Коцюк Леся Миколаївна,

к.ф.н., доц., доцент
Коцюк Леся Миколаївна
QA
Резюме
Освіта

1993-1998 Львівський державний університет ім. Івана Франка, 

                спеціальність Англійська мова та література, 

                    Диплом спеціалістаДосвід роботи

2005 - дотепер

доцент кафедри англійської філології НауОА

керівництво науково-практичною лексикографічною лабораторією LEXILAB, науковими групами студентів з напрямку "Лексична, фразеологічна та фреймова семантика"

з 2003 – 2013

завідувач кафедри англійської мови та літератури НауОА

адміністрування структурного підрозділу вищого навчального закладу освіти

з 1997 – дотепер

викладач англійської мови, теоретичних лінгвістичних дисциплін на факультеті романо-германських мов НауОА


Професійні навики

Наукові інтереси

Прикладна лінгвістика, лексикографія, корпусна лінгвістика, термінознавство та термінографія, переклад

Знання мов

Українська мова – Вільне володіння (Рідна)

Російська мова – Вільне володіння

Англійська мова – Вільне володіння (С2)

Німецька мова – Базовий рівень (А1)

Дипломи та сертифікати

Член Асоціації українських редакторів 

Член організації Women in Localization 

Наукова робота
2020

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ з доповіддю на міжнародінй конференції

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дні науки

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком "Прикладні аспекти лінгвістичних досліджень: лексикографія, термінознавство, корпусна лінгвістика, переклад"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Коцюк Л.М., Коцюк Ю.А. КЛАСИФІКАЦІЙНА ПАРАДИГМА КОРПУСУ ТЕКСТІВ ЗА ОСОБЛИВОСТЯМИ ЙОГО ДИЗАЙНУ, СТРУКТУРИ ТА СПОСОБАМИ ВИКОРИСТАННЯ, А ТАКОЖ СПОСОБОМ ФІКСАЦІЇ ТА ІНДЕКСАЦІЇ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ. - Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Серія "Філологія": науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, 2020. Вип. 9(77). C. 106-111. [Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory]

Опублікування статті

Публікація статті у фаховому виданні

2019

Рецензування статей, авторефератів

Відгук на автореферат Бойчук В.М. "Репрезентація феномену песимізму в сучасній англійській мові", представленого на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Львів, 31 січня, 2019

Відгук на автореферат Рогач Ю.І. "Засоби реалізації полікодовості в англомовному газетному дискурсі (на матеріалі друкованої преси Австралії)", представленого на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Одеса, 18 квітня 2019 р.

Керівництво студентським науковим гуртком

Засідання наукового гуртка "Прикладні аспекти лінгвістичних досліджень: лексикографія, термінознавство, корпусна лінгвістика, переклад" у першому семестрі

2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

ХІ Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми перекладознавства та романо-германської філології" (11-12 травня, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича). Виступ на секційному засіданні: Зміни у семантиці лексеми daughter як відображення соціокультурних змін британського суспільства

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Науковий семінар "Актуальні напрями сучасної лексикографії" (до 95-ліття професора В.І. Перебийніс). Доповідь на тему: Лексикографічні проекти лабораторії LEXILAB Національного університету "Острозька академія", Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

ХХІІI наукова викладацько-студентська конференція "ДНІ НАУКИ НаУОА", 27–30 березня 2018 р., Острог

Рецензування статей, авторефератів

Відгук на автореферат Розвод Е.В. "Вербалізація концепту SUN: лінгвокультурний аспект", представлений на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Львів, 27 квітня, 2018

Відгук на автореферат Вербицької А.Е. "Концепт Distress / Дистрес в англомовному медіа-дискурсі", представлений на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Харків, 5 жовтня, 2018

Відгук на автореферат Вецкур Т.А. "Соціопрагматичні особливості повчального дискурсу (на матеріалі англомовної прози другої половини ХХ - початку ХХІ століть)", представлений на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Запоріжжя, 1 червня 2018

Керівництво студентським науковим гуртком

Тема засідання: Перекладознавство

Тема заняття: Лексикографія

Обговорення прикладних проектів

Обговорення прикладних проектів

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Коцюк Л.М., Коцюк Ю.А. Парадигма типологічних характеристик корпусу за типом текстових даних. - Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Серія "Філологія": науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, грудень 2018. Вип. 4(72). C. 18-23 [Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory]

Опублікування статті

Коцюк Л.М., Степанюк М. Зміни у семантиці лексеми daughter як відображення соціокультурних змін британського суспільства. // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. - Чернівці : Видавничий дім "РОДОВІД", 2018. - Вип. 1 (15). - С. 178-182.

2017

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Переклад та редагування Стратегії розвитку міста Острог для Міської Ради м. Острог

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

I Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації» (Острог, 6-7 квітня 2017 року). голова секції "Корусні та лексикографічні технології опису мовної системи та термінознавства", виступ на секційному засіданні: Institutional Academic Ukrainian Terminology: the Website and Online Student Services of the National University of Ostroh Academy; координатор воркшопу на тему "Використання корпусних технологій для задоволення потреб факультету романо-германських мов Національного університету "острозька академія""

ХІ Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства» (5-7 червня 2017 р., Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Луцьк-Світязь). Виступ на секційному засіданні: Параметризаційні характеристики корпусів текстів.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

IIІ Всеукраїнська науково-практична заочна Інтернет-конференція з міжнародною участю «Cучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури» (Острог, 22 лютого 2017 р. ).

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дні науки 2017 (Острог, 27-30 березня 2017). Виступ на секційному засіданні з доповіддю: "Foreign Language Testing Issues in The National University of Ostroh Academy"

Керівництво студентським науковим гуртком

Тема засідання: Прикладна лінгвістика: основні завдання та напрямки

Тема засідання: Терімнознавство та термінографія

Тема засідання: Корпусна лінгвістика

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька ака- демія», 2017. – Вип. 66. – 104 с.

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька ака- демія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 1. – 226 с.

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О. Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька ака- демія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 2. – 226 с.

Опублікування статті

Коцюк Л.М., Ломінська Н.В. Переваги та недоліки електронного формату тестування при оцінюванні знань іноземної мови (на прикладі досвіду використання тестових інструментів інформаційно-навчальної системи Moodle). // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : збірник наукових праць / укладачі І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, О.Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2017. – Вип. 64. – Ч. 1. – C. 205-209.

Створення і забезпечення функціонування науково-навчального центру університету

Навчально-науковий центр LinguaPark

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Коцюк Л.М. Корпусно-базоване дослідження терміносистеми хірургії. Х Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства» (17-19 червня 2016 р., Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Луцьк-Світязь)

Коцюк Л.М. Досвід комплексного дослідження терміносистеми екотуризму сучасної англійської мови (студентський проект). ІХ Міжнародна наукова конференція АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЛОГІЇ, ПЕРЕКЛАДУ І ФІЛОЛОГІЇ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 5-6 травня 2016 р.

Коцюк Л.М. Параметразиційні характеристики корпусу текстів біатлону сучасної англійської мови. Х Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова — культура — особистість» (Острог, 7-8 квітня 2016 року)

Коцюк Л.М. Перезентація роботи лексикографічної лабораторії LEXILAB (Досвід використання корпусних технологій для потреб факультету романо-германських мов Національного університету "Острозька академія". Х Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова — культура — особистість» (Острог, 7-8 квітня 2016 року)

Опублікування статті

Коцюк Л. М., Очеретович О. О. Параметразиційні характеристики корпусу текстів біатлону сучасної англійської мови / Леся Коцюк, Ольга Очеретович // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 62. – С. 366-368..

Коцюк Л., Лелях К. Досвід комплексного дослідження терміносистеми екотуризму сучасної англійської мови (студентський проект) / Леся Коцюк, Катерина Лелях // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. - Чернівці : Видавничий дім "РОДОВІД", 2016. - Вип. 11-12 , Ч. 1. - С. 331-336.

Коцюк Л. М., Пелипенко О.О. Класичний підхід до аналізу помилок у процесі вивчення іноземної мови [Текст] / Леся Миколаївна Коцюк, Ольга Олександрівна Пелипенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 60. – С. 37-40.

Коцюк Л.М., Прокіп Л.І. Корпусно-базоване дослідження терміносистеми хірургії. / Леся Коцюк, Лідія Прокіп // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. – Луцьк, 2016. – Вип № 6 (331). – С. 270-274.

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Коцюк Л.М. Визначення україномовними та російськомовними науковцями поняття “корпусна лінгвістика” (на матеріалі web-корпусу). ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова — культура — особистість» (Острог, 3-4 квітня 2015 року)

Коцюк Л.М. Теорії лексикографічних функцій та їх вплив на англійську лексикографію. IX Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства» (12-14 червня 2015 р., Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк - Світязь)

Коцюк Л.М. Результати опитування перекладачів, працівників-лінгвістів перекладацьких компаній, представників перекладацьких відділів на підприємствах щодо їх роботи з термінами. Всеукраїнська науково-практична конференція "Термінологічні проблеми перекладу та навчання фахових мов" з міжнародною участю. – Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, березень, 2015.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Kotsyuk Lessia. English Language Error Analysis of the Written Texts Produced by Ukrainian Learners: Data Analysis / Lessia M. Kostyuk. - Cognitive Studies, 15 - SOW Publishing House, Warsaw, 2015. - P. 389-395. DOI: 10.11649/cs.2015.027

Опублікування статті

Коцюк Л.М., Струк Т.В. Результати опитування перекладачів, працівників-лінгвістів перекладацьких компаній, представників перекладацьких відділів на підприємствах щодо їх роботи з термінами. / Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції "Термінологічні проблеми перекладу та навчання фахових мов" з міжнародною участю. – Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2015. - С. 47-50.

Коцюк Л.М. Визначення україномовними та російськомовними науковцями поняття “корпусна лінгвістика” (на матеріалі web-корпусу) / Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : збірник наукових праць / укладачі : І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. - Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2015. - Вип. 54. - С. 122-125.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну