Лисиця Андрій Валерійович,

д.м.н., проф., професор кафедри психології та педагогіки
Лисиця Андрій Валерійович
QA
Резюме
Освіта

У 1986 році закінчив біологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Біофізика», кваліфікація – біолог-біофізик, викладач біології та хімії (номер диплома про вищу освіту ПВ № 694284).  

Наукова робота
2020

Опублікування тез доповідей

Лисиця А.В. Органічне виробництво, засоби для дезінфекції // Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції «Стратегія сталого розвитку України: сьогодення та перспективи» (м. Рівне, 30-31 січня 2020). [Електронне видання]. – Рівне: НУВГП, 2020. – С. 119-122.

Лисиця А.В. Географічне краєзнавство, історичні пам’ятки пов’язані з епідеміями минулого // Географічна освіта у шкільних та позашкільних закладах: проблеми, пошуки, перспективи: Збірник наукових праць; за ред. проф. Д.В. Лико. Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне: Видавець О. Зень, 2020. – С. 25-30.

Лисиця А.В. Перспективи використання електроактивованих водних розчинів в агровиробництві / Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку. Збірник наукових праць IV Міжнар. наук.-практ. конференції (Рівне, 22-24 вересня 2020 р.) / Голова редкол. проф. Д.В. Лико [та ін.]. – Рівне: видавець О. Зень, 2020. – С. 121-124. ISBN 978-617-601-333-4

Лико Д.В., Лисиця А.В. Шляхи мінімізації утворення екологічно небезпечних відходів при виробництві сільськогосподарської продукції тваринного походження // Розроблення та реалізація регіональних Програм поводження з відходами: проблемні питання та кращі практики: збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (м. Івано-Франківськ, 8–10 жовтня 2020 р.). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2020. – С. 338-341.

Рецензування монографій

Трохимчук І.М., Плюта Н.В., Логвиненко Л.П., Сачук Р.М. Біотехнологія с основами екології. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 304 с.

Рецензування статей, авторефератів

автореферат дисертації Мартишук Тетяни Василівни на тему: «Імунофізіологічна адаптація й антиоксидантний потенціал організму тварин за умов оксидаційного стресу та дії коригуючих чинників», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин

Видання наукової монографії

Полімерні похідні гуанідину, їх властивості та вплив на біологічні об’єкти: монографія / А.В. Лисиця, Ю.М. Мандигра, О.П. Бойко. – Херсон: Олді-Плюс, 2018. – 324 с. ISВN 978-966-289-160-7

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Probability of Radon cancer occurrence in Rivne city residents (Ukraine), calculation by WISMUT and Radon-2014 models / О. О. Lebed, L. V. Klymenko, V. S. Trotsyuk, V. A. Hulchuk, A. V. Lysytsya // Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(2), 240-248, doi: 10.15421/2020_90 (Database WoS)

Radon induced lung cancer in residents of Rivne (Ukraine) calculated by various risk models / О. О. Lebed, A. V. Lysytsya, V. O. Myslinchuk, L. V. Hladun, A. V. Rybalko // Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(2), 311-318, doi: 10.15421/2020_103 (Database WoS)

The use of biological method for treating iron containing underground waters / Oleksandr Kvartenko, Larysa Sabliy, Nataliya Kovalchuk, Andriy Lysytsya // Journal of Water and Land Development, 2018. - Volume 39, Issue 1, Pages 77–82. SCOPUS, квартиль Q2

Опублікування статті

Дезінфекція і довкілля / Мандигра М. С., Лисиця А. В., Воловик Г. П., Мандигра Ю. М., Бойко О. П. // Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень. – 2018. – Вип. 32. - № 2. – С. 355-364.

Досвід профілактичної дегельмінтизації диких копитних у популяціях із високою щільністю тварин / Пепко В.О., Жигалюк С.В., Лисиця А.В. // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 100. Т. 2. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 175-182.

2019

Присвоєння вченого звання професора

Присвоєно вчене звання професора кафедри екології, географії та туризму згідно рішення Вченої ради РДГУ від 25 квітня 2019 р., протокол № 4, атестат професора видано на підставі рішення Атестаційної колегії МОН України від 20 червня 2019 р., АП № 001081.

Опублікування тез доповідей

Резистентність мікроорганізмів до катіонних дезінфектантів / Лисиця А. В., Воловик Г. П., Мандигра Ю. М., Бойко О. П. // Матеріали II міжнародної наук.-практ. конф. «Сучасні епідемічні виклики в концепції «Єдине здоров’я» (м. Тернопіль, 15-17 квітня 2019 р.).– Тернопіль: ЦП «Компринт», 2019. – С. 28.

Дослідження вірусопротекторних властивостей полігексаметиленгуанідину / М.С. Мандигра, П.Ю. Кривошия, А.В. Лисиця, Г.П. Воловик // наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека», ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», 10-11 жовтня 2019 р., м. Київ. – С. 118-121.

Лисиця А.В. Екологія інформаційного простору у вищій школі / Сучасний рух науки: тези доп. VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 жовтня 2019 р., «WayScience». – Дніпро, 2019. – Т. 2. – С. 385-389.

Рецензування статей, авторефератів

за 2019 р. рецензував близько 10 авторефератів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Брав участь в роботі спеціалізованої вченої ради К 47.104.05 Національного університету водного господарства і природокористування із захисту кандидатських дисертацій за спец. 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки), наказ МОН № 1218 від 07.11.2018.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

1. Synthesis of Zn1–xCdxS nanocrystals by electrolytic method / N.B. Danilevska, M.V. Moroz, A.V. Lysytsya, B.D. Nechyporuk, M.V. Prokhorenko, B.A. Tataryn, Fiseha Tesfaye // Journal of nano- and electronic physics. Vol. 11, № 1, 01015(5pp) (2019). DOI: 10.21272/jnep.11(1).01015. (Database SCOPUS)

Impact of radon exposure upon dynamics of mortality rate from lung cancer for population of Rivne city, Ukraine / O.O. Lebed, S.S. Trusheva, A.V. Lysytsya // Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9(1), 25-34. (Database WoS)

Radon ecology danger and the ways of its minimization in Rivne city (Ukraine) / O.O. Lebed, M.O. Klymenko, V.O. Myslinchuk, L.V. Hladun, A.V. Lysytsya / Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9(2), 43-50. (Database WoS)

Membrane action of polyhexamethylene guanidine hydrochloride revealed on smooth muscle cells, nerve tissue and rat blood platelets: A biocide driven pore-formation in phospholipid bilayers / K.O. Paliienko, T.O. Veklich, O.Ya. Shatursky, O.A. Shkrabak, A.O. Pastukhov, M.O. Galkin, N.V. Krisanova, A.Ju. Chunikhin, A.V. Rebriev, A.V. Lysytsya, T.A. Borisova, S.O. Kosterin // Toxicology in Vitro. – Vol. 60, 2019, Pages 389-399. https://doi.org/10.1016/j.tiv.2019.06.008 (Database SCOPUS),квартиль Q1

Comparison of cohort and ecological research of radon influence on oncological diseases of the Rivne city residents (Ukraine) / O. O. Lebed, О. S. Voloshkina, V. O. Myslinchuk, V. O. Shchuryk, A. V. Lysytsya // Ukrainian Journal of Ecology, 2019, 9(4), 552-560. (Database WoS)

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: andrii.lysytsia@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну