Юр’єва Оксана Юріївна,

к.п.н., старший викладач
Юр’єва Оксана Юріївна
QA
Резюме
Освіта

2014 р. - кандидат педагогічних наук, тема дисертації: Гендерна освіта бакалаврів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах Канади
2007 - 2008 - Національний університет "Острозька академія", факультет романо-германських мов, магістр філології

1999 - 2003 - Національний університет "Острозька академія", факультет романо-германських мов, бакалавр філології

Досвід роботи

2015 - дотепер - старший викладач кафедри міжнародної мовної комунікації, Національний університет "Острозька академія", м. Острог

2008 - 2015 - викладач кафедри міжнародної мовної комунікації, Національний університет "Острозька академія", м. Острог

2003 - 2008 - вчитель англійської мови, Нетішинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2, м. Нетішин

****

2010 - дотепер - науковий співробітник Центру канадознавства Національного університету "острозька академія"

Наукова робота
2018

Опублікування тез доповідей

Юр'єва О. Навчання служінню громаді у канадських ВНЗ як інноваційний педагогічний підхід / Оксана Юр'єва // Україна – Канада : Матеріали І Міжнародного науково-практичного конгресу з канадознавства (21–21 червня 2018 року, м. Луцьк, Україна) : - Луцьк, 2018. - С. 240-244.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Yankovska Zh., Iurieva O. Folk and Philosophical Nature of Comic-Tragic Dichotomy in Oleksa Storozhenko's Short Stories about Cossacks / Zhanna Yankovska, Oksana Iurieva // Slavica Slovaca. - 2018. - Rocnik 53. - P.38 - 48. [Scopus, Q4]

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

НАВЧАННЯ СЛУЖІННЮ ГРОМАДІ У КАНАДСЬКИХ ВНЗ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ПІДХІД, Україна – Канада: І Міжнародний науково-практичний конгрес з канадознавства, Луцьк

2017

Опублікування статті

A Task-based Approach in Teaching ESL Reading / О. Ю. Юр’єва // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. праць. / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, О.Ю.Костюк. – Острог : вид-во НУ «Острозька академія», 2017. – Вип. 64. – Ч. 2. – С. 198 – 201.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

НАВЧАННЯ СЛУЖІННЯМ ГРОМАДІ В КАНАДСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ НА ПРИКЛАДІ ЖІНОЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, Симпозіум з канадознавства, Острог, 2017

2016

Опублікування тез доповідей

Юр'єва О.Ю. Розвиток навичок критичного мислення у студентів засобами англійського професійного спрямування / О.Ю. Юр'єва // English for Specific Purposes: збірник наукових тез: - Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2016. - Випуск 3. - С. 36-40.

Юр'єва О. Сучасні тенденції формування змісту гендерної освіти у вищих навчальних закладах Канади / Оксана Юр'єва // Рівність, лідерство, спілкування в європейських прагненнях української молоді: гендерний дискурс : зб. мат. наук.-практ. к-ції : - Тернопіль, 2016. - С. 135-137.

2015

Опублікування статті

1. Юр’єва О. Ю. Врахування гендерного компонента у викладанні англійської мови у ВНЗ / О. Ю. Юр’єва // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. праць. / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : вид-во НУ «Острозька академія», 2015. – Вип. 56. – С. 357 – 360.

2014

Захист дисертації

Юр’єва О. Ю. Гендерна освіта бакалаврів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах Канади : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Юр’єва Оксана Юріївна. – Острог, 2014. – 297 с.

2013

Опублікування тез доповідей

Юр’єва О. Гендерний підхід у викладанні англійської мови як іноземної (Канадський досвід) / Оксана Юр’єва // English for Specific Purposes : зб. наук. тез. – Острог : вид-во НУ «Острозька академія», 2013. – С. 82–87.

Опублікування статті

Юр’єва О. Реалізація гендерної освіти бакалаврів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах Канади / Оксана Юр’єва // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / гол. ред. З. П. Бакум. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2013. – Вип. 39. – С. 341–347.

Юр’єва О. Ю. Порівняльно-педагогічний аналіз реалізації гендерної освіти бакалаврів гуманітарних спеціальностей у вищих навчальних закладах України та Канади / О. Ю. Юр’єва // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – К. : Гнозис, 2013. – Дод. 1 до вип. 31, т. І (43) Темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» / відп. ред. І. П. Маноха. – С. 469–478.

Юр’єва О. Діяльність жіночих центрів у вищих навчальних закладах Канади / Оксана Юр’єва // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / гол. ред. З. П. Бакум. – Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2013. – Вип. 38. – С. 287–292.

Юр’єва О. Ю. Підготовка бакалаврів гуманітарних наук із жіночих та гендерних досліджень у вищих навчальних закладах Канади / О. Ю. Юр’єва // Наукові записки. Сер. : Психологія і педагогіка / відп. ред. І. Д. Пасічник. – Острог : вид-во НУ «Острозька академія», 2013. – Вип. 22. – С. 225–229.

Iurieva O. Yu. The Experience and Problems of Institutionalization of Gender Education in Higher Education in Ukraine / O. Yu. Iurieva // Вестник Семипалатинского государственного педагогического института : науч.-метод. журн. / гл. ред. М. А. Бектемесов. – Семей : Семипалатинский государственный педагогический институт, 2013. – № 2 (32). – С. 136–140.

Юрьева О. Волонтёрская деятельность студентов канадских университетов в контексте реализации учебного плана по женским и гендерным исследованиям / Оксана Юрьева // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky : scientific journal / ch. ed. M. Varchola. – Košice : Academic Society of Michal Baludansky, 2013. – Vol. 1, № 3. – Р. 93–97.

2012

Опублікування тез доповідей

Юр’єва О. Ю. Реалізація засад феміністської педагогіки у вищій освіті Канади / О. Ю. Юр’єва // Актуальні питання педагогічних та психологічних наук : зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 9–10 лист. 2012 р.). – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2012. – С. 9–13.

Опублікування статті

Юр’єва О. Ю. Сучасний стан жіночих досліджень у вищих навчальних закладах Канади / О. Ю. Юр’єва // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць / гол. ред. В. П. Коцур. Сер. : Педагогіка, психологія, філософія. – К. : Гнозис, 2012. – Дод. 1 до вип. 27, т. І (34) Темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 546–556.

2011

Опублікування тез доповідей

Юр’єва О. Інституціоналізація жіночих досліджень у Канаді в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. / Оксана Юр’єва // Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали П’ятої міжнар. наук.-практ. конф. / за ред. Віри Троян (Київ, 3–5 лист. 2011 р.). – К. : ГО «Жінка в науці», 2011. – С. 306–312.

Юр’єва О. Ґендерний підхід у вищій освіті Канади: передумови виникнення / Оксана Юр’єва // Ґендерна освіта – ресурс розвитку паритетної демократії : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / ред. кол. В. П. Кравець, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді (Тернопіль, 27–28 квіт. 2011 р.). – Тернопіль, 2011. – С. 236–238.

Опублікування статті

Юр’єва О. Ю. Розуміння сутності гендерної освіти українськими та канадськими вченими / О. Ю. Юр’єва // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. – К. : Гнозис, 2011. – Дод. 2. до № 3, т. І (26) Темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» / відп. ред. І. П. Маноха. – С. 675–686.

Юр’єва О. Ю. Становлення та розвиток феміністської педагогіки у Канаді / О. Ю. Юр’єва // Наукові записки. Сер. : Психологія і педагогіка / відп. ред. І. Д. Пасічник. – Острог : вид-во НУ «Острозька академія», 2011. – Вип. 17. – С. 435–442.

2010

Опублікування тез доповідей

Юр’єва О. Проблеми та стратегії впровадження ґендерного підходу в систему вищої освіти України / Оксана Юр’єва // Через освіту до рівності : тези наук. конф. в рамках всеукр. ґендерного освітнього форуму (Київ, 17–18 лютого 2010 р.). – К. : ФОП Клименко, 2010.

Опублікування статті

Юр’єва О. Ю. Ґендерний підхід в освіті: історія та сучасність / О. Ю. Юр’єва // Наукові записки. Сер. : Психологія і педагогіка / відп. ред. І. Д. Пасічник. – Острог : вид-во НУ «Острозька академія», 2010. – Вип. 15. – С. 264–272.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну