Кулеша Наталія Петрівна,

викладач
Кулеша Наталія Петрівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2017

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Виступ на щорічній конференції "Дні науки" у секції "Психологія здоров'я"

2016

Опублікування статті

Кулеша Н.П. Експериментальна програма покращення психологічної адаптації студентів-першокурсників із дистантних сімей до умов навчання у ВНЗ / Н.П. Кулеша // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка. – К: «Гнозіс» – 2016. - Том X. – Частина 2. – С. 226-234.

Кулеша Н.П. Емпіричне дослідження психологічної адаптації студентів із дистантних сімей до умов навчання вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Н. П. Кулеша // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Психологічні науки. – 2016. - Вип. 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2016_2_7

2015

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Кулеша Н.П. Психологічні проблеми адаптації підлітків із дистантної сім'ї до умов навчання у ВНЗ / Н.П. Кулеша // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psyhology/ - Budapest, 2015. – III (26), Issue: 50. – P. 96-100 (p-ISNN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996).

Опублікування статті

Кулеша Н.П. Умови соціально-психологічної адаптації студентів із дистантних сімей до навчання у вищому навчальному закладі [Текст] / Н.П. Кулеша // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. - № 1(46). - С. 189-196.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Кулеша Н.П. Умови соціально-психологічної адаптації студентів із дистантних сімей до навчання у вищому навчальному закладі. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. «Актуальні проблеми теоретичної та консультативної психології» (15-16 травня 2015 р. м. Київ).

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: nataliia.kulesha@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну