Олішкевич Світлана Вікторівна,

к.п.н., старший викладач
Олішкевич Світлана Вікторівна
QA
Резюме
Освіта

·         2005 – 2009 pp. Національний університет «Острозька Академія», факультет романо-германських мов, бакалавр філології, викладач англійської та французької мов і літератур, перекладач.

 ·         2010 – 2011 pp. Національний університет «Острозька Академія», факультет романо-германських мов, спеціаліст за напрямом офіс-менеджер.

·         20112012 30/05 рр. Національний університет «Острозька Академія», факультет романо-германських мов, магістр філології, викладач англійської та французької мов і літератур, перекладач.

·         2011 – 2015 рр. Національний університет «Острозька Академія» - навчання в аспірантурі, спеціальність «Загальна педагогіка та історія педагогіки» - 13.00.01.

·        13.10.2017 р. – захист кандидатської дисертації «Виховання характеру в учнів американських загальноосвітніх шкіл (середина XX ст. – початок XXI ст.)».Опис відсутній

Додаткова освіта:

·        2010 р.– навчання в Gwinnett Technical College (США, Атланта), курс Reading and writing 4, Reading and writing 5.

Професійні навики

Володіння мовами:

·         досконало володію українською, російською, англійською мовами;

·         базовий рівень володіння французькою та німецькою мовами.

 

Володіння комп’ютером:

·         рівень досвідченого користувача (програми пакету Microsoft Office, Excel, Internet).Опис відсутній

Диплои/сертифікати


·         Certificate of Complition - Reading and Writing course 4 (March 18, 2010)

·         Certificate of Complition - Reading and Writing course 5 (June 17, 2010)

·         Диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіка» 

Додаткова інформація

Участь у закордонній програмі 'Aupair in the USA' упродовж 2009-2010 року (Штат Джорджія, Атланта). 

Наукова робота
2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Olishkevych S. Hidden Curriculum and Its Importance for Character Education Realization / Svitlana Olishkevych // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон, 2018. Вип.LXXXII - pp. 107-111 ISSN 2413-1865 [Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory].

Олішкевич С. В. Practical Aspects of Teachers' Professional Training for Character Education / Світлана Вікторівна Олішкевич. // Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич: Видавничий дім "Гельветика" 2018. – Вип. 20. Том 2. – С. 171–175 [Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory].

2016

Захист дисертації

Олішкевич С.В. Виховання характеру в учнів американських загальноосвітніх шкіл (середина ХХ - початок ХХІ століття) : дис. ... канд. пед. наук. : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Олішкевич Світлана Вікторівна, Національний університет “Острозька академія”. ˗ Острог, 2016. ˗ 253 с.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Олішкевич С. В. Професійна підготовка педагогічних кадрів до здійснення виховання характеру в держаній школі США / С.В. Олішкевич // Вісник Черкаського університету: Збірник наукових праць. Серія “Педагогічні науки” – 2016. – №35. – С. 156-162.

2015

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Olishkevych S. The implementation of Character Education program in American public Schools / Svitlana Olishkevych // European Journal of Education and Applied Psychology, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. №4, 2015, - pp. 41-44

Olishkevych S. The development of Character Education implementation model / Svitlana Olishkevych // International Practical Conference “Pedagogy and Psychology in the Age of Globalization-2015” November – Budapest, 2015, - pp. 14-16 [Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory].

Олішкевич С.В. Тлумачення поняття «виховання характеру» в американській педагогічній літературі / С.В. Олішкевич // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». «Педагогічні науки»: наук. журнал/ гол. ред. Б.І. Холод. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2015. – Вип. 9. – С. 31–37 [Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory].

Олішкевич С. В. Форми та методи виховання характеру в державних школах США / С.В. Олішкевич // Науково-педагогічний журнал Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини “Порівняльно-педагогічні студії”. – 2015. – №24 [Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory].

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Олішкевич С.В. Програми «Виховання характеру» у державних школах Каліфорнії (США)/ С.В. Олішкевич // Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Тематичний випуск “Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання”. К.: Гнозис, 2015. – Додаток 2 до Вип. 35, Том II (14). – С. 189-195.

Олішкевич С.В. Використання програми «Виховання характеру» в сучасній американській школі / С.В. Олішкевич // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / гол. ред. З. П. Бакум. – Кривий Ріг: ДВНЗ «КНУ», 2014. – Вип. 42. – С. 255–261.

Перші програми «Виховання характеру» в американській школі та їх особливості / В.М. Жуковський, С.В. Олішкевич // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід». Випуск 23.– Острог: Національний університет Острозька академія, 2013. – С. 55–63.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Олішкевич С. Актуальні проблеми виховання характеру учнів американської школи. Міжнародна науково-практична конференція «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід» . (30-31 травня 2013 р., м. Острог).

Олішкевич С. Виховання характеру в аспекті морального когнітивізму. ІІ Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології». (15 травня -15 червня 2014р., м. Острог).

Олішкевич С. Програми «виховання характеру» у державних школах Каліфорнії, США. ІV Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. (26 червня 2015 р., м. Київ).

Олішкевич С. Виховний потенціал програми «Виховання характеру» для здійснення морального виховання в американській школі. Міжнародна науково-практична конференція «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний та зарубіжний досвід». (26 червня 2015 р., м. Острог).

Олішкевич С.В. The development of Character Education implementation model. International Practical Conference “Pedagogy and Psychology in the Age of Globalization – 2015”. (22 листопада 2015 р., м. Будапешт).

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: svitlana.olishkevych@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну