Лисиця Андрій Валерійович,

доц., викладач кафедри психології
Лисиця Андрій Валерійович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Видання наукової монографії

Полімерні похідні гуанідину, їх властивості та вплив на біологічні об’єкти: монографія / А.В. Лисиця, Ю.М. Мандигра, О.П. Бойко. – Херсон: Олді-Плюс, 2018. – 324 с.

Одержання патенту (власник університет)

Патент на корисну модель № 121864 Засіб дезінфікуючий і антисептичний «Епідез-спрей», МПК (2017.01) А61К 31/10, А61Р 31/02 (2006.01) / Мандигра Ю.М., Велесик Т.А., Нечипорук Б.Д., Лико С.М., Лисиця А.В. - заявл. 23.02.2017 заявка № u 2017 01709; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Growth of Zinc Compound Nanocrystals from Different Electrolytes / N. B. Danilevskaya, A. V. Lysytsya , M. V. Morozb , B. D. Nechyporuk, N. Yu. Novoselets’kyi, B. P. Rudyk // Technical Physics, 2018, Vol. 63, No. 3, pp. 411–415. DOI: 10.1134/S1063784218030076 (SCOPUS)

155. Lebed O. O., Klymenko M. O., Lysytsya A. V., Myslinchuk V. O. Effect of Radon on oncological morbidity of the population: comparative analysis of some regions of Ukraine and France // Ukrainian Journal of Ecology, 2018. – Т. 8. - № 1. – С. 585-595. DOI: 10.15421/2017_253 (Database WoS)

Опублікування статті

150. Горчак Т.Г., Лисиця А.В. Використання в екологічній освіті студентів матеріалів про місцеві мінеральні ресурси на прикладі цеолітових туфів // Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін: Збірник науково-методичних праць: Рівненський державний гуманітарний університет. Вип. 20. – Рівне: Волинські обереги, 2017. – С. 106-116.

Рецензування статей, авторефератів

рецензування статті в "Український біохімічний журнал" (Scopus) Nutriceutical potentials and therapeutic properties of the sclerotium of Pleurotus tuber-regium. Reginald Chibueze Ohiri, Nigeria

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Звітня наукова викладацько-студентська конференція РДГУ (квітень 2018, м. Рівне). Тема доповіді: «Полімерні похідні гуанідину, їх властивості та вплив на біологічні об’єкти»

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Брав участь у 4-му міжнародному конгресі «Захист навколишнього середовища, енергоощадність, збалансоване природокористування» (21-23 вересня 2016, м. Львів), тема доповіді: «Застосування полімерних похідних гуанідину для обробки насіннєвого матеріалу» (спільно з Велесик Т.А.).

2017

Подання заявки на видачу патенту на корисну модель;

Засіб дезінфікуючий і антисептичний «Епідез-спрей» / Мандигра Ю.М., Велесик Т.А., Нечипорук Б.Д., Лико С.М., Лисиця А.В.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

5. The role of Pseudomonas bacteria in the Kaniv reservoir ecosystem (Ukraine) / N. Matvienko, A. Didenko, V. Shepelevich, A. Lysytsya // 6th Aquatic biodiversity international conference – 2017 – University of Sibiu. Romania. P. 32.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

6. Деякі результати передпосівної обробки насіння кукурудзи полігексаметиленгуанідином / Лисиця А.В., Жигалюк С.В., Велесик Т.А. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва", м. Харків, 23-24 жовтня, 2017. Харків: ХНАУ, 2017. - С. 219-221.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Одержання патенту (власник університет)

3. Патент на корисну модель № 113567 Засіб для знезараження та стимуляції проростання насіння, МПК (2016.01) А 01N 47/40, A 01C 1/00 / Лисиця А.В., Велесик Т.А.; опубл. 10.02.2017, Бюл. № 3.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Lysytsya, A. V. (2017). Research on the impact of polyhexamethyleneguanidine on the plant component of biocenoses. // Biosystems Diversity, 25(2), 89–95. doi:10.15421/011713. (Наукометричне видання, WoS)

Influence of polymeric derivatives of guanidine on hydrobionts / A. Lysytsya, N. Matvienko, M. Kozii, A. Aishpur // Biologija, 2017. - № 3. – Р. 221-233. (Наукометричне видання, WoS)

Опублікування статті

Перспективні напрями застосування похідних гуанідину у ветеринарній медицині, біотехнології та агровиробництві // Лисиця А.В., Висоцький А.О., Мандигра Ю.М. // Ветеринарна біотехнологія. Бюллетень. – 2017. - № 30. – С. 133-145.

Рецензування статей, авторефератів

автореферат дисертаційної роботи Мазур Ірини Олександрівни «Екологічна оцінка стану фітоценозів плавневих біотопів в межиріччі Тилігулу – Південного Бугу» поданої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія

автореферат дисертаційної роботи Волинець Вікторії Олександрівни «Лептоспіроз коней в Україні (етіологічна структура, діагностика та профілактика)» поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія

автореферат дисертаційної роботи Пискуна Антона Володимировича «Розробка імуноферментної тест-системи для діагностики лептоспірозу тварин» поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія

рецензування статті в "Український біохімічний журнал" (Scopus) CHEMICAL PROPERTIES OF THE SUBTERRANEAN TERMITE Macrotermes gilvus Hagen DIGESTIVE TRACT Niken Subekti, Fidia Fibriana, Priyantini Widyaningrum and Morina Adfa

рецензування статті в "Український біохімічний журнал" (Scopus) Gas chromatography–Mass spectrometry analysis of constituent oil from Tremella fuciformis (White jelly mushrooms) from Nigeria. Reginald C. Ohiri

2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Лисица А.В. Перспективы применения полимерных производных гуанидина в ветеринарной медицине / Лисица А.В. // «Инновационные подходы и технологии для повышения эффективности производств в условиях глобальной конкуренции» межд. научно-практ. конф., посв. памяти проф. Тулеуова Е.Т. (Республика Казахстан, 01 марта 2016 г.) – Семей: Гос. университет им. Шакарима, 2016. – Т. II. – С. 686-688.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Можливості використання інсекто-акарицидів для санації тваринницьких приміщень у присутності поголів’я / Жигалюк С.В., Сачук Р.М., Лисиця А.В., Жигалюк М.В. // Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень. – 2016. - № 28. – С. 68-78.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Знезараження ґрунту підгодівельних майданчиків для диких копитних тварин препаратами ПГМГ / Пепко В.О., Жигалюк С.В., Лисиця А.В. // Матеріали наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології та інфекційної патології тварин» (16 червня 2016 р.). – Київ: ЦП «Компринт», 2016. – С. 65–68.

Лисиця А.В. Застосування полімерних похідних гуанідину для обробки насіннєвого матеріалу / Лисиця А.В., Велесик Т.А. // Матеріали 4-го міжн. конгресу «Захист навколишнього середовища, енергоощадність, збалансоване природокористування» (21-23 вересня 2016). – Львів: ТзОВ «ЗУК центр», 2016. – С. 210.

Захист дисертації

Лисиця А.В. Екологічні особливості дії полімерних похідних гуанідину на біологічні системи: Дис. … доктор біол. наук: спец. 03.00.16. – Рівне, 2015. – 367 с., диплом МОН України ДД №005183, рішення від 25.02.2016 р.

Опублікування статті

Патент на корисну модель № 106589 Інсекто-акарицидний препарат зі знезаражуючим ефектом «Засіб для обробки тваринницьких приміщень», МПК (2016.01) А61К 9/8 (2006.01), А61К 31/00, А61Р 31/04 (2006.01) / Жигалюк С.В., Сачук Р.М., Лисиця А.В., Жигалюк М.В., Дмитрієв І.М. // заявник і власник патенту Дослідна станція епізоотології ІВМ НААН. - заявл. 30.11.2015 заявка № u 2015 11855, опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

2015

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Диференційна чутливість мікроорганізмів до полігексаметиленгуанідину / А.В. Лисиця, Ю.М. Мандигра, О.П. Бойко, О.О. Романішина, М.С. Мандигра // Мікробіологічний журнал. – 2015. – Т. 77. – № 5. – С. 11–19. (Наукометричне видання, SCOPUS)

Лисица А.В. Некоторые особенности действия солей полигексаметиленгуанидина на культуры клеток / Лисица А.В., Гулюкин М.И., Кулешов К.В., Степанова Т.В. // Ветеринария и кормление. – 2014. – № 2. – С. 23–25.

Опублікування статті

Мас-спектрометрична оцінка Ектосану-плюс – нового комбінованого інсектициду з репелентною дією / Шевченко А.М., Лисиця А.В. // Науково-технічний бюлетень ДНДКІ вет. препаратів та корм. добавок і Інституту біології тварин. – 2015. – Вип. 16. – № 2. – С. 417–422.

Визначення фармацевтичної сумісності ПГМГ з біологічно активними речовинами методом мас-спектрометрії / Лисиця А.В. // Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень. – 2015. – № 7. – С. 184–190.

2014

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Мас-спектрометричні дослідження взаємодії полігексаметиленгуанідину з ліпідами / А.В. Лисиця, А.В. Ребрієв // Український біохімічний журнал. – 2014. – т. 86. - № 1. – С. 56-67. (Наукометричне видання, SCOPUS)

The antiviral action of polyhexamethyleneguanidine derivatives / Lysytsya A., Mandygra M. // Journal of Life Sciences. – 2014. – Vol. 8. - № 1. – P. 22-26.

Определение дезинфицирующих качеств полигексаметилгуанидина и его композиций с другими биоцидами / А.В. Лисица, Ю.Н. Мандыгра, О.А. Романишина, Н.С. Мандыгра, О.П. Бойко // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. – 2014. - № 9. – С. 18-22.

Опублікування статті

Some Aspects of the polyhexamethyleneguanidine salts effect on cell cultures / M.S. Mandygra, A.V. Lysytsya // Agricultural science and practice. – 2014. – Vol. 1. - № 1. – Р. 62-67.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: andrii.lysytsia@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну