Лисиця Андрій Валерійович,

доц., викладач кафедри психології
Лисиця Андрій Валерійович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Брав участь у 4-му міжнародному конгресі «Захист навколишнього середовища, енергоощадність, збалансоване природокористування» (21-23 вересня 2016, м. Львів), тема доповіді: «Застосування полімерних похідних гуанідину для обробки насіннєвого матеріалу» (спільно з Велесик Т.А.).

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Звітня наукова викладацько-студентська конференція РДГУ (квітень 2018, м. Рівне). Тема доповіді: «Полімерні похідні гуанідину, їх властивості та вплив на біологічні об’єкти»

Рецензування статей, авторефератів

рецензування статті в "Український біохімічний журнал" (Scopus) Nutriceutical potentials and therapeutic properties of the sclerotium of Pleurotus tuber-regium. Reginald Chibueze Ohiri, Nigeria

Одержання патенту (власник університет)

Патент на корисну модель № 121864 Засіб дезінфікуючий і антисептичний «Епідез-спрей», МПК (2017.01) А61К 31/10, А61Р 31/02 (2006.01) / Мандигра Ю.М., Велесик Т.А., Нечипорук Б.Д., Лико С.М., Лисиця А.В. - заявл. 23.02.2017 заявка № u 2017 01709; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24

Видання наукової монографії

Полімерні похідні гуанідину, їх властивості та вплив на біологічні об’єкти: монографія / А.В. Лисиця, Ю.М. Мандигра, О.П. Бойко. – Херсон: Олді-Плюс, 2018. – 324 с.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Growth of Zinc Compound Nanocrystals from Different Electrolytes / N. B. Danilevskaya, A. V. Lysytsya , M. V. Morozb , B. D. Nechyporuk, N. Yu. Novoselets’kyi, B. P. Rudyk // Technical Physics, 2018, Vol. 63, No. 3, pp. 411–415. DOI: 10.1134/S1063784218030076 (SCOPUS)

155. Lebed O. O., Klymenko M. O., Lysytsya A. V., Myslinchuk V. O. Effect of Radon on oncological morbidity of the population: comparative analysis of some regions of Ukraine and France // Ukrainian Journal of Ecology, 2018. – Т. 8. - № 1. – С. 585-595. DOI: 10.15421/2017_253 (Database WoS)

Опублікування статті

150. Горчак Т.Г., Лисиця А.В. Використання в екологічній освіті студентів матеріалів про місцеві мінеральні ресурси на прикладі цеолітових туфів // Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін: Збірник науково-методичних праць: Рівненський державний гуманітарний університет. Вип. 20. – Рівне: Волинські обереги, 2017. – С. 106-116.

2017

Подання заявки на видачу патенту на корисну модель;

Засіб дезінфікуючий і антисептичний «Епідез-спрей» / Мандигра Ю.М., Велесик Т.А., Нечипорук Б.Д., Лико С.М., Лисиця А.В.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

6. Деякі результати передпосівної обробки насіння кукурудзи полігексаметиленгуанідином / Лисиця А.В., Жигалюк С.В., Велесик Т.А. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва", м. Харків, 23-24 жовтня, 2017. Харків: ХНАУ, 2017. - С. 219-221.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

5. The role of Pseudomonas bacteria in the Kaniv reservoir ecosystem (Ukraine) / N. Matvienko, A. Didenko, V. Shepelevich, A. Lysytsya // 6th Aquatic biodiversity international conference – 2017 – University of Sibiu. Romania. P. 32.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Рецензування статей, авторефератів

автореферат дисертаційної роботи Мазур Ірини Олександрівни «Екологічна оцінка стану фітоценозів плавневих біотопів в межиріччі Тилігулу – Південного Бугу» поданої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія

автореферат дисертаційної роботи Волинець Вікторії Олександрівни «Лептоспіроз коней в Україні (етіологічна структура, діагностика та профілактика)» поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія

автореферат дисертаційної роботи Пискуна Антона Володимировича «Розробка імуноферментної тест-системи для діагностики лептоспірозу тварин» поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія

рецензування статті в "Український біохімічний журнал" (Scopus) CHEMICAL PROPERTIES OF THE SUBTERRANEAN TERMITE Macrotermes gilvus Hagen DIGESTIVE TRACT Niken Subekti, Fidia Fibriana, Priyantini Widyaningrum and Morina Adfa

рецензування статті в "Український біохімічний журнал" (Scopus) Gas chromatography–Mass spectrometry analysis of constituent oil from Tremella fuciformis (White jelly mushrooms) from Nigeria. Reginald C. Ohiri

Одержання патенту (власник університет)

3. Патент на корисну модель № 113567 Засіб для знезараження та стимуляції проростання насіння, МПК (2016.01) А 01N 47/40, A 01C 1/00 / Лисиця А.В., Велесик Т.А.; опубл. 10.02.2017, Бюл. № 3.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Lysytsya, A. V. (2017). Research on the impact of polyhexamethyleneguanidine on the plant component of biocenoses. // Biosystems Diversity, 25(2), 89–95. doi:10.15421/011713. (Наукометричне видання, WoS)

Influence of polymeric derivatives of guanidine on hydrobionts / A. Lysytsya, N. Matvienko, M. Kozii, A. Aishpur // Biologija, 2017. - № 3. – Р. 221-233. (Наукометричне видання, WoS)

Опублікування статті

Перспективні напрями застосування похідних гуанідину у ветеринарній медицині, біотехнології та агровиробництві // Лисиця А.В., Висоцький А.О., Мандигра Ю.М. // Ветеринарна біотехнологія. Бюллетень. – 2017. - № 30. – С. 133-145.

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Знезараження ґрунту підгодівельних майданчиків для диких копитних тварин препаратами ПГМГ / Пепко В.О., Жигалюк С.В., Лисиця А.В. // Матеріали наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології та інфекційної патології тварин» (16 червня 2016 р.). – Київ: ЦП «Компринт», 2016. – С. 65–68.

Лисиця А.В. Застосування полімерних похідних гуанідину для обробки насіннєвого матеріалу / Лисиця А.В., Велесик Т.А. // Матеріали 4-го міжн. конгресу «Захист навколишнього середовища, енергоощадність, збалансоване природокористування» (21-23 вересня 2016). – Львів: ТзОВ «ЗУК центр», 2016. – С. 210.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Лисица А.В. Перспективы применения полимерных производных гуанидина в ветеринарной медицине / Лисица А.В. // «Инновационные подходы и технологии для повышения эффективности производств в условиях глобальной конкуренции» межд. научно-практ. конф., посв. памяти проф. Тулеуова Е.Т. (Республика Казахстан, 01 марта 2016 г.) – Семей: Гос. университет им. Шакарима, 2016. – Т. II. – С. 686-688.

Захист дисертації

Лисиця А.В. Екологічні особливості дії полімерних похідних гуанідину на біологічні системи: Дис. … доктор біол. наук: спец. 03.00.16. – Рівне, 2015. – 367 с., диплом МОН України ДД №005183, рішення від 25.02.2016 р.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Можливості використання інсекто-акарицидів для санації тваринницьких приміщень у присутності поголів’я / Жигалюк С.В., Сачук Р.М., Лисиця А.В., Жигалюк М.В. // Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень. – 2016. - № 28. – С. 68-78.

Опублікування статті

Патент на корисну модель № 106589 Інсекто-акарицидний препарат зі знезаражуючим ефектом «Засіб для обробки тваринницьких приміщень», МПК (2016.01) А61К 9/8 (2006.01), А61К 31/00, А61Р 31/04 (2006.01) / Жигалюк С.В., Сачук Р.М., Лисиця А.В., Жигалюк М.В., Дмитрієв І.М. // заявник і власник патенту Дослідна станція епізоотології ІВМ НААН. - заявл. 30.11.2015 заявка № u 2015 11855, опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

2015

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Диференційна чутливість мікроорганізмів до полігексаметиленгуанідину / А.В. Лисиця, Ю.М. Мандигра, О.П. Бойко, О.О. Романішина, М.С. Мандигра // Мікробіологічний журнал. – 2015. – Т. 77. – № 5. – С. 11–19. (Наукометричне видання, SCOPUS)

Лисица А.В. Некоторые особенности действия солей полигексаметиленгуанидина на культуры клеток / Лисица А.В., Гулюкин М.И., Кулешов К.В., Степанова Т.В. // Ветеринария и кормление. – 2014. – № 2. – С. 23–25.

Опублікування статті

Мас-спектрометрична оцінка Ектосану-плюс – нового комбінованого інсектициду з репелентною дією / Шевченко А.М., Лисиця А.В. // Науково-технічний бюлетень ДНДКІ вет. препаратів та корм. добавок і Інституту біології тварин. – 2015. – Вип. 16. – № 2. – С. 417–422.

Визначення фармацевтичної сумісності ПГМГ з біологічно активними речовинами методом мас-спектрометрії / Лисиця А.В. // Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень. – 2015. – № 7. – С. 184–190.

2014

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Мас-спектрометричні дослідження взаємодії полігексаметиленгуанідину з ліпідами / А.В. Лисиця, А.В. Ребрієв // Український біохімічний журнал. – 2014. – т. 86. - № 1. – С. 56-67. (Наукометричне видання, SCOPUS)

The antiviral action of polyhexamethyleneguanidine derivatives / Lysytsya A., Mandygra M. // Journal of Life Sciences. – 2014. – Vol. 8. - № 1. – P. 22-26.

Определение дезинфицирующих качеств полигексаметилгуанидина и его композиций с другими биоцидами / А.В. Лисица, Ю.Н. Мандыгра, О.А. Романишина, Н.С. Мандыгра, О.П. Бойко // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. – 2014. - № 9. – С. 18-22.

Опублікування статті

Some Aspects of the polyhexamethyleneguanidine salts effect on cell cultures / M.S. Mandygra, A.V. Lysytsya // Agricultural science and practice. – 2014. – Vol. 1. - № 1. – Р. 62-67.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: andrii.lysytsia@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну