Хом’як Іван Миколайович,

д.п.н., проф., професор
Хом’як Іван Миколайович
QA
Резюме
Освіта

Освіта:

1968-1972 рр. – Рівненський державний педагогічний інститут зі спеціальності “Українська мова і література”.


Післядипломна освіта:

1986-1989 рр. – Науково-дослідний інститут педагогіки АПН України, присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

1994-1997 рр. – Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук.пис відсутній

Досвід роботи

Досвід роботи:

1972-1977 рр. – учитель української мови і літератури ЗОШ №№ 17 і 22 м.Рівного.

1977-2006 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри української мови; професор, завідувач кафедри методики викладання і культури української мови Рівненського державного гуманітарного університету.

Із 2006 р. – професор кафедри української філології Національного університету “Острозька академія”.

2010 р. - завідувач кафедри української мови НуОА.

2012 р. – завідувач кафедри української мови і літератури НуОА.

Професійні навики

Професійний досвід і практичні навички:

І.М.Хом’як – автор понад 200 наукових робіт, зокрема монографії “Наукові основи навчання орфографії в середній школі”, навчальних посібників та методичних рекомендацій.

Знаний в Україні науковець: виступає на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, а також рецензентом, експертом, опонентом на захистах кандидатських і докторських дисертацій з теорії і методики навчання української мови. Започаткував наукову школу “Сучасні технології навчання української мови у вищій і загальноосвітній школах”. Дійсний член Академії наук вищої школи України. Член спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій - Д 26.133.05; Д 41.053.01.

Серед його вихованців – переможці Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка, всеукраїнських студентських олімпіад з української мови, всеукраїнських студентських конкурсів наукових робіт; заслужені учителі України, кандидати і доктори наук.

За особистий внесок у розвиток національної освіти нагороджений Почесними грамотами Рівненської облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України, нагрудними знаками - “Відмінника освіти України”, “Петра Могили”, удостоєний звання "Заслужений працівник освіти України".

Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Взяв участь у У Міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір". Виступив на пленарному засіданні з доповіддю "Особливості організації навчально-методичної роботи в умовах Нової української школи" (Східноєвропейський націон. ун-тет ім. Лесі Українки)

19.03.2021 взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Міжкультурні комунікації в галузі освіти". Виступив із доповіддю "Методика навчання українського правопису в білінгвальних умовах" (Хмельницький національний університет).

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

26-27 лютого взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Філологічні науки, міжкультурна комунікація та перекладознавство: теоретичні та практичні аспекти"; виступив із доповіддю (Венеція, Італія).

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

06.02.2021 взяв участь у УІІІ Академічних читаннях пам'яті засновника й першого президента АН ВШ України В.І.Стріхи в режимі он-лайн.

Взяв участь у засіданні круглого столу з теми "Методи навчання української мови: сучасний контекст". Виступив із доповіддю "Головний інструментарій навчальної діяльности" (ІП НАПН України).

25-26 03 взяв участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі "Пріоритетні напрями сучасної лінгводидактики" (до 90-ї річниці з дня народження Л.П.Рожило). Виступив на пленарному засіданні з доповіддю "Проблема класифікації методів в українській лінгводидактиці" (Волинський національний ун-тет ім. Лесі Українки).

Взяв участь у звітно-виборній конференції АН ВШ України (Київ).

06-08. 04 взяв участь у Всеукраїнській методичній майстерні сучасного вчителя-словесника з нагоди 85-річчя д.п.н., проф. Пентилюк М.І. Виступив із вітальним словом-доповіддю. (Херсонський державний університет).

Взяв участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю "Філологічні горизонти: науковий, лінгводидактичний, філософський, соціальний, національно-патріотичний вектори" Був модератором секції "Теоретичні і практичні проблеми граматики". Виступив із доповіддю "Структурно-семантичні ознаки складного речення в сучасній українській мові" (Вінниця).

Взяв участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції "Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі". Виступив на пленарному засіданні з доповіддю "Мовний аспект наскрізної змістової лінії "Здоров'я і безпека" (Тернопільський націон. педуніверситет ім. В.Гнатюка)

Взяв участь у міжрегіональній міжвишівській науково-практичній онлайн-конференції "Актуальні проблеми культури української мови і мовлення". Виступив на пленарному засіданні з доповіддю "Атрибутивна функція української мови" (Рівне, РОІППО)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Взяв участь у "Круглому столі", присвяченому 60-річчю з дня народження А.О.Криловця. Виступив зі спогадами про ювіляра.

2020

Опублікування тез доповідей

Мовний аспект наскрізної змістової лінії "Здоров'я і безпека": Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі. Тернопіль:Вектор, 2020.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

3 жовтня взяв участь у УІ Всеукраїнському науково-методичному семінарі "Модернізація мовно-літературної освіти у початковій школі: надбання, пошуки та перспективи розвитку". Виступив із доповіддю на пленарному засіданні "Особливості організації навчально-методичної роботи в початковій школі в умовах Нової української школи" (Східноєвропейський університет імені Лесі Українки).

Участь у Х Всеукраїнській науково-практичній конференції "Педагогіка здоров'я" (Харків, жовтень 2020)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дні науки в НаУОА. Доповідь на секційному засіданні.

Рецензування статей, авторефератів

Підготував відгук про автореферат дисертації Цуркан М.В. "Методична система навчання української мови як іноземної студентів ЗВО". поданої на здобуття д.п.н.

Прорецензував статтю Н.І.Скрипник "Ефективність аудиторних занять у формуванні комунікативно-мовленнєвої компетентности студентів-словесників"

Прорецензував посібник Н.І.Скрипник "Риторика" (Вінниця, 2020).

21 05 підготував рецензію на рукопис навчального посібника "Правописний практикум з української мови: норми нової редакції "Українського правопису" (автори - Омельчук С., Блажко М.) з рекомендацією надати гриф "Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах".

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Д 48.125.03 в НаУОА

Д 48.125.03 в НаУОА

Видання наукової монографії

Опублікувати науковий матеріал у колективній монографії " Scientific developments of European countries in the area of philological researches" (Wloclawek, Poland) англійською мовою.

Опубліковано матеріал у колективній монографії Education pedagogy: problems and prospects for development in the context of reform: monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, Poland, 2020. C.336-344. (параграф 4.7 англійською мовою).

Опублікування статті

Vitiuk V., Scrypnyk N., Khomiak I. Test monitoring of the speech competence of students of modern higher education institutions. SciinceRice, Tallinn,2020. No 2 (67). C.32-40 (Естонія, англійською мовою).

Хом'як І.М., Карповець Х.М. Правописна компетентність як елемент професіограми викладача лінгвістичних дисциплін. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2020. YIII (87). Issue 219. C.21-24.

Здоров'язбережувальна вібрація українського слова. Збірник наукових праць. Харків. 2021.

Хом'як І.М. Атрибутивна функція мови. Дивослово. 2020.

Хом'як І.М. Грамотне усне мовлення - вправне письмо (інтерв'ю). Українська мова та література. 2020. №1. С.24-29.

Хом'як І.М. Українська мова - гарантія збереження національної ідентичности. Лексико-граматична система української мови. в комунікативному вимірі: збірник матеріалів Міжнародної наукової інтернет-конференції, 12-13 березня 2020 року / редкол. І.М.Хом'як (відп. ред.) та ін. Остріг. Вид-во НаУОА, 2020. С.32-33.

Отримання звання Заслужений діяч науки і техніки України

Отримав почесне звання "Заслужений працівник освіти України".

2019

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

03.10 взяв участь у УІ Всеукраїнському науково-методичному семінарі "Модернізація мовно-літературної освіти у початковій школі: надбання, пошуки та перспективи розвитку". Виступив із доповіддю на пленарному засіданні "Особливості організації навчально-методичної роботи в початковій школі в умовах Нової української школи" (Східноєвропейський університет імені Лесі Українки).

IV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір". Тема доповіді: Роль і значення комунікативної компетентності у формуванні особистості школяра Нової української школи"

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

8 листопада взяв участь у регіональній між вишівській науково-практичній конференції "Актуальні проблеми культури української мови та мовлення". Виступив на пленарному засіданні з доповіддю "Ціннісна основа українського слова".

7-9 жовтня взяв участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю "Філологічні горизонти: науковий, лінгводидактичний, філософський, соціальний, національно-патріотичний". Був модератором секції. Виступив із доповіддю "Інституційні трансформації сучасної філологічної освіти" (Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж).

Всеукраїнська науково-методична коференція «Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи у контексті становлення Нової української школи».Тема доповіді: "Особливості організації навчально-методичної роботи у початковій школі в умовах Нової української школи"

Перша Всеукраїнська науково-методична конференція "Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи в контексті становлення Нової української школи". Виступив із доповіддю "Особливості організації навчально-методичної роботи у початковій школі в умовах Нової української школи" (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки"

Участь у Днях науки в РОІППО "Ціннісні концепти мовно-літературної освіти в новій українській школі". Виступив із доповіддю "Розвиток критичного мислення в ціннісному аспекті мовної освіти". Рівне РОІППО

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дні науки в РОІППО "Ціннісні концепти мовно-літературної освіти в Новій українській школі" .Тема доповіді: "Розвиток критичного мислення в ціннісному аспекті мовної освіти".

Дні науки в НаУОА. Керував секцією "Актуальні проблеми лінгводидактики , культури мови і стилістики". Доповід: "Формування предметної компетентності засобами орфографії".

Рецензування статей, авторефератів

Відгук про автореферат Нищети В.А. "Методика формування риторичної компетентності учнів основної школи в процесі навчання української мови" поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

13 листопада підготував відгук про автореферат кандидатської дисертації Московчук Н.М. "Українськомовна підготовка майбутніх іноземних фахівців технічних спеціальностей" (Одеса).

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Д 41.053.01 при Південноукраїнському державному університеті імені Ушинського

Д 26.133.05 Київський університет імені Б.Грінченка

Д 26.133.05 Київський університет імені Б.Грінченка

Д 41.053.01 при Південноукраїнському державному університеті імені Ушинського

Опублікування статті

Хом’як І., Скрипник Н. Тренінгові технології як одна з форм розвитку нестандартного спілкування на заняттях з української мови. Norwegian Journal of development of the International Science. Oslo, Norway, 2019. № 37. С. 9-11.

Розвиток критичного мислення у студентів-філологів. УМЛШ. 2019. №1. С. 2-7.

Хом’як І., Каркич І. Компетентнісний підхід до навчання лексики в загальноосвітніх навчальних закладах. Дивослово. 2019. № 10. С. 2-5.

Хом’як І., Самсонюк О. Компетентнісний підхід до навчання синтаксису в умовах нової української школи. УМ і Л в школах України. 2019. № 10. С. 3-6.

Розвиток критичного мислення у студентів-філологів. УМЛШ. 2019. №1. С. 2-7.

2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

16.03 виступив на засіданні круглого столу "Актуальні проблеми компетентнісно орієнтованого навчання української мови в сучасних закладах освіти" (Київ, ІП НАПН України). 31.05 – 01.06 виступив на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір". (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Виступ на пленарному засіданні Всеукраїнського науково-методичного семінару "Модернізація мовно-літературної освіти у початковій школі: надбання, пошук і перспективи розвитку". Тема доповіді "Особливості організації навчально-методичної роботи в початковій школі в умовах Нової української школи"

Участь у роботі 5 Всеукраїнського науково-методичного семінару "Модернізація мовно-літературної освіти: надбання, пошку і перспективи розвитку"

Рецензування статей, авторефератів

Відгук про автореферат докторської дисертації Казачінер О.С. "Теоретичні і методичні засади розвитку інклюзивної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі апіслядипломної освіти". Харків

22.01 підготував відгук про автореферат канд. дисертації Шиянюк Л.В. "Текстоцентричний підхід до формування українськомовної комунікативної компетентності студентів вищих технічних навч. закладів І-ІІ рівня акредитації" (Херсонський державний університет; 07.06 – відгук про автореферат докторської дисертації Овсієнко Н.М. "Методика навчання лінгвістики тексту на засадах компетентнісного підходу" (Переяслав-Хмельницький); 19.06 – відгук про автореферат докторської дисертації Скиби К.М. "Теорія і практика професійної підготовки перекладачів у США" (Хмельницький).

Керівництво студентським науковим гуртком

Науково-дослідна студія "Дидактичної лінгвістики"

Опублікування статті

1. Мовленнєва культура безпечної життєдіяльності // Дивослово. – 2018. - № 4. – С. 32-36. 2. Компетентнісний підхід до навчання української мови // Українська мова і література в школі: науково-методичний збірник. – Чернігів, 2018. - № 57. – С. 3-8. 3. Із хронопису українського мововиживання // Українська мова і література в школі: науково-методичний зб. – Чернігів, 2018. - № 58. – С. 3-6. 4. Мова як здоров’язбережувальний фактор // Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / Г.В.Лякішева (заг. ред.) та ін. – Т.2. – Луцьк: ФОП Покора І.О., 2018. – С. 198-202. 5. Орфографічна термінологія в теорії предметної компетентності // УМЛШ. – 2018. - № 2. – С. 8-13.

Компетентнісний підхід до навчання української мови // Українська мова і література в школі: науково-методичний збірник. – Чернігів, 2018. - № 57. – С. 3-8.

Із хронопису українського мововиживання // Українська мова і література в школі: науково-методичний зб. – Чернігів, 2018. - № 58. – С. 3-6.

Мова як здоров’язбережувальний фактор // Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / Г.В.Лякішева (заг. ред.) та ін. – Т.2. – Луцьк: ФОП Покора І.О., 2018. – С. 198-202.

Роль мислення у процесі пізнавальної діяльності філолога // Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті: збірник виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю МЕГУ ім.С.Дем’янчука. – Рівне: РВЦ МЕГУ ім.С.Дем’янчука, 2018. - С.171-174.

Іван Хом’як, Наталія Серветник. Метод проектів як ефективний чинник досягнення лексичної компетенції // УМЛ в школах України.- 2018. - № 9. – С.13-17.

Здатність мислити в аналітико-синтетичній діяльності філолога // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: реалії і перспективи" [ Електронний ресурс ] / за заг. ред. І.В.Гайдаєнко; упор. Т.Г.Окуневич. – Херсон, 2018. – С.222-225.

2017

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

14 березня взяв участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Компетентнісно орієнтовані педагогічні технології в початковій освіті". Виступив із доповіддю на пленарному засіданні (РДГУ).

28 вересня взяв участь в організації і проведенні ІУ Всеукраїнського науково-методичного семінару "Модернізація мовно-літературної освіти: надбання, пошуки та перспективи розвитку". Виступив із доповіддю "Актуальні проблеми культури українського мовлення". Був модератором секції "Формування мовно-комунікативної особистості в різних типах закладів освіти" (Луцьк, Східноєвропейський націон. Університет ім. Лесі Українки).

12-13 жовтня - учасник Всеукраїнської науково-практичної конференції "Лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний простір: здобутки і перспективи". Виступив із доповіддю на пленарному засіданні (Київський університет Ім.Б.Грінченка).

9-10 листопада взяв участь в організації та проведенні УІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми культури української мови і мовлення". Виступив іх доповіддю на пленарному засіданні (Остріг, НаУОА).

16-17 листопада – учасник Всеукраїнської науково-практичної конференції "Українська мова як чинник національної державності". Виступив із доповіддю на пленарному засіданні (Чернігівський ОІППО ім. К.Д.Ушинського).

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

27 жовтня взяв участь у Міжрегіональній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми культури української мови і мовлення". Виступив із доповіддю на пленарному засіданні (Млинів).

Рецензування монографій

монографію "Методика викладання української мови у ВНЗ" / Струганець Л.В. та ін. (Тернопільський націон. Педуніверситет Ім.В.Гнатюка)

монографію Сіранчук Н.М. "Формування лексичної компетентності в учнів початкових класів на уроках української мови"

монографію Нищети В.А. "Методика формування риторичної компетентноситі учнів основної школи" (Бердянськ – Херсон)

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Д 41.053.01 при Південноукраїнському державному університеті імені Ушинського

Д 26.133.05 Київський університет імені Б.Грінченка

Керівництво студентським науковим гуртком

Науково-дослідна студія "Дидактичної лінгвістики"

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”. — Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2017. — Вип. 68. —184 с.

Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : збірник наукових праць / за ред. І. Д. Пасічника, С. О. Кочерги, І. М. Хом'яка та ін. — Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2017. — Вип. 65. —134 с.

Опублікування статті

Національно-патріотичне виховання школярів засобами позакласної роботи // Пріоритети філологічної освіти: зб. наук. праць. – Випуск 5. – Рівне, 2017. – С. 40-43.

Методика оцінювання навчальних досягнень учнів // УМЛШ. – 2017. - № 3. – С. 7-12.

Унормоване мовлення як передумова досягнення орфографічної компетенції // Наукові записки НаУОА. Серія "Філологічна": зб. наук. праць /за ред. І.Д.Пасічника, С.О.Кочерги, І.М.Хом’яка та ін. Вип. 65. - Остріг: Вид-во НаУОА, 2017.- С.120-124.

Методи активізації розумової та пізнавальної діяльності студентів / І.Хом’як, Л.Пасічник // Нова педагогічна думка. – 2017. - № 2. – С. 51-54.

Особистісно орієнтоване навчання орфографії в інтерферованому середовищі // Наукові записки НаУОА. Серія "Філологічна". – Остріг: Вид-во НаУОА, 2017. – Вип. 68. – С. 132-137.

Компетентнісний підхід до навчання правопису української мови // УМЛ в школах України. – 2017. - № 11. – С.17-21.

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

1. 2-5 червня взяв участь у У Міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми філології та лінгводидактики", виступив на пленарному засіданні (Луцьк).

2. 15-16 вересня взяв участь у Міжнародній науковій конференції "Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри". Виступив на пленарному засіданні. Керував секцією "Проблеми викладання мов для професійного спілкування" (Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне).

Опублікування статті

Самостійна робота як компонент цілісного педагогічного процесу // Українська мова і література в школах України. – 2016. – №7-8. – С. 11-16.

Формування у школярів лексичної компетентності засобами лексикографії // Міжкультурна комунікація: мова, культура, особистість: зб. наук. праць. – Рівне: РОІППО, 2016. – С.3-8.

Самостійна робота в системі навчальної діяльності студентів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Т.І, 2016. - №1. – С.90-95.

Термінологія в системі української лінгводидактики // Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри: зб. наук. праць / відп. ред. Л.Д.Малевич. – Рівне: НУВГП, 2016. – С.44-48.

Трансформаційний зміст сучасного уроку мовлення // Дивослово. – 2016. - №9. – С.6-9.

Українська мова – державна мова України // Історія української державності: зб. тез виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад.С.Дем’янчука, 2016.- С.21-23.

2015

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Всеукраїнська науково-практична конференція

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

22-23 жовтня взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті", присвяченій 90-річчю від дня народження С. Я. Дем’янчука. Тема доповіді – "Актуальні проблеми української лінгводидактики" (Рівне, МЕГУ).

Опублікування статті

1. Формування комунікативної компетентності у старшокласників на уроках української мови (у співавторстві) // Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти та чинники: зб. статей.- Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2015.- С. 269-272.

2. Реалізація соціокультурної змістової лінії у підручниках з української мови для 8 класу (у співавторстві) // Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти та чинники: зб. статей.- Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2015. - С. 116-119.

3. Різновиди орфографічних девіацій // Наукові записки НаУОА. Серія "Філологічна": зб. наук. праць / гол. ред. І. Д. Пасічник. Вип. 57.- Остріг: Вид-во НаУОА, 2015. - С. 161-165.

4. Орфографічна компетентність як складник формування мовної особистості // Дивослово.- 2015.- №11.- С. 2-5.

5. Інноваційні методи навчання української мови у вищій школі // Українська мова і література в школах України. – 2015. - №11. – С. 14-17.

6. Любов до мови й уживаного слова // УМЛШ. - 2015. №4. - С.17-21.

7. Метод вправ у досягненні правописної компетенції // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: зб. наук. праць. - №2 (14). - Рівне: МЕГУ ім. акад. С.Дем'янчука, 2015. - С.319-326.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: ivan.khomiak@oa.edu.ua

Посилання

https://orcid.org/0000-0002-8078-5703

На головну