Довгалюк Тарас Анатолійович,

Старший викладач
Довгалюк Тарас Анатолійович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Опублікування статті

Довгалюк Т.А. Психологічна профілактика депрсивних станів у юнацькому віці / Т.А. Довгалюк, А.С. Горбач // Наука та освіта: основні питання сучасності. - 2018. - C. 24-32

2017

Залучення коштів на НДР за державною тематикою

Метапізнання в умовах індивідуально-психологічної та соціально-ситуативної детермінації

Опублікування статті

Волошина В.О. Соціальна та метакогнітивна природа психосоматики: рефлексивність та метапізнавальна сфера особистості у контексті соціальної значиомості хвороби / В.О. Волошина, Т.А. Довгалюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2017. – № 6. – (Серія «Психологічні науки») – Знаходиться у друці.

2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Dovhaliuk T. A. Interrelation between metamemory awareness, reflexivity and the parameters of metamemorymonitoring under proactive interference conditions [Електронний ресурс] / T.A.Dovhaliuk // Actual Problems of Science and Education (APSE); 31st of January 2016. – Budapest, 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://scaspee.com/all-materials/january-30th-20162

Захист дисертації

Довгалюк Т. А. Психологічні механізми оптимізації метапам’яті студентів в умовах проактивної інтерференції : дис. ... канд. психол. наук. : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Довгалюк Тарас Анатолійович; Національний університет “Острозька академія”. ˗ Острог, 2016. ˗ 233 с.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Довгалюк Т.А. Взаємозв’язок метакогнітивної обізнаності та рефлексивності із параметрами метапам’яттєвого моніторингу за умов впливу проактивної інтерференції / Т.А. Довгалюк // Science аnd Education а New Dimension. Pedagogy and Psychology. – Budapest, 2016. – IV(38). – № 77. – С. 77 – 80. http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/ped_psy_iv_38__77.pdf

Опублікування статті

Довгалюк Т.А. Оптимізація метапам’яті студентів як проблема психолого-педагогічної взаємодії / В.О. Волошина, Т.А. Довгалюк // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – 2016. –Том. Х. – №28.– С. 24 – 58. http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v10/i28/7.pdf

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Довгалюк Т.А. Децентрована довільна уважність в контексті метакогнітивної регуляції розладів тривожності / Т.А. Довгалюк // Матеріали VII Харківських міжнародних психологічних читань 25-26 листопада 2015 р.: «Актуальні проблеми теорії та практики психологічної допомоги», 2015. – С. 21-23.

Залучення коштів на НДР за державною тематикою

«Інтерференція як феномен пам’яті та метапам’яті» № держреєстрації 0114U000574

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Довгалюк Т.А. Поняття мислення як метакогнітивного процесу у психологічній науці / Т.А. Довгалюк, В.О. Волошина // Науковий журнал «молодий вчений», 2015. – № 10 (25) . – С. 184-188. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus. Index Copernicus (ICTM Value): 4.11 (2013))

Опублікування статті

Пасічник І.Д. Мислення як метакогнітивний феномен / Пасічник І.Д. Каламаж Р.В. Довгалюк Т.А. // Наукові записки Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 1. – С. 3-17.с

Рабченюк Ю.В. Роль зворотного зв’язку в ефективності процесів метапам’яті в умовах проактивної інтерференції / Ю.В. Рабченюк, Т.А. Довгалюк // Студентські наукові записки Серія «Соціально-політичні науки». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 7. – С. 65-69.

2014

Опублікування статті

• Довгалюк Т.А. Взаємодія метапам’яттєвого моніторингу та контролю як чинник оптимізації метапам’яті / Т.А. Довгалюк // Науковий вісник Херсонського державного університету серія «Психологічні науки», 2014. – № 2. – Том 1. – С. 56-61.

Довгалюк Т.А. До проблем ефективності метапам’яті / Т.А. Довгалюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2014. – Вип.26. – С. 53-59.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Довгалюк Т.А. Ефективність метапам’яті: основна проблематика [Електронний ресурс] / Т.А. Довгалюк, Р.В. Каламаж // Міжнародна інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології». — Острог, 15.05.2014 - 15.06.2014 року. Режим доступу: http://pim.oa.edu.ua/preview/internetkonferencii/iicracp2014/114-pamjat-ta-metapam%E2%80%99jat

2013

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Dovhaliuk T.A., Voloshyna V.O. & Jönsson F. U. Are you sure what are you touching? Metamemory study in haptic identification performance. // 18th meeting of the European society for cognitive psychology; August 29- September 1, 2013 – Budapest, Hungary. – Budapest, 2013. – C. 238-239.

Опублікування статті

Волошина В.О. Довгалюк Т.А. Судження про відчуття знання (FOKs): аналітичні та неаналітичні метапам’яттєві судження при тактильному розпізнаванні / В.О. Волошина, Т.А. Довгалюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології»– Острог: Вид-во Нац-гоун-ту «Острозька академія». 2013. – Вип.24. – С. 34-41.

2012

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Dovhalyuk T.А. Perspectives of metamemory studies in the process of haptic patterns identification and naming. // Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – С. 87-89.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: taras.dovhaliuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну