Худолій Анатолій Олексійович,

д.п.н., проф., завідувач кафедри англійської філології
Худолій Анатолій Олексійович
QA
Резюме
Освіта

 Інститут Дослідження НАТО Жана Моне “Розширення аналітичних навичок  стратегії в країнах партнерах”, Київ, Україна

 Отримав сертифікат учасника в травні 2014 р. 


Інститут світової економіки та міжнародних відносин (ІСЕМВ), Київ, Україна  

Д. політ. н., захистив дисертацію в березні 2013 року

                        

14 літній інститут американських студій в Україні: “Діяльність уряду США та його вплив на зовнішню політику”.  

Львів, Львівський національний університет імені І. Франка

Отримав сертифікат учасника в червні 2013 р. 


11-ий Літній інститут американських студій в Україні: “Зміни в Америці. Перспективи адміністрації Б. Обами. 

Євпаторія, Крим, Україна. Східноукраїнський національний університет імені В. Даля.

Отримав сертифікат учасника в червні 2010 р. 


Дослідження в університеті штату Канзас під егідою Програми Фулбрайта Державного департаменту США, Бюро освіти та культури.

Отримав сертифікат учасника в травні 2008 р. 


Закінчив дворічну літню школу Інституту відкритого суспільства  

Програма вищої освіти (Фонд Сороса), спрямована на поширення медійної освіти  в пострадянських університетах.

Отримав диплом про закінчення навчання в червні 2008 року.


Регіональний семінар за відмінне викладання: “Медійна грамотність, підготовка  програми та дослідження як інструменти інноваційного підходу у викладанні”, підтримки Інституту відкритого суспільства. Львів, Україна

Отримав сертифікат учасника в липні 2007

                                    

Регіональний семінар за відмінне викладання: “Медійна грамотність в пострадянських  країнах”, за підтримки Інституту відкритого суспільства. Київ, Україна

Отримав сертифікат учасника в липні 2006


Національний університет “Острозька академія”, Острог, Рівненська обл., Україна

Отримав вчене звання доцента в жовтні 2005 року


Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна

Захистив кандидатську дисертацію по лінгвістиці в лютому  2004 р.

                                            

Університет штату Делавер, Ньюарк, Делавар, США

Отримав сертифікат учасника програми за відмінне викладання англійської мови та американознавства, організованої Держдепартаментом США в серпні 1998 року


Київський педагогічний інститут іноземних мов, Київ, Україна

Отримав диплом вчителя іноземних мов в червні 1989 року Досвід роботи

2016 –донині – завідувач кафедри англійської філології

2015-2016  декан факультету романо-германських мов

2014        професор кафедри англійської філології НаУОА

2013              доктор політичних наук

2005               Доцент факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.

2004               кандидат філологічних наук                         

2002               Старший викладач Національного університету Острозька академія.

1999               Викладач Національного університету Острозька академія.

Наукова робота
2019

Рецензування статей, авторефератів

Рецензував статті в Польському збірнику наукових праць 2019 року. Гуманістичний відділ Академія імені Якуба з Парадижа, М. Гожув-Велкопольський.

Керівництво студентським науковим гуртком

Здійснюю керівництво науковим гуртком "Текстова лінгвістика та лінгвістика дискурсу"

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

член спеціалізованої Ради по захисту К 38.053.01, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Худолій А.О. Жигайло В.М. Політичне лідерство США // IV Міжнародна науково-практична конференція "Філософсько-психологічні аспекти лідерства"в бізнесі, освіті та державі. 15 березня 2019 р. Львів. Львівський національний університет імені Івана Франка.

Опублікування тез доповідей

Худолій А.О. Жигайло В.М. Політичне лідерство США // Збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції "Філософсько-психологічні аспекти лідерства"в бізнесі, освіті та державі. 15 березня 2019 р. / За редакцією В.П. Мельник; відпов. за випуск Н.І. Жигайло; Ю.В. Максимець. - Львів, Сполом, 2019. - С. 163-165.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Політичне лідерство США. IV міжнародна науково-практична конференція "Філософсько-психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі" 15 березня 2019 року

Метафоричний простір американських лідерів. Міжнародна наукова конференція "Культурні відносини пограниччя", 14-15 травня 2019 року. Академія імені Якуба з Парадижа, м. Гожув-Велкопольський, Польща.

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редколегії фахового збірника наукових праць з міжнародних відносин "Наукові записки Національного університету "Острозька Академія". Серія "Міжнародні відносини".

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Відповідальний редактор студентського філологічного збірника наукових праць

Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" / Scientific proceedings of the National University of "Ostroh Academy"."Philology" Series. № 5(73) 2019.

2018

Опублікування статті

Імміграція в Португалію в ХХІ столітті // Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія «Політичні науки». – 2018. – № 3. – С. 32-40.

Підйоми та спади ізраїльсько-турецьких відносин у ХХІ столітті // S.P.A.C.E. Society. Politics, Administration in Central Europe. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2018. – № 8. – С. 50-53.

Регіональна політика Ізраїлю та Туреччини // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини» / Ред. І.Д. Пасічник, Т.В. Сидорук, Г.М. Перепелиця. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2018. - Вип. 2. – С. 48-66.

Метафорична концептуалізація в сучасних американських публіцистичних текстах // Наукові записки. Серія «Філологія»: збірник наукових праць / укладачі: І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2018. – Вип.1 (69). Частина 2. – С. 217-222.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

з грудня 2015 року член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.29 Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціальність 23.00. 04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

член спеціалізованої Ради по захисту К 38.053.01, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Керівництво студентським науковим гуртком

Здійснюю керівництво науковим гуртком "Політична лінгвістика"

Здійснюю керівництво науковим гуртком "Політична лінгвістика"

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Відповідальний редактор студентського філологічного збірника наукових праць

Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" / Scientific proceedings of the National University of "Ostroh Academy"."Philology" Series

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Підйоми та спади ізраїльсько-турецьких відносин у ХХІ столітті // S.P.A.C.E. Society. Politics, Administration in Central Europe. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2018. – № 8. – С. 50-53.

Опублікування тез доповідей

Сучасні тенденції розвитку політичного дискурсу // Міжнародної науково-практичної конференції «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти». Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ). 28 лютого 2018 року. – С. 253-254.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Сучасні тенденції розвитку політичного дискурсу // Міжнародної науково-практичної конференції «Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти». Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ). 28 лютого 2018 року. – С. 8.

Виступ на пленарному засіданні: «Brazil-Ukraine and Portugal-Ukraine Cultural and Humanitarian Cooperation in the 21-st century». Конференція 16 квітня в НаУОА на тему «Відносини між Україною та Лузофонськими країнами» з нагоди приїзду послів Бразилії та Португалії.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Зовнішньополітичні пріоритети США за каденції Д. Трампа // Всеукраїнська наукова конференція «Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки». – Київ, Інститут Всесвітньої Історії НАН України, 29 березня 2018 року. – С. 7.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Сучасні англійські неологізми в українській мові // ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція “Дні Науки ”, Острог, 27-30 березня 2018 р. – С. 4.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

1. Метафорична концептуалізація в сучасних американських публіцистичних текстах // Наукові записки. Серія «Філологія»: збірник наукових праць / укладачі: І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2018. – Вип.1 (69). Частина 2. – С. 217-222.

Khudoliy Anatoliy. Conceptual metaphors in American Journalistic Texts //Advanced Education (Новітня Освіта). - Київ: Вид-во КПІ імені Ігоря Сікорського. - Issue 10, 2018. - P. 175-184. ISSN 2410-8286 (Online), ISSN 2409-3351 (Print). Certificate of state registration: № 20038-9838P HF. Indexed in: ESCI (Web of Science), Index Copernicus, DOAJ, CrossRef, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, SprintKnowledge, Google Scholar, BASE, OAJI, Cite Factor, UIF, I2OR, InfoBase Index.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Виступ на міжнародній конференції в м. Ковілья, Португалія, 11.10.2018. Тема конференції "The Political Persuasion Industry: Agents, Strategies and Discourses ". Назва виступу - "Persuasion in public speeches of russian and American leaders".

A. Khudoliy. Migration issue on D. Trump agenda (in public discourse and policy) // XXIII Vertiniana “Granice Ludskiego Świata. Problem III: koniecznie – przypadkowe” (Kielce-Bodzentyn 7-9.12.2018 r.)

Рецензування монографій

Україна - Канада: сучасні наукові студії [Текст]: кол. моногр.: у 3-х кн. Кн. 2 = Ukraine - Canada: Modern Scientific Studies: Collective Monograph [Text]: in three books. Book 2. - Луцьк : Вежа-Друк, 2018. - 132 с.

Україна - Канада: сучасні наукові студії [Текст]: кол. моногр.: у 3-х кн. Кн. 3 = Ukraine - Canada: Modern Scientific Studies: Collective Monograph [Text]: in three books. Book 3. - Луцьк : Вежа-Друк, 2018. - 108 с.

Україна - Канада: сучасні наукові студії [Текст]: кол. моногр.: у 3-х кн. Кн. 1 = Ukraine - Canada: Modern Scientific Studies: Collective Monograph [Text]: in three books. Book 1. - Луцьк : Вежа-Друк, 2018. - 132 с.

2017

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Американо-турецькі відносини на початку ХХІ століття // «Американська історія та політика»: науковий журнал. – К.: «ІМВ», 2017. – № 3. – С. 103-113. Google Scholar

США-ІРП на початку ХХІ століття: кооперація чи конфронтація (українською мовою) / Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – Вип. 118 (3). – 2017. – С.329-334. Google Scholar; Index Copernicus (Польща); EBSCO publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Індія).

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Зовнішня політика Туреччини на Близькому Сході // Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія «Політичні науки». – 2017. – № 2. – С. 34-41.

Регіональні виміри зовнішньої політики Пакистану (українською мовою) // S.P.A.C.E. Society. Politics, Administration in Central Europe. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. – № 2 . – С. 94-98.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Американо-турецькі відносини на початку ХХІ століття // Друга Міжнародна наукова конференція «Україна і США: досвід та перспективи співпраці (присвячена 25-річчю встановлення дипломатичних відносин)». – Київ, 23 листопада 2017 року. – С. 5.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

член спеціалізованої Ради по захисту К 38.053.01, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

з грудня 2015 року член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.29 Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціальність 23.00. 04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Керівництво студентським науковим гуртком

керую науковим гуртком "Політична лінгвістика"

Рецензування монографій

Рецензував колективну монографію «Актуальні питання суспільних трансформацій в Україні: безпековий та євроінтеграційний виміри» викладачів факультету політичних наук чорноморського національного університету імені Петра Могили

Рецензування статей, авторефератів

дав відгук на автореферат дисертації Шевчук Вікторії Вікторівни «Удосконалення державного регулювання інноваційного розвитку системи охорони здоров’я України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління

дав відгук на автореферат Ясінської Аліни Юріївни, аспірантки кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Автреферат на тему "Особливості електоральної невизначеності громадян Французької Республіки та Республіки Польща", зі спеціальності 23.00.02. - політичні інститути та процеси, виконаної на кафедрі міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (науковий керівник - доктор політичних наук, доцент Тарас Ярославович Лупул)."

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Редактор студентського філологічного збірника наукових праць

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Публічний дискурс Дональда Трампа // ХХІ наукова викладацько-студентська конференція “Дні науки ”, Острог, 27-30 березня 2017 р. – С. 8.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Американо-турецькі відносини на початку ХХІ століття // Друга Міжнародна наукова конференція «Україна і США: досвід та перспективи співпраці (присвячена 25-річчю встановлення дипломатичних відносин)». – Київ, 23 листопада 2017 року. – С. 5.

Опублікування статті

США-ІРП на початку ХХІ століття: кооперація чи конфронтація (українською мовою) / Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – Вип. 118 (3). – 2017. – С.329-334.

Американо-турецькі відносини на початку ХХІ століття // «Американська історія та політика»: науковий журнал. – К.: «ІМВ», 2017. – № 3. – С. 103-113.

Зовнішня політика Туреччини на Близькому Сході // Вісник Донецького національного університету імені Василя Стуса. Серія «Політичні науки». – 2017. – С. 57-62.

2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Регіональні та глобальні виклики в Азійсько-Тихоокеанському Регіоні // “Politicus”. – Одеса: Вид-во Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, 2016. – № 1. – С. 237-241. Google Scholar, Index Copernicus. http://politicus.od.ua/1_2016/51.pdf

Американо-українські відносини в світлі викликів ХХІ століття // «Американська історія та політика»: науковий журнал. – К.: «ІМВ», 2016. – № 1. – С. 115-122. Google Scholar http://www.americanstudies.history.knu.ua/wp-content/uploads/2017/01/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9-%D0%90..pdf

Semantic-cognitive Analysis of the Concept Ukraine in Speeches of B. Obama (2014) // Cognitive Studies / Etudes Cognitives. – Institute of Slavic Studies, PAS, University of Silesia and The Slavic Foundation, 2016. – Vol. 16. – P.153-163.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

US-China Relations in the Light of the Current Events // «США: история, общество, культура». Материалы IV Международной научно-практической конференции, 20 Мая 2016 г., Симферополь: научное интернет-издание [электронный ресурс] / кафедра новой и новейшей истории, Таврическая академия Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского; отв. за выпуск Д.В. Дорофеев. – Симферополь: [Б.и.], 2016. – С. 2.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Порівняльний аналіз промов американських очільників (Дж. Буша та Дж. Байдена) в українському парламенті // X Міжнародна науково-практична конференція «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА-КУЛЬТУРА-ОСОБИСТІСТЬ». – Острог, НаУОА, 07-08 квітня 2016. – С. 3.

Проблеми стратегічно партнерства у відносинах України зі Сполученими Штатами Америки // Міжнародна наукова конференція «Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону». – Київ, Інститут Всесвітньої Історії НАН України, 19 квітня 2016 року.

Американо-українські відносини в світлі викликів ХХІ століття // Міжнародна наукова конференція «Україна і США: досвід та перспективи співпраці (присвячена пам’яті проф. Б. М. Гончара)». – Київ, 17-18 березня 2016 року. – С. 5.

Семантико-прагматичні особливості оказіоналізмів в американських публіцистичних текстах // ХХІ наукова викладацько-студентська конференція “Дні науки ”, Острог, 19-21 квітня 2016 р. – С. 9.

Опублікування статті

Лексико-стилістичні маркери мовних змін в американських публіцистичних текстах // Наукові записки. Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. – Острог: Вид-во НаУОА, 2016. – Вип.61. – С. 144-148.

Американо-українські відносин в світлі викликів ХХІ століття // «Американська історія та політика»: науковий журнал. – К.: «ІМВ», 2016. – № 1. – С. 115-122.

Регіональні та глобальні виклики в Азійсько-Тихоокеанському Регіоні // “Politicus”. – Одеса: Вид-во Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, 2016. – № 1. – С. 237-241.

US-China Relations in the Light of the Current Events // «США: история, общество, культура». Материалы IV Международной научно-практической конференции, 20 Мая 2016 г., Симферополь: научное интернет-издание [электронный ресурс] / кафедра новой и новейшей истории, Таврическая академия Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, отв. за выпуск Д.В. Дорофеев. – Симферополь: [Б.и.], 2016. – С. 12-15.

Тенденції мовних змін в американських публіцистичних текстах кінця ХХ – початку ХХІ століття // Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку: традиции и инновации: Сб. науч. ст. / Под общ. ред. В.И. Рахубы. – Брест: Изд-во БрГТУ, 2016. – С. 67-72.

Perspectives of US Foreign Policy after the Elections of 2016 // «V Американские студии». Материалы V Международной научно-практической конференции, 23 Декабря 2016 г., Симферополь: научное интернет-издание [электронный ресурс] / кафедра новой и новейшей истории, Таврическая академия Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, отв. за выпуск Д.В. Дорофеев. – Симферополь: [Б.и.], 2016. – С. 17-28.

2015

Опублікування статті

Khudoliy A. Role of NATO in Russian-Ukrainian Conflict of 2014-2015 / Anatoliy Khudoliy / «Актуальные проблемы новой и новейшей истории зарубежных стран»: материалы международной научно-практической конференции, 18 сентября 2015 г., Симферополь: научное интернет-издание / кафедра новой и новейшей истории, Таврическая академия Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского; отв. за выпуск Д. В. Дорофеев. – Симферополь: [Б. и.], 2015. – С.8-11.

Khudoliy Anatoliy. Easy-European Policy of the USA in the Light of Russian-Ukrainian Conflict / Anatoliy Khudoliy // «США: история, общество, культура»: материалы III международной научно-практической конференции, 29 мая 2015 г., Симферополь: научное интернет-издание [Электронный ресурс] / кафедра новой и новейшей истории, Таврическая академия Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского; отв. за выпуск Д. В. Дорофеев. – Симферополь: [Б. и.], 2015. – C. 18-22. – Режим доступа: www.uca-hsc.cfuv.ru

Concept of “War” in B. Obama Political Speeches // «Профессиональная иноязычная подготовка специалистов в вузе: опыт, проблемы, перспективы»: сб. науч. ст. / Под общ. В.И. Рахубы. – Брест: Изд-во БрГТУ, 2015. – С. 43-46.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Худолий А. Роль НАТО в Российско-Украинском конфликте 2014-2015 гг. / Анатолий Худолий // «Актуальные проблемы новой и новейшей истории зарубежных стран»: материалы международной научно-практической конференции, 18 сентября 2015 г., Симферополь: научное интернет-издание / кафедра новой и новейшей истории, Таврическая академия Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского; отв. за выпуск Д. В. Дорофеев. – Симферополь: [Б. и.], 2015. – С. 2.

Худолий А.А. Восточноевропейская политика США в свете Российско-Украинского конфликта / Анатолий Худолий // ІІІ Международная научно-практическая конференция "США: история, общество, культура". - Симферополь, 29 Мая, 2015 г. - С. 1.

5. Concept of “War” in Obama’s political speeches // «Профессиональная иноязычная подготовка специалистов в вузе: опыт, проблемы, перспективы»: программа ІІ Международной научно-практической конференции, 20-21 ноября 2015 г., Брест / Брестский Государственный Технический Университет, экономический факультет, кафедра иностранных языков по экономическим специальностям. – Брест, 2015. – С. 6.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Когнітивні особливості політичних промов Б. Обами та В. Путіна / «Дні науки» 16-25 березня 2015 р. ХХ наукова викладацько-студентська конференція. – Острог: вид-во НаУОА, 2015. - С. 4.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: anatoliy.khudoliy@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну