Хом’як Іван Миколайович,

д.п.н., проф., завідувач кафедри
Хом’як Іван Миколайович
QA
Резюме
Освіта

Освіта:

1968-1972 рр. – Рівненський державний педагогічний інститут зі спеціальності “Українська мова і література”.


Післядипломна освіта:

1986-1989 рр. – Науково-дослідний інститут педагогіки АПН України, присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

1994-1997 рр. – Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук.пис відсутній

Досвід роботи

Досвід роботи:

1972-1977 рр. – учитель української мови і літератури ЗОШ №№ 17 і 22 м.Рівного.

1977-2006 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри української мови; професор, завідувач кафедри методики викладання і культури української мови Рівненського державного гуманітарного університету.

Із 2006 р. – професор кафедри української філології Національного університету “Острозька академія”.

2010 р. - завідувач кафедри української мови НуОА.

2012 р. – завідувач кафедри української мови і літератури НуОА.

Професійні навики

Професійний досвід і практичні навички:

І.М.Хом’як – автор 200 наукових робіт, зокрема монографії “Наукові основи навчання орфографії в середній школі”, навчальних посібників та методичних рекомендацій.

Знаний в Україні науковець: виступає на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, а також рецензентом, експертом, опонентом на захистах кандидатських і докторських дисертацій з теорії і методики навчання української мови. Започаткував наукову школу “Сучасні технології навчання української мови у вищій і загальноосвітній школах”. Дійсний член Академії наук вищої школи України. Член спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій - Д 26.133.05; Д 41.053.01.

Серед його вихованців – переможці Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка, всеукраїнських студентських олімпіад з української мови, всеукраїнських студентських конкурсів наукових робіт; заслужені учителі України, кандидати і доктори наук.

За особистий внесок у розвиток національної освіти нагороджений Почесними грамотами Рівненської облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України, нагрудними знаками - “Відмінника освіти України”, “Петра Могили”.

Наукова робота
2019

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Д 41.053.01 при Південноукраїнському державному університеті імені Ушинського

Д 26.133.05 Київський університет імені Б.Грінченка

Д 26.133.05 Київський університет імені Б.Грінченка

Д 41.053.01 при Південноукраїнському державному університеті імені Ушинського

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Перша Всеукраїнська науково-методична конференція "Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи в контексті становлення Нової української школи". Виступив із доповіддю "Особливості організації навчально-методичної роботи у початковій школі в умовах Нової української школи" (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки"

Участь у Днях науки в РОІППО "Ціннісні концепти мовно-літературної освіти в новій українській школі". Виступив із доповіддю "Розвиток критичного мислення в ціннісному аспекті мовної освіти". Рівне РОІППО

Всеукраїнська науково-методична коференція «Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи у контексті становлення Нової української школи».Тема доповіді: "Особливості організації навчально-методичної роботи у початковій школі в умовах Нової української школи"

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

IV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір". Тема доповіді: Роль і значення комунікативної компетентності у формуванні особистості школяра Нової української школи"

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дні науки в НаУОА. Керував секцією "Актуальні проблеми лінгводидактики , культури мови і стилістики". Доповід: "Формування предметної компетентності засобами орфографії".

Дні науки в РОІППО "Ціннісні концепти мовно-літературної освіти в Новій українській школі" .Тема доповіді: "Розвиток критичного мислення в ціннісному аспекті мовної освіти".

Рецензування статей, авторефератів

Відгук про автореферат Нищети В.А. "Методика формування риторичної компетентності учнів основної школи в процесі навчання української мови" поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

Рецензування монографій

Опублікування статті

Розвиток критичного мислення у студентів-філологів. УМЛШ. 2019. №1. С. 2-7.

2018

Опублікування статті

1. Мовленнєва культура безпечної життєдіяльності // Дивослово. – 2018. - № 4. – С. 32-36. 2. Компетентнісний підхід до навчання української мови // Українська мова і література в школі: науково-методичний збірник. – Чернігів, 2018. - № 57. – С. 3-8. 3. Із хронопису українського мововиживання // Українська мова і література в школі: науково-методичний зб. – Чернігів, 2018. - № 58. – С. 3-6. 4. Мова як здоров’язбережувальний фактор // Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / Г.В.Лякішева (заг. ред.) та ін. – Т.2. – Луцьк: ФОП Покора І.О., 2018. – С. 198-202. 5. Орфографічна термінологія в теорії предметної компетентності // УМЛШ. – 2018. - № 2. – С. 8-13.

Компетентнісний підхід до навчання української мови // Українська мова і література в школі: науково-методичний збірник. – Чернігів, 2018. - № 57. – С. 3-8.

Із хронопису українського мововиживання // Українська мова і література в школі: науково-методичний зб. – Чернігів, 2018. - № 58. – С. 3-6.

Мова як здоров’язбережувальний фактор // Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / Г.В.Лякішева (заг. ред.) та ін. – Т.2. – Луцьк: ФОП Покора І.О., 2018. – С. 198-202.

Роль мислення у процесі пізнавальної діяльності філолога // Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті: збірник виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю МЕГУ ім.С.Дем’янчука. – Рівне: РВЦ МЕГУ ім.С.Дем’янчука, 2018. - С.171-174.

Іван Хом’як, Наталія Серветник. Метод проектів як ефективний чинник досягнення лексичної компетенції // УМЛ в школах України.- 2018. - № 9. – С.13-17.

Здатність мислити в аналітико-синтетичній діяльності філолога // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: реалії і перспективи" [ Електронний ресурс ] / за заг. ред. І.В.Гайдаєнко; упор. Т.Г.Окуневич. – Херсон, 2018. – С.222-225.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

16.03 виступив на засіданні круглого столу "Актуальні проблеми компетентнісно орієнтованого навчання української мови в сучасних закладах освіти" (Київ, ІП НАПН України). 31.05 – 01.06 виступив на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір". (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).

Керівництво студентським науковим гуртком

Науково-дослідна студія "Дидактичної лінгвістики"

Рецензування статей, авторефератів

22.01 підготував відгук про автореферат канд. дисертації Шиянюк Л.В. "Текстоцентричний підхід до формування українськомовної комунікативної компетентності студентів вищих технічних навч. закладів І-ІІ рівня акредитації" (Херсонський державний університет; 07.06 – відгук про автореферат докторської дисертації Овсієнко Н.М. "Методика навчання лінгвістики тексту на засадах компетентнісного підходу" (Переяслав-Хмельницький); 19.06 – відгук про автореферат докторської дисертації Скиби К.М. "Теорія і практика професійної підготовки перекладачів у США" (Хмельницький).

Відгук про автореферат докторської дисертації Казачінер О.С. "Теоретичні і методичні засади розвитку інклюзивної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі апіслядипломної освіти". Харків

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у роботі 5 Всеукраїнського науково-методичного семінару "Модернізація мовно-літературної освіти: надбання, пошку і перспективи розвитку"

Виступ на пленарному засіданні Всеукраїнського науково-методичного семінару "Модернізація мовно-літературної освіти у початковій школі: надбання, пошук і перспективи розвитку". Тема доповіді "Особливості організації навчально-методичної роботи в початковій школі в умовах Нової української школи"

2017

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Д 26.133.05 Київський університет імені Б.Грінченка

Д 41.053.01 при Південноукраїнському державному університеті імені Ушинського

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

14 березня взяв участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Компетентнісно орієнтовані педагогічні технології в початковій освіті". Виступив із доповіддю на пленарному засіданні (РДГУ).

28 вересня взяв участь в організації і проведенні ІУ Всеукраїнського науково-методичного семінару "Модернізація мовно-літературної освіти: надбання, пошуки та перспективи розвитку". Виступив із доповіддю "Актуальні проблеми культури українського мовлення". Був модератором секції "Формування мовно-комунікативної особистості в різних типах закладів освіти" (Луцьк, Східноєвропейський націон. Університет ім. Лесі Українки).

12-13 жовтня - учасник Всеукраїнської науково-практичної конференції "Лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний простір: здобутки і перспективи". Виступив із доповіддю на пленарному засіданні (Київський університет Ім.Б.Грінченка).

9-10 листопада взяв участь в організації та проведенні УІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми культури української мови і мовлення". Виступив іх доповіддю на пленарному засіданні (Остріг, НаУОА).

16-17 листопада – учасник Всеукраїнської науково-практичної конференції "Українська мова як чинник національної державності". Виступив із доповіддю на пленарному засіданні (Чернігівський ОІППО ім. К.Д.Ушинського).

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

27 жовтня взяв участь у Міжрегіональній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми культури української мови і мовлення". Виступив із доповіддю на пленарному засіданні (Млинів).

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”. — Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2017. — Вип. 68. —184 с.

Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : збірник наукових праць / за ред. І. Д. Пасічника, С. О. Кочерги, І. М. Хом'яка та ін. — Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2017. — Вип. 65. —134 с.

Опублікування статті

Національно-патріотичне виховання школярів засобами позакласної роботи // Пріоритети філологічної освіти: зб. наук. праць. – Випуск 5. – Рівне, 2017. – С. 40-43.

Методика оцінювання навчальних досягнень учнів // УМЛШ. – 2017. - № 3. – С. 7-12.

Унормоване мовлення як передумова досягнення орфографічної компетенції // Наукові записки НаУОА. Серія "Філологічна": зб. наук. праць /за ред. І.Д.Пасічника, С.О.Кочерги, І.М.Хом’яка та ін. Вип. 65. - Остріг: Вид-во НаУОА, 2017.- С.120-124.

Методи активізації розумової та пізнавальної діяльності студентів / І.Хом’як, Л.Пасічник // Нова педагогічна думка. – 2017. - № 2. – С. 51-54.

Особистісно орієнтоване навчання орфографії в інтерферованому середовищі // Наукові записки НаУОА. Серія "Філологічна". – Остріг: Вид-во НаУОА, 2017. – Вип. 68. – С. 132-137.

Компетентнісний підхід до навчання правопису української мови // УМЛ в школах України. – 2017. - № 11. – С.17-21.

Рецензування монографій

монографію "Методика викладання української мови у ВНЗ" / Струганець Л.В. та ін. (Тернопільський націон. Педуніверситет Ім.В.Гнатюка)

монографію Сіранчук Н.М. "Формування лексичної компетентності в учнів початкових класів на уроках української мови"

монографію Нищети В.А. "Методика формування риторичної компетентноситі учнів основної школи" (Бердянськ – Херсон)

Керівництво студентським науковим гуртком

Науково-дослідна студія "Дидактичної лінгвістики"

2016

Опублікування статті

Формування у школярів лексичної компетентності засобами лексикографії // Міжкультурна комунікація: мова, культура, особистість: зб. наук. праць. – Рівне: РОІППО, 2016. – С.3-8.

Самостійна робота в системі навчальної діяльності студентів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Т.І, 2016. - №1. – С.90-95.

Термінологія в системі української лінгводидактики // Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри: зб. наук. праць / відп. ред. Л.Д.Малевич. – Рівне: НУВГП, 2016. – С.44-48.

Трансформаційний зміст сучасного уроку мовлення // Дивослово. – 2016. - №9. – С.6-9.

Українська мова – державна мова України // Історія української державності: зб. тез виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад.С.Дем’янчука, 2016.- С.21-23.

Самостійна робота як компонент цілісного педагогічного процесу // Українська мова і література в школах України. – 2016. – №7-8. – С. 11-16.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

1. 2-5 червня взяв участь у У Міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми філології та лінгводидактики", виступив на пленарному засіданні (Луцьк).

2. 15-16 вересня взяв участь у Міжнародній науковій конференції "Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри". Виступив на пленарному засіданні. Керував секцією "Проблеми викладання мов для професійного спілкування" (Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне).

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

22-23 жовтня взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті", присвяченій 90-річчю від дня народження С. Я. Дем’янчука. Тема доповіді – "Актуальні проблеми української лінгводидактики" (Рівне, МЕГУ).

Опублікування статті

1. Формування комунікативної компетентності у старшокласників на уроках української мови (у співавторстві) // Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти та чинники: зб. статей.- Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2015.- С. 269-272.

2. Реалізація соціокультурної змістової лінії у підручниках з української мови для 8 класу (у співавторстві) // Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти та чинники: зб. статей.- Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2015. - С. 116-119.

3. Різновиди орфографічних девіацій // Наукові записки НаУОА. Серія "Філологічна": зб. наук. праць / гол. ред. І. Д. Пасічник. Вип. 57.- Остріг: Вид-во НаУОА, 2015. - С. 161-165.

4. Орфографічна компетентність як складник формування мовної особистості // Дивослово.- 2015.- №11.- С. 2-5.

5. Інноваційні методи навчання української мови у вищій школі // Українська мова і література в школах України. – 2015. - №11. – С. 14-17.

6. Любов до мови й уживаного слова // УМЛШ. - 2015. №4. - С.17-21.

7. Метод вправ у досягненні правописної компетенції // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: зб. наук. праць. - №2 (14). - Рівне: МЕГУ ім. акад. С.Дем'янчука, 2015. - С.319-326.

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Всеукраїнська науково-практична конференція

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: ivan.khomiak@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну