Малиновська Наталія Вікторівна,

к.п.н., старший викладач
Малиновська Наталія Вікторівна

https://goo.gl/Vdkziv

QA
Резюме
Освіта

2017 – кандидат політичних наук, спеціальність 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку». Назва дисертації «Ісламський вектор зовнішньої політики Франції». Науковий керівник проф., д.політ. н. Тихомирова Є.Б.

2012-2016 – аспірантка Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, факультет міжнародних відносин, кафедра міжнародної інформації.

2011-2012 – диплом магістра з відзнакою Рівненського державного гуманітарного університету, спеціальність 8.03010401 «Політологія», кваліфікація політолог, викладач соціально-політичних дисциплін
Досвід роботи

З 2017 - координаторка Всеукраїнської ініціативи "Активна Громада" у м. Рівне в рамках проекту Всеукраїнського громадського об'єднання Інститут "Республіка".

2014 -2017 - помічник-консультант депутата Верховної Ради України VIII скликання.

2013-2014 - помічник-консультант депутата Верховної Ради України VII скликання.

2014-2015 - керівник гуртка Рівненської Малої Академії наук учнівської молоді. 

Професійні навики

Наукові інтереси

Зовнішня політика, міжнародні відносини та геополітика, політика і релігія, міжнародні організації;

Вибори та виборчі системи, політичні технології


Участь у програмах

Літня виборча школа «Виборчий процес – від теорії до практики» (2017 р., Міжнародна фундація виборчих систем (IFES), ЦВК України, Київ)

Global Politics Workshop «International relations and political science in a collapsingworld: perspectives and challenges» (2017 р., Український католицький університет, м. Львів – Вільний університет Берліна)

Школа інновацій та соціального підприємництва (2016 р., Українська соціальна академія, м. Луцьк)

Міжнародна молодіжна літня школа ісламознавства (2016 р., НУ «Острозька академія», м. Острог – ВГО «Альраїд», м. Київ)

ІІІ Літня школа «Безпека в небезпеці» Дипломатичної академії наук при Міністерстві закордонних справ України (2015 р., Дипломатична академія України, м. Київ)

Наукові публікації

У наукових фахових виданнях України

1. Малиновська Н. В Франкофонія як інтеграційний процес зовнішньої політики Франції (на прикладі африканських країн) / Н. В. Малиновська //  "Міжнародні відносини, суспільні комунікаці та регіональні студії, - Луцьк, 2017.

2.  Малиновська Н. В. Роль Франції в миротворчих місіях та операціях ООН в арабо-мусульманському світі / Н. В. Малиновська // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 23. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина ІІ. Серія «Політичні науки» / За ред. В.Г. Ціватого, Н.О. Татаренко. – К., 2016. – C. 50–57.  

3. Малиновська Н. В. Зовнішньополітичні концепції Французької Республіки / Н. В. Малиновська // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Філософія, Соціологія, Політологія : збірник наукових праць. – Д. : Видавництво «Іновація», 2015. – № 2(24). – C. 155-165.

4. Малиновська Н. В. Внутрішні детермінанти зовнішньої політики Французької республіки / Н. В. Малиновська // Актуальні проблеми міжнародних відносин [Текст] : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. : Копійка В. В. (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ІМВ КНУ. – 2014. – Вип. 122, (ч. 1). – С. 62-70.

5. Малиновська Н. В. Зовнішньополітична стратегія Франції на зламі ХХ-ХХІ століття / Н. В. Малиновська // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ : ІВЦ «Політехніка», 2014. – №2 (22). – С. 144-148.

6. Малиновська Н. В. До питання про ісламський вектор зовнішньої політики Франції / Н. В. Малиновська // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Випуск 15. – Рівне, 2013.  – С. 115–118.

7. Малиновська Н. В. Роль французьких мусульманських організацій у політичному житті Франції / Н. В. Малиновська // Збірник «Науковий вісник». Одеський національний економічний університет. – Випуск №4(83). – Одеса, 2013. – С. 76-84.

 

В іноземних виданнях

8. Малиновська Н. В Правомірність втручання Франції у Лівійську Арабську Джамахірію у вимірі міжнародного права / Н. В. Малиновська // British Journal of Science, Education and Culture, 2014, No.1. (5) (January-June). Volume II. «London University Press». London, 2014. – Р. 170-175.

9.  Малиновська Н. В Актуальні проблеми та різновиди методологічної бази в дослідженні міжнародних відносин / Н. В. Малиновська // Науково-теоретичний журнал «Evropský politický a právní diskurz», Брно. – Вип. 6, 2014. – С. 201-214.

 

Опубліковані праці апробаційного характеру

10. Малиновська Н. В Принцип raison d’etat у зовнішній політиці Франції / Н. В. Малиновська // Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право: Зб. матеріалів ІІІ щорічної Міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 25.04.2014) / Рец: І. С. Бик, М.М. Микієвич, Н.В.Антонюк, І. М. Грабинський. – Львів DPI, 2014. – С. 167-175.

11. Малиновська Н. В Інформаційно-комунікаційна складова зовнішньої політики Франції в арабських країнах / Н. В. Малиновська // Другі політологічні читання імені професора Богдана Яроша : зб. наук. пр. /  за заг. ред. В.І. Бортнікова, Я.Б. Яроша. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 356. – С. 88-96.

 

Участь у наукових конференціях та публікації за результатом їх проведення

1. Середземноморська політика Франції в контексті Європейського союзу // Європейські студії в університетах України: матеріали науково-методичної конференції 22 квітня 2016 р., Київ / від. Ред. Чугуєв О.А., Шворак Л.О. – К. : Київський національний університет ім. Т. Шевченка, 2016. – С. 171-173.

2. Історичний вимір зовнішньої політики Франції // Зовнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід: збірник тез доповідей (23 грудня 2015, м. Київ) / за заг. ред. В. Г. Ціватого, Н. О. Татаренко. – К. : ДАУ при МЗС України, 2015. – С. 137-139.

3. Французькі соціальні мережі як спосіб шпіонажу в арабському регіоні // Комунікація і дискомунікація в умовах розвитку сучасного інформаційного суспільства: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р., Чернівці / відп. ред. В.П. Фісанов. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – С. 87-89. 

4. Місце правового регулювання французької розвідки у зовнішній політиці держави // Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (14-15 травня 2015 р., м. Луцьк) / [під заг. ред. Митко А.М.]. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – С. 65-69.

5. Особливості прогностичних методів у дослідженні міжнародних відносин // «Теоретичні, методологічні і практичні проблеми соціології, історії та політології»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 19-2- грудня 2014 р. – Херсон : Видавництво "Гельветика", 2014. - с. 192.

6.    Основні засади національної безпеки Франції // «Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 20-21 червня 2014 року). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2014. – 136 с.

7.    Питання політики сили у міжнародних відносинах: концептуальний підхід // Людина, суспільство, політика: актуальні проблеми сучасності: Матеріали наукової міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 22-23 травня 2014 р.) за загальною редакцією д.політ.н., Д.В.Яковлева. – м. Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2014. – С. 61-64.

8. Діяльність французького каналу TV5 Monde в арабському регіоні // Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (14-15 травня 2014 р., м. Луцьк) / [Під заг. ред. Митко А. М.]. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 396 с. 

9. Інформаційно-комунікаційний менеджмент зовнішньої політики Франції в арабських країнах // Матеріали міжнародної наукової конференції «Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри». К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2013 – 230 с.

10. Роль комунікаційного менеджменту у зовнішній політиці Франції (арабський вектор) // Актуальні проблеми сучасної політики. Матеріали IV міжвузівської науково-практичної конференції молодих політологів. 15 березня 2013 р. – Рівне: РДГУ, 2013. – 117 с.

11. Діяльність мусульманських організацій у Франції та Німеччині //Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика : Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 17-18 листопада 2011, м. Львів). Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 264 с. – С. 66-71

Наукова робота
2017

Рецензування статей, авторефератів

Відгук на автореферат дисертації Гаспаряна Аргама Леонідовича на тему «Безпековий вимір зовнішньої політики Німеччини», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 21.03.03 – геополітика (політичні науки)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Speech with the report "The Role of the Kastamonu Letters in Educating the Youth from the Risale-i Nur's Perspective" on the 11th International Risale-i Nur Symposium “A Faith Service Through The Guidance Of The Quran And Sunnah; Positive Action” (1st – 3rd October 2017, Istanbul, Turkey)

Опублікування статті

Малиновська Н. Гендерний баланс в забезпеченні виборчого права у мусульманських країнах // Гендерний журнал «Я» (Гендер традиція і релігія). – Випуск 2 (43). – 2017. – С. 25-28.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Малиновська Н. До питання місця релігії у міжнародних відносинах на прикладі сучасних політичних концепцій // Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і наука у сфері національної безпеки: Проблеми та пріоритети розвитку», - 1 грудня 2017 р. – Острог.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну