М. Параметразиційні характеристики корпусу текстів біатлону сучасної англійської мови. Х Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова — культура — особистість» (Острог, 7-8 квітня 2016 року)

Коцюк Л.М. Перезентація роботи лексикографічної лабораторії LEXILAB (Досвід використання корпусних технологій для потреб факультету романо-германських мов Національного університету "Острозька академія". Х Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова — культура — особистість» (Острог, 7-8 квітня 2016 року)

Опублікування статті

Коцюк Л. М., Очеретович О. О. Параметразиційні характеристики корпусу текстів біатлону сучасної англійської мови / Леся Коцюк, Ольга Очеретович // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 62. – С. 366-368..

Коцюк Л., Лелях К. Досвід комплексного дослідження терміносистеми екотуризму сучасної англійської мови (студентський проект) / Леся Коцюк, Катерина Лелях // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. - Чернівці : Видавничий дім "РОДОВІД", 2016. - Вип. 11-12 , Ч. 1. - С. 331-336.

Коцюк Л. М., Пелипенко О.О. Класичний підхід до аналізу помилок у процесі вивчення іноземної мови [Текст] / Леся Миколаївна Коцюк, Ольга Олександрівна Пелипенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 60. – С. 37-40.

Коцюк Л.М., Прокіп Л.І. Корпусно-базоване дослідження терміносистеми хірургії. / Леся Коцюк, Лідія Прокіп // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. – Луцьк, 2016. – Вип № 6 (331). – С. 270-274.

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Коцюк Л.М. Визначення україномовними та російськомовними науковцями поняття “корпусна лінгвістика” (на матеріалі web-корпусу). ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова — культура — особистість» (Острог, 3-4 квітня 2015 року)

Коцюк Л.М. Теорії лексикографічних функцій та їх вплив на англійську лексикографію. IX Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства» (12-14 червня 2015 р., Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк - Світязь)

Коцюк Л.М. Результати опитування перекладачів, працівників-лінгвістів перекладацьких компаній, представників перекладацьких відділів на підприємствах щодо їх роботи з термінами. Всеукраїнська науково-практична конференція "Термінологічні проблеми перекладу та навчання фахових мов" з міжнародною участю. – Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, березень, 2015.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Kotsyuk Lessia. English Language Error Analysis of the Written Texts Produced by Ukrainian Learners: Data Analysis / Lessia M. Kostyuk. - Cognitive Studies, 15 - SOW Publishing House, Warsaw, 2015. - P. 389-395. DOI: 10.11649/cs.2015.027

Опублікування статті

Коцюк Л.М., Струк Т.В. Результати опитування перекладачів, працівників-лінгвістів перекладацьких компаній, представників перекладацьких відділів на підприємствах щодо їх роботи з термінами. / Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції "Термінологічні проблеми перекладу та навчання фахових мов" з міжнародною участю. – Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2015. - С. 47-50.

Коцюк Л.М. Визначення україномовними та російськомовними науковцями поняття “корпусна лінгвістика” (на матеріалі web-корпусу) / Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : збірник наукових праць / укладачі : І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. - Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2015. - Вип. 54. - С. 122-125.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну