Хом’як Іван Миколайович,

д.п.н., проф., завідувач кафедри
Хом’як Іван Миколайович
QA
Резюме
Освіта

Освіта:

1968-1972 рр. – Рівненський державний педагогічний інститут зі спеціальності “Українська мова і література”.


Післядипломна освіта:

1986-1989 рр. – Науково-дослідний інститут педагогіки АПН України, присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

1994-1997 рр. – Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук.пис відсутній

Досвід роботи

Досвід роботи:

1972-1977 рр. – учитель української мови і літератури ЗОШ №№ 17 і 22 м.Рівного.

1977-2006 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри української мови; професор, завідувач кафедри методики викладання і культури української мови Рівненського державного гуманітарного університету.

Із 2006 р. – професор кафедри української філології Національного університету “Острозька академія”.

2010 р. - завідувач кафедри української мови НуОА.

2012 р. – завідувач кафедри української мови і літератури НуОА.

Професійні навики

Професійний досвід і практичні навички:

І.М.Хом’як – автор 200 наукових робіт, зокрема монографії “Наукові основи навчання орфографії в середній школі”, навчальних посібників та методичних рекомендацій.

Знаний в Україні науковець: виступає на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, а також рецензентом, експертом, опонентом на захистах кандидатських і докторських дисертацій з теорії і методики навчання української мови. Започаткував наукову школу “Сучасні технології навчання української мови у вищій і загальноосвітній школах”. Дійсний член Академії наук вищої школи України. Член спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій - Д 26.133.05; Д 41.053.01.

Серед його вихованців – переможці Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка, всеукраїнських студентських олімпіад з української мови, всеукраїнських студентських конкурсів наукових робіт; заслужені учителі України, кандидати і доктори наук.

За особистий внесок у розвиток національної освіти нагороджений Почесними грамотами Рівненської облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України, нагрудними знаками - “Відмінника освіти України”, “Петра Могили”.

Наукова робота
2019

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Д 41.053.01 при Південноукраїнському державному університеті імені Ушинського

Д 26.133.05 Київський університет імені Б.Грінченка

Д 26.133.05 Київський університет імені Б.Грінченка

Д 41.053.01 при Південноукраїнському державному університеті імені Ушинського

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Перша Всеукраїнська науково-методична конференція "Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи в контексті становлення Нової української школи". Виступив із доповіддю "Особливості організації навчально-методичної роботи у початковій школі в умовах Нової української школи" (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки"

Участь у Днях науки в РОІППО "Ціннісні концепти мовно-літературної освіти в новій українській школі". Виступив із доповіддю "Розвиток критичного мислення в ціннісному аспекті мовної освіти". Рівне РОІППО

Всеукраїнська науково-методична коференція «Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи у контексті становлення Нової української школи».Тема доповіді: "Особливості організації навчально-методичної роботи у початковій школі в умовах Нової української школи"

8 листопада взяв участь у регіональній між вишівській науково-практичній конференції "Актуальні проблеми культури української мови та мовлення". Виступив на пленарному засіданні з доповіддю "Ціннісна основа українського слова".

7-9 жовтня взяв участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю "Філологічні горизонти: науковий, лінгводидактичний, філософський, соціальний, національно-патріотичний". Був модератором секції. Виступив із доповіддю "Інституційні трансформації сучасної філологічної освіти" (Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж).

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

IV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір". Тема доповіді: Роль і значення комунікативної компетентності у формуванні особистості школяра Нової української школи"

03.10 взяв участь у УІ Всеукраїнському науково-методичному семінарі "Модернізація мовно-літературної освіти у початковій школі: надбання, пошуки та перспективи розвитку". Виступив із доповіддю на пленарному засіданні "Особливості організації навчально-методичної роботи в початковій школі в умовах Нової української школи" (Східноєвропейський університет імені Лесі Українки).

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дні науки в НаУОА. Керував секцією "Актуальні проблеми лінгводидактики , культури мови і стилістики". Доповід: "Формування предметної компетентності засобами орфографії".

Дні науки в РОІППО "Ціннісні концепти мовно-літературної освіти в Новій українській школі" .Тема доповіді: "Розвиток критичного мислення в ціннісному аспекті мовної освіти".

Рецензування статей, авторефератів

Відгук про автореферат Нищети В.А. "Методика формування риторичної компетентності учнів основної школи в процесі навчання української мови" поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

13 листопада підготував відгук про автореферат кандидатської дисертації Московчук Н.М. "Українськомовна підготовка майбутніх іноземних фахівців технічних спеціальностей" (Одеса).

Рецензування монографій

Опублікування статті

Розвиток критичного мислення у студентів-філологів. УМЛШ. 2019. №1. С. 2-7.

Розвиток критичного мислення у студентів-філологів. УМЛШ. 2019. №1. С. 2-7.

Хом’як І., Каркич І. Компетентнісний підхід до навчання лексики в загальноосвітніх навчальних закладах. Дивослово. 2019. № 10. С. 2-5.

Хом’як І., Самсонюк О. Компетентнісний підхід до навчання синтаксису в умовах нової української школи. УМ і Л в школах України. 2019. № 10. С. 3-6.

Хом’як І., Скрипник Н. Тренінгові технології як одна з форм розвитку нестандартного спілкування на заняттях з української мови. Norwegian Journal of development of the International Science. Oslo, Norway, 2019. № 37. С. 9-11.

2018

Опублікування статті

1. Мовленнєва культура безпечної життєдіяльності // Дивослово. – 2018. - № 4. – С. 32-36. 2. Компетентнісний підхід до навчання української мови // Українська мова і література в школі: науково-методичний збірник. – Чернігів, 2018. - № 57. – С. 3-8. 3. Із хронопису українського мововиживання // Українська мова і література в школі: науково-методичний зб. – Чернігів, 2018. - № 58. – С. 3-6. 4. Мова як здоров’язбережувальний фактор // Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / Г.В.Лякішева (заг. ред.) та ін. – Т.2. – Луцьк: ФОП Покора І.О., 2018. – С. 198-202. 5. Орфографічна термінологія в теорії предметної компетентності // УМЛШ. – 2018. - № 2. – С. 8-13.

Компетентнісний підхід до навчання української мови // Українська мова і література в школі: науково-методичний збірник. – Чернігів, 2018. - № 57. – С. 3-8.

Із хронопису українського мововиживання // Українська мова і література в школі: науково-методичний зб. – Чернігів, 2018. - № 58. – С. 3-6.

Мова як здоров’язбережувальний фактор // Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / Г.В.Лякішева (заг. ред.) та ін. – Т.2. – Луцьк: ФОП Покора І.О., 2018. – С. 198-202.

Роль мислення у процесі пізнавальної діяльності філолога // Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті: збірник виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю МЕГУ ім.С.Дем’янчука. – Рівне: РВЦ МЕГУ ім.С.Дем’янчука, 2018. - С.171-174.

Іван Хом’як, Наталія Серветник. Метод проектів як ефективний чинник досягнення лексичної компетенції // УМЛ в школах України.- 2018. - № 9. – С.13-17.

Здатність мислити в аналітико-синтетичній діяльності філолога // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: реалії і перспективи" [ Електронний ресурс ] / за заг. ред. І.В.Гайдаєнко; упор. Т.Г.Окуневич. – Херсон, 2018. – С.222-225.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

16.03 виступив на засіданні круглого столу "Актуальні проблеми компетентнісно орієнтованого навчання української мови в сучасних закладах освіти" (Київ, ІП НАПН України). 31.05 – 01.06 виступив на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір". (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).

Керівництво студентським науковим гуртком

Науково-дослідна студія "Дидактичної лінгвістики"

Рецензування статей, авторефератів

22.01 підготував відгук про автореферат канд. дисертації Шиянюк Л.В. "Текстоцентричний підхід до формування українськомовної комунікативної компетентності студентів вищих технічних навч. закладів І-ІІ рівня акредитації" (Херсонський державний університет; 07.06 – відгук про автореферат докторської дисертації Овсієнко Н.М. "Методика навчання лінгвістики тексту на засадах компетентнісного підходу" (Переяслав-Хмельницький); 19.06 – відгук про автореферат докторської дисертації Скиби К.М. "Теорія і практика професійної підготовки перекладачів у США" (Хмельницький).

Відгук про автореферат докторської дисертації Казачінер О.С. "Теоретичні і методичні засади розвитку інклюзивної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі апіслядипломної освіти". Харків

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у роботі 5 Всеукраїнського науково-методичного семінару "Модернізація мовно-літературної освіти: надбання, пошку і перспективи розвитку"

Виступ на пленарному засіданні Всеукраїнського науково-методичного семінару "Модернізація мовно-літературної освіти у початковій школі: надбання, пошук і перспективи розвитку". Тема доповіді "Особливості організації навчально-методичної роботи в початковій школі в умовах Нової української школи"

2017

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Д 26.133.05 Київський університет імені Б.Грінченка

Д 41.053.01 при Південноукраїнському державному університеті імені Ушинського

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

14 березня взяв участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Компетентнісно орієнтовані педагогічні технології в початковій освіті". Виступив із доповіддю на пленарному засіданні (РДГУ).

28 вересня взяв участь в організації і проведенні ІУ Всеукраїнського науково-методичного семінару "Модернізація мовно-літературної освіти: надбання, пошуки та перспективи розвитку". Виступив із доповіддю "Актуальні проблеми культури українського мовлення". Був модератором секції "Формування мовно-комунікативної особистості в різних типах закладів освіти" (Луцьк, Східноєвропейський націон. Університет ім. Лесі Українки).

12-13 жовтня - учасник Всеукраїнської науково-практичної конференції "Лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний простір: здобутки і перспективи". Виступив із доповіддю на пленарному засіданні (Київський університет Ім.Б.Грінченка).

9-10 листопада взяв участь в організації та проведенні УІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми культури української мови і мовлення". Виступив іх доповіддю на пленарному засіданні (Остріг, НаУОА).

16-17 листопада – учасник Всеукраїнської науково-практичної конференції "Українська мова як чинник національної державності". Виступив із доповіддю на пленарному засіданні (Чернігівський ОІППО ім. К.Д.Ушинського).

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

27 жовтня взяв участь у Міжрегіональній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми культури української мови і мовлення". Виступив із доповіддю на пленарному засіданні (Млинів).

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”. — Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2017. — Вип. 68. —184 с.

Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : збірник наукових праць / за ред. І. Д. Пасічника, С. О. Кочерги, І. М. Хом'яка та ін. — Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2017. — Вип. 65. —134 с.

Опублікування статті

Національно-патріотичне виховання школярів засобами позакласної роботи // Пріоритети філологічної освіти: зб. наук. праць. – Випуск 5. – Рівне, 2017. – С. 40-43.

Методика оцінювання навчальних досягнень учнів // УМЛШ. – 2017. - № 3. – С. 7-12.

Унормоване мовлення як передумова досягнення орфографічної компетенції // Наукові записки НаУОА. Серія "Філологічна": зб. наук. праць /за ред. І.Д.Пасічника, С.О.Кочерги, І.М.Хом’яка та ін. Вип. 65. - Остріг: Вид-во НаУОА, 2017.- С.120-124.

Методи активізації розумової та пізнавальної діяльності студентів / І.Хом’як, Л.Пасічник // Нова педагогічна думка. – 2017. - № 2. – С. 51-54.

Особистісно орієнтоване навчання орфографії в інтерферованому середовищі // Наукові записки НаУОА. Серія "Філологічна". – Остріг: Вид-во НаУОА, 2017. – Вип. 68. – С. 132-137.

Компетентнісний підхід до навчання правопису української мови // УМЛ в школах України. – 2017. - № 11. – С.17-21.

Рецензування монографій

монографію "Методика викладання української мови у ВНЗ" / Струганець Л.В. та ін. (Тернопільський націон. Педуніверситет Ім.В.Гнатюка)

монографію Сіранчук Н.М. "Формування лексичної компетентності в учнів початкових класів на уроках української мови"

монографію Нищети В.А. "Методика формування риторичної компетентноситі учнів основної школи" (Бердянськ – Херсон)

Керівництво студентським науковим гуртком

Науково-дослідна студія "Дидактичної лінгвістики"

2016

Опублікування статті

Формування у школярів лексичної компетентності засобами лексикографії // Міжкультурна комунікація: мова, культура, особистість: зб. наук. праць. – Рівне: РОІППО, 2016. – С.3-8.

Самостійна робота в системі навчальної діяльності студентів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Т.І, 2016. - №1. – С.90-95.

Термінологія в системі української лінгводидактики // Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри: зб. наук. праць / відп. ред. Л.Д.Малевич. – Рівне: НУВГП, 2016. – С.44-48.

Трансформаційний зміст сучасного уроку мовлення // Дивослово. – 2016. - №9. – С.6-9.

Українська мова – державна мова України // Історія української державності: зб. тез виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад.С.Дем’янчука, 2016.- С.21-23.

Самостійна робота як компонент цілісного педагогічного процесу // Українська мова і література в школах України. – 2016. – №7-8. – С. 11-16.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

1. 2-5 червня взяв участь у У Міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми філології та лінгводидактики", виступив на пленарному засіданні (Луцьк).

2. 15-16 вересня взяв участь у Міжнародній науковій конференції "Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри". Виступив на пленарному засіданні. Керував секцією "Проблеми викладання мов для професійного спілкування" (Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне).

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

22-23 жовтня взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті", присвяченій 90-річчю від дня народження С. Я. Дем’янчука. Тема доповіді – "Актуальні проблеми української лінгводидактики" (Рівне, МЕГУ).

Опублікування статті

1. Формування комунікативної компетентності у старшокласників на уроках української мови (у співавторстві) // Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти та чинники: зб. статей.- Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2015.- С. 269-272.

2. Реалізація соціокультурної змістової лінії у підручниках з української мови для 8 класу (у співавторстві) // Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти та чинники: зб. статей.- Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2015. - С. 116-119.

3. Різновиди орфографічних девіацій // Наукові записки НаУОА. Серія "Філологічна": зб. наук. праць / гол. ред. І. Д. Пасічник. Вип. 57.- Остріг: Вид-во НаУОА, 2015. - С. 161-165.

4. Орфографічна компетентність як складник формування мовної особистості // Дивослово.- 2015.- №11.- С. 2-5.

5. Інноваційні методи навчання української мови у вищій школі // Українська мова і література в школах України. – 2015. - №11. – С. 14-17.

6. Любов до мови й уживаного слова // УМЛШ. - 2015. №4. - С.17-21.

7. Метод вправ у досягненні правописної компетенції // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: зб. наук. праць. - №2 (14). - Рівне: МЕГУ ім. акад. С.Дем'янчука, 2015. - С.319-326.

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Всеукраїнська науково-практична конференція

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: ivan.khomiak@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну