Сіліванова Ілона Миколаївна,

викладач
Сіліванова Ілона Миколаївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2017

Опублікування тез доповідей

Silivanova I. M. Academic Mobility Programs in the universities of France // International scientific-practical congress of teachers and psychologists «The generation of scientific ideas», the 27th of November, 2014, Geneva (Switzerland): materials of proceedings of the conference. – Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva, 2014. – p. 7-10.

Сіліванова І. М. Критерії, показники та рівні психологічної готовності студентів до участі у програмах академічної мобільності // Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: метеріали конференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип.. 2. – с. 187- 190.

Сіліванова І. М. Систематизація видів академічної мобільності у вітчизняних та зарубіжних педагогічних дослідженнях // Викладач і студент: мобільність в умовах кредитно-трансферної системи: Збірник тез і доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2016. – с. 81-84.

Сіліванова І. М. Поняття «міжнародний мобільний студент» та «іноземний студент» у зарубіжних джерелах // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 лютого 2016 р. – К. : Міленіум, 2016. – с. 45-46.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Духовно - моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід» на тему: «Французький університет: релігія у національній освіті» (5 - 6 червня, 2014 р., м. Острог).

Участь у Міжнародній інтернет-конференції «Сучасні дослідження когнітивної психології» IICRACP-2014 з подальшою публікацією у матеріалах конференції та розміщенням тез-доповіді на сайті конференції на тему: «Критерії, показники та рівні психологічної готовності студентів до участі у програмах академічної мобільності» (15 травня – 15 червня, 2014 р., м. Острог).

Участь у IX-ій Міжнародній науково-практичній конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» з доповіддю на тему: «Особливості розвитку міжнародної академічної мобільності студентів в університетах Франції (70 роки XX ст. – поч. XXI) ст..» (20-22 листопада 2014 р., м. Київ).

Участь у Міжнародному науково-практичному конгресі педагогів і психологів «The generation of scientific ideas» (Швейцарія) з подальшою публікацією тез на тему: «Програми європейської академічної мобільності в університетах Франції» (27 листопада 2014 р.).

Участь у IX-ій Міжнародній науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація: Мова – Культура – Особистість» з доповіддю на тему: «Особливості академічної мобільності студентів у контексті міжкультурної комунікації» (23-24 квітня 2015 р., м. Острог).

Участь у ІV-х Міжнародних Челпанівських психолого-педагогічних читаннях з доповіддю на тему: «Категорія «академічна мобільність» у вітчизняних та зарубіжних педагогічних дослідженнях (18-20 травня 2015 р., м. Київ).

Участь у II-ій Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації» з доповіддю на тему: «Поняття «міжнародний мобільний студент» та «іноземний студент» у зарубіжних джерелах» (25-26 лютого 2016 р., Київ).

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Викладач і студент: мобільність в умовах кредитно-трансферної системи» з доповіддю на тему: «Систематизація видів академічної мобільності у вітчизняних та зарубіжних педагогічних дослідженнях» (28 квітня 2016 р., м. Черкаси).

Участь у I-ій Міжнародній науково-практичній конференції «Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації» з доповіддю на тему: «Академічна мобільність як засіб формування міжкультурної компетенції» (6-7 квітня 2017 р., м. Острог).

Участь у Міжнародній науковій конференції «Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст» з доповіддю на тему: «Законодавча підтримка академічної мобільності студентів в Україні» (25-26 травня 2017 р. м. Умань).

Опублікування статті

Сіліванова І. М. Діяльність французьких національних агенцій, центрів і відділів із питань вищої освіти та академічної мобільності // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип.20 (1-2016). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2016. – с. 422-428.

2015

Опублікування статті

Сіліванова І. М. Ґенеза розвитку міжнародної академічної мобільності в університетах Франції // Збірник наукових праць «Педагогіка вищої та середньої школи». Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» / ред. кол.: З. П. Бакум, Т. О. Дороніна та ін. – Кривий Ріг: Друкарня Романа Козлова, 2015 . – Вип. 44. – с. 365-372.

Сіліванова І. М. Особливості розвитку міжнародної академічної мобільності в університетах Франції (70-ті роки XX ст.. – поч. XXI ст.) // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 35, Том VII (58) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». K.: Гнозис, 2015. – с. 209-217.

Сіліванова І. М. «Категорія «академічна мобільність» у вітчизняних та зарубіжних педагогічних дослідженнях // Гуманітарний вісник ДВНЗ ««Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 2 до Вип. 35, Том II (14): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». K.: Гнозис, 2015. – с. 412-418.

2014

Опублікування статті

Сіліванова І. М. Забезпечення міжнародної академічної мобільності іноземних студентів у Франції (на прикладі університету Ренн II Верхньої Бретані) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» / ред. кол.: І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 26. – с. 119-125.

Сіліванова І. М. Роль релігії в університетській освіті Франції // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід» / ред. кол.: І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 27. – с. 133-137.

Silivanova I. M. Academic Mobility Programs in the universities of France // International scientific-practical congress of teachers and psychologists «The generation of scientific ideas», the 27th of November, 2014, Geneva (Switzerland): materials of proceedings of the conference. – Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», Geneva, 2014. – p. 7-10.

2013

Опублікування статті

1. Сіліванова І. М. Лінгвокультурна маркованість фразеологічний одиниць на позначення поняття «Подарунок» у французькій мові // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна / ред. кол.: І. Д. Пасічник, І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В Новоселецька та ін. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 37. – с. 251-254.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: ilona.silivanova@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну