Plevako Ihor,

Plevako Ihor
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Плевако І. Концепції та практична реалізація океанополітики країн Меркосур. / І.Г.Плевако // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. – Одеса, 2015. – Вип. 54. – С. 169-180.

Плевако І., Система безпеки країн МЕРКОСУР як геополітична проблема / І.Г.Плевако // Гілея. – К., 2015. – Вип. 101. – С.492-497.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Плевако И.Г., Батищева О.С. Динамика геополитического и экономического позиционирования Перу в азиатском регионе в конце ХХ – начале ХХІ века / И.Г.Плевако, О.С.Батищева // Государственное управление и государственная служба. Вопросы модернизации государственной и дипломатичесской службы. Международный научно-политичесский журнал. – № 2. – 2015. – С. 105-112.

Plevako I. Wspołpraca handlowa i gospodarcza państw Ameryki Łacińskiej i WNP na początku XXI wieku // Facta Simonidis. – Zamośc: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, 2015. – S. 173-186.

Plevako I. Access of Bolivia to the Pacific ocean as a regional geopolitical problem (Вихід Болівії до Тихого Океану як регіональна геополітична проблема) / Plevako I. // Evropský politický a právní diskurz. – 2015. – Vol. 2. – Iss. 4. – P. 80-90.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

II Международная научно-практическая конференция, Витебск, 23–24 апреля 2015 г. Плевако И.Г. Инструменты геополитического влияния США на страны Латинской Америки // Актуальные проблемы международных отношений и ди- пломатии (1918 г. – начало ХХІ в.) : материалы II Международной научно-практической конференции, Витебск, 23–24 апреля 2015 г. / Вит. гос. ун-т редкол.: А.П. Косов (отв. ред.) [и др.]. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2015. – 320 с. ISBN 978-985-517-481-4. – C. 19-22.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: ihor.plevako@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну