Гущук Ігор Віталійович,

к.м.н., доц., завідувач кафедри громадського здоров`я
Гущук Ігор Віталійович
QA
Резюме
Освіта

Вища медична. Закінчив у 1987р. Львівський державний медичний інститут (санітарно-гігієнічний факультет) за спеціальністю «гігієна, санітарія та епідеміологія».

Маю 2 вищі лікарські кваліфікаційні категорії:- з комунальної гігієни (2000), - з організації та управління охороною здоров`я (2006). 

Кандидат медичних наук, доцент.


Досвід роботи

Після закінчення у 1987 році медінституту, був направлений на роботу в Рівненську обласну санепідстанцію (далі облСЕС)  лікарем з комунальної гігієни. За період з 1988-2001рр. займав посади: зав.відділенням комунальної гігієни, зав. санітарно-гігієнічним відділом облСЕС, Головного лікаря Рівненської райСЕС.

З квітня 2001 року  по червень 2012 року працював на посаді заступника головного лікаря облСЕС (заступника головного державного санітарного лікаря області).

Після реорганізації Держсанепідслужби, з серпня 2012 року  по серпень 2015 року– на посаді заступника начальника Головного управління Держсанепідслужби у Рівненській області (заступника головного державного санітарного лікаря області)Загальний стаж роботи (медичний) 32 роки, стаж по спеціальності 28 років, на посаді заступника головного державного санітарного лікаря 14 років.

Професійні навики

Експерт за напрямом громадське здоров`я, профілактична медицина, гігієна та професійна патологія, Радник Голови Держсанепідслужби України з питань громадського здоров'я, заступник Голови Правління ГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я», член Правління ВГО "Всеукраїнське Лікарське Товариство", член ГП "Українська Медична Експертна Спільнота", Заслужений працівник освіти. 

Автор та співавтор більше 200 наукових публікацій у сфері охорони громадського здоров 'я, в т.ч. 3 монографій та 1 навчального посібника.

Наукова робота
2020

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Підготувати 3 статті

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Пілготувати 2 статті

Опублікування тез доповідей

Опублікувати 4 тез доповідей

Грищук В.П.. БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНО-АКТИВНОЇ (ЕХА) ВОДИ У МЕДИЦИНІ/В.П.Грищук, М.С.Мандигра,І.Гущук// XVII З’їзд Всеукраїнського Лікарського Товариства (Полтава, 14—16 листопада 2019 року) : матеріали.— Одеса : Видавництво Бартенева, 2019. — 216 с. C.203: ISBN 978-966-1601-05-4

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Участь + доповідь, АПАМ, м.Хмельницьк, 30.01.20. «Всеукраїнській тренінг-програмі для лікарів», виступ РОЛЬ ТА МІСЦЕ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ (див.програму)

(Он-лайн) АПАМ, м.Черкаси, 28.04.20. «Всеукраїнській тренінг-програмі для лікарів», виступ РОЛЬ ТА МІСЦЕ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ (див.програму)

Участь + доповідь м.Рівне, 14.12.18. II Міжнародна науково-методична конференція «Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для обєднаних територіальних громад» -доповідь «КАДРОВЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я НА РІВНІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ.»

Участь + доповідь, АПАМ, м.Рівне, 26.02.19. «Всеукраїнській тренінг-програмі для лікарів», виступ ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я (див.програму)

Участь + доповідь м.Київ, 12.03.19. в науково-пракичної конференції з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини» доповідь: «Впровадження державної системи соціально-гігієнічного моніторингу при розбудові національної системи охорони/захисту громадського здоров`я» див. Програму п.8

Участь + доповідь м.Київ, 17.04.19. ВИКЛИКИ СИСТЕМІ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ в рамках Всеукраїнській конференції «Концепція безперервного вдосконалення системи охорони здоров’я та національна стратегія охорони здоров’я – наріжні об’єднавчі складові розвитку» (див. Програм) під час Х Ювілейного Міжнародного Медичного Форуму «Інновації в медицині-здоров’я нації», VIII Міжнародного Медичного Конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України», IV Міжнародного Форуму «Менеджмент в охороні здоров’я» за секцією «Організація і управління охороною здоров’я»

Участь та виступ 25-26.04.19. м.Тернопіль в науково-практичній конференції «Довкілля та здоров’я», на базі ТНМУ ім. Горбачевського. «ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО МОНІТОРИНГУ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ'Я ТА ДОВКІЛЛЯ»

Участь та виступ 01.10.19. м.Київ в НАУКОВО-ПРАКТИЧНИОМУ СИМПОЗІУМІ «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я І НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ» в рамках 28-ої міжнародної виставки Public Health/Охорона здоровя – 2019, 1-3.10.2019., м.Київ -Доповідь «Розбудова вітчизняної системи охорони громадського здоров`я в контексті національної безпеки України.» Див.Програму

Виступ з доповіддю на 5 міжнародних конференціях

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Підготувати 2 доповіді

Участь та модерація панельної дискусії 24-25.01.2019. м.Жешув (Польша) «Environment and its Preservation as a Matter of International Cooperation// Навколишнє середовище та його збереження як питання міжнародного співробітництва», в рамках XII Форуму Європа-Україна “Ukraine after 2019. A change or a continuation?” “Україна після 2019 року. Зміна чи продовження?”

Участь 08-09.04.2019. м.Краків (Польша)та виступ з презентацією «Public Healthcare System Development in the Regions»/ «Розвиток системи охорони громадського здоров'я в регіонах» в рамках панельної дискусії «Preventive Healthcare – How Much the Responsibility of the State, how Much of the Self-Government»/ «Профілактична складова охорона здоров'я - наскільки є відповідальність держави, скільки самоврядування»на 5-му Європейському конгресі місцевих органів влади.

Ukraine’s programme in waste management in the context of European integration Участь та виступ під час панельної дискусії 03-05.09.2019. м.Криниця-Здруй (Польша)……. «Environment and its Preservation as a Matter of International Cooperation// Навколишнє середовище та його збереження як питання міжнародного співробітництва», в рамках XII Форуму Європа-Україна “Ukraine after 2019. A change or a continuation?” “Україна після 2019 року. Зміна чи продовження?”

Участь+виступ 04-05 лютого 2020 року, прийняв участь в роботі XIII Міжнародного Форум Європа-Україна (м.Жешув, Польща), участь у панельній дискусії під назвою: «Охорона здоров’я – платформа для співпраці Польща та України», де акцентував увагу присутніх на необхідності зміни парадигми розуміння системи охорони здоров’я виключно через призму медичного обслуговування.

Участь та виступ м.Тернопіль «Стратегічні підходи до розвитку системи охорони громадського здоров’я України» в рамках МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ З ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я «Громадське здоров’я в соціальному і освітньому просторі – виклики сьогодення і перспективи розвитку»

Участь та виступ 01.10.19. м.Київ в НАУКОВО-ПРАКТИЧНИОМУ СИМПОЗІУМІ «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я І НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ» в рамках 28-ої міжнародної виставки Public Health/Охорона здоровя – 2019, 1-3.10.2019., м.Київ -Доповідь «Розбудова вітчизняної системи охорони громадського здоров`я в контексті національної безпеки України.»

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь+виступ м.Київ, 17-18.10.19., в науково-практичній конференції “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”: (п`ятнадцяті марзєєвські читання, 2019 рік). -Доповідь (див.Програму п.3.) «Обґрунтування функціонально-структурної моделі нової системи охорони громадського здоров`я України».

Участь+виступ 15.11.19. м.Полтава V СЕСІЯ, Науковий симпозіум «Громадське здоров'я в Україні: ДОСЯГНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ». В рамках XVII З’їзду Всеукраїнського Лікарського Товариства (Полтава, 14—16 листопада 2019 року) 1. Система охорони громадського здоров'я України: етапи становлення

Підготувати 4 доповіді

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво та організація діяльності студентського наукового гуртка "Екологія людини"

Керівництво та організація діяльності студентського наукового гуртка "Екологія людини"

Захист дисертації

«Наукове обґрунтування концептуальних засад розвитку системи охорони громадського здоров’я України (гігієнічні аспекти)», подану на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю “14.02.01 - гігієна та професійна патологія”

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

I. Guschuk Ukraine’s programme in waste management in the context of European integration «Environment and its Preservation as a Matter of International Cooperation// Навколишнє середовище та його збереження як питання міжнародного співробітництва», в рамках XII Форуму Європа-Україна “Ukraine after 2019. A change or a continuation?” “Україна після 2019 року. Зміна чи продовження?”

Станкевич В.В., Брезицька Д.М., Гущук І.В., Гільман А.Ю., Кулеша Н.П., Сафонов Р.В., Хоронжевська І.С. Гігієнічна оцінка стану поводження з відходами у Рівненській області у 2012-2018 роках. Довкілля та здоров’я. 2020. № 2. С. 59-63

Гущук І.В. Досвід моніторування стану забруднення атмосферного повітря в Рівненській області у період 2007-2017рр. /І.В.Гущук //«Довкілля та здоров`я», №4 (93) 2019р. - Київ, 2019- С.57-60. (Фаховий+Index Copernicus)

Сердюк А.М. ОСОБЛИВОСТІ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НЕПРОМИСЛОВОГО МІСТА:РИЗИК ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ/ А.М.Сердюк, І.В.Гущук, І.О.Черніченко, О.М.Литвиченко// Медичні перспективи. 2019. Т. 24, № 4. С. 154-159 https://doi.org/10.26641/2307-0404.2019.4.189609

Брезицька Д.М. Проблемні питання при поводженні з медичними відходами в Україні /Д.М. Брезицька, І.В. Гущук//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- №3(81) 2019.- Київ-Тернопіль, 2019-С 44-50 DOI 10.11603/1681-2786.2019.3.10591

Підготувати 2 статті (у Wof S/Scopus)

Опублікування статті

Підготувати 5 статей у фахових журналах

Гущук І. Проблемні питання при поводженні з медичними відходами в Україні /Д.М. Брезицька, І.В. Гущук//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- №3(81) 2019.- Київ-Тернопіль, 2019-С 44-50

Гущук І.В. ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЗА ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ РІВНЕНЩИНИ У 2004–2018 рр. / І.В.Гущук, Д.М. Брезицька, А.Ю. Гільман, Н.П. Кулеша, Р.В. Сафонов, І.С. Хоронжевська, О.В. Кулакова, Р.Р. Драб, О.А .Ліхо, І.М. Григус, О.І. Гакало // «ВОДА:ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ», №1-4(7) 2019, - Одеса-2019,-С.74-82 DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3628405.

Гущук І.В. СИСТЕМА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ /І.Гущук// XVII З’їзд Всеукраїнського Лікарського Товариства (Полтава, 14—16 листопада 2019 року) : матеріали.— Одеса : Видавництво Бартенева, 2019. — 216 с. С.42-44: ISBN 978-966-1601-05-4

Гущук І. Проблемні питання при поводженні з медичними відходами в Україні /Д.М. Брезицька, І.В. Гущук//Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- №3(81) 2019.- Київ-Тернопіль, 2019-С 44-50

Гущук І.В. Досвід моніторування стану забруднення атмосферного повітря в Рівненській області у період 2007-2017рр. /І.В.Гущук //«Довкілля та здоров`я», №4 (93) 2019р. - Київ, 2019- С.57-60

Гущук І.В. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2013-2017 РОКИ/ І.В.Гущук, А.Ю.Гільман, Н.П.Кулеша////«Довкілля та здоров`я», №1 (94) 2020р. - Київ, 2020- С.57-60.

Гущук І.В. COVID-19: що відомо про вірус та як ВООЗ радить протидіяти хворобі /І.Гущук, І.Хоронжевська// Довідник головної медичної сестри. №4/2020 — Київ, 2020. С.46-50.

Станкевич В.В., Брезицька Д.М., Гущук І.В., Гільман А.Ю., Кулеша Н.П., Сафонов Р.В., Хоронжевська І.С. Гігієнічна оцінка стану поводження з відходами у Рівненській області у 2012-2018 роках. Довкілля та здоров’я. 2020. № 2. С. 59-63

Гущук І.В. ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЗА ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ РІВНЕНЩИНИ У 2004–2018 рр. / І.В.Гущук, Д.М. Брезицька, А.Ю. Гільман, Н.П. Кулеша, Р.В. Сафонов, І.С. Хоронжевська, О.В. Кулакова, Р.Р. Драб, О.А .Ліхо, І.М. Григус, О.І. Гакало // «ВОДА:ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ», №1-4(7) 2019, - Одеса-2019,-С.74-82 DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3628405.

Лях Ю.Є. Термографічна оцінка розповсюдженності патології молочних залоз/ М.В.Лях А.П.Романюк В.О. Мельнічук, І.В. Гущук, Д.М. Бризицька // Взгляд в будущее. Вып.17, Т.1 Одеса : КУПРИЕНКО, 2020, С.110-116.

2019

Опублікування тез доповідей

Гущук І.В. ЧИ ЗАПРАЦЮЄ В УКРАЇНІ ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СОЦІАЛЬНО-ГІГІЄНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ? /І.В.Гущук//Матеріали науково-пракичної конференції з міжнародною участю «Екологічні та гігієнічні проблеми сфери життєдіяльності людини» (Київ, 12 березня 2019р.)/ за загальною редакцією професора С.Т.Омельчука. - К., 2019. – 188с.- С.53-55

Видання наукової монографії

Медико-соціальні засади публічного врядування у сфері охорони здоров`я : монографія / [кол. авт. ; за заг. Ред. М.М.Білинської, Н.О.Васюк, О.Д.Фірсової]. – Київ : НАДУ, 2018. – 416 с. (пілрозділ 3.4 ст.268-287) ISBN 978-966-619-386-8

2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Участь та виступ 13-14.03.2018. м.Жешув (Польша) в панельній дискусії в рамках в XI Форумі Європа-Україна «Асоціація з Європейським Союзом і що далі»

Участь + доповідь, м.Рівне, 22.03.18. «Всеукраїнській тренінг-програмі для лікарів: від профілактики до якості життя», виступ «Актуальні питання громадського здоровя»

Участь + доповідь (див.прогаму) 14.06.18. Київ у в роботі Національного форуму-Україна 2030, який проходив на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім.Ігоря Сікорського», де виступив у першій панельній дискусії «Новий суспільний договір; Розумне врядування; Людський капітал» з доповіддю «Розбудова системи громадського здоров`я в контексті Доктрини «Україна 2030»».

Участь+виступ міжнародного наукового конгресу, в рамках XVII КОНГРЕСУ СВІТОВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ.- Тернопіль, 20-22.09.2018.

Участь+виступ м.Київ, 11-12.10.18. , в науково-практичній конференції “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”: (чотирнадцяті марзєєвські читання, 2018 рік). -Доповідь «Нормативно-правове та кадрове забезпечення системи охорони громадського здоров`я».

Участь+виступ м.Острог, 29.11.2018. «ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я» в рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Громадське здоров`я:проблеми та перспективи розвитку» (див.Програму ст. 4 п.7)

Завідувач кафедри громадського здоров’я Острозької академії, кандидат медичних наук Ігор Гущук, в рамках програми тренінгу, виступив з доповіддю «Реформування системи охорони громадського здоров`я в Україні».

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво та організація діяльності студентського наукового гуртка "Екологія людини"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Hushchuk I. REFORM OF THE PUBLIC HEALTHCARE SYSTEM IN UKRAINE: PROBLEMS AND PERSPECTIVES /Ihor Hushchuk, Iryna Tymeichuk, Vitaliy Hushchuk// Association agreement: from partnership to cooperation (collective monograph); еdited by Maryna Dei, Olha Rudenko. – Hamilton, Ontario: Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. – 276 р. (P.206-210). ISBN 978-1-77192-389-7

Гущук І.В. Моніторинг та оцінка якості питної води із джерел децентралізованого водопостачання Рівненської області за 2004-2015 роки./ І.В.Гущук, О.І. Брезецька, В.І.Гущук, Р.Р.Драб //«Довкілля та здоров`я», №1 (85) 2018р. - Київ, 2018- С.41-46. ISSN 2077-7477 (Print) ISSN 2077-7485 (Online)

Драб Р.Р. «Епідеміологія кліщових та поєднаних із ними харчових алергій серед дитячого населення Рівненської області» / Р.Р.Драб, І.В.Гущук, Р.В.Сафонов Р.В., О.В.Бялковський, О.В.Брезецька// Специализированный рецензируемый научно-практический журнал «Здоровье ребенка», 2018, №3, Том 12. С47-54– Электронный ресурс доступа: www.mif-ua.com. URL http://childshealth.zaslavsky.com.ua/article/view/104227 p-ISSN 2224-0551 e-ISSN 2307-1168

Hushchuk I. ECOLOGO-HYGIENIC AUDIT OF DRINKING WATER QUALITY FROM WELLS AND DAMMING OF RIVNE REGION /Ihor Hushchuk, Anna Hilman, Nataliia Kulesha // International Journal of New Economics and Social Sciences № 1(7)2018: 131-141р.

Опублікування статті

Гущук І.В. Бактерицидний опромінювач не працює або розбився? Дійте швидко! /І.Гущук // Довідник головної медичної сестри. №2/2018 — Київ, 2018. С.41-46.

Драб Р.Р. Моніторинг за алергічними реакціями, викликаними укусами кровосисних членистоногих/ Р.Р.Драб, Р.В.Сафонов, О.В.Бялковський, І.В.Гущук//«ЩОРІЧНІ ТЕРАПЕВТИЧНІ ЧИТАННЯ: МЕДИКАМЕНТОЗНА ТА НЕМЕДИКАМЕНТОЗНА ПРОФІЛАКТИКА НЕІФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ:ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ»: Матеріали науково практичної конференції з міжнародною участю,присвячені пам’яті академіка Л.Т.Малої, 20 квітня 2018р.- за ред.Г.Д.Фадєєнко та ін. – Харків, 2018-с.78

Гущук І.В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ /І.Гущук// Матеріали міжнародного наукового конгресу, в рамках XVII КОНГРЕСУ СВІТОВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ.- Тернопіль, 20-22.09.2018.- С.36.

Гущук І.В. ПИТАННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я /І.Гущук, Н.Кулеша, В.І.Гущук// Матеріали міжнародного наукового конгресу, в рамках XVII КОНГРЕСУ СВІТОВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ.- Тернопіль, 20-22.09.2018.- С.36.

Гущук І.В. Шкідливий вплив бактерицидних опромінювачів: як йому запобігти. /І.Гущук // Довідник головної медичної сестри. №10/2018 — Київ, 2018. С.46-50.

Гущук І.В. Що ми розуміємо під системою охорони/захисту громадського здоров`я / І.В.Гущук //Громадське здоров`я: проблеми та перспективи розвитку (збірник матеріалів тез науково-практичної конференції з міжнародною участю/за ред. І.В.Гущука……Острог: В-во Національний університет «Острозька академія», 2018.- с.23-25. ISBN 978-617-7328-67-3; DOI 10.25264/978-617-7328-67-3/29.11.2018

Гущук І.В. Екологічні умови виникнення та розповсюдження малярії у Рівненській області /І.В.Гущук, Р.В.Сафонов, О.В.Бялковський, Р.Р.Драб, В.І.Гущук// Матеріали науково-практичної конференції «ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ`Я», (27-28 квітня 2017).- ТДМУ Укрмедкнига, Тернопіль-2017. С.174-176.

Драб Р.Р. Епідеміологічний та епізоотологічний моніторинг за демодекозом у Рівненській області /Р.Р.Драб, Р.В.Сафонов, О.В.Бялковський, І.В.Гущук//Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції Інтернет-конференції,- 15-16 лютого 2018 року.- Полтава: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2018.- С.74-76.

Драб Р.Р. Біологія переносника малярії та його взаємовідносини з людиною в умовах Рівненської області / Р.Р.Драб, І.В.Гущук, Р.В.Сафонов, О.В.Бялковський, В.І.Гущук//Біологічні дослідження-2018: Збірник наукових праць // Житомир –ПП «Рута», 2018.- С.339-340.

Гущук В.І. Екологічні чинники та психічне здоров`я / В.І.Гущук, А.Ю.Гільман, Р.Р.Драб, І.В.Гущук//Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоровя», за редакцією проф.Вадзюка С.Н.-Тернопіль:Укрмедкнига, 2018.-С.68-70

Драб Р.Р. Моніторинг за алергічними реакціями, викликаними укусами кровосисних членистоногих/ Р.Р.Драб, Р.В.Сафонов, О.В.Бялковський, І.В.Гущук//«ЩОРІЧНІ ТЕРАПЕВТИЧНІ ЧИТАННЯ: МЕДИКАМЕНТОЗНА ТА НЕМЕДИКАМЕНТОЗНА ПРОФІЛАКТИКА НЕІФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ:ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ»: Матеріали науково практичної конференції з міжнародною участю,присвячені пам’яті академіка Л.Т.Малої, 20 квітня 2018р.- за ред.Г.Д.Фадєєнко та ін. – Харків, 2018-с.78

Гущук І.В. ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА: ІЛЮЗІЯ ТА СПОДІВАННЯ/ І.В.Гущук, Р.Р.Драб, В.І.Гущук// «Профілактична медицина сьогодні: внесок молодих спеціалістів»: Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю присвяченої 25-річному ювілею НАМН України та Дню науки 24 травня 2018 р./Ред. рада Г.Д. Фадєєнко (голова) та ін.; НАМН України та ін.-Х., 2018.- 92 с.

Гущук І.В. РОЗБУДОВА СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВЯ В КОНТЕКСТІ ДОКТРИНИ «УКРАЇНА 2030» Україна 2030: Консолідація мислення – консолідація дій. – К: Видавництво «СПД В. Павленко», 2018. – 160 с. с.40-43 ISBN 978-966-2370-44-7

Гущук І. Бактерицидні опромінювачі: 4 суттєві помилки під час використання. /І.Гущук // Довідник головної медичної сестри. №6/2018 — Київ, 2018. С.44-47.

2017

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

1. Гущук І.В. Участь в XVI-З`їзді Всеукраїнського лікарського товариства м.Камянець-Подільський, 28.09.-01.10. 2017р., модератор та доповідач на круглому столі «Система громадського здоров`я в Україні: міфи та реальність».

2. Гущук І.В. Участь та доповідь, в щорічній Всеукраїнській наук.-практ. конф. за міжнародною участю (Національна академія державного управління при Президентові України) (Київ, 23 березня. 2017р.) Доповідь: Підготовка кадрів для системи громадського здоров’я в контексті європейської інтеграції

4. Гущук І.В. Участь в роботі Міжнародної медичної виставки «Медлаб-2017». (м.Київ 03.10.17.)

5. Гущук І.В. Участь в роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої щорічним «Читанням» пам`яті академіка Л.В.Громашевського, приуроченої до 130 річчя від дня його народження (Київ, 12-13 жовтня 2017 року.).

7. Гущук І.В. Участь та доповідь, в роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України»: (тринадцяті марзєєвські читання м.Київ 19-20.10.17 (виступи за темою тез, див.Програму).

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво та організація діяльності студентського наукового гуртка "Екологія людини".

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Драб Р.Р. «Моніторинг епідпроцесу при геогельмінтозах серед дитячого населен¬ня Рівненської області» / Р.Р.Драб, І.В.Гущук, Р.В.Сафонов Р.В., О.В.Бялковський, О.В.Брезецька// Специализированный рецензируемый научно-практический журнал «Здоровье ребенка», 2017, №3, Том 12. – Электронный ресурс доступа: www.mif-ua.com. URL http://childshealth.zaslavsky.com.ua/article/view/104227 p-ISSN 2224-0551 e-ISSN 2307-1168

Волощук О.В. Аналіз рівня захворюваності населення Рівненської області /О.В.Волощук, М.Ю.Антомонов, І.В.Гущук//«Довкілля та здоров`я», №1(81) 2017р. – Київ, 2017. – С.27-31.

Гущук І.В. Моніторинг за станом водозабезпечення міського населення Рівненської області за 1999-2015 роки //«Довкілля та здоров`я», №4 (84) 2017р. - Київ, 2017- С.31-37.

Опублікування статті

10. Гущук І.В. Епідеміологічно-біологічні особливості циркуляції арбовірусних інфекцій у Рівненській області /І.В.Гущук, Р.В.Сафонов, О.В.Бялковський, Р.Р.Драб// Збірник наукових праць за матеріалами XV Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання біології та медицини». – Старобільск, 2017 –С.68-70.

11. Гущук І.В. Комплексний підхід при профілактиці дирофіляріозу в Рівненській області /І.В.Гущук, Р.Р.Драб, Р.В.Сафонов, О.В.Бялковськмй //матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленум ГО «Всеукраїнської асоціації інфекціоністів». – м.Житомир – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. – С.41-43.

12. Гущук І.В. Особливості медичного супроводу пацієнтів з надуманими (уявними) паразитозами та арахноентомозами / А. Ю. Гільман, І. В. Гущук, Р. Р. Драб, Р. В. Сафонов, О. В. Б’ялковський / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Безпека пацієнтів в Україні : стан і шляхи її покращення». – Дніпро. – С. 149–151.

13. Гущук І.В. Паразитози та арахноентомози, що впливають на психічне здоров’я людей/ І.В.Гущук., Р.В.Сафонов, О.В.Бялковський, Р.Р.Драб// «Щорічні терпевтичні читання: Медикаментозна та немедикаментозна профілактика неінфекційних захворювань: погляд у майбутнє»: Матеріали науково практичної конференції з міжнародною участю,присвячені пам’яті академіка Л.Т.Малої. – Харків, 2017. – С.78.

14. Гущук І.В. Підготовка кадрів для системи громадського здоров’я в контексті європейської інтеграції /І.В.Гущук //Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах загроз національній безпеці України: Матеріали щорічної Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнародною участю. – м.Київ. – 2017. – С.40-43.

15. Гущук І.В. Розбудова системи громадського здоров`я в Україні, в контексті реформи медичної галузі: ризики та сподівання. /І.В.Гущук// Матеріали XVI-З`їзду Всеукраїнського лікарського товариства. – Одеса: Видавництво Бартенєва, 2017- С.53-55. ISBN 978-966-1601-05-04

16. Гущук І.В. Циркуляція дирофіляріозу на території Рівненської області /І.В.Гущук, О.В.Бялковський, Р.В.Сафонов, Р.Р.Драб // Матеріали XVI-З`їзду Всеукраїнського лікарського товариства. – Одеса: Видавництво Бартенєва, 2017. – С.211-212. ISBN 978-966-1601-05-04

18. Драб.Р.Р. Сучасні методи етіологічної діагностики негоспітальних пневмоній у дорослих /Р.Р.Драб, Р.В.Сафонов, О.В.Бялковський, І.В.Гущук// «Інфекційні хвороби сучасності:етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека»: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої щорічним «Читанням» пам`яті академіка Л.В.Громашевського, приуроченої до 130 річчя від дня його народження. – К.,-2017. – С.66-68.

6. Гущук В.І. До питання забруднення атмосферного повітря викидами автомобільного транспорту на Рівненщині /В.І.Гущук, Д.А.Полюхович, І.А.Потапчук, І.В.Гущук //Збірка тез доповідей науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України» (тринадцяті марзєєвські читання, 2017 рік). Випуск 17. – Київ, 2017.– С.31-32.

7. Гущук І. В., Моніторинг за природо-вогнищевю ситуацією з опісторхозу в Рівненській області/І. В. Гущук Р.В. Сафонов Р. В та ін.// матеріали II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині». - Полтава: ТОВ НВП “Укрпромторгсервіс”, 2017. – С83 – 87.

8. Гущук І.В. Екологічні умови виникнення та розповсюдження малярії у Рівненській області /І.В.Гущук, Р.В.Сафонов, О.В.Бялковський, Р.Р.Драб, В.І.Гущук// Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», ТДМУ Укрмедкнига, Тернопіль-2017. – С.174-176.

9. Гущук І.В. Екосистемний епідеміологічний моніторинг за кліщовими інфекціями у Рівненській області /І.В.Гущук, Р.В.Сафонов, Р.Р.Драб//Збірка тез доповідей науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України»: (тринадцяті марзєєвські читання, 2017 рік). Випуск 17. – Київ, 2017. – С.79-81.

Гущук І.В. Особливості медичного супроводу пацієнтів з надуманими (умовними) паразитозами та арахноентомозами /І.В.Гущук, Р.Р.Драб, А.Ю.Гільман, Р.В.Сафонов, О.В.Бялковський// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «БЕЗПЕКА ПАЦІЄНТІВ В УКРАЇНІ: СТАН І ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ», м.Дніпро, 6-7 червня 2017 року.-ст.149-151. ISBN 978-617-7288-54-0

Гущук І.В. Паразитози та арахноентомози, що впливають на психічне здоров’я людей/ І.В.Гущук., Р.В.Сафонов, О.В.Бялковський, Р.Р.Драб// «ЩОРІЧНІ ТЕРАПЕВТИЧНІ ЧИТАННЯ: МЕДИКАМЕНТОЗНА ТА НЕМЕДИКАМЕНТОЗНА ПРОФІЛАКТИКА НЕІФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ:ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ»: Матеріали науково практичної конференції з міжнародною участю,присвячені пам’яті академіка Л.Т.Малої, 20 квітня 2017р.- за ред.Г.Д.Фадєєнко та ін. – Харків, 2017-с.78

Гущук І. В., МОНІТОРИНГ ЗА ПРИРОДНО-ВОГНИЩЕВОЮ СИТУАЦІЄЮ З ОПІСТОРХОЗУ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ /І. В. Гущук Р.В. Сафонов Р. В та ін.// матеріали II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині», 4-5 квітня 2017 року. - Полтава: ТОВ НВП “Укрпромторгсервіс”, 2017. – С83-87.

Гущук І.В. Розбудова системи громадського здоров`я в Україні, в контексті реформи медичної галузі: ризики та сподівання. /І.В.Гущук// Матеріали XVI-З`їзду Всеукраїнського лікарського товариства (Камянець-Подільський, 28 вересня-1 жовтня 2017 року):матеріали., - Одеса: Видавництво Бартенєва, 2017- С.53-55 ISBN 978-966-1601-05-04

Гущук І.В. Циркуляція дирофіляріозу на території Рівненської області /І.В.Гущук, О.В.Бялковський, Р.В.Сафонов, Р.Р.Драб // Матеріали XVI-З`їзду Всеукраїнського лікарського товариства (Камянець-Подільський, 28 вересня-1 жовтня 2017 року):матеріали., - Одеса: Видавництво Бартенєва, 2017- С.211-212 ISBN 978-966-1601-05-04

Драб.Р.Р. Актуальність ентомологічного моніторингу як одної із складових біобезпеки у Рівненській області /Р.Р.Драб, Р.В.Сафонов, О.В.Бялковський, І.В.Гущук// «Інфекційні хвороби сучасності:етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека» : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої щорічним «Читанням» пам`яті академіка Л.В.Громашевського, приуроченої до 130 річчя від дня його народження (Київ, 12-13 жовтня 2017 року.).- К.,-2017.-с.66-68.

Створення і забезпечення функціонування науково-навчального центру університету

Керівник науково-дослідного центру "Екології людини та охорони громадського здоров`я", у 2017р. в складі центру створено 2 лабораторії: з досліджень мікроклімату та радону.

Отримання звання Заслужений діяч науки і техніки України

Заслужений працівник освіти України

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна науково-практична конференція «ПРЕВЕНТИВНА ТА РЕГУЛЯТОРНА ТОКСИКОЛОГІЯ В ОЦІНЦІ РИЗИКУ. РОЛЬ РЕФЕРЕНС-ЛАБОРАТОРІЙ В СИСТЕМІ АКРЕДИТАЦІЇ ISO 17025-2006», 19.12.16. м.Київ

Участь 07.10.16. м.Київ в засіданні «круглого столу» Комітету ВРУ з ОЗ «Антибіотикррезистентність та інфекційний контроль» (виступив в обговоренні та надав пропозиції до Резолюції щодо актуалізації уваги на пповодження з небезпечними епідемічними медичними відходами та необхідності розробки інструктивно-методичних рекомендацій в частині маршрутизації таких відходів в ЛПЗ)

Участь + доповідь+модератор 22-23.11.16. м.Київ (НАНУ) в Національному форумі «ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ: ЗАКОНОДАВСТВО, ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЇ» Секція 1 “ «Правове регулювання та формування стратегії управління медичними відходами» Доповідь «Правове регулювання та формування стратегії управління медичними відходами»

Медичний конгрес м.Київ 31.03.-01.04.2016 (Виступив з доповіддю (див. програму): «Нормативно-правові аспекти при поводженні з медичними відходами»

Участь у конференції «Стан сміттєзвалищ і полігонів ТПВ в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання», яка проводиться в рамках щорічного Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» 14-15 липня 2016 року в м. Львові. Де виступив з доповіддю «Небезпечні медичні відходи у складі побутових». Організатор заходу – Всеукраїнська екологічна ліга, Екологічна рециклінгова асоціація України та Центр муніципальних технологій.

18-22.07.2016 року прийняв участь в Міжнародній літній школі "Права людини у сфері охорони здров'я: навчання та викладання", яка проводилась Асоціацією шкіл громадського здоров'я в Європейському регіоні (ASPHER) на базі кафедри медичного права факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького спільно з Всеукраїнською громадською організацією "Фундація медичного права та біоетики України" та Львівським обласним благодійним фондом "Медицина і право". Отримав Сертифікат.

16-20.08.16. Навчальний семінар «Участь осередків ВЕЛ у підготовці та реалізації проектів місцевих громад для збалансованого розвитку». Доповідь: «Паспортизація населених пунктів з метою оцінки медико-екологічних ризиків»

Участь в роботі XVI КОНГРЕСУ СВІТОВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ, Берлін-Київ, 18-23 серпня 2016 року, м.Київ-2016,.Доповідь: на Симпозіумі «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВЯ. СІМЕЙНА МЕДИЦИНА». Назва доповіді " ДО КОНЦЕПЦЇЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВЯ В УКРАЇНІ (див. Програму ст.14). Отримав 2 Сертифікати.

Участь+доповідь 12-13.10.16. м.Київ в нпк присвяченої щорічним «Читанням» памяті академіка Л.В.Громашевького та до 120-річчя ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Л.В.Громашевського НАМНУ». Доповідь «ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПЕРЕНОСНИКА МАЛЯРІЇ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ» (Програма ст.8). Отримав Сертифікат.

Участь + доповідь 20-21.10.16. м.Київ у науково-практичній конференції «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України» (XII марзєєвські читання) -доповідь «ПРІОРИТЕТИ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я В УКРАЇНІ» (див.Програма-п.4 друге пленарне засідання). Отримав Сертифікат

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Гущук І.В. Деякі питання розбудови системи громадського здоров’я в Україні /І.В.Гущук.// «Довкілля та здоров`я», №4(80) 2016р. - Київ, 2016- С.75-79.

Opracowanie metodologii i przetestowanie zintegrowanego modelu rehabilitacji medycznej, psychologicznej i fizycznej ofiar operacji antyterrorystycznej/ I. Grygus, I. Hushchuk, М.Shuhai, О. Matlasevych // Rzeszów 4-5 luty 2016r.-P.60-61

. Радиоактивное загрязнение грибов и ягод дикорастущих Cs-137 на Ровенщине /В.И.Гущук, В.Й.Мельник, И.В.Гущук //«ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ» международная научно-практическая конференция, посвященная памяти член-корресподента КазАСХН, д.т.н., профессора Тулеуова Елемеса Тулеуовича - Казахстан, Семей. 2016. С 788- 792

Гущук И.В. ИЗУЧЕНИЕ АКАРОЦЕНОЗА БЫТОВОЙ ПЫЛИ КАК ФАКТОРА РАЗВИТИЯ КЛЕЩЕВЫХ АЛЛЕРГИЙ В РИВНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (УКРАИНА) / И.В.Гущук, А.В.Бялковский, Р.В. Сафонов, О.И. Брезецкая, Р.Р. Драб // СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА, КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (Труды X Республиканской научно-практической конференции с международным участием),- Витебск. - 2016. С.43-47

Опублікування статті

Гущук І.В. Правове регулювання та формування стратегії управління медичними відходами /І.В.Гущук, В.І.Гущук// Збірка матеріалів Національного форуму “ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ: ЗАКОНОДАВСТВО, ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЇ” 22-23 листопада 2016 року м.Київ — Київ, 2016. С.20-22.

Брезецька О.І. До питань поводження з відходами у Рівненській області /О.І.Брезецька, В.І.Гущук, Р.Р.Драб, І.В.Гущук// Збірка матеріалів Національного форуму “ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ: ЗАКОНОДАВСТВО, ЕКОНОМІКА, ТЕХНОЛОГІЇ” 22-23 листопада 2016 року м.Київ — Київ, 2016. С.68-70.

Гущук І.В. Особливості виявлення дирофіляріозу серед людей у Рівненській області/ І.В.Гущук, Р.Р.Драб, Л.В.Шелевицька//Матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ» 23-24 листопада 2016 м.Харків – ХАРКІВ, 2016. С.31-32.

До питання кадрового забезпечення системи охорони громадського здоров’я /І.В.Гущук //ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ :Матеріали щорічної Всеукраїнської наук.-практ. конф. За міжнародною участю (Київ, 23 березня. 2016р.) /за заг. ред. Ю.В.Ковбасюка, В.М.Князевича, Н.О.Васюк.-ДКС-Центр, 2016.-212с. м.Київ.-2016. С.52-54

До питань розбудови нової моделі національної системи охорони здоров’я. Частина 1. «Основні моделі охорони здоров’я у світі» /І.В.Гущук// «Мистецтво лікування» Журнал практикуючого лікаря. №1-2(127-128)/2016 — Київ, 2016. С.28-30.

Впровадження паспортизації населених пунктів з метою оцінки медико-екологічних ризиків. /І.В.Гущук, Р.Р.Драб, В.І.Гущук// Матеріали науково-практичної конференції «ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ`Я», присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи (22-23 квітня 2016).- ТДМУ Укрмедкнига, Тернопіль-2016. С.8-9.

Оцінка акарофауни житлових та інших об’єктів Рівненщини та сенсибілізації до алергенів побутового пилу населення області / Р.В.Сафонов, О.В.Бялковський, І.В.Гущук, Р.Р.Драб та ін. //Матеріали науково-практичній конференції з міжнародною участю «ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА: ЗДОБУТКИ СЬОГОДЕННЯ ТА ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ» - Дніпропетровськ, 19-20 травня 2016,-С.160-162.

Поширення кліщових патогенів у Рівненській області / Р.В.Сафонов, О.В.Бялковський, І.В.Гущук, Р.Р.Драб та ін. //Матеріали науково-практичній конференції з участю міжнародних спеціалістів, присвячених Дню науки в Україні «МЕДИЧНА НАУКА ТА КЛІНІЧНА ПРАКТИКА-2016» - Харків, 20 травня 2016,-С.82-83.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ`Я В УКРАЇНІ /І.В.Гущук //Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”: (дванадцяті марзєєвські читання, 2016 рік). Випуск 16– Київ, 2016.– С.21-24.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИ /Е.В.Волощук, М.Ю.Антомонов, И.В.Гущук //Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”: (дванадцяті марзєєвські читання, 2016 рік). Випуск 16– Київ, 2016.– С.27-29.

МОНІТОРИНГ ЗА АНАФЕЛОГЕННИМ СТАНОМ ВОДНИХ ОБЄКТІВ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ /Р.Р.Драб, І.В.Гущук //Збірка тез доповідей науково-практичної конференції “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”: (дванадцяті марзєєвські читання, 2016 рік). Випуск 16– Київ, 2016.– С.151-153.

До питань розбудови нової моделі національної системи охорони здоров’я. Частина II. «Можливі напрями реформи та перспективні моделі організації системи охорони здоров’я в Україні» /І.В.Гущук// «Мистецтво лікування» Журнал практикуючого лікаря. №5-6(131-132)/2016 — Київ, 2016. С.38-41

ДО КОНЦЕПЦЇЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВЯ В УКРАЇНІ / І.В.Гущук// МАТЕРІАЛИ XVI КОНГРЕСУ СВІТОВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ, Берлін-Київ, 18-23 серпня 2016 року, м.Київ-2016, Ст.24-26.

. МОНІТОРИНГ ЗА АКАРОЦЕНОЗОМ ПОБУТОВОГО ПИЛУ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ/ І.В.Гущук, Р.Р.Драб, О.В.Бялковський// МАТЕРІАЛИ XVI КОНГРЕСУ СВІТОВОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ, Берлін-Київ, 18-23 серпня 2016 року, м.Київ-2016, Ст.129.

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Гущук І.В. Участь в науково-практичному семінарі Єврокомісії work-shop “Reforms of Public Health systems – Insights from behavioral economics”. (21-22 вересня 2015, Одеса)

Гущук І.В. Участь в роботі Круглого столу "Громадське здоров'я в суспільствах, що трансформується" та виступ на тему "Розбудова системи громадського здоров’я в Україні", в рамках VI Конгресу Південно-Східного Європейського Медичного Форуму та XIV з’їзду Всеукраїнського лікарського товариства. Одеса, 9-12 вересня 2015року. - Одеса, 2015.- С.142-143

Участь+ доповідь 21.04.15.м.Київ, Великий конференц зал НАНУ Засідання (дискусійна платформа) “Україна на шляху до сталого розвитку:інтеграція положень Конвенції Ріо в національному політику України”- доповідь (“Паспортизація населених пунктів з метою оцінки медико-екологічних ризиків, як невід’ємна складова збалансованого розвитку сільських територій”)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Вивчення поширення кліщів побутового пилу як чинників виникнення кліщових алергій на об’єктах Рівненської області”/ І.В.Гущук, Р.Р.Драб//Гігієна населених місць. –Київ.– 2015.- Вип. 65. С.12-16.

До питання організації системи громадського здоров’я в Україні /І.В.Гущук.// «Довкілля та здоров`я», №2(73) 2015р. - Київ, 2015- С.78-79.

Опублікування статті

Екологічна ситуація у Рівненській області /В.І.Гущук, І.В.Гущук// “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”: (одинадцяті марзєєвські читання, 2015рік). Випуск 15– Івано-Франківськ, 2015.– С. 11-13.

Організація системи захисту громадського здоров’я при побудові нової системи охорони здоров’я в Україні / І.В.Гущук// “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”: (одинадцяті марзєєвські читання, 2015рік). Випуск 15– Івано-Франківськ, 2015.– С. 301-304

Гущук І.В. Нові вимоги до поводження з медичними відходами /І. В.Гущук // Довідник головної медичної сестри.— Київ, 2015. - №10/2015. - С.43-53.

Гущук І.В. Практичні аспекти організації санітарно-протиепідемічного режиму/І. В.Гущук, Д.Пархоменко // Довідник головної медичної сестри. №3/2015 — Київ, 2015. С.14-22

Гущук И.В. Медико-экологические проблемы Ровненщины /И.В.Гущук, И.М.Григус, В.И.Гущук В.И.// Технологии социальной работы с различными группами населения: сборник научных статей V Международной научно-практической интернет конференции /Забайкал. гос. ун-т, под ред. С.Т. Кохана. – Чита : ЗабГУ, 2015. – С.91-109

До питання кадрового забезпечення системи громадського здоровя, в контексті “Національної стратегії побудови нової системи охорони здоровя України на період 2015-2025”/ І.В.Гущук //Завдання держави у забезпеченні ефективної кадрової політики системи охорони здоровя:матеріали наук.-практ. Конф.(Київ, 22 квіт. 2015р.) / за заг. ред. Ю.В.Ковбасюка, В.М.Князевича, Н.О.Васюк.-ДКС-Центр, 2015.-160с. М.Київ.-2015. С.28-30

До питання розбудови системи громадського здоровя в Україні /І.В.Гущук //Матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 16 грудня 2015 року. Київ- Парламентське видавництво, - 2016. С.80-82

Гущук І.В. Паспортизація населених пунктів з метою оцінки медико- екологічних ризиків, як невід’ємна складова збалансованого розвитку сільських територій / І.В.Гущук // Екологічний вісник. – Київ, 2015.- №3 (90). - С.13-14.

Присвоєння вченого звання доцента

Рішенням Атестаційної колегії від 28.04.15. присвоєно вчене звання доцента кафедри психолого-педадогічних дисциплін. Атестат доцента 12 ДЦ №042416.

  Сертифікати, дипломи...
Атестат доцента

Атестат доцента - 26.10.2020 (0,22 Мб).

Диплом кандидата наук

Диплом доктора філософії з медицини - 26.10.2020 (0,41 Мб).

Диплом про вищу медичну освіту за спеціальністю "Гігієна, санітарія і епідеміологія" - 26.10.2020 (0,41 Мб).

Диплом кандидадта медичних наук - 26.10.2020 (0,35 Мб).

Свідоцтво про отримання авторського права

Сертифікат статті - 26.10.2020 (2,78 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Сертифікат - 26.10.2020 (0,39 Мб).

Сертифікат - 26.10.2020 (0,8 Мб).

Сертифікат - 26.10.2020 (0,69 Мб).

Сертифікат - 26.10.2020 (2,71 Мб).

Сертифікат доповідача - 26.10.2020 (0,22 Мб).

Сертифікат - 26.10.2020 (0,13 Мб).

Сертифікат - 26.10.2020 (0,32 Мб).

Сертифікат - 26.10.2020 (0,12 Мб).

Сертифікат - 26.10.2020 (0,59 Мб).

Сертифікат - 26.10.2020 (0,11 Мб).

Сертифікат - 26.10.2020 (0,67 Мб).

Сертифікат - 26.10.2020 (0,08 Мб).

Сертифікат - 26.10.2020 (0,13 Мб).

Сертифікат - 26.10.2020 (0,13 Мб).

Сертифікат - 26.10.2020 (0,85 Мб).

Сертифікат - 26.10.2020 (0,63 Мб).

Сертифікат - 26.10.2020 (0,18 Мб).

Сертифікат - 26.10.2020 (0,63 Мб).

Сертифікат Полтава - 26.10.2020 (0,09 Мб).

Сертифікат - 26.10.2020 (0,5 Мб).

Сертифікат - 26.10.2020 (0,12 Мб).

Сертифікат - 26.10.2020 (0,11 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Сертифікат - 26.10.2020 (0,51 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: ihor.hushchuk@oa.edu.ua

Посилання

https://www.facebook.com/asoc.ses

На головну