Коцюк Юрій Анатолійович,

к.п.н., Старший викладач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій
Коцюк Юрій Анатолійович
QA
Резюме
Освіта

  1. Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю фізика (1992-1997). Спеціаліст фізик. Викладач. Диплом ЛК № 000550 від 23 червня 1997 р.
  2. Національний університет "Острозька академія" за напрямом підготовки "Економіка та підприємництво" (1999-2003). Бакалавр економіки. Диплом РВ № 22936336 від 20 червня 2003 р.
  3. Національний університет "Острозька академія" спеціальність "Фінанси"; (2003-2004). Спеціаліст з фінансів. Диплом РВ № 25579594 від 19 червня 2004 р.
  4. Захист кандидатської дисертації на тему "Криптографія як метод формування психологічного комфорту менеджерів". Диплом кандидата наук ДК № 055827. Рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 18 листопада 2009 року (протокол № 51-06/5). Спеціальність організаційна психологія; економічна психологія.
Досвід роботи

 

У період

з 26.08.1997 по 30.05.1998 працював вчителем фізики в Острозькій загальноосвітній школі №5 І-ІІІ ст. м. Острога Рівненської області;

з 01.06.1998 по 01.09.1999 працював на посаді завідуючого методичним кабінетом НаУКМА "Острозька академія";

з 01.09.1999 по 01.11.2000 – начальник відділу технічних засобів навчання НаУКМА "Острозька академія";

з 01.11.2000 по 02.09.2002  – начальник відділу технічних засобів навчання Національного університету"Острозька академія";

з 02.09.2002 по 02.01.2008 – викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності;

з 02.01.2008 по 01.09.2009 – викладач кафедри математичного моделювання та інформаційних технологій в економіці;

з 02.01.2008 по 01.09.2009 – старший викладач кафедри математичного моделювання та інформаційних технологій в економіці;

з 01.09.2016 – директор Наукової бібліотеки Національного університету "Острозька академія".


Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Коцюк Ю. А. Тенденції розвитку криптографічного захисту в Україні. ДНІ НАУКИ, XXVІ наукова викладацько-студентська конференція, 11 – 14 травня 2021 р.

2020

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Коцюк Л. М., Коцюк Ю. А. Класифікаційна парадигма корпусу текстів за особли-востями його дизайну, структури та способами використання, а також способом фік-сації та індексації текстових даних. Нау кові записки Націо нального університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2020. Вип. 9(77). С. 106–110. [Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory]

2018

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Юрій Анатолійович Коцюк, Інформаційно-комунікаційний вимір діяльності сучасних бібліотек на прикладі Наукової бібліотеки Національного університету «Острозька академія» / [Коцюк Ю. А.] IV Науково-практична online конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи» 21 листопада - 3 грудня 2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Коцюк Л. М., Коцюк Ю. А. Парадигма типологічних характеристик корпусу за типом текстових даних. Наукові записки Національного університету «Острозька акаде-мія»: серія «Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 4(72), грудень. С. 18–22. [Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory]

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій «Захист інформації в мережі».

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Юрій Коцюк, Використання комп’ютерних інформаційних систем для контролю навичок роботи студентів із програмним забезпеченням. / [Коцюк Ю. А.]. - ХХІІI наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки". 27–30 березня 2018 р. - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». - 2018

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Рецензія на конкурсну роботу "Демографічна ситуація як чинник економічної безпеки України", Грищенко Дарина Миколаївна (0,5 др. арк.)

Рецензія на статтю "Глобальні проблеми світової економіки", Мазуренко Дмитро Володимирович (0,5 др. арк.)

Рецензія на статтю "Дискримінантне моделювання фінансової стійкості банків України", Сидорчук Любов Василівна (0,5 др. арк.)

Рецензія на статтю "Умови формування ефективної інвестиційної стратегії підприємства", Кость Артем Костянтинович (0,5 др. арк.)

2017

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Юрій Коцюк, Використання системи "Журнал" в ІС Moodle / [Коцюк Ю. А.]. - Науково-практична конференція "Дні науки 2017". - НаУОА

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Коцюк Ю. А., Данилець Ю. О. Системи електронного документообігу у вищому навчальному закладі: тенденції та перспективи впровадження / Ю. А. Коцюк, Ю. О. Данилець // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», травень 2016. – № 1(29). – С. 71–75.

2013

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Коцюк, Ю. ( Yu. Kotsyuk) (2013) Психологічне підгрунтя явища «плагіат» в науковій діяльності на теренах України (Psychological Background of the Notion of "Plagiarism" in the Scientific Research Activities in Ukraine). Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». pp. 39-46. (Submitted)

Коцюк, Ю. (Y. Kotsyuk) (2013) Когнітивний дисонанс як інструмент зниження рівня плагіату. (Cognitive dissonance as an instrument for plagiarism reducing.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 56-61.

2012

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Коцюк, Ю. (Kotsyuk Yu.) (2012) Роль людського чинника у питаннях захисту інформаційних систем (Human factor in the protection of informational systems). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка", Вип.20. pp. 128-138.

2010

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2010) ТРЕНІНГ З КРИПТОГРАФІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОМФОРТУ КОРИСТУВАЧІВ ПРИ РОБОТІ З ІНФОРМАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.16). pp. 139-148.

2008

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2008) ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМФОРТУ У МЕНЕДЖЕРІВ ШЛЯХОМ ДЕННОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КРИПТОГРАФІЇ. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во НаУОА (Вип.10). pp. 152-156.

2007

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2007) КРИПТОГРАФІЯ ЯК ІМПЛІЦИТНА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМФОРТУ МЕНЕДЖЕРІВ. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.9). pp. 259-269.

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2007) КРИПТОГРАФІЧНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМФОРТ КОРИСТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Інформаційні технології і засоби навчання (Вип. 3).

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2007) ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА СФЕРА ТА ЇЇ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР У ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип. 8). pp. 178-192.

Коцюк, Ю. (Yu.Kotsyuk) (2007) ВПЛИВ КРИПТОГРАФІЇ НА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМФОРТУ У РОБОТІ МЕНЕДЖЕРІВ. Нова педагогічна думка (№3). pp. 29-31.

2006

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2006) ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМФОРТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 8 (Вип.4). pp. 160-166.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну